Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə79/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   109

239 
 
1554.
 
İbrahimov,  T.Ə.  Qaşqaylar  /Tağı  İbrahimov;  red. 
Z.Z.Abdullayev; Azərb. SSR EA, Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı: Elm, 
1988.-  209,  [3]  s.;  21  sm.-  Bibl.:  205-210.-  1000  nüs.- 
[Ar1988/1014] 
1555.
 
İbrahimova,  A.Z. Azərbaycan Böyük Oktyabr Sosia-
list İnqilabının hazırlanması dövründə (mart-oktyabr 1917-ci il): 
dərs  vəsaiti  /Almaz  İbrahimova;  elmi  red.  S.B.Musayev;  rəy.: 
E.A.Tokarjevski, İ.H.Quliyev; S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU, 
1988.- 80 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/1101]  
1556.
 
Qədim  dünya  tarixi  kursu  üzrə  proqram:  dövlət 
universitetləri  üçün:  ixtisas  2008-tarix  /tərt.  ed.:  V.İ.Kuzişin, 
S.S.Solovyova; məsul red. V.İ.Kuzişin; tərc. ed. M.M.Mirzəyev; 
red. Q.S.İsmayılov; rəy. Ə.N.Dadaşov; Azərb. SSR Xalq Təhsili 
Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: [s.n.], 1988.- 64 s.; 21 sm.- 
Bibl.: s. 61-64.- 150 nüs.- [Ar1988/1021]  
1557.
 
Quliyev,  V.  Ucalıqdan gedən yol /Vasif Quliyev;  rəy. 
T.Bünyadov; red. S.İsrafilova.- Bakı: Gənclik, 1988.- 83, [4] s.: 
fotoşək.; 16 sm.- 7000 nüs.- ISBN 5-8020-0135-6.- [Ar1988/394]  
1558.
 
Levandovski,  A.  Janna  Dark  /Anatoli  Levandovski; 
tərc. ed. Z.Balayev; red. Ş.Quliyeva.- Bakı: Gənclik, 1988.- 278, 
[2]  s.,  fotoşək.,  xəritə:  şək.,  port.;  21  sm.-  Bibl.:  s.  278.-  15000 
nüs.- ISBN 5-8020-0161-25 (cilddə).- [Ar1988/482]  
1559.
 
M.S.Qorbaçovun  “Oktyabr  və  yenidənqurma: 
inqilab  davam  edir”  məruzəsi  və  ən  yeni  tarixin  metodoloji 
problemləri:  metodik  vəsait  /red.  hey.:  R.A.Orucov  [və  b.]; 
Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı: 
ADU, 1988.- 69, [3] s.; 21 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/723]  
1560.
 
Mədəni-maarif  fakültəsində  tədris  olunan  SSRİ 
tarixi  və  ən  yeni  tarix  fənləri  üzrə  seminar  məşğələlərin 
öyrənilməsinə dair metodik göstəriş: əyani təhsil alan tələbələr 
üçün /tərt. ed.: İ.İ.Heydərov, M. Q.Qurbanov, X.Ə.Sofiyev; red. 
A.İ.Şıxəliyev;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  M.Əliyev  ad. 
Azərb.  Dövl.  İncəsənət  İn-tu,  Sov.İKP  Tarixi  və  siyasi-iqtisad 


240 
 
kafedrası.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  80  s.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/978] 
1561.
 
Məmmədov,  S.S.  Azərbaycanın  şanlı  qızları  /Sabir 
Məmmədov;  red.  E.Nəsənov.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  114,  [46]  s., 
portr.: şək.; 21 sm.+ 43 vər. şək.- 7000 nüs.- ISBN 5-8965-000-
92 (cilddə).- [Ar1988/657] 
1562.
 
Müasir  Türkiyənin  aktual  problemləri  /məsul  red.: 
Z.M.Büniyatov  [və  b];  AEA,  Şərqşünaslıq  İn-tu.-  Bakı:  Elm, 
1988.-  237,  [3]  s.;  20  sm.-  Mətn  rus  dilindədir.-  300  nüs.- 
[Ar1988/721]  
1563.
 
Orta  əsrlər  tarixi:  dərslik:  2  cilddə  /ümumi  red. 
S.D.Skazkin;  red.  hey.: Y.V.Qutnova,  A.İ.Danilov,  A.R.Korsun-
ski [və b.]; tərc. Y.M.Mahmudov.- Yenidən işl. 2-ci nəşri.- Bakı: 
Maarif, 1988.- Cild 1.- 527 s.: xəritə; 23 sm.- 8000 nüs. (cilddə).- 
[Ar1988/56]      
1564.
 
Orta  əsrlər  tarixi  kursunun  proqramı:  dövlət 
universitetləri  üçün  ixtisas  2008-Tarix  /tərt.  ed.:  Y.V.Qutnova, 
Y.M.Saprıkin; məsul red. Z.V.Udalsova; tərc. ed. B.Ə.Əhmədov; 
elmi  red.  Y.M.Mahmudov;  rəy.  X.Ə.Qambayzadə;  Azərb.  SSR 
Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
29, [2] s.; 21 sm.- Bibl.: s. 29-30.- 150 nüs.- [Ar1988/981] 
1565.
 
Sadıqov,  Ş.Ə.  Azərbaycan  tarixi:  Azərbaycan 
kapitalizm  dövründə  /Şükür  Sadıqov,  R.İ.Əliyev;  elmi  red. 
S.Məmmədov; Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. 
ADPİ.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  89,  [3]  s.;  21  sm.-  Bibl.:  s.  87-90.- 
500 nüs.- [Ar1988/986] 
1566.
 
Səfərov,  Y.H.  Azərbaycanın sinifli  cəmiyyətə qədərki 
tarixinin  sovet  tarixşünaslığı:  dərs  vəsaiti  /Yusif  Səfərov;  red. 
Q.İsmayılov;  rəy.:  V.Əliyev,  M.Talıbova;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU, 
1988.- 80, [4] s.; 21 sm.- Bibl.: s. 81-82.- nüs yox.- [Ar1988/235] 
1567.
 
SSRİ  Tarixi  dərslərində  şagirdlərin  peşələrə 
istiqamətləndirilməsi:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.:  B.Abbasov, 
R.Müştəhidzadə;  red.  İ.Mayılov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi, 


241 
 
Resp.  Tədris  Metod  Kabineti.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  22,  [2]  s.;  20 
sm.- 800 nüs.- [Ar1988/704]  
1568.
 
SSRİ  tarixinin  mənbəşünaslığı  proqramı:  dövlət 
universitetləri  üçün:  ixtisas  2008-  tarix  /tərc.  ed.  S.Əli  qızı;  red. 
Y.H.Səfərov.- Bakı: [s.n.], 1988.- 27 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 23-28.- 
150 nüs.- [Ar1988/1040] 
1569.
 
Şəki
tarixi-memarlıq 
oçerki 
/Ə.R.Salamzadə, 
M.Ə.İsmayılov,  K.M.Məmmədzadə;  red.  hey.:  M.Ə.Üseynov, 
Q.M.Əhmədov;  foto  H.Hüseynzadə;  rəssam  S.Qruzdyov;  ingilis 
dilinə  tərc.  ed.  L.Qoldenfarb;  AEA,  Tarix  İn-tu.-  Bakı:  Elm, 
1988.- 237, [3] s.: şək., portr., fotoşək.; 22 sm.- Mətn Azərb. rus 
və ingilis dillərindədir.- 7000 nüs. (cildli).- [Ar1988/994] 
1570.
 
Yeni  tarix:  birinci  dövr,  1640-1870-ci  illər:  metodik 
göstəriş  /A.V.Ado,  M.M.Zalışkin;  tərc.  ed.  M.C.Qasımov;  tərc. 
red.  R.A.Orucov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti,  S.M.Kirov 
ad. ADU.- Bakı: ADU, 1988.- 37, [3] s.; 20 sm.- Bibl.: s. 36-38.- 
150 nüs.- [Ar1988/108]  
1571.
 
Yeni  tarix:  ikinci  dövr,  1870-1918-ci  illər:  metodik 
göstəriş  /N.V.Qriqoryeva;  tərc.  ed.  M.C.Qasımov;  tərt.  ed.: 
A.V.Ado,  L.A.Bendrikova,  V.S.Bondarçuq  [və  b.];  Azərb.  SSR 
Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-
Metodika Kabineti, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU, 1988.- 26, 
[2] s.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/63] 
1572.
 
Армянская  анонимная  хроника,  1722-1736  гг.: 
источник  по  истории  Азербайджана  /пер.  с  тур.  и  примеч. 
З.М.Буниятова;  АН  АзССР,  Ин-т  Истории.-  2-е  изд.-  Баку: 
Элм, 1988.- 64 с.; 21 см.- Примеч.: с. 59-62 (132 назв.).- 30000 
экз.- [Prezident k/x] 
1573.
 
Ахмедов,  Р.Дж.  Гянджа  средневековая:  (Археол. 
изуч.) /Р.Дж.Ахмедов; АН АзССР, Ин-т Истории, Кировабад. 
Науч. центр.- Баку: Элм, 1988.- 35с.: ил.; 22 см. 
1574.
 
Багиров, М.А. Путь генерала: историко-биографи-
чекий очерк о генерале А.Асланове /Муса Багиров, предисл. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə