Mikobakterilerin mikrobiyolojiSİ ve hastalik oluşturma mekanizmalari prof. Dr. Zeynep SÜmerYüklə 445 b.
tarix17.09.2017
ölçüsü445 b.


MİKOBAKTERİLERİN MİKROBİYOLOJİSİ VE HASTALIK OLUŞTURMA MEKANİZMALARI

 • Prof.Dr.Zeynep SÜMER
Mikobakteriler

 • Gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmemiş ülkelerde ciddi morbidite ve mortalite nedeni

 • Günümüze kadar 70’den fazla mikobakteri türü tanımlanmıştır.

 • Bunların çoğu insanlarda hastalığa sebep olmaktadır.

 • Bu tür bolluğuna rağmen birkaç tür veya grup insanlarda ciddi hastalıklara yol açmaktadır.

 • Bunlar M.tuberculosis, M.leprae, M.avium kompleksi, M.kansasii, M.fortuitum, M.cheloniae ve M.abscessus’tur. • 2000 yılı-dünya nüfusunun 1/3’ünün (1.9 milyar insan) M.tuberculosis ile infekte.

 • Bu sayının 8 milyonu yeni olgular, 16 milyonu daha önceden var olan hastalar.

 • 1.9 milyonu ise o yıl içinde bu hastalıktan ölen sayısı.

 • En yüksek hastalık insidansı güneydoğu Asya, Afrika’nın sub-Sahara bölgesi ve doğu Avrupa’da saptanmakta.Mycobacterium genusu

 • 0.2-0.6x1-10 m boyutlarında

 • Hareketsiz

 • Sporsuz

 • Asidorezistan boyanma gösteren

 • Yavaş üreme özelliği (t1/2: 12-24 saat)

 • Aerobik basillerdir.

Hücre duvar yapısı

 • Kompleks, lipidden zengin

 • Hidrofobik yapı

 • Birçok dezenfaktana ve yaygın kullanılan laboratuvar boyalarına karşı bakterileri direnç

 • ARB boyanma özelliği

 • Yavaş üreme özellikleri

 • Yaygın kullanılan antibakteriyel antibiyotiklere direnç

 • Antijenite

 • Clumping veya kord faktörü oluşumu gibi karakteristik özelliklerin oluşmasından sorumludur. • Hücre duvar yapısı yavaş üreme özelliklerine katkıda bulunur.

 • Yavaş üreyen mikroorganizmalar M.tuberculosis, M.avium-intracellulare, M.avium kompleksi, M.kansasii) 3-8 hafta inkübasyon

 • Hızlı üreyen mikroorganizmalar (, M.fortuitum, M.chelonae, M.abscessus) 7günden az sürede ürerler.

 • Lepranın etkeni olan M.leprae ise hücre olmayan besiyerlerinde üretilememiştir.Mikobakteriler

 • İlk izolasyonda çoğu tür 37 o C’de iyi ürer.

 • Ancak optimal ısı bazı türlerde (M.ulcerans, M.marinum) 30-32 o C,

 • Bazılarında (M.xenopi) 42 o C ’dir.

 • Koloni morfoloji türler arasında büyük değişiklik gösterir. S tipinde (M.avium-intracellulare),

 • R tipinde (M.tuberculosis)

 • ikisinin arasında (M.kansasii) veya

 • filamentöz yapıda (M.xenopi) olabilir.

 • Mikobakterilerin L formları da vardır ( Much granülleri).Mycobacterium genusundaki bakterilerin sınıflandırılması

 • Aside direnç durumları,

 • 60 ila 90 karbon içeren mikolik asitlerin varlığı

 • DNA’larındaki yüksek (%61-71) guanozin+sitozin (G+C) içeriğiHücre duvar yapısı

 • Gram pozitif bakteri hücre duvarı yapısıdır

 • En içte sitoplazmik membran,üzerinde de kalın bir peptidoglikan tabaka

 • Dış membran yoktur.

 • Peptidoglikan iskelet polisakkaritlerle (arabinogalaktan) kovalent bağlarla bağlanmıştır.

 • Peptidoglikan tabakada N-asetilglukozamin ve N-asetil muramik asit,

 • Arabinogalaktan tabakada ise D-arabinoz, D-galaktoz ve mikolik asit bulunur.

 • Bu polisakkaritlerin terminal uçları yüksek moleküler ağırlıklı mikolik asitlerle esterifiye olmuştur.

 • Bu tabakanın üzerinde polipeptitler ve serbest lipidler, glikolipidler ve peptidoglikolipitler içeren yüksek miktarda antijenik mikolik asitlerin oluşturduğu hidrofobik bir tabaka yer alır.

 • Yağ asitleri hücre duvar kalınlığından ve büyük oranda aside dirençli boyanma özelliğinden sorumludur. • Bu lipidler hücre duvarının kuru ağırlığının %60’nı oluşturmaktadır.

 • Serbest lipidlerden biri olan Wax D, immunoadjuvan aktiviteye sahiptir.

 • Kord faktör (6’-6’ dimikolat trehaloz) bakterinin tween-albumin besiyerinde 37oC’de 10-15 gün içinde çalı demetine benzer görünüm almasından sorumludur.

 • Mikosidler ise M.leprae’de olduğu gibi basilin etrafını kapsül gibi sarar. • Dış tabakadaki peptid zincirleri hücre duvar ağırlığının %15’ini oluşturur.

 • Hücresel immün cevabı stimule ettikleri için biyolojik olarak öneme sahiptir.

 • Purified Protein Derivatives= PPD M.tuberculosis’le teması ölçmek için deri testi olarak kullanılmaktadır.

 • Diğer mikobakterilerden hazırlanmış benzer maddeler de türe-spesifik test yapmak için kullanılmaktadır.

DİRENÇLİLİK

 • Kuruluğa ve kimyasal dezenfaktanlara sporsuz çoğu bakteriden daha dirençlidir.

 • Kültür ortamında canlılık ve infektivitelerini 12 yıl korur.

 • Direkt gün ışığına maruz kalınca 2 saat içinde ölürken, balgam içinde 20-30 saat dayanabilir.

 • Tozların içinde 10 gün, toprak ve suda 5 ay, kurutulmuş halde 6-8 ay veya üzerinde yaşayabilir.DİRENÇLİLİK

 • Ancak ısı ve neme karşı çok hassastır.

 • Sütün pastörizasyonu bakteriden kurtulmak için yeterlidir.

 • Malaşit yeşiline diğer birçok bakteriden daha dirençli olduğundan izolasyon besiyerine bu maddenin eklenmesi ile diğer bakterilerin üremesi inhibe edilir.ANTİJENİK YAPI

 • Antijenik yapı?

 • M.tuberculosis’in yapısında yer alan protein, lipid ve polisakkaridlerin tümü immünojeniktir.

 • Old Tuberkulin(OT),

 • PPD(saflaştırılmış protein derivesi)

 • Saflaştırılmış antijenler (65kD antijeni, TB 23, TB 68 vs) anahtar immünojenVİRÜLANS VE PATOJENİTE

 • Virülansta rol oynayan kesin bir faktör ?.

 • Çalışmalarda bazı faktörlerin sorumlu olabileceği öne sürülmüştür:

  • Polisakkaritler (arabinogalaktan ve arabinomannan)
  • Fosfatidil inositol mannosid (PIM)
  • Wax-D
  • Muramidilpeptit(MDP)
  • 6’-6’ dimikolat trehaloz (Kord faktörü)
  • Sülfatidler
  • Fosfatidler


Kord faktörü:

 • Küme oluşturma kabiliyeti kazandırır.

 • Alternatif kompleman yolunu aktive eder.

 • PNL göçünü inhibe eder.

 • Granülom oluşumunda rol oynar.

 • Anti-tümör özelliği vardır.

 • Konak hücre mitokondri membranına tutunarak solunum ve oksidatif fosforilasyonda hasar yapar. • Tüberküloz insanlarda görülen klasik mikobakteri hastalığıdır.

 • Tüberküloz kompleksi:

  • M.tuberculosis
  • M.bovis
  • M.africanum
  • M.microti


Patojenite

 • Aerozol haline gelmiş infeksiyöz partiküllerin inhalasyonu

 • Bu partiküller terminal hava yollarına ulaşır.

 • Bu bölgelerde bakteriler aktive olmamış alveolar makrofajlara geçerler.

 • Fagosite edilmiş basil fagozomun asidifikasyonu ve bunu takip edecek olan fagozom-lizozom füzyonunu inhibe ederek serbest bir şekilde replikasyona başlar.

 • Replikasyonun fagozomda mı yoksa sitoplazmada mı olduğu henüz bilinmemektedir.

 • İnfekte fagositik hücreler daha sonra parçalanır.

 • Bunu makrofajlar tarafından fagositoz, mikobakteriyel replikasyon ve hücre lizis siklusları takip eder. • Hücresel artıklar ve konak kemotaktik faktörleri (örneğin, C5a) - makrofajlar ve lenfositler

 • Bu odağın histolojik özelliği birleşmiş makrofajların oluşturmuş olduğu çok çekirdekli dev hücreler (Langhans hücreleri) oluşumudur.

 • Primer Kompleks (Ranke kompleksi) :

 • Parenkim dokuda bulunan odak (Ghon odağı)

 • hiler lenfadenopati ve

 • ikisi arasında bulunan lenfanjit • İnfekte makrofajlar kan dolaşımına ve diğer dokulara (kemik iliği, dalak, böbrek, santral sinir sistemi) yayılabileceği gibi lokal lenf nodlarına da yayılabilirler.

 • Akciğer apeksine yerleşerek Simon odaklarını

 • Beyin meninkslerine yerleşerek Rich odaklarını

 • Büyük damarların intimasına yerleşerek Weigert odaklarını oluşturabilir. • hücresel immünitesi aktive hale geçer.

 • Mikobakterilerin intrasellüler replikasyonu Th hücrelerini ve Ts hücrelerini stimüle eder.

 • Th hücrelerin aktivasyonu antikor üretimine yol açar, fakat etkisiz, çünkü bakteriler intrasellüler yerleşimle kendilerini korurlar.

 • T hücreleri ayrıca makrofajları aktive eden interferon- ve diğer sitokinler salgılar.

 • Aktive makrofajlar bakteri içlerine alıp öldürebilirler.

 • Ts hücreleri de replike olan mikobakterileri içeren fagositik hücreleri lizise uğratabilir. • Makrofajlar stimüle olduğu zaman ortamda küçük bir antijenik yük mevcut ise, basiller minimal doku hasarı ile yok edilirler.

 • Eğer ortamda çok fazla basil varsa, hücresel immün cevap doku nekrozu ile sonuçlanır.

 • Bu olaylar sırasında çok sayıda konak faktörü devreye girer:sitokin toksisitesi, kompleman kaskadının lokal aktivasyonu, iskemi ve makrofaj kökenli hidrolitik enzimler ile reaktif oksijen ara ürünlerine maruziyettir.

 • Bu doku hasarı ile ilişkili bilinen hiçbir mikobakteriyel toksin veya enzim bulunamamıştır.konak faktörü

 • sitokin toksisitesi,

 • kompleman kaskadının lokal aktivasyonu,

 • iskemi

 • makrofaj kökenli hidrolitik enzimler

 • reaktif oksijen ara ürünlerine maruziyettir. • Basillerin yok edilmesinde infeksiyon odağının büyüklüğü

 • Aktive makrofajların lokalize kümeleri (granulomalar) basillerin yayılımlarını önler.

 • Bu makrofajlar küçük granulomların (3mm’den küçük) içine penetre olabilir ve içindeki tüm basilleri öldürebilirler.

 • Ama daha büyük nekrotik veya kazeöz granulomlar fibrinle enkapsüle hale gelir. Bu da basilleri makrofajların öldürmesinden korur.

 • Basiller bu durumda uyur halde kalabilir ve yıllar sonra reaktive olabilir.

 • Bu M.tuberculosis’le karşılaşmış hastalarda hayatın ileri dönemlerine kadar hastalık gelişebilme ihtimalinin sebebidir.EPİDEMİYOLOJİ

 • Çeşitli deney hayvanlarında tüberküloz oluşturuluyor olsa bile insanlar tek doğal rezervuardır.

 • Hastalık infekte aerozollerin inhalasyonu yolu ile yakın kişiden kişiye temas ile bulaşır.

 • Büyük partiküller mukozal yüzeylerde yakalanır ve respiratuar sistemin silier aktivitesi ile atılır. Fakat 1-3 tuberküloz basili içeren küçük partiküller alveolar boşluklara ulaşıp infeksiyon yapabilirler.KLİNİK

 • Her organı tutabilse de en sık rastlanılan formu akciğer tutulumudur.

 • Başlangıç pulmoner odak akciğerlerin orta veya alt loblarıdır. (havalanma fazlalığı, aerobik yapı).

 • Hastaların çoğunda karşılaşmadan 3-6 hafta sonrasında bakteri replikasyonu sona erer.

 • Basille karşılaşan hastaların ort. %5’i 2 yıl içinde aktif hastalığa yakalanır.

 • Diğer bir %5-10’u ise hayatlarının ilerleyen kısımlarından birinde aktif hastalıkla karşılaşmaktadır.

Progresyon

 • İnfeksiyöz doz ve hastanın immün sistemine bağlıdır.

 • Mesela HIV ile infekte hastaların ort. % 10’ununda 1 yıl içinde aktif hastalık gelişir.

 • HIV ile infekte olmayanlarda ise bu oran tüm yaşamları boyunca %10’dur.

 • HIV ile infekte hastalarda hastalık diğer fırsatçı hastalıklardan önce gelişir, iki kat daha fazla ekstra-pulmoner bölgeleri tutar ve ölümle sonuçlanması daha fazladır.Klinik

 • Hastalığın klinik bulguları ve semptomları infeksiyon bölgesine bağlıdır.

 • Primer hastalık sıklıkla alt solunum yollarına sınırlı kalır(çocuk>).

 • Hastalık başlangıçta sessizdir.

 • Tipik olarak non-spesifik şikayetleri

 • Balgam az miktarda veya kanlı ve pürülan olabilir.

 • Hemoptizi ile birlikte balgam üretimi doku yıkımı ile ilişkilidir (mesela kaviter hastalık).

 • Tabloya pnömoni, abse formasyonu ve kavitasyon eşlik edebilirKlinik tanı

 • pulmoner hastalığın

 • (1)radyografik görüntülenmesi,

 • (2)pozitif PPD testi ve

 • (3) mikobakterilerin mikroskopi ve kültür ile laboratuvarda tespiti ile desteklenir.

Milier tüberküloz

 • Kazeöz odaktan basillerin kana karışması ile çeşitli organlarda sayısız küçük lezyon oluşur.

 • Bu hastalarda pulmoner hastalıkla ilgili hiçbir kanıt olmayabilir.

 • Daha çok 0-4 yaş arası çocuklar.

 • Çeşitli organ tutulumları (menenjit, böbrek tbc,vs)

 • Reinfeksiyon tbc ise endojen veya eksojen şekilde ileri yaşlarda görülür. Daha sinsi seyir gösterir.

BAKTERİYOFAJLAR

 • Mikobakterileri infekte edip hücrenin lizizine neden olan bakteriyofajlar (H37 Rv fajı,…).

 • Non-litik lizojeni/ pseudolizojeni

 • Bunun sonucunda koloni morfolojisi, üreme hızı, enzimatik aktivite ve antijenik yapı gibi bazı özellikler değişebilmektedir.

 • Faj tiplendirme tanımlamadan çok epidemiyolojik çalışmalarda

 • M.tuberculosis suşlarından izole edilen bakteriyofajlar Tip A,B ve C ve I

 • Bu tipler farklı coğrafik bölgelerde dominans gösterir.M.leprae

 • Patogenez ve immünite

 • Lepra (Hansen Hastalığı) M.leprae oluşturur.

 • Zayıf gram(+), kuvvetli ARB

 • Hücre duvarı lipidden zengin.

 • Bu hastalıktaki klinik tutulumlar hastanın immün sistem reaksiyonuna bağlıdır.

 • Virülansta hücre içi üreyebilme yeteneği önemlidir.

 • Klinik olarak tüberkuloid lepra, lepramatöz lepra ve intermediate lepra şekilleri vardır.Tüberküloid Lepra

 • Tüberküloid Lepra

 • Güçlü hücresel immün reaksiyon

 • Zayıf humoral antikor

 • İnfekte dokularda çok sayıda lenfosit ve granulomlar, Langhans hücresi, az sayıda basil,

 • Az sayıda eritematöz/hipopigmente alanTüberküloid Lepra

 • Tüberküloid Lepra

 • Tam duyu kaybı ile giden periferik sinir hasarı

 • Sinirlerde genişleme

 • Lepromin testi +

 • Normal Ig düzeyleri

 • Eritema nodosum leprosum yok

Tanı

 • Suni besiyerlerinde (hücre içermeyen) henüz üretilememiştir.

 • Klinik ile uyumlu ise

 • Tüberküloid formda spesifik deri testi ile

 • Lepramatöz formda ARB boyama ile konur.Epidemiyoloji

 • Dünyada 6 milyondan fazla lepra vakası (Asya ve Afrika’da >) bildirilmiştir.

 • Armadillolar doğal olarak infektedirler (ABD).

 • Hastalık kişiler arası yakın temas ile bulaşır.

 • En önemli geçiş yolu tam olarak ?

 • İnfeksiyöz aerozoller yolu ile veya respiratuar sekresyonlarla ve yara eksudaları ile deri teması yolu

 • Lepramatöz leprada hastaların nazal sekresyonlarında bol miktarda M.leprae bulunur.Mycobacterium avium kompleksi

 • Su ve toprakta yaygın

 • M.avium, M.intracellulare, M.avium-intracellulare.

 • AIDS’ten önce geçici bir kolonizasyon

 • Hastalık- daha çok pulmoner fonksiyonları bozuk hastalarda ( KOAH, kronik bronşit, daha önceden geçirilmiş pulmoner hasar) gözlenirdi .

 • Kliniği pulmoner tüberküloza benzerdi.

 • Ama AIDS’in yaygınlaşması ile bu kompleks bu hasta grubunda sık karşılaşılan mikobakteriyel bir hastalık olmuştur. • Aids’li hastalarda tipik olarak dissemine formda

 • Özellikle immün sistemi çökmüş, CD4+ hücre sayısı mm3’de 10 hücrenin altında olanlarda yaygındır.

 • Basillerin alınımı daha çok kontamine su veya gıda yolu ile olurken, aerozol inhalasyonunun daha minör bir öneme sahiptir.

 • Tanı mikroskopi ve kültür

 • Klinik tutulumlar daha çok bol miktarda çoğalan mikroorganizmanın kitle oluşturarak normal organ fonksiyonunu bozması ile oluşur.

 • İnsandan insana geçiş gösterilememiştirDiğer yavaş üreyen mikobakteriler

 • “tüberküloz dışı mikobakteriler” (MOTT) bakterileri

 • İnsanlarda hastalık oluşturabilirler.

 • Yeni tanısal testler geliştikçe yeni türler de bildirilmeye devam edecektir.

 • AIDS, malignensiler, organ transplantasyonları ve immün supresif ilaç kullanımları, relatif olarak düşük virülansa sahip bu organizmalara karşı duyarlı olan bir hasta grubu oluşturmuştur • Bazı mikobakteriler akciğer tüberkülozuna benzer hastalık oluştururlar (M.bovis, M.kansasii).

 • Lenfatik dokularda lokalize infeksiyonlar (M.scrofulaceum).

 • Daha düşük sıcaklıklarda üreyen bir grup ise primer olarak deri infeksiyonları (M.ulcerans, M.marinum, M.haemophilum) oluşturur.

 • AIDS’li hastalarda ise dissemine formda tutulumlar yukarıdakilere ek olarak daha az sıklıkta rastlanılan diğer türlerle de oluşabilir (M.genavense, M.simiae). • Bu mikobakterilerin çoğu su,toprak ve infekte hayvanlardan izole edilmektedir.

 • Klinik örneklerde bunların izolasyonu hastanın sindirimi sonucu geçici bir kolonizasyon olarak yorumlanır.

 • M.tuberculosis ile ilişkili olan M.bovis ve diğer birkaç mikobakteri haricindeki mikobakterilerde kişiden kişiye geçiş olmamaktadır.Hızlı üreyen mikobakteriler

 • En yaygın izolatlar M.fortuitum, M.chelonae ve M.abcessus’dur.

 • Hızlı ve yavaş üreyen mikobakterilerin ayırımı önemlidir. Çünkü :

 • Hızlı üreyen grup relatif olarak daha az virülans potansiyeline sahiptir,

 • Klasik mikobakteriyel boyalarla düzensiz olarak boyanırlar

 • Konvansiyonel antibiyotiklere diğer mikobakteriyel tedavide kullanılan ilaçlara göre daha duyarlıdırlar. • Hızlı üreyen mikobakteriler nadiren dissemine hastalık.

 • Travma yada iatrojenik yolla oluşturdukları derin doku infeksiyonları ile ilişkilidir (i.v kateter infeksiyonları, kontamine yara bakımı, kalp kapağı, peritonyel diyaliz veya bronkoskopi gibi prostetik cihazlarla ilişkili infeksiyonlar).

 • Bu mikroorganizmalarla oluşan infeksiyonların insidansı invaziv işlemlerin artması ve immünkomprimize hastalarda yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak artmaktadır.Mikobakterilerin Laboratuvar Tanısı

 • Deri testi

 • Mikroskopi

 • Kültür yöntemleri

 • Tanımlanmasında morfolojik özellikler, biyokimyasal reaksiyonlar, hücre duvar lipidlerinin analizi, nükleik asit probları, nükleik asit sekanslama yöntemleriTüberkülin Deri Testi (PPD)

 • Bu test M.tuberculosis’e karşı oluşmuş geç tip aşırı duyarlılık reaksiyonunu göstermek için yapılan intradermal bir deri testidir.

 • Bu test hastalığın kontrolünde, ayırıcı tanısında, olguların ortaya çıkarılmasında ve hücresel immünitenin değerlendirilmesinde kullanılır.

 • Daha önce basille karşılaşmış kişilere intradermal olarak tüberkülin verilmesi, enjeksiyon yerinde , bir endurasyon (sertlik) oluşmasına yol açar. • Endurasyonun çapı ve şiddeti injekte edilen tüberkülin miktarına ve şahsın duyarlılığına bağlı olarak değişir

 • Duyarlılığın derecesi endurasyonun çapı ölçülerek tayin edilebilir.

 • Ancak ciltte oluşan reaksiyonun büyüklüğü ile hastalık derecesi arasında bir korelasyon yoktur.

 • Endurasyonsuz eritemin bir anlamı yoktur.Mantoux Testi

 • Tüberkülin testinin yapılmasında standart yöntem.

 • Önerilen tüberkülin antijeni, hücre duvarının PPD’sidir (Pürified Protein Derivatives).

 • Test ön kolun ön yüzünün temizlenmiş derisi içine PPD’nin uygun konsantrasyonun 0.1cc verilmesi ile yapılır.

 • Deri içine enjekte edildiğinde 6-10 mm çapında soluk renkte bir kabarcık oluşur.

 • Ayırıcı tanıda ve toplum taramalarında kullanılan standart tüberkülin dozu 5 TU(Tüberkülin Ünitesi)’dir.

 • Test 48-72 saat sonra okunur.Negatif reaksiyon (0-4mm arası endurasyon):

 • Anerjiye neden olabilecek durumların bulunmadığı kişide tüberkülin duyarlılığın bulunmadığını gösterir.Şüpheli reaksiyon (5-9mm arasındaki endurasyon):

 • BCG aşısı yapılanlarda, M.tuberculosis infeksiyonunda, tüberküloz dışı mikobakteri türleri ile meydana gelen infeksiyonlarda oluşabilir.

 • Atipik mikobakterilere ait antijenler ile deri testleri yapılabilir.

 • Eğer bunlar yoksa standat PPD ile diğer koldan tekrarlanmalı ve booster olayı kontrol edilmelidir.Booster etkisi

 • Tüberküloz infeksiyonu bulunmayan bir kişiye defalarca deri testi uygulanması, duyarlılığı pozitife dönüştürmez.

 • Fakat homolog veya heterolog mikobakteri antijenlerine karşı düşük derecede duyarlılığı olan kişilerde tüberkülin testinin tekrarlanması, reaksiyonda kuvvetlendirici bir etki (booster) yapabilir.

 • Bu olay herhangi bir yaşta gözlenebilmesine rağmen daha çok 55 yaş üstünde görülür.

 • O nedenle bu kişilere yapılan ilk tüberkülin testi negatif, 1 hafta-1 yıl içinde yapılan ikinci test pozitif olarak bulunur.Pozitif reaksiyon (10mm ve üstü endurasyon):

 • Bu kişinin M.tuberculosis ile karşılaştığını gösterir,

 • Fakat aktif tüberkülozun kanıtı değildir.

 • Duyarlılık M.tuberculosis ile ilk karşılaşmadan 2-10 hafta sonra meydana gelir.

 • Duyarlılık bir defa kazanılınca devamlı kalma eğilimindedir.

 • Çeşitli nedenlerle yanlış negatif ve yanlış pozitif reaksiyonlar gözlenebilir • Bir toplumda tüberküloz infeksiyon insidansı azaldıkça, PPD’nin teşhisteki değeri artar.

 • Türkiye’de sistematik olarak BCG aşısı.

 • Ülkemizdeki tüberkülin pozitifliklerinin bir kısmı BCG’nin kazandırdığı hipersensibiliteye bağlı

 • BCG’ye bağlı tüberkülin pozitifliği genellikle 7-14 mm olmakta ve zaman geçtikçe reaksiyonun şiddeti azalmaktadır.

 • M.tuberculosis infeksiyonu bakımından BCG’li çocuklarda 15mm ve üstündeki endurasyonlar anlamlıdır.PPD testi

 • Yenidoğan ve gebelere uygulanabilir. Ancak yenidoğanlarda genelde yanıt alınmaz. Tuberkülinin teratojenik etkisi yoktur.

 • 2 aylıktan büyük çocuklar aşılanmadan önce PPD ile kontrol edilmelidir.

 • Aşıya bağlı en sık komplikasyon aksiler lenfadenittir.

 • BCG aşısı immün sistemi bozuk olanlara, radyoterapi veya kemoterapi, steroid tedavisi alanlara, ateşli çocuklara, gebelere, deri infeksiyonu olanlara ve geniş yanıklı kişilere yapılmamalıdır.Lepromin deri testi

 • İnaktif M.leprae’dan hazırlanır.

 • Tüberkuloid lepranın klinik tanısında değerli bir yöntemdir.

 • Antijenin intradermal uygulanmasından 3-4 hafta içinde papüler endurasyon gelişir.

 • Lepramatöz leprada hastalar anerjik olduklarından bu formda kullanılmaz.Mikroskopi

 • ARB boyama (Erlich Ziehl Neelsen(EZN) veya Kinyoun metodu) tanıda en hızlı yöntemdir.

 • EZN: örnekler karbol fuksin(4-5’).

 • asit-alkol solüsyonu ile 2 dak dekolorizasyon

 • Tekrar su ile yıkanıp zıt bir boyada (Löfflerin metilen mavisi) 1-2 dak.

 • Havada kurutulup, incelenir.Mikroskopi

 • Bu yöntemde ARB bakteriler mavi zeminde parlak kırmızı, çalı demeti şeklinde görülürler.

 • Eski kültürlerde veya kronik hasta örneklerinde ise düzensiz boyamalar, boncuk dizisi veya tesbih tanesi gibi görülebilirler.

 • Fluorasan auramin-rodamin boyaları (florokrom boyama metodu) ile de boyanabilir. Florokrom boyama yöntemi daha duyarlıdır.

Mikobakteriler dışında ARB boyanma özelliği gösteren diğer bakteriler:

 • Nocardia türleri,

 • Legionella micdadei,

 • Rhodococcus spp,

 • Tsukamurella,

 • Gordona,

 • Cryptosporidium ookistleri,

 • Echinococcus protosklokslerinin dikenleri,

 • Isospora ve Microsporidia türleri

 • Bakteri sporlarıNükleik Asit Probları

 • Örnekte az sayıda basil olabileceğinden çeşitli ampilifikasyon metotları kullanılarak (PCR, LCR vs) çoğaltıldıktan sonra,

 • Spesifik mikobakteriyel nükleik asit sekansları ile mikobakteri tanımlanması yapılır.

 • Duyarlılığı relatif olarak düşüktür.Kültür

 • Akciğer tüberkülozunda 3 gün arka arkaya sabah balgamı

 • Yavaş üreme olması ve insanlarda normalde kolonize olan hızlı-üreyen bakterilerin tabloyu değiştirmesi olasılığı in vitro üremeyi etkilemektedir.

 • Negatif diyebilmek için katı besiyerlerinde 6-8 hafta beklenmelidir. • Yumurtalı-bazlı besiyerleri (Löwenstein-Jensen besiyeri )

 • Agar-bazlı besiyerleri (Middlebrook) ile 3-4 haftada üreme sağlanabilirken,

 • Özel olarak formülize edilmiş sıvı besiyerleri ile bu süre 10-14 güne indirilmiştir.

 • Yumurtalı besiyerlerinde 2-3 haftada pigmentsiz, ekmek kırıntısı şeklinde üstü ve kenarları girintili, çıkıntılı, kuru,sert, kirli beyaz veya deve tüyü renginde 1-2mm çaplı koloniler oluşturur. • İçinde gliserin bulunduran sıvı besiyerlerinde ise zar oluşturarak ürer.

 • Mide yıkama suyu, idrar, çeşitli vücut sıvıları (abse, plevra, periton mayi), BOS,

 • GIS tbc’sinde dışkı örneklerinden(rutin değil) de kültür yapılabilir.

 • BOS 1 gün oda ısısında bekletilirse fibrin ağı oluşur. Basillerin fibrin ağında görülme ihtimali daha fazladır.

Homojenizasyon, dekontaminasyon ve yoğunlaştırma

 • Normalde steril olmayan örneklerin kültür işlemlerinden önce bu işlemlere tabii tutulmalıdır.

 • Amaç, örneklerde bulunan tbc basillerinin eşit dağılımını sağlamak,

 • Onlara zarar vermeden diğer bakterileri öldürmek

 • Aside dirençli bakterileri yoğunlaştırmaktır.

 • Balgamda %4NaOH, idrar ve diğer örneklerde %4 sülfirik asit veya asetil sistein ve NAOH karışımı kullanılmaktadır.

 • Uzamış dekontaminasyon mikobakterilere de zarar verebileceğinden normalde steril sayılan örnekler için bu işlem uygulanmazKesin tanımlama

 • Birçok teknik ile bu yapılabilir.

 • Biyokimyasal testler: tanımlamada kullanılan standart bir yöntemdir, fakat 3 hafta veya üzerinde süre gerektirir.

 • M.tbc’de niasin testi pozitif, katalaz negatiftir. M.bovis ise TZH’ye duyarlı tek türdür.

 • Bactec TB ve benzeri sitemler:tanı 8 saat-18 gün aralığına kadar indirilebilinmiştir. Burada 14C ile işaretlenmiş sıvı besiyerlerinde basillerin C ve enerji kaynağı olarak bu substratı kullanmaları, oluşan CO2 veya gaz basıncının ölçülmesi esas alınır. • Ayrıca karakteristik hücre duvar lipidlerinin incelenmesi için kromatografik inceleme yapılabilir (TBSA BOS için özgül, fakat balgamda uygun değil).

 • Adenozin deaminaz(ADA) ve lizozim testi gibi nonspesifik testler de tanıya yardımcı olması açısından kullanılmaktadır.

 • Fakat türe-spesifik moleküler problar en kullanışlı yoldur.Seroloji:

 • Oluşmuş antikorların tanısal değeri yoktur.

 • Klinik örneklerde mikobakteriyel antijenlerin gösterilmesi daha anlamlıdır

 • ( PPD, Ag 5, Ag 60, TB 72 vs).KORUNMA VE KONTROL

 • Gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığını tehdit eden önemli bir hastalık olarak önemini korumaktadır.

 • Hastalığın erken tanı ve tedavisi kontrolde önemli rol oynar.

 • Ancak daha da önemlisi bireylerin aşılanmasıdır.BCG aşısı

 • Günümüzde kullanılan aşılar M.bovis BCG suşunun Sauton besiyerinde 12-14 günlük kültüründe oluşan zardan hazırlanmaktadır.

 • Aşının en önemli yararı milier tbc ve tbc menenjit gibi ağır komplikasyon riskini en aza indirgemesidir.

 • En büyük dezavantajı ise tanıda kullanılan PPD testini pozitifleştirip testin değerini azaltmasıdır.

BCG aşısı

 • Canlı attenüe bakteriyel bir aşıdır.

 • Isı ve ışığa duyarlıdır.

 • Etkinliği için daima buzdolabında saklanmalı ve gün ışığından korunmalıdır.

 • 2 aylıktan büyük çocuklar aşılanmadan önce 5 TU PPD ile kontrol edilmeli, negatif ise aşılanmalıdır.

 • BCG polio ve DBT aşılarıyla birlikte yapılabilir.

 • En sık komplikasyonu aksiller lenfadenittir. Çoğu kez kendiliğinden iyileşir.

 • BCG aşısı immün sistem bozukluğunda, radyoterapi alanlara, antimetabolit,alkalizan ajan ve steroid tedavisi alanlara, ateşli çocuklara, gebelere, deri infeksiyonu olanlara ve geniş yanıklı kişilere yapılmamalıdır.TEDAVİ

 • Kompleks ve uzun bir tedavidir.

 • 1.seçenek anti-tüberküloz ilaçlar:

 • İzoniasid (INH), Rifampisin (RIF), Etambutol (EMB), Pirazinamid (PZA) ve Streptomisin (STM)’dir.

 • EMB dışındakiler bakterisidal etkilidir.

 • İki veya daha çoğu bir arada kullanılır. Birbiri ile kombine edildiklerinde etkinlikleri artar.

 • Bu grup ilaçların toksisiteleri daha azdır.

 • Haftada 2-3 günlük tedaviler şeklinde (İntermittant tedavi) kullanılabilirler.

 • Klinik tabloya göre tedavi süresi 9 -18 ay arasında değişir.2.seçenek anti-tüberküloz ilaçlar:

 • Sikloserin (CS), ethionamid (ETH), kanamisin, kapreomisin, paraaminosalisilik asit (PAS) ve tiasetazon’dur.

 • Bunlar daha toksik, daha az tolere edilebilen ve daha az etkili ilaçlardır.

 • Dirençli olgularda kullanılmak üzere sona saklanırlar.

 • PAS dışındakiler intermitant tedavide yer almaz.

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə