Martin heideggerYüklə 72,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/29
tarix07.12.2017
ölçüsü72,79 Kb.
#14380
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29Nietzsche’nin Tanrı Oldü 
Sözü
ve 
Dünya Resimleri  Çağı 
MARTIN HEIDEGGER
TUrkçesi: 
Levent ö z ş a r
ASA
Ünlü Cd. Sönmez  İş  Sarayı,  No:  20 
Bursa 
Tel:  (0224)220 40 74
Faks: (0224) 223 93 20


MARTIN HEIDEGGER
188 9 -1 9 7 6   yılları  arasında  yaşadı.  Varoluşçuluk,  p o sty a p ısa lcılık  
postmodemizm, Frankfurt Okulu ve yapıbozum üzerinde kalıcı etkiler bıraktı. 
Birçok bakımdan etkili bir düşünür olan Heidegıger'in temel eserleri şunlardır: 
Über  den  Humanismus  (insanlık  Üzerine),  Einführung  in  die  Metaphysik 
(Metafiziğe Giriş),  Was  ist das,  die Philosophie?  (Felsefe Nedir?),  Identität 
und  Differenz  (Özdeşlik  ve  Farklılık),  Sein  und  Zeit  (Varlık  ve  Zaman).
 Asa Kitabevi 2001 
Levent Özşar
C  Her hakkı saklıdır.
Tanıtım  için yapılacak kısa alıntılar dışında hiçbir yolla çogaltılamaz.
Asa Kitabevi:  22
ISBN 975-8149-22-9 
Bursa 2001
îç diizen d  Kapak: 
Verka  0 (2 2 4 )2 2 3  72  05
Baskı  d   Cilt: 
û zal Matbaası 
0.212 565 25 99
İçindekiler
çevirmenin  s ö z ü ................................................................................ 7
N İE T Z SC H E ’N İN   “TA N R I  Ö L D Ü ”  S Ö Z Ü ..................................11
D ipnotlar.......................................................................................... 6 2
D Ü N Y A   RESİM LERİ  Ç A Ğ I............................................................. 65
E k le r........................................................................................ 85
D ipnotlar........................................................................................ 101çevirmenin  sözü
M .  H eid eggcr’in  bu  kitaptaki  iki  y a zısı,  başka  birçok  şeyin 
yanı  sıra,  özünde,  Batı  m etafiziğinin  tarihini,  bununla  ilinti­
sinde,  BatTnm  tarihini  Varlık  bakımından  aydınlatma girişim i.
Sokrates’ten  ön ce  Varlık  “bulunma” ,  hakikat  açıklık  olarak 
düşünüldü.  Öteki  bulunanlarla  birlikte  açıklıkta  duran  insanın 
ayırıcı  niteliği,  onun  bulunanlarla  bulunmayanların  sınırını  ç i­
zen  bir  algılam a olm asıydı.
Hıristiyan  düşünm esi  varolanı  T a n n ’nın  yaratığı  olarak  dü­
şündü.  Tanrı,  varolanların  varlık  tem eli;  insan,  bu  yaratılm ışlar 
sıradüzcninde,  seçkin  bir  varolandı.  Hakikatin  kaynağı  açın­
sam a  olduğundan,  Orta  ç a ğ ’da  hakikate  ulaşmanın  yolu  kutsal 
kitaptan,  onun  “doğru” yorumundan  geçiyordu.
Y eni  Çağ  m etafiziği,  Tanrı  karşısında  özgürleşm e  girişi­
m inde  varolanları  öznede  tem ellendirdi.  B ö y lcce  insanın  Varlı­
ğının  tem eli,  bilinç  oldu.  Hakikat,  bilincin  önce  kendini,  sonra 
öteki  varolanlan  bildiğinden emin  olm asına dönüştü.
N ietzsch e  ile  Batı  m etafiziği,  yeni  bir  dönem e  girer.  Artık 
varolanın  Varlığı  g ü ç  istem i,  hakikat  ise  adalet  olarak  anlaşılır. 
U laştığı  her  güç  basam ağında  kendisini  karşı  konulm az  güç 
olarak  haklı  kılan  güç  İsteminin  bu  haklı  kılm ası,  kendini  d oğ­
rulam ası,  Yeni  çağ  m etafiziğinin  hakikatini  alt  etti.  Daha  çok 
g ü ç  için  kendini  her  şey   karşısında  haklı  kılan  giiç  istem inin 
“ doğru”  dediği, hakikat olm aya başladı.
7


G üç  istem i  yalnızca beyde değil  uşakta  da  hüküm  sürer.  B ey 
kendi  kendisine  buyurarak  bey  olur.  Uşak  efendisinin  sunduğu 
kullanım   olanakları  uğruna;  öteki  varolanlar  üzerinde  hüküm 
sürmek  uğruna  uşaklığı,  kendi  kullanılabilirliğini  kabul  eder. 
Varolanın  değeri  güç  istem inin  kendini  koruma-arttırma  koşul­
ları  bakımından  belirlenir  iken  dünya  saldırı  nesnesi  haline  g e ­
lir.
İlk  yazıya  adını  veren  “Tanrı  öldü”  sözünde  tanrı,  ideaların, 
ülkülerin,  anlamların,  değerlerin  alanını  gösterir.  Bu  cinayet 
haberi,  bir  başkaldırının sonucunu duyurur.
B ugüne  dek  geçerli  olan  değerler  değerden  düşürülmüştür. 
Bu  cinayet  üstün  insanın  işidir.  Eski  değerlerini  öldüren  insan, 
hiçlikte  yolunu  yitirm eyecekse,  yeni  değerler  koyacaktır.  K oyar 
da.
“ Peki  bu  arada  “Varlığa  ne  olur?”  sorusunu,  Heİdegger, 
“Varlığın  başına  hiç  gelm ektedir”  d iye  yanıtlar.  Güç  istem inin 
kendini  koruma-arttırma  perspektifinden  koyduğu  değerlerle 
Varlık,  H iç  olmaktadır.  B ö y le  düşünüldüğünde  m etafiziğin 
tarihi  de  ona dayanan  Batı’nın  tarihi  H iççiliğin  tarihi  olacaktır.
ç e v iri konusunda
Bu  iki  y a zıy ı  içeren  H o lz w c g e 'y i,1 9 9 6   ocağında  M arcell 
gönderdi.  O  günden  beri  kitaptaki  metinleri  vakit  buldukça  ç e ­
virdim.  Araya  giren  bir  sürü  uğraşa  karşın,  sonunda  yazılardan 
ikisi  yayınlam a noktasına  geldi.
Çevirm en  bir  bakıma  çevirisinin  dünyası.  Düşünülenlerin 
dünyasından  bu-dünyaya  g ele siy e,  çeviriye  gereken  her  şey i 
verm ek  isteği  çevirm enin  doğasında  var.  Ben  bu  uğraşın  çeki­
den  erince giden  bir y ol olduğunu düşündüm.  Ö y le dc  oldu.
“N eden  H eidegger?:  G üç  istem inin  dünyasında  şu  sorular 
sorulabilir:  "Neden  bu  ölçüde hızlı  da hiç kım ıltı  yok ?”
Daha  çok  güç  için  alabildiğine  hızlanır  iken  denetlem enin, 
hesaplam anın,  kapmanın,  baskın  vermenin  nesnesi  olanlardan 
başka n e var?
Bu  sorular  üzerine  düşünm ek  elbette  herkese  göre  değil. 
Ü stelik  her  çağ,  bu  soruların  üzerinde  duranı,  kendisini  yad sı­
yan)  yolun  kıyısına  atar.  N e   var  ki,  herkesin  yolu  kim senin  y o -
NlETZSCHE’NİN TANRI ÖLOÜ SÖZÜ ve DÜNYA  RESİMLERİ ÇAĞI
8Yüklə 72,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə