Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə77/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   109

233 
 
1519.
 
Киплинг, Р. Маугли; Милн, А.А. Винни-пух и все-
все-все /Редьярд. Киплинг, А.Милн.- Баку: Гянджлик, 1988.- 
268, [3] с.: [4] л. ил.; 20 см.- 120000 экз.- ISBN 5-8020-0360-X  
1520.
 
Лермонтов,  М.Ю.  Ашик-Кериб:  сказка:  для  мл. 
шк.  возраста  /Михаил  Лермонтов;  худ.  А.Гаджиев.-  Баку: 
Гянджлик, 1988.- 24 с.: ил.; 26 см.- 50000 экз. 
1521.
 
Олеша, Ю.К. Три толстяка: роман: для сред. и ст. 
шк.  возраста  /Юрий  Олеша;  худ.  Э.Мамедов.-  Баку: 
Гянджлик, 1988.- 139,[5] с.: ил.; 22 см.-100000 экз. 
1522.
 
Паустовский, К.Г. Растрепанный воробей: сказки: 
для  дошк.  возраста  /Константин  Паустовский;  худ. 
А.Нариманбекова.- Баку: Гянджлик, 1988.- 37 с.: ил.; 22 см.- 
67500 экз.- ISBN 5-8020-0063-5 
1523.
 
Поляков, О.Б. Лестница и месяц: стихи: для дошк. 
возраста  /Олег  Поляков;  худ.  Х.Абилова.-  Баку:  Гянджлик, 
1988.- 17 с.: ил.; 20 см.- 7000 экз.- ISBN 5-8020-0066-X 
1524.
 
Пришвин,  М.М.  Кладовая  солнца:  сказка-быль: 
для  мл.  шк.  возраста  /Михаил  Пришвин;  худ.  В.Садыхян.- 
Баку: Гянджлик, 1988.- 70с.: ил.; 17 см.- 40000 экз. 
1525.
 
Пушкин,  А.С.  Сказка  о  попе  и  о  работнике  его 
Балде:  для  шк.  возраста  /Александр  Пушкин;  рис. 
Б.Дехтерева.-  Баку:  Гянджлик,  1988.-  15  с.:  ил.;  22  см.- 
100000 экз.- [2-683360] 
1526.
 
Сахарова, Т.П. Мамины стихи и сказки: для дошк. 
и  мл.  шк.  возраста  /Тамара  Сахарова;  худ.  Г.Меликова.- 
Баку: Гянджлик, 1988.- 21 с.: ил.; 22 см.- 30000 экз. 
1527.
 
Токмакова,  И.П.  Карусель:  стихи  и  сказки:  для 
дошк. и мл. шк. возраста /Ирина Токмакова; худ. А.Жабин.- 
Баку: Гянджлик, 1988.- 98,[3] с.: ил.; 22 см.- 30000 экз. 
 
 
 
 


234 
 
9 Coğrafiya. Tarix 
 
902/904 Arxeologiya. Arxeoloji abidələr 
 
1528.
 
İbrahimov,  F.Ə.  Azərbaycanın  orta  əsr  şəhərlərində 
metalişləmə  sənəti:  IX-XIII  əsrlər:  monoqrafiya  /Fərhad 
İbrahimov;  red.  Q.M.Əhmədov;  Azərb.  SSR  EA,  Tarix  İn-tu, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1988.- 174, [2] 
s.: şək.; 20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 127-141.- 800 
nüs.- [Ar1988/690]  
1529.
 
Великий Октябрь и развитие археологической и 
этнографической  науки  в  Азербайджане:  28-29  декабря 
1987  г.:  тезисы  докладов  конференции  /М.М.Гусейнов  [и 
др.];  Ин-т  Истории  АН  Азерб.  ССР,  Сектор  Археологии  и 
Этнографии.-  Баку:  Элм,  1988.-  184  с.;  19  см.-  500  экз.- 
[Prezident k/x] 
 
908 Ölkəşünaslıq 
 
1530.
 
İmişli  [Izomaterial] /tərt. ed.: Q.Hüseynzadə, A.Miro-
nov, L.Əzimov [və b.].- Bakı: [s.n.], 1988.- 48 s.: foto.: şək.; 24 
sm.- Mətn rus və ingilis dilərindədir.- 6000 nüs.- [Ar1988/247] 
1531.
 
Lənkəran  [İzomaterial]:  fotoalbom  /müəl.  Y.Rzayev; 
foto  İ.Rubençikin;  red.:  S.Quliyev,  M.Əmirova;  rəssam 
V.Martınov.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  158,  [2]  s.:  fotoşək.;  26  sm.- 
Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 12000 nüs.- [Ar1988/1184] 
1532.
 
Мамед-заде, К.М. Кировабад /Камиль Мамед-заде, 
Н.А.Саркисов,  А.А.Гасанова;  АН  АзССР,  Ин-т  Истории, 
Кировабад.  Науч.  Центр.-  Баку:  Элм,  1988.-  50,  [2]  с.,  [1]  л. 
карт.: ил.; 22 см. 
1533.
 
Мамедов,  Ф.М.  Гянджа  /Ф.М.Мамедов;  АН 
АзССР, Ин-т Истории, Кировабад. Науч. Центр.- Баку: Элм, 
1988.- 29 с.: ил.; 20 см. 
 


235 
 
91 Coğrafiya 
 
1534.
 
Çobanzadə,  M.S.  Ümumi  yerşünaslığın  əsasları:  dərs 
vəsaiti  /Məmməd  Çobanzadə;  elmi  red.  M.A.Müseyibov;  rəy.: 
R.Y.Quliyev, X.Ə.Vəliyev, S.B.Məmmədov; Azərb. SSR Ali və 
Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU, 
1988.- 85, [3] s.; 21 sm.- Bibl.: s. 86.- 500 nüs.- [Ar1988/56561]  
1535.
 
Orta 
məktəb 
coğrafiya  kurslarında  iqtisadi 
biliklərin  məzmunu  və  formalaşdırılması  yolları:  ali 
məktəblərin coğrafiya fakültələri tələbələri üçün metodik tövsiyə: 
orta məktəb fiziki coğrafiya kursları və Azərbaycan SSR iqtisadi 
coğrafiyası  üzrə  /tərt.  ed.:  H.Ə.Sadıxlı,  N.N.Allahverdiyev, 
K.M.Əkbərov; red. H.Ə.Sadıxlı; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi;  Tədris  Metodika  Kabineti,  V.İ.Lenin  ad. 
ADPİ.- Bakı: [s.n.], 1988.- Hissə 1.- 75 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 74.- 
150 nüs.- [Ar1988/265] 
1536.
 
Beynəlxalq  turizmin  coğrafiyası:  xüsusi  kurs 
proqramı  /tərt.  ed.:  C.Məmmədov,  H.Soltanova;  rəy.:  G.Hacı-
yeva,  L.Nəsibzadə;  red.  A.İbrahimov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi;  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti;  S.M.Kirov  ad.  ADU,  Geologiya-coğrafiya  fakültəsi.- 
Bakı: ADU, 1988.- 18, [2] s.; 20 sm.- Bibl.: s. 18-19.- 150 nüs.- 
[Ar1988/363] 
 
910 Coğrafi kəşflər. Səyahətnamələr 
 
1537.
 
Будагов,  Б.А.  Советско-болгарский  полевой  геог-
рафический симпозиум (экспедиция) «Советское Закавказье-
Средняя  Болгария»  [1986-1987]:  тема  14.1(2):  Путеводитель 
азерб.  части  /Будаг  Будагов;  АН  СССР,  Нац.  Ком.  Сов. 
Географов,  АН  АзССР,  Ин-т  Географии.-  Баку:  Элм,  1988.- 
84 с.: ил.; 20 см.- [1-617340] 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə