“H.Əliyev adına nez”-in Modernləşdirilməsi Layihəsi


H.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun modernləşdirilməsiYüklə 16,26 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə43/43
tarix26.01.2018
ölçüsü16,26 Kb.
#22491
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

 
H.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və 
istismarı üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
xassələri,  çıxışın  yerləşdiyi  yer,  tullantı  suların  tərkibində  olan  spesifik  qarışıqların  zərərli  təsirinin 
dərəcəsinin su obyektinin vəziyyətini xarakterizə edən hidrogeoloji rejim, suların çıxışından yuxarıda tullantı 
sularının  çıxışlarının  varlığı,  bu  sahədə  suyun  tərkibivə  xassələri,  hidrogeoloji  rejimin  dəyişilmə 
mümkünlüyü kimi faktorlar nəzərə alınır. 
Suobyektlərinə tullantı suların axıdılma şərtləritəyinedilərkənaşağıdakılarnəzərə alınır: 

  Tullantı suların axıdıldığı yerdən hesabatlarda əsas götürülmüş ən yaxınt əsərrüfat-içmək, mədəni-
məişət və balıqçılıq təsərrüfatı üçün su götürülən yerədək olan məsafədə su obyektinin suyunun 
tullantı sularla qarışılma və durulma dərəcəsi; 

  Suobyektində  və  axıdılması  layihələşdirilən  tullantı  sularının  axıdıldığı  yerdən  yuxarıdakı  su 
axarlarında suyun keyfiyyəti. 
Cədvəl 1.2.Çirkab sular üçün İFC nin normalar. 
Çirkləndiricilər 
Ölçü vahidi 
Göstəricilər 
pH 

6-9 
OBT 
mq/l 
30 
OKT 
mq/l 
150 
Ümumi codluq 
mq/l 
30 
Neft məhsulları 
mq/l 
10 
Xrom (ümumi) 
mq/l 
0,5 
Xrom (altı valentli ) 
mq/l 
0,05 
Mis 
mq/l 
0,5 
Dəmir 
mq/l 

Sianid 
ümumi 
sərbəst 
mq/l 
 

0,1 
Qurğuşun 
mq/l 
0,1 
Nikel 
mq/l 
0,5 
Civə 
mq/l
 
0,02 
Vanadium 
mq/l 

Fenol 
mq/l 
0,2 
Benzol 
mq/l 
0,05 
Benzpiren 
mq/l 
0,05 
Sulfidlər 
mq/l 

Ümumi azot 
mq/l 
10 
Ümumi fosfor 
mq/l 

 
1.3. Toz çöküntüsü 
Çökmüş  toz  və  ya  ‘narahatlıq  yaradan’  toz  problemi  kompleks  məsələdir  və  narahatlıq  yaradan  tozun 
çökməsi (misal üçün, pəncərə altı və maşının üzəri kimi təmiz səthlərə çökən toz kimi) subyektivdir. Buna 
baxmayaraq  aşağıdakı  cədvəldə  göstərildiyi  kimi  rəhbər  standartlar  qəbul  olunmuşdur.  Qiymətlərdəki 
böyük fərqlər uyğunluq üçün tam düzgün standartların müəyyən edilməsinin çətinliyini göstərir, lakin belə 
bir ümumi razılaşma vardır ki, “narahatlıq yaradan” toz 130-200 mq/m
2
/gün səviyyəsində hiss edilə bilər. 
 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 
110 


 
H.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və 
istismarı üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
Cədvəl 1.4: Toz çöküntüsünün narahatlıq həddi 
Ölkə 
Aylıq təxmini qiymət 
mq/m
2
/gün 
Mənası 
Azərbaycan 
150-500 
Sutkalıq orta 
İş  yerində  zəhərli  elementlərin  yol  verilən 
maksimum 
qatılığı 
DÜST 
12.1.005-88; 
Azərbaycan ETSN, 2003. 
Emissiyanın  xüsusiyyətləri  maşının  yaşı,  mühərrikin  sürəti,  işçi  temperatur,  atmosfer  havasının 
temperaturu, təzyiq, yanacağın növü və keyfiyyəti kimi bir sıra parametrlərdən asılıdır. 
 
 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 
111 


 
H.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və 
istismarı üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
2 Çirkab sular üçün ekoloji monitorinq standartları 
Tullantı  sularının  tərkibində  olan  zərərli  maddələrin  miqdarı  axıdılan  suyun  xarakteri  və  yerüstü  su 
hövzələrinə qarşı irəli sürülən normativ tələblərə görə tənzimlənir. Hazırda tərkib və xüsusiyyətləri nəzərə 
alınmaqla aşağıdakı sudan istifadə obyektləri üçün normativlər işlənmiş və tətbiq edilmişdir: 
a. Təsərrüfat-içməli və mədəni-məişət; 
b. Balıqçılıq təsərrüfatı. 
Azərbaycan Respublikası Qanunlarında bu normativlərə əsasən su obyektlərindən, çaylardan, göllərdən, 
su  dəryaçalarından,  nohurlardan,  arxlardan  və  süni  kanallardan  təsərrüfat  və  içmək,  mədəni-məişət 
məqsədləri  və  eləcə  də  balıqçılıq  təsərrüfatları  üçün  istifadə  edilərkən  onların  çirklənməsinin  qarşısını 
almaq və xəbərdarlıq etmək məqsədi daşıyır. 
Çirkab  sulardakı  zərərli  maddələrin  miqdarının  normativ  qiymətləri  vahid  həcmdə  həmin  maddənin 
miqdarını xarakterizə edən qatılıq (konsentrasiya) şəklində verilir. Su hövzəsinin mühafizəsi və atılan zərərli 
maddələr üçün Yol Verilən Qatılıq Həddi (YVQH/PDK) nəzərə alınmaqla sudan istifadə edənlər arasında 
su hövzələrinə zərərli maddələrin atılmasının optimal bölünməsi hər bir çirkləndirici maddələr üçün Buraxıla 
Bilən Axıntı Həddi (BBAH/PDS) normaları müəyyən edilir. 
BBAH  müəyyən  edilərkən  səciyyələndirilən  obyektdən  su  obyektinə  axıdılan  tullantı  suların  tərkibi  və 
xassələri,  çıxışın  yerləşdiyi  yer,  tullantı  suların  tərkibində  olan  spesifik  qarışıqların  zərərli  təsirinin 
dərəcəsinin su obyektinin vəziyyətini xarakterizə edən hidrogeoloji rejim, suların çıxışından yuxarıda tullantı 
sularının  çıxışlarının  varlığı,  bu  sahədə  suyun  tərkibi  və  xassələri,  hidrogeoloji  rejimin  dəyişilmə 
mümkünlüyü kimi faktorlar nəzərə alınır. 
Su obyektlərinə tullantı suların axıdılma şərtləri təyin edilərkən aşağıdakılar nəzərə alınır: 

  Tullantı suların axıdıldığı yerdən hesabatlarda əsas götürülmüş ən yaxın təsərrüfat-içmək, mədəni-
məişət və balıqçılıq təsərrüfatı üçün su götürülən yerədək olan məsafədə su obyektinin suyunun 
tullantı sularla qarışılma və durulma dərəcəsi; 

  Su  obyektində  və  axıdılması  layihələşdirilən  tullantı  sularının  axıdıldığı  yerdən  yuxarıdakı  su 
axarlarında suyun keyfiyyəti. 
 
3. Səs və titrəyiş 
Səs-küy “çirklənməsi” ekoloji və iş yeri problemidir. Aşırı səs səviyyəsi eşitmə qabiliyyətinin müvəqqəti və 
ya daimi itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Təsirlərini qiymətləndirmək çətin olsa da, yüksək səs qan dövranı 
və əsəb sisteminə də təsir edir. 
Həssas  qəbuledicilərə  sıx  məskunlaşmış  ərazilərdə  -  şəhər  yerlərində  xəndəklərin  kənarından  2-50  m 
məsafədə yerləşən yaşayış binaları, məktəblər və xəstəxanalar daxildir. 
Lakin  açıq  sahələrdə  səs-küyün  təsir  etdiyi  ərazi  yer  heyvanları  və  köçəri  və  daimi  quşlar  üçün  səs 
mənbəyindən 300 m hesab olunur. 
 
3.1. Səsə insanların reaksiyası 
Tədqiqatlar  göstərir  ki,  nəzarət  olunan  şəraitlərdə  akustik  laboratoriyada  sağlam  insanın  qulağı  səs 
səviyyəsində 1 dBA dəyişikliyi ayırd etmək qabiliyyətinə malikdir. Normal şəraitlərdə sağlam insan qulağı 
səs səviyyəsində təxminən 2 dBA dəyişikliyi hiss edir, lakin geniş şəkildə qəbul olunur ki, normal şəraitdə 
3 dBA dəyişikliyi əksər insanlar açıq şəkildə hiss edir. 5 dBA dəyişiklik dərhal hiss edilir, 10 dBA dəyişiklik 
isə bundan iki dəfə yüksək hesab olunur. 
70 dBA səs səviyyəsinə 24 saat ərzində məruz qalma ekoloji səs səviyyəsi hesab olunur və ömür boyu 
eşitmə  qbiliyyətində  hər  hansı  ölçülə  bilən  itkiyə  gətirib  çıxarmır.  Çöldə  55  dBA,  içəridə  isə  45  dBA 
narahatlığa səbəb olmayan səviyyələr kimi müəyyən edilir. Bu da söhbətə və yatmaya, işləmə və istirahət 
kimi digər fəaliyyətlərə mane olmur. 
 
3.2. Yer udulması 
Çox vaxt səs mənbəyi ilə qəbuledici arasındakı səs yolu yerə çox yaxın olur. Yerin səsi udması və əks 
olunan səs dalğalarının itməsi nəticəsində səsin azalması artır. Ənənəvi olaraq aşırı udulma eyni zamanda 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 
112 


 
H.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və 
istismarı üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
məsafənin iki dəfə artması ilə ifadə olunmuşdur. 
Akustik  baxımdan  “sərt”  ərazilərdə  (yəni  nöqtəvi  səs  mənbəyi  ilə  qəbuledici  arasında  səsi  əks  etdirən 
səthlər, misal üçün, avtomobil dayanacağı və ya sakit su səthi) səsin yer tərəfindən aşırı udulması güman 
olunmur. Akustik baxımdan uducu və ya “yumşaq” səthlər (yəni uducu səthlərə malik olan yerlər, məsələn, 
yumşaq torpaq, ot və ya səpələnmiş kollar və ağaclar) üçün normal olaraq məsafənin hər dəfə iki dəfə 
artması ilə səs səviyyəsinin səth tərəfindən 1,5 dBA udulması hesab olunur. Həndəsi şəkildə yayıldıqda 
aşırı yer udulması xətti mənbə üçün məsafə hər iki dəfə artdıqca 4,5 dBA azalma və nöqtəvi mənbələr üçün 
məsafə hər iki dəfə artdıqca 7,5 dBA azalma ilə nəticələnir. ÜST-nın xüsusi mühitlərdə ekoloji səs üzrə 
təlimat qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 
Cədvəl 3.1: Səs mühiti 
Xüsusi mühit 
Sağlamlığa mühüm təsir(lər) 
LA
eq
 
(dBA) 
Vaxt 
əsası 
(saat) 
LA
maks
 
(dBA, 
sürətli) 
Yaşayış 
sahəsinin 
çölü 
Ciddi narahatlıq, gündüz və axşam 
55 
16 

Orta səviyyəli narahatlıq gündüz və 
axşam 
50 
16 

Evlərin içərisi 
Danışığa maneçilik və orta səviyyəli 
narahatlıq, gündüz və axşam 
35 
16 

Yataq otaqlarının içi 
Yuxunun pozulması, gecə vaxtı 
30 

45 
Yataq otaqlarının çölü  Yuxunun pozulması – pəncərə açıq 
olarsa, gecə vaxtı 
45 

60 
 
Cədvəl 3.2: Səs səviyyəsinin yol verilən göstəriciləri üzrə milli standart. 
İstifadə obyeki 
Səs standartı (maks.), desibellə (dBA) 
Gündüz 
(07:00-23:00) 
Gecə 
(23:00-7:00) 
Yaşayış əraziləri 
40 
30 
Kommersiya əraziləri 
55-60 
55-60 
Mehmanxana və yataqxanalar 
45 
35 
Sənaye əraziləri 
a)  Yüksək ixtisaslı iş yerləri 
50 
50 
b)  Qurğuların ərazisi və ya binaların daxilində 
daimi iş yerləri 
80 
80 
c)  Yük maşını sürücüləri və xidməti üçün iş 
yerləri 
70 
70 
d)  Traktorlar və digər buna bənzər k/t və 
meliorasiya mexanizmlərinin sürücüləri və 
xidməti üçün iş yerləri 
80 
80 
Həssas ərazilər 
a.  Xəstəxanalar və sanatoriyalar 
35 
25 
b.  Məktəblər, kitabxanalar və konfrans zalları 
40 
40 
*Mənbə: Səs Standartları QOST 12.1.003-83 UDK 534.835.46:658.382.3:006.354; Gost 12.1.036-81 ST 
SEV 2834-80 
 
4. Radioaktivlik standartları 
Beynəlxalq  Atom  Enerjisi  Agentliyinin,  Beynəlxalq  Standartlar  Təşkilatının  (BST)  standartlarıdır.  Bu 
standartlar  müxtəlif  sahələri  və  mühitləri  əhatə  etdiyindən  onların  hamısının  bu  bölmədə  sadalamaq 
mümkün deyildir. Odur ki, bu bölmədə ətraf mühitin fon vəziyyəti və insan orqanizmi üçün müəyyən edilmiş 
sanitar normaların parametrləri barədə məlumatlar təqdim olunacaqdır. 
Yol verilə bilən doza – il ərzində individual ekvivalent dozanın ən böyük dozanın göstəricidir və o 50 il 
ərzində bərabər təsir göstərməklə insan orqanizmində xoşagəlməz dəyişikliklər əmələ gətirmir. Ümundünya 
Səhiyyə  Təşkilatı  Yer  kürəsi  əhalisinin  müxtəlif  kateqoriyaları  üzrə  Cədvəl  5.1-də  göstərilən  normaları 
müəyyən etmişdir. 
 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 
113 


 
H.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və 
istismarı üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
Cədvəl 4.1: Radioaktiv şüalanmanın yol verilə bilən dozaları 
Qrup və ya insanın böhran orqanının adı 
A* kateqoriyası 
üçün illik doza, 
baer 
B kateqoriyası 
üçün illik doza, 
baer 
A kateqoriyası üçün il ərzində. Bütün bədən, qırmızı 
sümüklü beyin 

0,5 
Əzələlər,  mədəaltı  vəzi,  ağ  ciyərlər,  dalğa,  göz 
bülluru, məddə-bağırsaq 
15 
1,5 
Dəri,  barmaqlar,  sümük  toxumaları,  çiyinin  qabağı, 
dabanlar, ovucun içi 
30 
3,0 
A – personal və ya şəxs daimi və ya müvəqqəti ionlaşdırıcı şüa mənbəyi ilə işləyir; 
B – əhalinin müəyən hissəsi ionlaşdırıcı şüa mənbəyi ilə birbaşa işləmir, lakin yaşayış şəraiti və iş yerlərinin 
yerləşməsinə görə müəyyən təsirlərə məruz qala bilərlər; 
C – bütün əhali. 
Azərbaycanda ETSN ətraf mühitin radiasiya şəraitini aşağıdakılara görə nəzarət edir: 

  təbii radiasiya fonu; 

  atmosfer aerozollarının ümumi β-radioaktivliyi. 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 
114 

Document Outline

 • FƏSİL 1
 • 1 GİRİŞ
  • 1.1 Ümumi məlumat
  • 1.2 Layihələndirmə üçün ilkin verilənlər
  • 1.3 Layihənin məqsədi
  • 1.4 Normativ-hüquqi tələblər
  • 1.5 ƏMTQ üzrə iş həcmi
  • 1.6 Hesabatın strukturu
 • FƏSİL 2
 • 2 ƏTRAF MÜHİTƏ VƏ SOSİAL-İQTİSADİ SAHƏLƏRƏ TƏSİRLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODOLOGİYASI
  • 2.1 Giriş
  • 2.2 ƏMTQ-nin tələbləri
  • 2.3 Tələblərin təhlili
  • 2.4 Bazis tədqiqatları
  • 2.5 Təsirlərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi
   • 2.5.1 Planlaşdırılmış hadisələrin əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi
   • 2.5.2 Yumşaldılma və qalıq təsirlər
   • 2.5.3 Planlaşdırılmamış hadisələrin əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi
   • 2.5.4 Ümumi təsirlərin əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi
   • 2.5.5 Transsərhəd təsirlərin müəyyənləşdirilməsi
  • 2.6 İdarəetmə və monitorinq
   • 2.6.1 Ətraf mühiti idarəetmə planı (ƏMİP)
 • FƏSİL 3
 • 3 LAYİHƏNİN TƏSVİRİ
  • 3.1 Giriş
  • 3.2 Bituroks prosesi və işçi parametrlər
   • 3.2.1 Texnoloji parametrlər
  • 3.3 Prosesin və qurğunun təsviri
   • 3.3.1 Xammalın saxlanması
  • 3.4 Bituroks© bloku
   • 3.4.1 Bituroks© prosesi haqqında ümumi məlumat
   • 3.4.2 Bituroks© reaktoru
   • 3.4.3 Texnoloji havanın dispersiyası
   • 3.4.4 Prosesin temperaturu
   • 3.4.5 Prosesin təzyiqi
   • 3.4.6 Mayenin səviyyəsi
   • 3.4.7 Xammalın qızdırılması və məhsulun soyudulması
   • 3.4.8 Texnoloji hava sistemi
   • 3.4.9 Texnoloji/çiləyici su sistemi
   • 3.4.10 Soyuducu buxar
  • 3.5 Qaz çıxışı bloku
   • 3.5.1 Çıxan qazların xarakteristikası
   • 3.5.2 Separator
   • 3.5.3 Qaz yanacağı separatoru
   • 3.5.4 İnsenerator
  • 3.6 Qaynar yağ sistemi
  • 3.7 Məhsulun saxlanması və doldurulması
 • FƏSİL 4
 • 4 HÜQUQİ ÇƏRÇİVƏ, NORMA VƏ STANDARTLAR
  • 4.1 Tənzimləmə və siyasət
  • 4.2 Ətraf mühit məsələlərini tənzimləyən milli təşkilatlar
  • 4.3 Beynəlxalq qanunlar və konvensiyalar
  • 4.4 Ətraf mühit sahəsində standartlar və normativ sənədlər
 • FƏSİL 5
 • 5 ƏTRAF MÜHİTİN İLKİN VƏZİYYƏTİ
  • 5.1 Giriş
  • 5.2 Geoloji şərait
   • 5.2.1 Seysmiklik
  • 5.3 Torpaqlar və qruntun keyfiyyəti
  • 5.4 Qrunt suları
   • 5.4.1 Qrunt sularının analiz nəticələri
  • 5.5 İqlim və hidrometeoroloji şərait
   • 5.5.1 Atmosfer sirkulyasiyası
   • 5.5.2 Havanın temperaturu
   • 5.5.3 Havanın rütubətliliyi
   • 5.5.4 Yağıntılar
   • 5.5.5 Külək rejimi
  • 5.6 Atmosfer havasının keyfiyyəti
  • 5.7 Ərazinin florası
  • 5.8 Ərazinin faunası
  • 5.9 Səs-küy
  • 5.10 Sosial-iqtisadi vəziyyət
 • FƏSİL 6
 • 6 ALTERNATİVLƏRİN TƏHLİLİ
  • 6.1 Layihənin olduğu hal
  • 6.2 Layihənin olmadığı hal
 • FƏSİL 7
 • 7 ƏTRAF MÜHİTƏ VƏ SOSİAL-İQTİSADİ SAHƏLƏRƏ POTENSİAL TƏSİRLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ YUMŞALTMA TƏDBİRLƏRİ
  • 7.1 Giriş
  • 7.2 Fəaliyyətlər, aspektlər və qəbuledicilər
  • 7.3 Təsirlərin analizi və yumşaltma
   • 7.3.1 Əhəmiyyətliliyin nəticələri
   • 7.3.2 Təsirin əhəmiyyətliliyi cədvəli
  • 7.4 Geologiya və geomorfologiyaya potensial təsirlər
  • 7.5 Torpaq və qruntun vəziyyətinə potensial təsirlər
  • 7.6 Ekoloji mühitə potensial təsirlər
  • 7.7 Səth və qrunt sularına potensial təsirlər
  • 7.8 Maye tullantılar
   • 7.8.1 Qara solyar
   • 7.8.2 Tullantı suyu
   • 7.8.3 Qoruyucu klapanlardan çıxan maye çirkləndiricilər
   • 7.8.4 Qurğunun yuyulması və boşaldılması zamanı maye çirkləndiricilər
  • 7.9 Havanın keyfiyyəti və istixana qazı emissiyaları
  • 7.10 Qaz halında olan tullantılar
   • 7.10.1 İnseneratorun tüstü qazları
   • 7.10.2 Bituroks® prosesindən çıxan qazlar.
   • 7.10.3 Xammal və məhsul çənlər parkından ventilyasiya qazları
   • 7.10.4 Məhsul doldurma stansiyasının ventilyasiya qazları
   • 7.10.5 Tüstü borusundan çıxan qaz tullantılarının həcminin ölçülməsi (23-ST-101)
  • 7.11 Qaynar yağ qızdırıcısının tüstü qazları
   • 7.11.1 Tüstü borusundan çıxan qaz tullantılarının həcminin ölçülməsi (23-ST-102)
  • 7.12 Qoruyucu klapanlardan çıxan qaz tullantılar
  • 7.13 Qəza atılmaları xəttindən atılan qaz halında olan tullantılar
  • 7.14 Bərk çirkləndiricilər
  • 7.15 Səs-küy və vibrasiya
 • FƏSİL 8
 • 8 ƏTRAF MÜHİTİN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ MONİTORİNQİ
  • 8.1 Giriş
  • 8.2 Ətraf və sosial mühiti idarəetmə planı (ƏMİP)
   • 8.2.1 ƏMİP-in komponentləri
   • 8.2.2 ƏMİP-in icra müddəti
   • 8.2.3 Bitum qurğusunun tikintisi və istismarı işlər zamanı ətraf mühiti idarəetmə planı
   • 8.2.4 Vəzifələr və məsuliyyətlər
   • 8.2.5 Ekoloji yumşaltma/idarəetmə planı
  • 8.3 Ekoloji monitorinq
   • 8.3.1 Hesabat vermə
   • 8.3.2 Ekoloji və sosial şikayətlər
 • ƏLAVƏ 1. İSTİFADƏ EDİLƏN LABORATORİYA AVADANLIQLARININ SİYAHISI VƏ ƏTRAF MÜHİTİN FİZİKİ-KİMYƏVİ, BİOLOJİ XARAKTERİSTİKALARI ÜZRƏ ÇÖL ÖLÇMƏ VƏ LABORATORİYA TƏDQİQATLARI
 • ƏLAVƏ 2. İSTİFADƏ EDİLƏN LABORATORİYA AVADANLIQLARI
 • ƏLAVƏ 3. NORMA VƏ STANDARTLAR

Yüklə 16,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə