Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə92/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
117 
müdafiäçilärini bu fikirdän daşındırmaq, bu yoldan çäkindirmäkdir. Bunun üçün: 
 0.1)  Bu  ideyanın  äleyhinä  olan  här  bir  element  axtarılıb  tapılır  dästäklänir  (bax:  «Müsbät 
sanksiyalar
» bölümünä [burada, säh. 80]). 
deya  äleyhinä  Sizin  istifadä  edä  biläcäyiniz  deyilän  tipli  elementlär  kateqoriyasına  qismän  aid  ola 
bilär: 
  Bu ideyanın äleyhinä olan qruplar, şäxslär, qüvvälär, partiyalar, qurumlar, fraksiyalar...; 
  Onu tänä, tähqir, gülüş, rişxänd, mäsxärä obyektinä çevirän lätifälär, karikaturalar, parodiyalar, felyetonlar, 
jarjlar, häqarätamiz epitetlär, yarlıqlar, ähvalatlar, häqarätli münasibätlär...; 
  Onun äleyhinä olan mänfi räylär, aşağı fikirlär (älälxüsus avtoritetli şäxslärin, täbliğat hädäfi olan täräflärin 
özlärinin  cäbhäsindän  olan  ayrı-ayrı  şäxslärin,  eläcä  dä,  müxtälif  neytral  täräflärin,  mäs.,  müxtälif 
qäzetlärin,  agentliklärin,  sadä  adamların,  keçmiş  yoldaşlarının  vä b.),  bunları  tänqid  edän  näzäriyyälär, 
näzäri, analitik yazılar, provakasion mäzmunlu materiallar, äleyhinä olan layihälär, ideyalar, konsepsiyalar, 
platformalar, proqramlar, standartlar, yad ideologiyalar, planlar, näzäriyyälär, prinsiplär vä s.; 
  Äleyhinä  olan  fäaliyyätlär,  häräkatlar,  sosial  yoluxucu  xarakterli  tädbirlär (mäs., mitinq, kompaniya, etiraz 
aksiyası, täxribat, kütlävi tädbirlär vä s.); 
Bu  kateqoriyadan  olan  här  bir  qüvvä  vä  mäqam  axtarılıb  tapılır  dästäklänir,  müdafiä  edilir,  güclänmäsinä 
çalışılır  (bax:  «Müsbät  sanksiyalar»  bölümünä  [burada, säh. 80]),  bu  qäbildän  olan  şäxslärä  öz 
mövqelärini geniş ifadä edä bilmäläri, vä ya bu istiqamätdä fäaliyyät göstärmäläri üçün här cür şärait yaradılır, 
bu  kateqoriyadan  olan  här  bir  elementin  yaranması,  yaradılması,  yayılması,  güclänmäsi,  intişar  tapması  här 
vasitä ilä stimullaşdırılır, täşkil edilir. Yaxud, heç olmazsa, olanların olduğu säviyyädä imkan qädär daha uzun 
müddät qalmasına här vasitä ilä yardım göstärilir ki, psixi eskalasiya, sirayät, «domino effekti» vä yaxud «zäncir 
reaksiyası» törädä bilän mänfi sosial enerji, psixi epidemiya mänbäyi kimi daha çox fäaliyyät göstärib, daha çox 
adamı  yoluxdura  bilsin,  daha  çox  adamın  davranış  vä  düşüncäsinä,  “ustanovka”larına,  stereotiplärinä, 
dünyagörüşlärinä, inamlarına, baxışlarına vä s. transformativ täsir göstärsin, cämiyyätdä müvafiq sindrom halını 
ala bilsin. 
deya  äleyhinä  sadalanan  tipli  (vä  ya  här  hansı  formalı)  qüvvälär  yoxdursa,  vä  ya  onların  cäbhäsini 
genişländirmäk mäqsädi ilä, hämçinin daha çox täräfin onun äleyhinä köklänib, qalxıb ona täzyiq göstärmäsi vä 
ya digär täräflärdän dä ona qarşı bir alät kimi istifadä edä bilmäk üçün, deyilänlärä paralel olaraq  süni şäkildä 
ona äleyhdarların yetişdirilmäsi istiqamätindä iş aparılır. Bunun üçün: 
V.I.2.1)  deya äleyhinä ideoloji fäaliyyät aparılır. O cümlädän: 
V.I.2.1.1)  Neytral  täräflärin,  indiyä  qädär  müdafiäçisi  olmuş  täräflärin  onun  äleyhinä  köklänmäsinä, 
qalxmasına çalışılır. Bu mäqsädlä: 
V.I.2.1.1) Täbliğat hädäfi olan täräfin näzärindä bu ideyanın zäif cähätläri qabardılır. Äks täräfläri, yäni 
onlar üçün xeyirli, qazanclı, parlaq kimi görünä bilinäcäk täräfläri här vächlä gizlädilir, ört-basdır edilir, yaxud 
yozularaq  adiläşdirilir,  däyärsizläşdirilir.  Bununla  da,  onlarda  (onda)  bu  mövqeyin  (ideya,  plan,  xätt,  kurs, 
platforma,  ideologiya,  mäqsäd,  amal,  arzu,  istäk,  addım,  yol,  cähd,  näzäriyyä,  doktrina,  lozunq,  konsepsiya, 
baxış,  prinsip  vä s.-in)  yalnız  zahirdä  vä  yalnız  ideoloqların interpretasiyasında  çox  şey  väd  etdiyi,  äslindä  isä 
xeyirsiz vä bäzän, hätta ziyanlı ola bildiyi täsävvürü formalaşdırılır. Bu mäqsädlä hämin ideyada: 
  Onların  zövqü  ilä  uyğun  gälmäyän  cähätläri  –  mäs.,  ideyanın  anti-humanist,  anti-bäşäri  mäqamları, 
ädalätsiz,  namärdlik,  vähşilik,  iyränclik,  alçaqlıq,  eyib,  günah,  riyakarlıq,  rüsvayçılıq  vä s.  kimi  yozula 
biläcäk cähätläri, mäzmununda kimlärinsä şäxsi marağının izlärinin sezilmäsi, qäräzli olması vä s.; 
  Onların baxışları ilä uyğun gälmäyän cähätlär – mäs., ideyanın qeyri-mäntiqi cähätläri, o cümlädän, daxili 
vä xarici ziddiyyätläri, uyğunsuzluqları, mäntiqi problemläri, mäs.: 
—  söhbät  hansısa  bir  ideyanın,  planın,  mäqsädin  vä s.  perspektivinin  analizindän  gedirsä  –  realizäsi  üçün  obyektin 
imkan  vä  potensialın  kifayät  etmäyäcäyi  (mäs.,  canlı  qüvvä  vä  ya  işçi  qüvväsi  çatışmamazlığı,  xammal,  texnika, 
enerji,  vaxt,  silah  vä  sursat,  maliyyä,  fiziki,  psixoloji  vä  ya  härbi  hazırlıq,  siyasi  dästäk,  kadr  (o  cümlädän, 
xarizmatik lider) vä s. bu kimi siyasi, iqtisadi, sosial, elmi-texniki problemläri); 
—  räqibinin (mäs., sizä qarşı yönälibdisä, sizin) bütün bu mäsälälärdä ondan irälidä olması; 
—  ideyanın plan vä proqnozunda näzärä alınmayan, alınsa da effekti käskin kiçildilmiş digär mäqamlar (mäs., iqlim, 
relyef,  landşaft,  mövsüm,  tarixi  zärurät,  şärait,  täbii  fälakät,  epidemiya,  hüquqi-normativ  baryerlär,  destruktiv 
psixoloji effektlär vä s. kimi real vä ya mümkün imperativlär, ängällär); 
—  ideyanın variantlarının bir başqa vaxt vä ya yerlärdä iflasla näticälänmäsi; 
  Onların  maraqları  ilä,  o  cümlädän,  istäyi,  arzusu,  niyyäti,  mäqsädi,  amalı,  ehtiyacı,  täläbatı,  planı, 
qanunu vä s.-lä uyğun gälmäyän, onların marağına toxunan mäqamları, mäs., ideyada onların özünün vä 
ya  yaxınlarının  häyatına,  malına,  mülkünä,  rifahına,  asayişinä,  rahatlığına,  ämin-amanlığına,  mänliyinä, 


www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
118 
mänäviyyatına,  şäxsiyyätinä,  nüfuzuna,  namusuna,  väzifäsinä,  statusuna  vä s.  hädä,  tählükä  törädän  vä  ya 
törädä biläcäk, onları incidib, ağrıda biläsi, riskli, tählükäli, bäzän häqiqätän dä, qurban täläb edän pessimist 
mäqamları; 
  Onların sosial norma vä däyärläri, o cümlädän, idealı, adäti, änänäsi, värdişi, etalonu, stereotipi vä s.-lä 
uyğun gälmäyän cähätläri; 
vä s. bu kimi mäqamları axtarılıb-tapılıb, vä ya quraşdırılıb saxta analiz, arqument, nümunä, nümayiş vä s. 
yolu ilä onların (onun) näzärindä qabardılır, onlara (ona) izah edilir, başa salınır (bax: «Täbliğat» bölümünä 
[burada, säh. 52]). Bununla da, aidiyyatlı täräflärin bu ideyaya aktiv vä ya passiv müqavimät göstärmälärinä, o 
cümlädän  onun  arxasından  qaçmalarına,  onun  realizä  aksiyalarından,  häräkatlarından,  säfärbärliklärindän 
yayınmalarına,  uzaqlaşmalarına,  boyun  qaçırmalarana,  yeri  gälsä  ona  qarşı  täbliğat  aparmalarına  vä  fäaliyyät 
göstärmälärinä nail olunur. 
  Nümunä üçün, mäs., hansısa ölkänin müharibä hazırlığının qarşısını almaq mäqsädilä, onun ähalisinä bu müharibänin 
härbi xärclärin artımına, bu isä müvafiq olaraq vergilärin artırılmasına vä dotasiyaların azaldılmasına gätirib çıxaracağı, 
bunun zäruri näticäsi  olaraq, bütün sferalarda  ölkädä häyat säviyyäsinin  käskin aşağı düşäcäyi, digär hallarda  olduğu 
kimi, burada yenä dä kasıb-kusubun balalarının qırılacağı, bunun ölkänin beynälxalq arenadakı mövqeyinä mänfi täsir 
edäcäyi vä s. täbliğ, izah edilir. Äksinä, hansısa ölkäni (mäs., öz ölkäsini) digärinin üstünä qızışdırmaqdan ötrü, onlara 
müharibänin  cälbedici  täräfläri,  o  cümlädän,  bu  müharibänin  şäräf  mäsäläsi  olduğu,  bunun  filan  vaxt  vurulan  namus 
läkäsini,  alçalma  därdini  üstdän  götüräcäyi,  qonşular  yanında  baş  ucalığı  gätiräcäyi,  gäläcäk  övladları  birdäfälik  bu 
problemdän qurtaracağı, bunda iştirakın hansı imtiyazlar, şäräf gätiräcäyi vä s. ön plana çäkilir, äksinä, yuxarıda deyilän 
tipli pessimist mäqamlarısa gizlädilir, hansı ki, hämin halda da indi sadalanan bu kimi cälbedici täräfläri gizlädilmişdi; 
  Yaxud  orduda  ixtisarı  dästäklämäk  halında  bunun  iqtisadi  qazanc  täräfläri,  o  cümlädän,  bunun  büdcä  xärclärinin 
azaldılmasına gätirib çıxaracağı, härbi sänaye kompleksinin öz profilini däyişäräk mülki sferaya çevrilib büdcäyä xeyir 
gätiräcäyi  vä s.  qabardılır  (bax:  «Täbliğat»  bölümünä  [burada, säh. 52]).  Äks  halda,  bunun  sosial-härbi  täräfläri, 
yäni  işsizliyä,  sosial  böhrana  gätirib  çıxaracağı,  ölkänin  härbi  qüdrätinä  zärbä  vuracağı,  düşmänläri  şirnikläşdiräcäyi 
vä s. vurğulandırılır; 
  Körfäz müharibäsi äräfäsindä NATO qüvvälärinä tählükänin reallığını anlatmaq vä onları säfärbär etmäk mäqsädi ilä, 
ABŞ  beynälxalq  alämdä  rakın  yaxın  10  ayda  nüvä  silahı  yaradacağı  barädä  dezinformasiyalar  yayırdı,  hansı  ki, 
ekspertlärin hazırkı räyinä görä,  rak texnologiyası o vaxt ona yaxın 10 ildä belä silah yaratmaq imkanı vermirdi. 
V.I.2.1.2)  Deyilän  tipli  faktlar  tapmaq  çätindirsä  vä  ya  olanlara  dästäk  mäqsädilä,  bunlar  süni  yolla 
yaradılır. O cümlädän: 
V.I.2.1.2.a)  Lazımi  faktlar  onun  müxtälif  xüsusiyyätlärini  süni  yozmaqla  (hätta  mistika,  sueveriya  ilä
 
älaqäländirmäklä dä olsa) onlardan näticä kimi çıxarılır vä ya lazımi faktlar, ümumiyyätcä, yalandan, heçdän 
quraşdırılıb yayılır: 
V.I.2.1.2.b)  Bu  ideyanı  qäbul  etmiş  müxtälif  täräflärin  ayrı-ayrı  problemläri  analiz  ediläräk,  yozularaq 
bunların  günahı  hämin  ideyanın  üstünä  atılır,  bunun  säbäbkarının  o  olduğu  onlara  başa  salınır,  öz 
perspektivläri üçün ondan tählükä görmälärinä çalışılır; vä s. 
V.I.2.2)  Müxtälif  täräfläri  onun  äleyhinä  qaldırmaq  üçün  praktik  fäaliyyät  aparılır,  başqa  sözlä, 
täşviqat  metodlarından  (bax:  «Täşviqat»  bölümünä  [burada, säh. 53])  gen-bolluqla  istifadä  edilir.  O 
cümlädän: 
V.I.2.2.a)  Bu  mäqsädlä  sifariş,  muzd  ödämä,  sälahiyyätlärdän  istifadä  vä s.  kimi  metodlardan  aktivliklä 
istifadä edilir. 
V.I.2.2.3)  Äldä  bayraq  etmäk  üçün,  yaxud  da  elä  lazımi  täräfin  özünün  näticä  çıxara  bilmäsi  üçün 
müxtälif tädbirlärlä bu ideyanın haradasa reallaşan variantının täbliğat hädäfi olan täräflärin (o cümlädän, 
kollektivin,  qrupun,  xalqın,  elektoratın,  müttäfiqinin,  neytral  hansısa  täräfin,  hansısa  güclü  täräflärin...)  zövq, 
baxış  vä  maraqları  (norma  vä  däyärläri)  ilä  uyğun  gälmäyän  vä  hätta  ziddiyyät  yaradan  näticälär  vermäsi 
täşkil edilir, sonra da müvafiq provakasion kommentariya ilä bu hämin täräflärin näzärindä qabardılır: 
V.I.2.2.4)  Onlarda  süni  olaraq  här  hansısa  älavä  problemlär  formalaşdırılır  vä  ya  hansısa  mövcud  bir 
probleminin  aktuallıq  däräcäsi  näzärindä  süni  şişirdilir,  artırılır  ki,  bununla  da  diqqät  vä  ya  qüvväläri  bu 
mäsälädän yayındırılır. 
Sair  här  növ  vasitälärlä  bu  ideyanın  äleyhinä,  onu  hämin  täräflärin  näzärindä  alçaldan,  cılızlaşdıran, 
mänasızlaşdıran täbliğat vä ya täşviqat fäaliyyäti aparılır, här vasitä ilä ona qarşı bir şübhäli, täräddüdlü, inamsız 
münasibät  formalaşmasına,  äleyhinä  kompaniya  formalaşmasına,  ätrafdakıların  vä  ya  bayaqdan  neytral  olan 
täräflärin onun äleyhinä köklänmäsinä, qalxmasına, ona qarşı konkret aksiyaların häyata keçirilmäsinä vä s. nail 
olunur. 
V.I.3)  Paralel  olaraq  sizin  özünüz  dä  onun  äleyhinä  birbaşa  fäaliyyät  aparırsınız  vä  ya  bu  tipli 
fäaliyyätlärdä birbaşa iştirak edirsiniz, o cümlädän: 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə