Plani mësimor vjetor klasa 7 fusha: Shkenca Natyrore LËnda: biologjiYüklə 107,41 Kb.
tarix24.12.2017
ölçüsü107,41 Kb.
#17543

PLANI MËSIMOR VJETOR - KLASA 7

FUSHA: Shkenca Natyrore

LËNDA: BIOLOGJI


Tematikat
Këtu vendosen orët e planifikuara për secilën tematikë për klasën 7 të marra nga programi i shkallës

Shpërndarja e përmbajtjes së lëndës

Shtator-Dhjetor

30 orë

Në këtë kolonë vendoset përmbajtja e lëndës që do të zhvillohet në këtë periudhë për secilën tematikë

Janar-Mars

24 orë

Në këtë kolonë vendoset përmbajtja e lëndës që do të zhvillohet në këtë periudhë për secilën tematikë

Prill-Qershor

16 orë

Në këtë kolonë vendoset përmbajtja e lëndës që do të zhvillohet në këtë periudhë për secilën tematikë


Diversiteti'>SISTEMET

Diversiteti

Historia e apendicitit 1 orë

Karakteristikat e jetës 1 orë

Hetimi i gjallesave 1 orë

V. P. Të provojmë lidhjen midis shikimit dhe nuhatjes 1 orë

Organet e bimës 1 orë

V. P. Identifikimi i organeve kryesore

të bimës 1 orë

Organet te njerëzit 1 orë

Duke shikuar në qeliza 1 orë

V.P. Të kujt janë? 1 orë

Qelizat shtazore të specializuara

1 orë

Qelizat bimore të specializuara1 orë

V.P. Të vizatojmë qeliza 1 orë

Skeleti i njeriut 1 orë

V. P. Kockat e thyera 1 orë

Muskujt dhe kyçet 1 orë

Barnat e së ardhmes 1 orë

Bakteret 1 orë

V.P. Qeliza bimore dhe shtazore 1 orë

Kërpudhat 1 orë

Viruset 1 orë

Mikrogjallesat dhe prodhimi i ushqimit

1 orë


Diversiteti

NDËRVEPRIMET


Mikrogjallesat dhe shpërbërja 1 orë

V.P. Ndikimi i temperaturës tek

shpërbërësit 1 orë

Mikrogjallesat dhe sëmundja -

parime të përgjithshme 1 orë

Mikrogjallesat dhe sëmundja në kafshë 1 orë

Mikrogjallesat dhe sëmundja në bimë

1 orë

Luis Paster: kalbëzimi dhe prodhimi i ushqimit 1 orëLuis Paster: Lufta kundër sëmundjes

1 orë


Puna në fushë 1 orë

Habitatet 1 orë

Hetimi i habitateve 1 orë

V.P. Mostrat e rastësishme 1 orë

Grupimi i gjallesave 1 orë

Zinxhirët ushqimorë 1 orë

V.P. Të ndërtojmë zinxhirë ushqimorë me tre hallka 1 orë

Ndikimet e njeriut në zinxhirët ushqimorë 1 orë

V.P. Pse fillojnë të ngordhin çafkat?

1 orë


Përshtatja për mbijetesë 1 orë

Përshtatje lokale dhe stinore 1 orë

Përshtatja për mjedise të skajshme

1 orë


Përshtatjet nënujore 1 orë

Rritja e popullsisë së njeriut 1orë


Diversiteti
Larmia te fluturat e natës 1 orë

Klasifikimi 1 orë

Klasifikimi i kafshëve 1 orë

Klasifikimi i bimëve 1 orë

V.P. Të klasifikojmë bimët 1 orë

Llojet dhe ndryshueshmëria 1 orë

V.P. Të hetojmë ndryshueshmërinë1 orëPLAN MëSIMOR orientues

BIOLOGJIA 7 35 javë x 2 orë = 70 orëNr

Tematika

Tema mësimore

Situata e parashikuar e të nxënit
Këtu vendosen situata të nxënit që mësuesi

parashikon të realizojë gjatë një ore ose disa temave mësimore

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve

Këtu vendoset metodologjia e mësimdhënies që do të përdoret gjatë zhvillimit të këtyre temave (jo shumë e detajuar, sepse vendoset në planifikimin ditor)

Vlerësimi
Këtu vendosen teknikat e vlerësimit të

arritjeve të nxënësit (jo shumë e detajuar, sepse vendoset në

planifikimin ditor)

Burimet
Këtu vendosen burimet që përdor mësuesi dhe nxënësi për arritjen e rezultateve të nxënies (jo shumë e detajuar, sepse vendoset në planifikimin ditor)

a

b

c

d

e

f

g

1

TEMATIKA
SISTEMET
Gjallesat


TEMATIKA
DIVERSITETI
Qeliza

1.1 Historia e apendicitit

Libri i mësuesit
Situatat e të nxënit lidhen me kontekstin e të nxënit.
Ato mund të jenë situata në mjedise të mbyllura ose të hapura, brenda shkollës ose jashtë saj.
Libri i mësuesit

përmban situata të tilla për çdo orë mësimore,

duke e vënë mësuesin


Lojëra

Prova

(eksperimente)
Vëzhgim

Hetim
Zgjidhje

e problemit
Projekte
Tregime / Histori
Teknologjia

e informacionit

dhe komunikimit


Vlerësimi

formues
përmbledhës
diagnostikues
me shkrim
Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i shoku-shokut
Vlerësime të

bazuara në

performancën e nxënësve

duke përdorur mënyrat

e mëposhtme, si:

Teksti shkollor

fletorja e punës,

libri i mësuesit,

udhëzues

profesional,

fjalor,

gazeta, revista,

materiale

psiko-pedagogjike, enciklopedi, etj.

Tabelë shkrimipostera, fotografi,

piktura, modele,

makete, diagrame,

mjete grafike etj.


2

1.2 Karakteristikat e jetës

3

1.3 Hetimi i gjallesave

4

1.4 V. P. Të provojmë lidhjen midis shikimit dhe nuhatjes

5

1.5 Organet e bimës

6

1.6 V. P. Identifikimi i organeve kryesore të bimës

7

1.7 Organet te njerëzit

8

1.8 Duke shikuar në qeliza

9

1.9 V.P. Të kujt janë?

10

1.10 Qelizat shtazore të specializuara

11

1.11 Qelizat bimore të specializuara

12

1.12 V.P. Të vizatojmë qeliza

13

1.13 Skeleti i njeriut

14

1.14 V. P. Kockat e thyera

15

1.15 Muskujt dhe kyçet


a

b

c

d

e

f

g

16

DIVERSITETI

Mikrogjallesat dhe sëmundja2.1 Barnat e së ardhmes

në rolin e

udhëheqësit

dhe të lehtësuesit gjatë

nxënies aktive të nxënësit

Vrojtime

në natyrë

(Procesi i të nxënit në

shkencat e natyrës mbështetetkërkimin

shkencor)

Punë praktike

Modele dhe makete

Punë laboratorike

Postera

Projekte kurrikulare dhe ndërlëndore

Lojëra dhe Kuice

Detyra individuale

Debate

Loja me rol

Vrojtimet e mësuesit

Listat e kontrolli

Ese

Përmes përdorimit të portofolit

Radio,

magnetofon, telefon,

kasetofon,

televizor

video,

video-projektor,

videokasetë

kompjuter, CD.

Mjedise mësimore, si:klasa

kabinetet e punës,

oborri i shkollës

natyra,

ferma, etj.
Paraqitja grafike e të dhënave


17

2.2 Bakteret

18

2.3 V.P. Qeliza bimore dhe shtazore

19

2.4 Kërpudhat

20

2.5 Viruset

21

2.6 Mikrogjallesat dhe prodhimi i ushqimit

22

2.7 Mikrogjallesat dhe shpërbërja

23

2.8 V.P. Ndikimi i temperaturës

tek shpërbërësit24

2.9 Mikrogjallesat dhe sëmundja - parime të përgjithshme

25

2.10 Mikrogjallesat dhe sëmundja në kafshë

26

2.11 Mikrogjallesat dhe sëmundja në bimë

27

2.12 Luis Paster: kalbëzimi dhe prodhimi i ushqimit

28

2.13 Luis Paster: Lufta kundër sëmundjesa

b

c

d

e

f

g

29

NDëRVEPRIMET

Habitatet dhe mjedisi

3.1 Puna në fushë

30

3.2 Habitatet

31

3.3 Hetimi i habitateve

32

3.4 V.P Mostrat e rastësishme

33

3.5 Grupimi i gjallesave

34

3.6 Zinxhirët ushqimorë

35

3.7 V.P. Të ndërtojmë zinxhirë ushqimorë me tre hallka

36

3.8 Ndikimet e njeriut në zinxhirët ushqimorë

37

3.9 V.P. Pse fillojnë të ngordhin çafkat?

38

3.10 Përshtatja për mbijetesë

39

3.11 Përshtatje lokale dhe stinore

40

3.12 Përshtatja për mjedise të skajshme

41

3.13 Përshtatjet nënujore

42

3.14 Rritja e popullsisë së njeriut
43

DIVERSITETI
Ndryshueshmëria dhe klasifikimi


4.1 Larmia te fluturat e natës

44

4.2 Klasifikimi

45

4.3 Klasifikimi i kafshëve

46

4.4 Klasifikimi i bimëve

47

4.5 V.P. Të klasifikojmë bimët

48

4.6 Llojet dhe ndryshueshmëria

49

4.7 V.P. Të hetojmë ndryshueshmërinë

Ky plan mësimor është mbështetur në strukturën e tekstit. Ai synon në plotësimin e sasisë së orëve për shtjellimin e njohurive të reja, ku jepen 49 orë të tilla, ose 70% e orëve totale.Veprimtaritë praktike janë marrë prej atyre që përfshihen në tekst. Në librin e mësuesit takohet shtjellimi i një sërë veprimtarishë të tilla, të cilat mund të përzgjidhen nga ana e mësuesit/es.
Yüklə 107,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə