Ogólne wymagania edukacyjne szczegółowych biologii na poszczególne oceny szkolneYüklə 0,58 Mb.
səhifə1/5
tarix29.04.2018
ölçüsü0,58 Mb.
#40318
  1   2   3   4   5

Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum na poszczególne oceny szkolne

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: • opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

 • opanuje wiadomości i umiejętności ponadprogramowe,

 • posługuje się bogatym słownictwem biologicznym,

 • aktywnie uczestniczy w lekcji, uzyskuje maksymalne wyniki z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych, odpowiada na dodatkowe pytania,

 • potrafi wykorzystywać uzyskaną wiedzę na lekcjach innych przedmiotów oraz poza szkołą,

 • trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia informacje oraz dane pochodzące z różnych źródeł,

 • trafnie analizuje zjawiska i procesy biologiczne,

 • potrafi zaprojektować doświadczenie biologiczne i zinterpretować jego wyniki,

 • formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne przykłady.

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

 • opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

 • poprawnie posługuje się słownictwem biologicznym,

 • wykazuje szczególne zainteresowanie naukami biologicznymi,

 • aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje co najmniej 91% punktów, udziela pełnych odpowiedzi na pytania podczas odpowiedzi ustnych,

 • trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł,

 • potrafi zinterpretować zjawiska biologiczne,

 • potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach.

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:

 • opanuje bardziej złożone wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą,

 • udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się poprawną terminologią biologiczną,

 • aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 90–80% punktów,

 • korzysta z wielu różnych źródeł informacji,

 • poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie dobiera przykłady,

 • potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje problemy z pomocą nauczyciela.

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli:

 • opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności programowe, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą,

 • udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i podstawową terminologią biologiczną,

 • wykazuje zadowalającą aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 79–51% punktów,

 • korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji,

 • zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska biologiczne, podaje nieliczne przykłady,

 • rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności.

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli:

 • opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym kontynuowanie dalszego kształcenia,

 • udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się zrozumiałym językiem i elementarną terminologią biologiczną,

 • wykazuje minimalną aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 50–41% punktów,

 • korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji.

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli:

 • nie opanował w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,

 • nie przyswaja wiedzy oraz jest niesystematyczny w wykonywaniu prac domowych,

 • nie posługuje się elementarnymi pojęciami biologicznymi oraz nie próbuje rozwiązać zadań o minimalnym stopniu trudności,

 • nie wykonuje instrukcji i nie podejmuje współpracy z nauczycielem,

 • wykazuje bierną postawę na lekcji, z prac pisemnych otrzymuje poniżej 40% punktów.


ZAŁĄCZNIK NR 1 Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum (na poszczególne oceny).

Dział: Biologia – nauka o życiu. Jedność i różnorodność organizmów.

Poziom konieczny

(ocena dopuszczająca)

Poziom podstawowy

(ocena dostateczna)

Poziom rozszerzający

(ocena dobra)

Poziom dopełniający

(ocena bardzo dobra)

Poziom wykraczający

(ocena celująca)

Uczeń:

– zalicza biologię do nauk przyrodniczych,

– określa przedmiot badań biologii,

– wymienia nazwy przyrządów optycznych używanych do obserwacji biologicznych,

– wymienia podstawowe metody badawcze biologii,

– wykonuje proste preparaty mikroskopowe,

– przygotowuje mikroskop do pracy,

– wymienia podstawowe metody badawcze biologii,

– wymienia etapy doświadczenia biologicznego.


Uczeń:

– wymienia główne dyscypliny biologii,

– rozróżnia przyrządy optyczne używane do obserwacji biologicznych,

– wymienia poszczególne etapy obserwacji mikroskopowej,

– opisuje budowę mikroskopu optycznego,

– posługuje się mikroskopem optycznym,

– oblicza powiększenie mikroskopu i prowadzi obserwacje mikroskopowe,

– opisuje podstawowe metody badawcze biologii,

– rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje problem badawczy i hipotezę.


Uczeń:

– wymienia zakres badań wybranych dyscyplin biologii,

– określa przydatność wiedzy biologicznej,

– wyjaśnia zasadę działania mikroskopu optycznego,

– rozróżnia różne rodzaje preparatów mikroskopowych,

– wykonuje rysunek obrazu mikroskopowego,

– charakteryzuje metody badawcze,

– omawia zasady przeprowadzania doświadczeń,

– planuje i przeprowadza proste doświadczenia biologiczne.


Uczeń:

– charakteryzuje dyscypliny biologii,

– ocenia znaczenie odkryć nauk biologicznych (w tym medycyny),

– porównuje zasadę działania różnych rodzajów mikroskopów,

– samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową,

– sporządza kompletną dokumentację z obserwacji,

– projektuje i przeprowadza doświadczenie biologiczne (określa problem badawczy, formułuje i weryfikuje hipotezę, interpretuje wyniki).


Uczeń:

– ocenia sposoby wykorzystania nauk biologicznych w gospodarce i codziennym życiu człowieka,

– analizuje zadania stojące przed naukami biologicznymi w XXI w.,

– ocenia znaczenie obserwacji mikroskopowych dla nauk biologicznych,

– samodzielnie planuje, uzasadnia celowość, przeprowadza i dokumentuje obserwacje mikroskopowe,

– ocenia przydatność prowadzenia doświadczeń w nauce biologii.Poziom konieczny

(ocena dopuszczająca)

Poziom podstawowy

(ocena dostateczna)

Poziom rozszerzający

(ocena dobra)

Poziom dopełniający

(ocena bardzo dobra)

Poziom wykraczający

(ocena celująca)

Uczeń:

– wymienia kolejne poziomy organizacji życia,

– wymienia podstawowe pierwiastki wchodzące w skład organizmów,

– wymienia główne założenia teorii komórkowej,

– definiuje pojęcie „komórka”,

– rozpoznaje na schematach i preparatach wybrane organelle komórkowe,

– prowadzi obserwacje mikroskopowe różnych rodzajów komórek

– wymienia różnice między organizmami i wirusami,

– przedstawia charakterystyczną cechę błon biologicznych,

– wymienia typy transportu przez błony biologiczne,

– wymienia przykłady organizmów jedno- i wielokomórkowych,

– wymienia struktury odpowiedzialne za przebieg wybranych procesów życiowych w jedno- i wielokomórkowym organizmie,

– definiuje termin „metabolizm”,

– wymienia sposoby odżywiania się organizmów,

– rozpoznaje organizmy samożywne i cudzożywne,

– przedstawia ogólne równanie fotosyntezy,

– definiuje pojęcia: oddychanie komórkowe i wentylacja,

– przedstawia ogólne równanie oddychania komórkowego tlenowego,

– wymienia rodzaje oddychania komórkowego,

– definiuje pojęcie „wydalanie”,

– wymienia główne uboczne produkty metabolizmu roślin,

– podaje nazwy głównych azotowych produktów przemiany materii u zwierząt,

– definiuje pojęcie „rozmnażanie się”,

– wymienia główne sposoby rozmnażania się,

– rozpoznaje na schematach sposoby rozmnażania się bezpłciowego.


Uczeń:

– omawia kolejne poziomy organizacji życia,

– określa skład chemiczny komórki roślinnej i zwierzęcej,

– określa rolę węgla w przyrodzie,

– określa rolę wody w przyrodzie,

– charakteryzuje główne założenia teorii komórkowej,

– opisuje budowę komórek: zwierzęcej, roślinnej, bakteryjnej i grzybowej,

– określa funkcje poszczególnych organelli komórkowych,

– określa różnice między organizmami i wirusami,

– wyjaśnia, na czym polega zjawisko osmozy i cytozy,

– porównuje zjawiska endocytozy i egzocytozy,

– określa na podstawie zapisu reakcji jej rodzaj (analiza, synteza) oraz wymienia substraty i produkty reakcji,

– wyjaśnia znaczenie terminu „metabolizm”,

– określa różnice między odżywianiem się autotrofów i heterotrofów,

– wymienia sposoby trawienia u heterotrofów,

– wymienia czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy,

– porównuje różne rodzaje oddychania beztlenowego oraz wyjaśnia, na czym one polegają,

– wyjaśnia, co się dzieje z energią uwolnioną podczas oddychania komórkowego,

– wyjaśnia, czym jest wydalanie,

– wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie się,

– podaje przykłady bezpłciowego i płciowego rozmnażania się organizmów,

– wyjaśnia, na czym polega przemiana pokoleń i jakie cechy ma pokolenie dominujące,

– wyjaśnia terminy: dymorfizm płciowy,zapłodnienie, zarodek, obojnactwo, partenogeneza, przemiana pokoleń, sporofit, gametofit,


Uczeń:

– charakteryzuje hierarchiczną strukturę materii,

– porównuje skład chemiczny komórki roślinnej i zwierzęcej,

– określa znaczenie wody dla organizmów,

– porównuje budowę komórek: zwierzęcej, roślinnej, bakteryjnej i grzybowej, wskazując cechy umożliwiające ich rozróżnianie,

– rozpoznaje w obrazie mikroskopowym poszczególne rodzaje komórek oraz występujące w nich organelle,

– analizuje biologiczne znaczenie zjawiska osmozy,

– charakteryzuje organizmy jedno- i wielokomórkowe

– wyjaśnia, jakie czynności życiowe organizmów nazywa się życiowymi,

– charakteryzuje metabolizm jako podstawę wszystkich procesów życiowych zachodzących w komórce,

– charakteryzuje różne sposoby odżywiania się organizmów,

– analizuje znaczenie procesu oddychania komórkowego dla organizmów,

– porównuje, co się dzieje z produktami metabolizmu u roślin i u zwierząt,

– ustala związek między środowiskiem życia organizmu a rodzajem głównych azotowych produktów przemiany materii,

– charakteryzuje różne rodzaje rozmnażania się organizmów,

– projektuje doświadczenie pokazujące rozmnażanie wegetatywne roślin,

– porównuje rozmnażanie płciowe i bezpłciowe,

– omawia sposoby rozmnażania się wybranych organizmów.
Uczeń:

– analizuje kolejne poziomy organizacji życia w zależności od możliwości przeprowadzania procesów życiowych,

– wykazuje związek między właściwościami wody a jej rolą w przyrodzie,

– analizuje różnice pomiędzy komórkami: zwierzęcą, roślinną, bakteryjną i grzybową,

– omawia związek budowy poszczególnych organelli komórkowych z pełnionymi funkcjami,

– charakteryzuje różnicę efektywności przebiegu dyfuzji w zależności od rozmiaru komórki,

– porównuje przebieg wybranych procesów życiowych w organizmie jedno- i wielokomórkowym,

– charakteryzuje różnorodność sposobów odżywiania się heterotrofów,

– analizuje i interpretuje wyniki doświadczenia demonstrującego wpływ światła na intensywność fotosyntezy,

– porównuje oddychanie komórkowe tlenowe i beztlenowe,

– analizuje zależność między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym,

– analizuje i interpretuje wyniki doświadczenia demonstrującego proces oddychania beztlenowego komórek drożdży,

– porównuje organizmy potomne powstałe w wyniku różnych sposobów rozmnażania się,

– charakteryzuje sposoby rozmnażania się wybranych organizmów.
Uczeń:

– ocenia rolę wody i węgla dla istnienia życia,

– konstruuje model komórki,

– wykazuje związek budowy poszczególnych organelli komórkowych z pełnionymi funkcjami,

– uzasadnia, że fotosynteza oraz chemosynteza należą do autotroficznych sposobów odżywiania się,

– przeprowadza doświadczenie demonstrujące wpływ stężenia dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy i interpretuje jego wyniki,

– planuje i przeprowadza doświadczalnie proces fermentacji alkoholowej, omawia i interpretuje wyniki tego doświadczenia,

– ocenia wpływ różnych rodzajów rozmnażania się na modyfikacje organizmów (ewolucję),

– analizuje i porównuje czynności życiowe roślin i zwierząt.


Poziom konieczny

(ocena dopuszczająca)

Poziom podstawowy

(ocena dostateczna)

Poziom rozszerzający

(ocena dobra)

Poziom dopełniający

(ocena bardzo dobra)

Poziom wykraczający

(ocena celująca)

Uczeń:

– określa przedmiot badań systematyki,

– wymienia zasługi Karola Linneusza w rozwoju systematyki,

– wymienia nazwy jednostek taksonomicznych,

– podaje przykłady nazw gatunkowych.


Uczeń:

– wyjaśnia, na czym polega system podwójnego nazewnictwa,

– określa kryteria podziału organizmów na królestwa,

– podaje charakterystyczne cechy przedstawicieli poszczególnych królestw,

– posługuje się prostymi kluczami do oznaczania roślin i zwierząt.


Uczeń:

– uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów,

– podaje kryteria podziału organizmów w sztucznych i naturalnych systemach klasyfikacji,

– określa kryteria wyróżniania poszczególnych królestw,

– stosuje zasady systematyki przy określaniu przynależności wybranych gatunków.


Uczeń:

– ocenia i porównuje sztuczne i naturalne systemy podziału organizmów,

– wyciąga wnioski dotyczące przynależności systematycznej na podstawie obserwacji.


Uczeń:

– rozróżnia poszczególne jednostki systematyczne,

– dowodzi konieczność prowadzenia klasyfikacji organizmów,

– samodzielnie opracowuje prosty klucz do oznaczania dowolnego gatunku,

– na podstawie różnych źródeł informacji analizuje i ocenia zmiany w podejściu naukowców do klasyfikacji organizmów na przestrzeni ostatnich lat.


Dział: Bakterie, wirusy. Organizmy beztkankowe.

Poziom konieczny

(ocena dopuszczająca)

Poziom podstawowy

(ocena dostateczna)

Poziom rozszerzający

(ocena dobra)

Poziom dopełniający

(ocena bardzo dobra)

Poziom wykraczający

(ocena celująca)

Uczeń:

– wymienia cechy wirusów odróżniające je od innych organizmów,

– podaje przykłady wirusów,

– wymienia nazwy chorób wywołanych przez wirusy,

– wymienia sposoby zapobiegania chorobom wirusowym,

– wymienia środowiska życia bakterii,

– wymienia przykłady bakterii,

– podaje przykłady chorób bakteryjnych i sposoby zapobiegania im,

– podaje sposoby wykorzystania bakterii przez człowieka,

– wymienia przykłady protistów,

– wymienia środowiska życia protistów,

– rozróżnia protisty roślinne, zwierzęce i grzybopodobne,

– podaje znaczenie protistów w przyrodzie,

– wymienia środowiska życia grzybów,

– rozróżnia przedstawicieli grzybów,

– wymienia charakterystyczne cechy budowy grzybów,

– podaje zasady obowiązujące podczas grzybobrania,

– wyjaśnia, co to jest porost,

– wymienia środowiska życia porostów,

– podaje przykłady porostów.Uczeń:

– charakteryzuje budowę wirusów,

– wymienia etapy infekcji komórki przez wirus,

– określa różnorodność środowisk życia bakterii,

– przedstawia różnorodność kształtów i form kolonii bakterii,

– charakteryzuje czynności życiowe bakterii,

– przedstawia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka,

– charakteryzuje środowiska życia protistów,

– porównuje czynności życiowe protistów roślinnych, zwierzęcych i grzybopodobnych,

– prowadzi obserwacje mikroskopowe protistów,

– wyjaśnia znaczenie protistów w przyrodzie,

– opisuje budowę grzybów,

– rozpoznaje przedstawicieli grzybów,

– prowadzi hodowlę pleśniaka białego,

– wyjaśnia pojęcie „mikoryza”,

– wymienia pozytywne i negatywne znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka,

– charakteryzuje budowę plechy porostu,

– wymienia formy plech porostów.Uczeń:

– analizuje przebieg infekcji komórki przez wirus,

– charakteryzuje znaczenie wirusów,

– omawia czynności życiowe bakterii,

– rozróżnia formy bakterii w preparatach mikroskopowych lub na planszach,

– wykazuje związek budowy bakterii ze środowiskami ich życia,

– przedstawia kryteria podziału w obrębie grupy protistów

– omawia czynności życiowe protistów,

– charakteryzuje budowę grzyba kapeluszowego,

– rozpoznaje wybrane gatunki grzybów,

– omawia znaczenie grzyba i glonu jako składników porostu,

– rozpoznaje formy plech porostów,

– wyjaśnia, dlaczego porosty nazywa się organizmami pionierskimi.


Uczeń:

– wyjaśnia, dlaczego wirusy są określane jako bezwzględne pasożyty wewnątrzkomórkowe,

– analizuje wybrane czynności życiowe bakterii,

– analizuje przystosowania bakterii do życia w różnych środowiskach,

– ocenia znacznie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka,

– analizuje wybrane czynności życiowe protistów,

– charakteryzuje przystosowania wybranych gatunków protistów do życia w różnych środowiskach,

– ocenia znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka,

– ocenia znaczenie porostów jako organizmów pionierskich.


Uczeń:

– dowodzi konieczności stosowania szczepień ochronnych,

– ocenia wartość przystosowawczą tworzenia przez bakterie przetrwalników,

– uzasadnia przynależność wybranych gatunków do protistów,

– podaje przykłady współżycia grzybów z innymi organizmami,

– dowodzi, że porosty są organizmami pionierskimi,

– interpretuje skalę porostową.


Dział: Świat roślin

Poziom konieczny

(ocena dopuszczająca)

Poziom podstawowy

(ocena dostateczna)

Poziom rozszerzający

(ocena dobra)

Poziom dopełniający

(ocena bardzo dobra)

Poziom wykraczający

(ocena celująca)

Uczeń:

– podaje podział w obrębie grupy roślin,

– wymienia wspólne cechy roślin,

– wymienia środowiska życia zielenic i krasnorostów,

– wymienia przykłady glonów,

– wymienia formy występowania zielenic i krasnorostów,

– wymienia rodzaje tkanek roślinnych, stosując kryterium podziału na tkanki twórcze i stałe,

– wymienia cechy budowy i podstawowe funkcje poszczególnych tkanek roślinnych,

– rozpoznaje wybrane tkanki roślin na ilustracjach lub w obrazie mikroskopowym,

– opisuje ogólny schemat budowy rośliny naczyniowej z uwzględnieniem jej organów (liści, korzenia, łodygi, kwiatu),

– rozróżnia poszczególne strefy korzenia,

– rozpoznaje systemy korzeniowe: palowy i wiązkowy,

– wymienia funkcje korzenia,

– rozpoznaje na schematach lub okazach naturalnych rodzaje łodyg,

– wymienia funkcje łodygi,

– rozróżnia części liścia, rodzaj unerwienia i blaszki liściowej,

– wymienia funkcje liścia,

– wymienia środowiska życia mszaków,

– rozpoznaje mszaki na schematach i wśród okazów naturalnych,

– określa znaczenie mszaków w przyrodzie i w życiu człowieka,

– wymienia środowiska życia paprotników,

– wymienia charakterystyczne cechy budowy paproci, skrzypów i widłaków,

– rozpoznaje paprotniki na schematach i wśród okazów naturalnych roślin,

– określa znaczenie paprotników w przyrodzie i w życiu człowieka,

– wymienia miejsca występowania roślin nagonasiennych,

– przedstawia ogólną charakterystykę roślin nagonasiennych,

– wymienia przykładowe gatunki roślin nagonasiennych występujących w Polsce i na świecie,

– określa znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i w życiu człowieka,

– wymienia miejsca występowania roślin okrytonasiennych,

– przedstawia ogólną charakterystykę roślin okrytonasiennych,

– opisuje budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej,

– omawia budowę nasienia,

– wymienia rodzaje owoców,

– wymienia etapy kiełkowania,

– rozpoznaje wybrane gatunki roślin okrytonasiennych,

– omawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i w życiu człowieka.Uczeń:

– omawia podział w obrębie grupy roślin,

– określa podstawową różnicę między glonami i roślinami wyższymi,

– określa środowiska życia zielenic i krasnorostów,

– podaje przykłady glonów jednokomórkowych, wielokomórkowych i kolonijnych,

– określa znaczenie zielenic i krasnorostów w przyrodzie i dla człowieka,

– określa cechy budowy poszczególnych tkanek roślinnych,

– omawia podstawowe funkcje poszczególnych tkanek roślinnych,

– charakteryzuje zewnętrzną budowę korzenia, wskazując poszczególne strefy na schemacie lub samodzielnie wykonanym rysunku,

– omawia wewnętrzną budowę korzenia,

– rozpoznaje w obrazie mikroskopowym przekroju poprzecznego korzenia poszczególne tkanki roślinne,

– wymienia przykłady modyfikacji korzeni,

– charakteryzuje zewnętrzną i wewnętrzną budowę łodygi,

– rozpoznaje na obrazie mikroskopowym lub na schemacie przekroju poprzecznego łodygi poszczególne tkanki roślinne,

– wymienia przykłady modyfikacji łodygi,

– wymienia rodzaje reakcji ruchowych łodygi roślin,

– charakteryzuje zewnętrzną budowę liścia (nazywa jego części, określa rodzaj unerwienia i blaszki liściowej),

– opisuje tkankową budowę liścia płaskiego i igły sosny,

– omawia budowę i funkcję aparatów szparkowych,

– rozpoznaje w obrazie mikroskopowym lub na schemacie przekroju poprzecznego liścia tkanki go tworzące,

– wymienia przykłady modyfikacji liści,

– opisuje budowę zewnętrzną i elementy budowy wewnętrznej mszaków,

– opisuje cykl rozwojowy mszaków na przykładzie mchu płonnika,

– opisuje budowę zewnętrzną i elementy budowy wewnętrznej paprotników,

– opisuje cykl rozwojowy paproci,

– opisuje cykl rozwojowy roślin nagonasiennych na przykładzie sosny,

– rozpoznaje wybrane gatunki roślin nagonasiennych na podstawie pokroju oraz szyszek,

– określa rozmieszczenie roślin nagonasiennych na świecie,

– rozpoznaje wybrane rodzaje kwiatostanów,

– wymienia przykłady strategii roślin, sprzyjających zapyleniu,

– opisuje cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej,

– porównuje budowę nasienia bielmowego i bezbielmowego,

– dokonuje podziału owoców na pojedyncze i złożone,

– rozróżnia różne typy owoców,

– wymienia sposoby rozsiewania nasion,

– wymienia czynniki warunkujące kiełkowanie nasion,

– opisuje proces kiełkowania,

– określa różnorodność form oraz środowisk życia roślin okrytonasiennych,

– porównuje wybrane elementy budowy roślin okrytonasiennych dwu- i jednoliściennych.


Uczeń:

– wyjaśnia pochodzenie terminów: rośliny nagonasienne, rośliny okrytonasienne,

– charakteryzuje środowisko życia i elementy budowy wybranych przedstawicieli zielenic i krasnorostów,

– charakteryzuje budowę i rozmieszczenie poszczególnych tkanek roślinnych,

– rozpoznaje poszczególne tkanki roślinne na schematach lub w trakcie obserwacji mikroskopowej przekrojów przez organy roślinne,

– charakteryzuje budowę rośliny naczyniowej z uwzględnieniem funkcji jej organów (liści, korzenia i łodygi, kwiatu i owocu)

– analizuje budowę zewnętrzną i wewnętrzną korzenia,

– charakteryzuje wybrane modyfikacje korzeni,

– charakteryzuje budowę zewnętrzną i wewnętrzną łodygi,

– charakteryzuje wybrane modyfikacje łodygi w zależności od pełnionych funkcji,

– dokonuje podziału reakcji ruchowych roślin w zależności od działającego czynnika zewnętrznego,

– charakteryzuje na wskazanych przykładach budowę zewnętrzną liścia (rozpoznaje rodzaj blaszki liściowej i unerwienia),

– wyjaśnia działanie aparatów szparkowych,

– charakteryzuje wybrane modyfikacje liści w zależności od pełnionych funkcji,

– charakteryzuje budowę zewnętrzną i wewnętrzną mszaków,

– wskazuje poszczególne organy mchu płonnika na schemacie lub samodzielnie wykonanym rysunku i określa ich funkcje,

– charakteryzuje budowę zewnętrzną i wewnętrzną paprotników,

– wymienia charakterystyczne cechy budowy paproci, skrzypów i widłaków oraz określa ich funkcję,

– rozpoznaje wybrane gatunki paproci, skrzypów i widłaków za pomocą przewodników lub kluczy do oznaczania roślin,

– charakteryzuje budowę roślin nagonasiennych uwzględniając przystosowania do środowiska występowania,

– charakteryzuje przystosowania nasion roślin nagonasiennych do wiatropylności,

– analizuje znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i w życiu człowieka,

– analizuje charakterystyczne cechy budowy rośliny okrytonasiennej

– charakteryzuje budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej,

– rozpoznaje kwiaty i kwiatostany roślin okrytonasiennych,

– wykazuje związek budowy kwiatu rośliny okrytonasiennej ze sposobem zapylania,

– charakteryzuje budowę nasion i owoców,

– charakteryzuje rolę poszczególnych elementów nasienia w procesie kiełkowania,

– analizuje proces kiełkowania,

– charakteryzuje różnorodność form roślin okrytonasiennych,

– analizuje różnice pomiędzy roślinami okrytonasiennymi dwu- i jednoliściennymi.


Uczeń:

– ocenia kryterium podziału roślin na glony i rośliny wyższe,

– ocenia znaczenie glonów w przyrodzie i w życiu człowieka,

– wykazuje związek budowy poszczególnych tkanek z funkcjami pełnionymi przez nie w roślinie,

– wykonuje preparaty (np. przekrój przez liść), prowadzi obserwacje mikroskopowe, rozpoznając wybrane tkanki na podstawie ich charakterystycznych cech,

– wykazuje związek budowy korzenia z pełnioną w roślinie funkcją,

– analizuje różnice w budowie i przystosowaniach do pełnienia swoich funkcji palowego i wiązkowego systemu korzeniowego,

– wykazuje związek budowy łodygi z pełnioną w roślinie funkcją,

– wykazuje związek budowy liści z pełnionymi w roślinie funkcjami,

– analizuje rolę aparatów szparkowych w wymianie gazowej i transpiracji,

– analizuje cykl rozwojowy mszaków na przykładzie mchu płonnika,

– ocenia znaczenie mszaków w przyrodzie i w życiu człowieka,

– wyjaśnia, na czym polega niepełne przystosowanie paprotników do życia na lądzie,

– analizuje cykl rozwojowy paproci,

– ocenia znaczenie paprotników w przyrodzie i w życiu człowieka,

– analizuje cykl rozwojowy roślin nagonasiennych na przykładzie sosny, uwzględniając sposób rozmnażania się uniezależniający je od wody,

– wykazuje związek budowy organów roślin nagonasiennych z ich rozmieszczeniem geograficznym,

– analizuje cykl rozwojowy rośliny okrytonasiennej,

– wykazuje związek budowy nasion ze sposobem ich rozsiewania,

– wykazuje wpływ czynników zewnętrznych na kiełkowanie nasion,

– ocenia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i w życiu człowieka.


Uczeń:

– porównuje królestwa roślin i zwierząt,

– planuje obserwacje i eksperymenty mające na celu udowodnienie obecności różnych tkanek w organach roślinnych,

– charakteryzuje mechanizm wzrostu łodygi na długość i przyrostu na grubość,

– ocenia i porównuje przystosowania poszczególnych organów roślinnych do pełnionych przez nie funkcji,

– uzasadnia potrzebę ochrony gatunkowej w obrębie królestwa roślin, podaje przykłady gatunków chronionych,

– ocenia wpływ działalności człowieka, w tym zanieczyszczenia środowiska, na wzrost i rozwój roślin,

– ocenia adaptacje do trudnych warunków klimatycznych w poszczególnych grupach królestwa roślin,

– dowodzi ogromnego znaczenia glonów, mszaków, paprotników i roślin nasiennych dla przyrody i człowieka,

– przeprowadza doświadczenie demonstrujące wpływ wody i temperatury na kiełkowanie nasion i interpretuje jego wyniki,

– zakłada i prowadzi zielnik, samodzielnie oznaczając zebrane gatunki za pomocą klucza do oznaczania roślin,

– analizuje czynniki, które pozwoliły roślinom okrytonasiennym zdominować niemal wszystkie środowiska życia.
Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə