Mücərrəd 2 Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: təmizlik, insanlıq, firavanlıq… aYüklə 183,99 Kb.

səhifə1/7
tarix31.10.2018
ölçüsü183,99 Kb.
növüMücərrəd
  1   2   3   4   5   6   7


1

gil, -zadə, -daş şəkilçiləri ilə əmələ gələn düzəltmə isimlər hansı 

mənanı bildirir? A) insan anlayışı B) məkan C) kiçiltmə D) cansız 

əşya E) mücərrəd

2

Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: təmizlik, insanlıq, firavanlıq… A) meşəlik B) nəfəslik C) gözlük D) cavanlıq E) önlük

3

Hansı söz həm mücərrəd, həm də konkret isim kimi düşünülə bilər? A) analıq B) duyğu C) qorxu D) hiss E) mərhəmət

4

Feildən isim düzəldən şəkilçi hansıdır? A) la² B) lı4 C) sız4D) dakı4 E) ış

5Mürəkkəb ad hansıdır? A) Abbasqulu B) Kəpəz dağı C) Ağdam

D) İtburnu E) sinif otağı

6

Şəkilçilərdən hansı yalnız insan anlayışı bildirən isimlər düzəldir? A) -daş B) -lıq

⁴ C) -stan D) -laq E) -ıcı⁴

7

İsimlərdən birində yalnız bir leksik şəkilçi var: A) qoruqçuB) qocalıq C) əkinçilik D) göyərti E) görünüş

8

Sifətlərdən biri ümumi məna qrupundan kənara çıxır: A) bənövşəyi B) zoğalı C) innabı D) çərkəzi E) qəhvəyi

9

Azaltma dərəcəsində olan sifətlərdən biri sintaktik yolla düzəlib: A) sarışın B) uzunsov C) qırmızımtıl D) açıq-göy E) göyümtül

10

Sifətlərdən ibarət sinonim cərgəni göstərin: A) yel, külək B) arzu, istək C) cəld, tez D) ürək, qəlb E) yüksək, hündür

                                                                        

11

Mənsubiyyət şəkilçili mürəkkəb sifəti göstərin: A) gülərüzB) söhbətcil C) çoxsaylı D) ürəkli E) ölkələrarası

12

Sifətlərdən birini düzəltmə hesab etmək olmaz: A) əxlaqiB) qiyabi C) bildirki D) qabaqcıl E) tərbiyəvi

13

Sifət hansı nitq hissəsini izah edir? A) əvəzliyi B) ismi C) sayıD) feili E) zərfi

14

İsimləşmiş sifət morfoloji cəhətdən nə sayılır? A) isim B) sifət C) say D) zərf E) həm isim, həm sifət

15

Kökü sayla omonim olan düzəltmə sifət hansıdır? A) azlıqB) azğın C) birlikdə  D) axırıncı E) illik

16

“Şirin-şirin” sifəti hansı ismə aid ola bilməz? A) almalar B) meyvəC) daşlar D) armud E) qənd

17

Sifətlərdən biri yalnız hansı? sualına cavab verir: A) dağdakıB) illik C) badamı D) ailəvi E) süzgün

18

Biri əvəzlik deyil: A) onlar B) mənim C) sənsiz D) birisinin E) heç nə19

Qeyri-müəyyən əvəzliyin işləndiyi cümləni göstərin: A) Bizə də bir 

gün doğar B) Bu məscidə bu namaz da çoxdur C) Sən sözü at, yiyəsi 

özü götürər D) Hər zalımın bir günü var E) Hər şey öz vaxtında bitər

20

Hansı sıra sayının yazılışında səhvə yol verilib? A) XIX-cu B) 10-cu C) 50-ci D) beşinci E) XV

21

Mürəkkəb isimləri göstərin: A) qaçaqaç, dönə-dönə B) gündəlikyetərsay C) üzbəüz, əməkdaş D) güldan, hüquqşünas E) Ağsu, 

qaragilə


22

Aşağıdakı cümlələrdən hansında təsirlik hallı isim yoxdur? A) 

İclasda oturanlardan heç birinə söz vermədilər B) Yaralı əsgər su 

istədi C) Küləyin şiddətini artıq uşaqlar da hiss edirdi D) Qarını 

qəhər boğurdu E) Vətən mənə oğul desə, nə dərdim?23

1hal 2cəm 3şəxs-xəbərlik 4mənsubiyyət ismə məxsus bu şəkilçilərin 

qoşulma ardıcıllığını göstərin: A) 1,2,3,4 B) 2,4,3,1

C) 4,2,1,3 D) 2,4,1,3 E) 1,4,2,3

24

Biri həm sifət, həm də zərfdir: A) ayaq B) əbədi C) ögey D) kimsəsiz E) peşəkar

25

Quruluşca düzəltmə olmur: 1müəyyən miqdar sayları 2qeyri-müəyyən miqdar sayları 3kəsr sayları 4sıra sayları A) 1,2,3 B) 1,2,4 

C) 3 D) 4 E) 1

26

Fleksiya hadisəsi hansı sözdə baş verib? A) qapısı B) qanuniC) sinfi D) mərcanı E) Cənubi

27

Azərbaycan dili nə vaxt davamlı, rəsmi və əbədi dövlət dili kimi rəsmiləşmişdir? A) 1918 B) 1936 C) 1956 D) 1978 E) 1995

28

Leksikologiya dilin hansı bölməsini öyrədir? A) söz, sözün məna qrupları B) kök və şəkilçiləri C) söz birləşməsini D) nitq hissələrini 

E) orfoqrafiya və orfoepiyanı

29

İltisaqilik nə deməkdir? A) kök və kök B) kökün dəyişkənliyi C) şəkilçinin əvvəl gəlməsi D) söz kökünün leksik məna kəsb etməsi E) 

kökün dəyişməzliyi, kökdən sonar şəkilçinin gəlməsi

30

Onomologiya nəyi öyrədir? A) sözün tərkibini B) sözün leksik və qrammatik məna kəsb etməsi C) xüsusi adların çoxsahəliliyi D) 

cümlələri E) səs tərkibini

                                                                                   

31

Cümlələrdəki fərqləndirilmiş sözlərdəki şəkilçilərin növlərini ardıcıllıqla göstərin:1Hərfi tərcümə çətindir 2 “ğ” hərfi ilə ilə 

başlayan söz yoxdur 3Son hərfi j ilə qurtaran söz bizim deyil A) 

mənsubiyyət, hal, leksik B) hal, mənsubiyyət, leksik C) leksik, hal, 

mənsubiyyət D) leksik, mənsubiyyət, hal E) mənsubiyyət, leksik, hal

32

Bəndlərin birində bağlayıcı var:A) mən atamla getdim B) səninlə sonar danışaram C) səninlə qardaşım bir getdiniz D) qardaşımla mən 

yaxşı oxuyuruq E) qardaşımla birlikdə oxuyuruq

33

Biri zərfliyin sualı deyil: A) neçə? B) nə üçün? C) harada? D) nə qədər? E) kim ilə?

34

Hansı birləşmənin tərkibində sintaktik əlaqənin üçü də var? A) sən axşam və səhər çiçəkləri sulayarkən B) axşam dostlarımı yaxşı 

qarşılayanda C) dağların və çəmənlərin gözəlliyi D) Füzulinin “Leyli 

və Məcnun” poeması E) Xəzər dənizinin qərb sahili

35

Yer min illik barını Bircə gündə yetirər İnsan ayı, ulduzu Çəkib yerə gətirər Müharibə olmasa Şeir parçasında adlıq halda olan neçə isim 

var? A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E) 5

36

Nümunənin  hansı misrasında məsdər şəkilçisi işlənməmişdir? Ayna tutb hərdən camal görməsi, Zülfə, zənəxdana sığal verməsi, Səhər ala 

gözün siyah sürməsi, Altından cunası, hayıf ki, yoxdur A) birinci B) 

ikinci C) dördüncü D) həm üçüncü, həm dördüncü E) burada məsdər 

şəkilçisi yoxdur

37

Feillərdən birini həm qayıdış, həm də məhcul növdə işlətmək olar: A) söykənmək B) işlənmək C) yoxlanmaq D) saxlanmaq E) kürünmək


: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə