Microsoft Word Modul vesait ucun ikinci vorska docYüklə 304 Kb.

səhifə1/12
tarix31.08.2018
ölçüsü304 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Microsoft Word - Modul vesait ucun_ikinci vorska.doc


BAKI-2012


2

T rtibatçı mü llif:    Sahib M mm dov

M sl h tçi:                Mehriban Zeynalova 

T lim modulu v

lav  s n dl rin daxil edildiyi bu v sait

“T miz Dünya” 

Qadınlara Yardım ctimai Birliyi v  V t nda ların m k Hüquqlarını Müdafi

Liqasından ibar t QHT Koalisiyası t r find n h yata keçiril n

AB  Beyn lxalq

nki af Agentliyinin v saiti il  Kounterpart  nterne nl t kilatı t r find n

maliyy l diril n

Qadınlara münasib td  ayrı-seçkiliyin l vind  ictimai 

v killik mexanizml rind n istifad ” layih si ç rçiv sind  hazırlanaraq n r

olunmu dur.“Bu v saitin  ictimaiyy t  çatdırılması Kounterpart  nternational v

onun t r fda   t kilatları vasit sil  icra olunan Qadın

tirakçılı ı

Proqramının Az rbaycanda h yata keçirilm si üçün AB  Beyn lxalq  nki af

Agentliyi t r find n imzalanmı  RFA-112-11-000001 saylı qrant müqavil sin

sas n Amerika Xalqının d st yi n cit sind  mümkün olmu dur. Burada ifad

edilmi  fikirl r mü llif   m xsusdur v  onlar heç d  Kounterpart  nterne nl

t kilatının v  AB  Beyn lxalq nki af Agentliyinın mövqeyini  ks etdirmir.”

SBN: 976-9952-8072-9-5 

©“T miz Dünya” Qadınlara Yardım ctimai Birliyi  

© V t nda ların m k Hüquqlarını Müdafi  Liqası


3

MÜND R CAT

Layih  haqqında m lumat .................................................................. 4

T lim modulu v  t lim haqqında m lumat ........................................ 5

T lim modulu .....................................................................................  6 

lav l r ..............................................................................................  33 

Qadınlara qar ı ayrı-seçkiliyin  

bütün formalarının l vi üzr  Konvensiya .........................................    33

Qadınlara qar ı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının

l vi üzr  Konvensiyaya  lav  olunan Fakultativ Protokol ...............    464

Layih  haqqında m lumat 

“T miz Dünya” Qadınlara Yardım ctimai Birliyi v   V t nda ların

m k

Hüquqlarını Müdafi  Liqasından ibar t QHT Koalisiyası

2 Mart 2012-ci il – 15 

avqust 2013-cü ili  hat  ed n dövr  rzind  Birl mi

tatlar Beyn lxalq 

nki af üzr  Agentiliynin v saiti il  Kounterpart  nternational t kilatının

Qadin

tirakçılı ı Proqramı (2011 – 2013) ç rçiv sind

  “Qadınlara münasib td  ayrı-seçkiliyin l vind  ictimai v killik mexanizml rind n istifad ”

layih sini h yata keçirir. 18 ay davam ed c k layih nin m qs di “Qadınlara qar ıayrı seçkiliyin bütün formalarının l vin  dair BMT Konvensiyasının, ona  lav

olunan fakültativ protokolun, müvafiq BMT Komit sinin qeyd  rtl rinin v

tövsiy l rinin m qs dli qruplar arasında t viqi, ictimai v killik vasit l rind n

istifad  etm kl  normaların t kmill dirilm si v  yeni mexanizml rin yaradılması

yolu il  qadınların hüquq b rab rliyinin t min olunması  v  onların ictimai siyasi 

h yatda layiqli t msilçiliyinin t min olunmasına yardım etm kdir”.

Layih  ç rçiv sind  a a ıdakı f aliyy tl rin h yata keçirilm si n z rd  tutulur: 

Konvensiyanın v  ona  lav  olunan fakultativ protokolun, h mçinin Komit nin 

ümumi xarakteri tövsiy l rind   m i t zorakılı ı  v  erk n nigahlara ba lı

tövsiy l rinin qruplar arasında t viqi,  öyr nilm si m qs di il  ictimai v killik

kampaniyalarının  t kili;

M i t zorakılı ı  v  erk n nigahların aradan qaldırılmasına yön l n normativ 

hüquqi bazanın t hlili v  siyas t s n dinin hazırlanması;

ctimai v killik f aliyy tl ri ç rçiv sind  telekanallarda talk-show-unun t kili v

sosial çarxın hazırlanması;

Qadınlara qar ı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının l vi üzr  BMT Komit sin

alternativ (kölg ) hesabatının hazırlanmasına dair Power Point  proqramında t lim 

modulunun hazırlanması;

Qadınlara Qar ı Ayrı seçkiliyin l vi üzr  BMT Komit sin  hökum t hesabatına

alternativ hesabatların hazırlanması  v  Komit y   f rdi ikay tl rin verilm si üzr

m qs dli qruplara t liml rin keçirilm si v  maarifl ndirici v saitl rin hazırlanması.

Müvafiq dövl t qurumu n zdind   v t nda   c miyy ti t msilçil rind n ibar t

ictimai  ura yaradılması üçün variantların hazırlanması;work-shop, maraqlı t r fl rl  d yirmi masa v  press-konfransların t kili.

Koalisiyaya daxil olan t kilatların v  partnyor QHT-l rin bacarıqlarının

artırılmasına yön l n t dbirl rin t kili.

Maarifl ndirici v  m lumatlandırıcı bukletl rin hazırlanması.

Layih d n b hr l n n qruplar a a ıdakılardır:

Layih d n b hr l n nl r a a ıdakı qruplar olacaqdır:

xtisasla mı  v t nda  c miyy ti qurumları;

 Regionların hüquq mühafiz  orqanlarının müvafiq v zif li xsl ri; 

Yerli icra v  yerli özünüidar  orqanlarının nümay nd l ri;

Qadınlar, u aqlar v  g ncl r siyas tini h yata keçir n dövl t orqanlarının regional 

bölm l rinin müvafiq v zif li xsl ri;

Regionlarda qadın hüquqlarının müdafi si üzr  ixtisasla mı  QHT nümay nd l ri;

Regionlarda f aliyy t göst r n v kill r, praktiki hüquq ünaslar v  insan hüquqlarını

t bli  v  t viq ed n f al xsl r;

Region qadınları (xüsus n ucqar ya ayı   m nt q l rind  ya ayıb m lumat v

bilikl r  çıxı ı m hdud olan qadınlar);

Q rar v  qanunlar q bul ed n dövl t orqanları;


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə