Microsoft Word diplomatiya az docYüklə 4,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə98/124
tarix17.09.2017
ölçüsü4,87 Kb.
#27
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   124

www.uemu.birolmali.com
                                                   
Urmu Kitabxanasi
 
124 
Sonrakı märhälädä, xüsusi fändlärlä (xüsusi eyhamla, ortaya söz atmaq, diskussiya obyektinä çevirmäk, bu 
äräfälärdä  bu  säpkili  filmlärä,  şäkillärä,  söhbätlärä  vä s.  geniş  yer  vä  ya  xüsusi  diqqät  ayırmaq,  onun 
yaxınlarının nä vaxtsa bu mövzuda söylädiyi fikirläri aktuallaşdırmaq vä s. yolları ilä) meydana sizä särf edän 
alternativ  ideya  (plan,  mäqsäd  vä s.)  atılır  vä  ya  onun  özünün  tädricän  bu  variantın  üstünä  gälib  çıxmasına, 
bunun üzärindä düşünüb-daşınmasına nail olunur. 
Deyilän alternativ ideya rolunda çıxış edä bilär: 
a)  Bu mäsälä ilä ümumiyyätcä, heç bir älaqäsi olmayan här hansısa bir digär yola getmäk; yaxud 
b)  Ävvälki mäqsäddän (ideyadan, amaldan vä s.) imtina etmäk; 
c)  Onun realizä vasitälärindän (texnikadan, mövcud plandan, hansısa kadrdan, o cümlädän, liderdän) imtina etmäk vä ya 
– 
d)  Realizädä iştirakdan imtina etmäk; 
e)  Bu ideyanı däyişmäk; 
f)  Onun  (bu  yolun,  mäqsädin,  ideyanın,  amalın  vä s.),  onun  realizä  vasitälärinin  vä  ya  ümumiyyätcä,  kiminsä,  näyinsä 
äleyhinä fäaliyyät göstärmäk vä s. 
Bir sözlä, buraya aiddir: här vasitä ilä bu varianta passiv vä ya aktiv şäkildä müqavimät göstärmäk metodları. 
  Mäsälän, MÜHAR BÄ ZAMANI  mülki ähali  üçün –  müharibäni dayandırmaq  täläbi  ilä kütlävi çıxışlara  (nümayiş, 
mitinq,  piket  vä s.-lärä)  başlamaq;  müharibäyä  işlämäkdän  imtina  etmäk;  orduya  säfärbärlikdän  yayınmaq;  fäal 
müqavimät  häräkatları  täşkil  etmäk;  kütlävi  itaätsizlik,  äks  täräfin  härbi  qüvvälärinä  qarşı  loyal  münasibät  bäslämäk 
vä s.; Ordu üçün – ämrläri yerinä yetirmäkdän imtina etmäk; härbi texnikanı sıradan çıxarmaq; döyüş yerini özbaşına 
tärk  edib  getmäk;  komandirläri  bir  başqaları  ilä  äväzlämäk;  özünü  simulyantlığa  (yalandan  xästäliyä)  vurmaq, 
dezertirlik vä b. bu cür variantlardandır. 
 V.3.2.1.4) Bundan sonra onun näzärindä hämin yeni variantın vä onun realizäsindä iştirakın cälbedici 
(yäni  räqibin,  onun  ähalisinin,  äsgärlärinin,  müdafiäçilärinin  vä b.  zövq,  baxış  vä  maraqları  [sosial  norma  vä 
däyärläri] ilä  uyğun  gälän  real  vä  qurama) mäqamlarını,  parıltılı  täräflärini  qabardan,  äks-täräflärini,  yäni 
zäifliklärini  (başqa  sözlä,  hämin  täräflärin  zövq,  baxış  vä  maraqları  [sosial  norma  vä  däyärläri]  ilä  uyğun 
gälmäyän vä hätta ziddiyyät täşkil edän cähätlärini) isä ört-basdır edän vä ya kiçildän, neytrallaşdıran täbliğat 
aparılır ki, bununla da şirnikläşdirilir, oriyentasiyalarının proqramlaşmasına nail olunur. 
  Nümunä  üçün,  mäs.,  kimisä  hansısa  yoldan  (mäs.,  ävvälki  kursdan)  çäkindirmäk  üçün,  hämin  yolun 
«perspektivsizliyi», «çürüklüyü», «ziyanlılığı» vä s. burada sadalanan manipulyasiyalarla onun näzärlärindä qabardılıb, 
ona  «isbat» edildikdän sonra, bu  yoldan äl çäkmäyin onu filan dairänin  gözündä hörmätä mindiräcäyi, bununla onun 
«daha vacib» olan sair filan-filan problemlärini häll etmäk üçün yetärincä vaxtı, imkanı olacağı, enerji vä vaxtını «daha 
çox» xeyir gätirä bilän digär fäaliyyätlärä yönäldä biläcäyi vä s. ona izah edilir, «başa salınır». Paralel olaraq nostalji vä 
sentimental ruhlu şeir, plakat, şäkil, film, musiqi, söhbät vä s.-lä vä yaxud bu yolu tutmayan vä ya tutub sonradan ondan 
äl çäkän bir başqalarının xoş güzäranı (täbii ki, täbliğat psixologiyasına uyğun olaraq, güzäranından yalnız seçmä xoş 
epizodlar, fraqmentlär) nümunäsi ilä, hämçinin sair vasitälärlä bu täsir maksimum häddä çatdırılır; 
  Yaxud mäs., rässama izah etdikdä ki, bu kitab onun üçün tribuna, särgi, vitrindir vä oraya çäkdiyi illüstrasiyalar neçä 
min nüsxä ilä çap olunub, yayılıb, onun qabiliyyätini reklam etdiräcäk vä ona xeyli nüfuz, müştäri gätiräcäk, o zaman 
rässam  (vä  ya  digär  sänätçi)  hätta  pulsuz  işlämäyä  vä  zähmätini  hädiyyä  etmäyä  dä  razı  ola  bilir  (Qärb 
psixologiyasında bu variant «piroqun genişländirilmäsi» metodu adı ilä tanınır); 
  Azärbaycanın nüfuzlu özäl telekanallarından olan ANS, özünün här häftänin cümä axşamları efirä gedän, Azärbaycan 
vä  Ermänistan  ziyalılarının  telegörüşündän  ibarät  «Atäş  xätti»  verilişindä  iqtisadi  yönümlü  müzakirälärdä  (mäs., 
15.02.2001. tarixli verilişdä) mütämadi olaraq Azärbaycanın zängin vä hazırda da sürätlä inkişaf edän iqtisadiyyatından 
bähs  edäräk,  bir  täräfdän,  heç  näyi  olmayan  Ermänistan  üçün  perspektivin  necä  faciäli  olacağı  onlara  sätiraltı  izah 
edilir,  digär  täräfdän,  şirnikläşdiräräk  bundan  pay  götürmäk  üçün  real  şansa  malik  olduqları  onlara  tälqin  olunur  – 
hansının ki, äsas şärtinin işğal etdikläri Azärbaycanın torpaqlarını azad etmäläri olduğu här iki täräfä aydındır; 
Täbliğat  deyilän  qaydada  düzgün  qurulubsa,  yäni  ävvälki  variantın  qüsurları  vä  bu  yeni  variantın 
üstünlükläri,  sizin  baxımınızdan  olan  xüsusiyyätlär  kimi  yox,  neytral  täräflärin,  avtoritetli  şäxs  vä mänbälärin, 
onun  öz  cäbhäsindän  olan  ayrı-ayrı  şäxslärin,  çoxluğun  vä b.  meyarı  baxımından  olan  cähätlär  kimi  täqdim 
edilib,  bunun  hätta  sizin  özünüzün  dä  marağınıza  «bir  az  uyğun  gälmädiyi»  qänaäti  formalaşdırıla  bilinibdisä 
(ätraflı  bax:  «Täbliğat»  bölümünä  [burada, säh. 52]),  tam  ämin  olmaq  mümkündür  ki,  avtomatik  olaraq 
räqibin  digär  istiqamätlärdäki  variantlarla  bağlı  düşüncäsi  blokirovka  olunub,  diqqäti  qeyri-şüuri  olaraq  bu 
variant üzärindä konsentrasiya olunasıdır... 
Ävvälki variantın «aşkar zäiflikläri» fonunda täklif edilän bu yeni variantın cälbedici täräflärini geniş reklam 
etdirmäklä,  hissä-hissä  täräfdaşın  räy  vä  baxışlarının,  kristallaşmış  stereotip  vä  «ustanovka»larının 
transformasiyasına nail olunur. 
Bütün bunlardan sonra, formalaşdırılmış hämin bu yeni iddianı, arzunu, istäyi, utopiyanı reallaşdırmaq üçün 
obyektä bu yolda olan psixoloji vä fiziki baryerläri däf etmäk mäsäläsindä «yardım» edilir. Bunun üçün: 
 V.3.2.2.5)  Ona  bu  ideyanın  realizäsini  vä  realizädä  iştirakı  sadäläşdirän  mexanizm,  bu  addımı  atarkän 
qarşıya  çıxa  bilän  tählükälärdän  sığortalanmağın  metodları,  onun  ehtimal  etdiyi  tählükälärin  bir  çoxunun 
äsassız olması vä s. izah edilir, öyrädilir, başa salınır: 
  Nümunä üçün, mäs., Koreya müharibäsi dövründä (1950-1953) Koreya täräfi, gözlänilän tählükälär, räqib äsgärlärinin 


Yüklə 4,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə