Psixologiya // ##fk=206//ks=02//fn=201// sumalltest= 499


##num= 14// level= 1// sumtest=42 // name= Qabliyyətlər //Yüklə 0,85 Mb.
səhifə13/22
tarix17.11.2018
ölçüsü0,85 Mb.
#80849
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

##num= 14// level= 1// sumtest=42 // name= Qabliyyətlər //


1. Temperamentin neçə tipi vardır?

A) beş

B) iki

C) dörd

D) üç

E) yeddi

2. Qabiliyyətlərin həyat boyu formalaşması nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?

A) A. N. Leontyev

B) A. Vallon

C) B. F. Skinner

D) V. S. Merlin

E) E. Meyman

3. Temperamentin neçə tipi vardır?

A) iki

B) dörd

C) beş

D) üç

E) yeddi

4. Psixikanın reflektor xarakter daşıması və fəaliyyətin tənzim olunması ideyası kimə məxsusdur?

A) İ. M. Seçenova

B) Ə. S. Bayramova

C) P. Y. Qalpernə

D) A. M. Basova

E) S. Z. Rubinşteynə

5. İnikasın forması nədən asılıdır?

A) psixiki proseslərdən

B) psixikanın təzаhüründən

C) diqqətin formalaşmasından

D) materiyanın varlıq formasından

E) iradi keyfiyyətlərdən

6. "Baş beynin refleksləri" adlı əsərin müəllifi kimdir?

A) S. M. Seçenov

B) P. P. Blonski

C) Q. E. Əzimli

D) Ə. Ə. Əlizadə

E) B. T. Teplov

7. Onurğa beyni və beyin kötüyü hansı reflektor fəaliyyəti həyata keçirir?

A) anadangəlmə şərtsiz reflekslərи

B) şərti refleksləri

C) həyatda qazanılan refleksləri

D) idrak proseslərini

E) davranış və adətləri

8. "Baş beynin refleksləri" adlı əsər hansı ildə nəşr olunmuşdur?

A) 1893

B) 1913

C) 1762

D) 1863

E) 1686

9. Sinir proseslərinin hansı növləri vardır?

A) oyanma və ləngimə

B) duyğu və qavrayış

C) müvəqqəti rabitələr

D) assosiasiyalar

E) mənfi induksiya

10. Psixikanın ən yüksən inikas forması necə adlanır?

A) vərdiş

B) qabiliyyət

C) şüur

D) idrak

E) məqsəd

11. Psixikanın aşağı səviyyəsini nə təşkil edir?

A) əqidə

B) əqli keyfiyyətlər

C) təfəkkür prosesləri

D) şüursuzluq

E) inam

12. Psixika hansı xarakterə malikdir?

A) fəal xarakterə

B) düşüncəli xarakterə

C) passiv xarakterə

D) reflektor xarakterə

E) sistemli xarakterə

13. Şüurun üçüncü səciyyəvi xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

A) hisslərdən

B) biliklərdən

C) qarşılıqlı münasibətlərdən

D) idrakdan

E) maraqlardan

14. Z. Freydin fikrincə insanın davranışı hansı prinsiplərə tabedir?

A) oxşarlıq prinsipinə

B) zidiyyət prinsipinə

C) zövq və reallıq prinsipinə

D) determinizm prinsipinə

E) monist prinsipinə

15. Tədqiqatçılar psixikanın meydana gəlməsini nə ilə izah edirlər?

A) təfəkkürün inkişafı ilə, psixikanın inkişafı ilə

B) materiyanın uzunmüddətli inkişafı ilə, təkamül prosesi ilə

C) şüurun inkişafı ilə , təxəyyülün inkişafı ilə

D) psixikanın inkişafı ilə, təfəkkürün inkişafı ilə

E) təxəyyülün inkişafı ilə, psixikanın inkişafı ilə

16. Şüurlu inikası mexaniki inikasdan ayıran cəhət nədir?

A) səbirli olmaqdır.

B) təfəkkürə malik olmaqdır.

C) şüurlu inikas zamanı cisim və hadisələrin mahiyyəti aşkar edilir.

D) mexaniki inikas zamanı mahiyyət açılır.

E) mexaniki inikas şüurlu inikası qabaqlayır.

17. Şəxsiyyətin uyğun fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini seçin:

1 - temperament

2 - hisslər

3 - sadəlik

4 - xarakter

5 - səliqəlilik

6 - qabiliyyət

7 - yaradıcılıq

8 - müşahidəçilik

9 - qavrama

10 - dərketmə

A) 6, 7, 8

B) 1, 3, 5

C) 1, 4, 6

D) 6, 9, 10

E) 1, 7, 9

18. Hippokrat temperament tiplərini nəyə əsasən təsnif etmişdir? Uyğun olanını seçin:

1 - sinir prosesinin xassələrinə

2 - oyanma və ləngiməyə

3 - qana

4 - fəallığa

5 - seliyə

6 - ödə

7 - davranış tərzini

A) 3, 2, 7

B) 1, 3, 5

C) 3, 5, 6

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 7

19. Şüurun səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - biliklər

2 - özünüdərk

3 - hafizə və təfəkkür

4 - rəftar və davranış

5 - qarşılıqlı münasibətlər

6 - fəaliyyət və iş

7 - dərk olunmuş fəaliyyət

A) 4, 5, 6, 7

B) 2, 3, 4, 6

C) 1, 2, 5, 7

D) 1, 2, 3, 5

E) 3, 4, 5, 6

20. Şüurun keyfiyyətlərinin təzahür forması nədir? Uyğun olanını seçin:

1 - dil, nitq

2 - fəaliyyət

3 - özünüanlama

4 - təsəvvürlər

5 - özünəhörmət

6 - özünüaktuallaşdırma

7 - xarakter

8 - idrak prosesləri

A) 4, 5, 6, 7

B) 2, 3, 4, 8

C) 1, 3, 5, 6

D) 1, 2, 3, 8

E) 3, 4, 5, 7

21. Z. Freyd nəzəriyyəsinin davamçılarının uyğun olanını seçin:

1 - E. Fromm

2 - Q. Salliven

3 - K. Xorni

A) 3, 2, 1

B) 1, 3, 2

C) 2, 1, 3

D) 1, 2, 3

E) 3, 1, 2

22. Şüurun əsas funksiyaları hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - koqnitiv, tənzimetmə

2 - emosional, siqnal, iradi

3 - ləngitmə, təhriketmə, koqnitiv

4 - təhriketmə, siqnal, iradi

5 - kommunikativ, məlumat vermə

A) 2, 3

B) 1, 4

C) 1, 5

D) 3, 4

E) 4, 5

23. Psixika nəyin əsasında formalaşır? Uyğun olanını seçin:

1 - şüur əsasında

2 - təfəkkür əsasında

3 - fəaliyyət prosesində

4 - ünsiyyət prosesində

5 - psixi xassələr əsasında

6 - tərbiyə prosesində

A) 3, 4, 6

B) 2, 4, 5

C) 4, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 6

24. Sinir sisteminin növləri hansılardır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - mühiti sinir sistemi

2 - periferik sinir sistemi

3 - torvari sinir sistemi

4 - mərkəzi sinir sistemi

5 - düyünlü sinir sistemi

6 - borulu sinir sistemi

7 - rombaoxşar sinir sistemi

A) 4, 5, 7

B) 2, 4, 5

C) 3, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 7

25. Bunlardan hansılar inkişafın xassələrini səciyyələndirir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - qanunauyğunluq

2 - maraqlar

3 - dönməzlik

4 - hisslər

5 - dəyişkənliyin müəyyən istiqamət üzrə baş verməsi

A) 1, 3, 5

B) 3, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 4, 3

E) 2, 4, 5

26. Psixi proseslərin ilk psixi təsir göstərmə səviyyəsinə görə ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - təfəkkür

2 - təxəyyül

3 - duyğu

4 - qavrayış

5 - diqqət

6 - hafizə

A) 6, 2, 4, 3, 2, 1

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6

C) 3, 4, 5, 6, 1, 2

D) 4, 5, 6, 3, 2, 1

E) 2, 1, 3, 4, 5, 6

27. Psixi hadisələri necə qruplaşdırırlar? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - psixi proseslər

2 - psixi halət

3 - emosional hallar kimi

4 - psixi xassələr

5 - idrak prosesləri

6 - fərdi psixi xassələr

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 5

C) 4, 5, 6

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 6

28. Psixikanın təkamülünün inkişafının xətləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - kəsişən xətlərlə

2 - ziddiyyətli xətlərlə

3 - mübarizəsiz ilə

4 - düz xəttlə

5 - əksiliklərin mübarizəsi ilə

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5

29. Heyvanlarda davranış formaları hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - instinktlər

2 - tropizmlər

3 - psixi xüsusiyyətlər

4 - vərdişlər

5 - termotropizmlər

6 - fototropizmlər

7 - intellektual davranış

A) 1, 4, 7

B) 2, 3, 5

C) 4, 5, 6

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 6

30. Birinci siqnal sisteminin qıcıqlandırıcısı hansılardır? Uyğun olanları seçin:

1 - cisim və hadisələr

2 - xarakter

3 - duyğular

4 - materiya

5 - sözlər

6 - obyektiv aləm

7 - məfhumlar

8 - gerçəklik

A) 1, 3, 4, 5

B) 2, 5, 6, 7

C) 1, 4, 6, 8

D) 3, 5, 7, 8

E) 4, 5, 6, 7

31. Sinir siteminin növləri hansılardır? Uyğun olanını seçin:

1 - ali sinir sistemi

2 - torvari sinir sistemi

3 - sinir mərkəzləri sinir sistemi

4 - düyünlü sinir sistemi

5 - borulu sinir sistemi

A) 2, 4, 5

B) 4, 3, 1

C) 3, 2, 1

D) 1, 5, 3

E) 1, 2, 3

32. İnikasın forması nədən asılıdır? Uyğun olanını seçin:

1 - materiyanın varlıq formasından

2 - cisim və hadisələrdən

3 - cismin təsir səviyyəsindən

4 - təfəkkürdən

5 - diqqətdən

6 - hadisədən

7 - faktlardan

8 - təxəyyüldən

A) 2, 4, 5, 8

B) 1, 3, 6, 7

C) 4, 5, 7, 8

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 2, 3, 4

33. Onurğa beyni və beyin kötüyü hansı reflektor fəaliyyəti həyata keçirir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - şərti refleksləri

2 - duyğuları

3 - vərdişləri

4 - anadangəlmə reflekslər

5 - adətləri

6 - şərtsiz reflekslər

A) 4, 6

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 3, 6

E) 1, 3

34. Psixika nəyin məhsuludur? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - beynin

2 - təfəkkürün

3 - materiyanın

4 - üzvi aləmin

5 - təxəyyülün

6 - hadisələrin

7 - duyğuların

8 - sinir sisteminin

A) 2, 5, 7, 8

B) 1, 2, 5, 7

C) 1, 3, 4, 6

D) 3, 4, 5, 7

E) 3, 4, 6, 7

35. Torvari sinir sistemi hansı canlılara məxsusdur? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – amöblərdə

2 - çoxhüceyrəlilərə

3 - böcəklərə

4 - meduzalara

5 - soxulcanlara

6 - arılara

A) 1, 4

B) 2, 4

C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 5

36. Bunlardan hansıları həssaslığın səviyyəsini təşkil edir? Ardıcıllığı müəy - yən edin:

1 - qıcıqlandırıcıları duyma qabiliyyəti

2 - fərqləndirmə qabiliyyətinə

3 - ən zəif qıcıqlandırıcı ilə duyma qabiliyyətir

4 - əksetdirməyə

5 - yadda saxlamaya

6 - yada salmaya

7 - eyni cinsli qıcıqlar arasındakı ən az fərqli duyma qabiliyyəti

A) 2, 5, 6, 7

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 2, 3, 7

D) 3, 4, 5 6

E) 1, 4, 5, 7

37. Sinir siteminin növləri hansılardır ? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - ali sinir sistemi

2 - torvari sinir sistemi

3 - sinir mərkəzləri sinir sistemi

4 - düyünlü sinir sistemi

5 - borulu sinir sistemi

A) 2, 4, 5

B) 4, 3, 1

C) 3, 2, 1

D) 1, 5, 3

E) 1, 2, 3

38. Uyğunluğu tapın:

I - Şüurun əsas funksiyaları hansılardır ?

II - Şüurun keyfiyyətlərinin təzahür forması nədir ?

1 - koqnitiv

2 - dil, nitq

3 - özünüanlama

4 - tənzimetmə

5 - özünəhörmət

6 - kommunikativ

7 - özünüaktuallaşdırma

A) I - 4, 5, 7; II - 1, 2, 4, 6

B) I - 2, 3, 7; II - 1, 3, 4, 7

C) I - 1, 3, 6; II - 2, 4, 5, 6

D) I - 3, 4, 7; II - 2, 5, 6, 7

E) I - 1, 4, 6; II - 2, 3, 5, 7

39. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Sinir sisteminin növləri hansılardır ?

II - Psixika nəyin əsasında formalaşır ?

1 - fəaliyyət prosesində

2 - torvari sinir sistemi

3 - ünsiyyət prosesində

4 - düyünlü sinir sistemi

5 - tərbiyə prosesində

6 - borulu sinir sistemi

A) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

B) I - 3, 4, 5; II - 2, 4, 6

C) I - 1, 3, 6; II - 1, 3, 4

D) I - 3, 4, 6; II - 3, 4, 5

E) I - 2, 3, 6; II - 1, 2, 6

40. Şüurun səciyyəvi xüsusiyyətləri və şüurun keyfiyyətlərinin təzahür forması arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:

l - Şüurun səciyyəvi xüsusiyyətləri

II - Şüurun keyfiyyətlərinin təzahür forması

1 - biliklər

2 - dil, nitq

3 - özünüdərk

4 - özünüanlama

5 - qarşılıqlı münasibətlər

6 - özünəhörmət

7 - dərk olunmuş fəaliyyət

8 - özünüaktuallaşdırma

A) l - 2, 4, 5, 7; II - 1, 3, 6, 8

B) l - 1, 2, 5, 7; II - 3, 4, 6, 8

C) l - 1, 4, 5, 7; II - 2, 3, 5, 8

D) l - 1, 3, 5, 7; II - 2, 4, 6, 8

E) l - 1, 3, 6, 8; II - 2, 4, 5, 7

41. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Birinci siqnal sisteminin qıcıqlandırıcısı hansılardır ?

II - İkinci siqnal sisteminin qıcıqlandırıcısı nədir ?

1 - cisim və hadisələr

2 - söz

3 - materiya və maddi aləm

4 - danışıq və nitq

5 - gerçəklik

6 - ünsiyyət

A) I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 6

B) I - 2, 4, 5; II - 3, 4, 5

C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

D) I - 1, 3, 5; II - 1, 2, 4

E) I - 3, 4, 5; II - 2, 4, 5

42. Aşağıdakıların uyğunluğunu müəyyən edin:

I - Heyvanlarda davranış formaları hansılardır?

II - Torvari sinir sistemi hansı canlılara məxsusdur?

1 - instinktlər

2 - hidropolitlərə

3 - vərdişlər

4 - intellektual davranış

5 - meduzalara

A) I - 1, 3, 4; II - 2, 5

B) I - 2, 4, 5; II - 1, 2

C) I - 1, 2, 4; II - 2, 3

D) I - 3, 4, 5; II - 3, 4

E) I - 1, 3, 5; II - 4, 5


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə