Xocali soyqirimiYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/81
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#18315
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   81

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
21 
zirzəmilərində  gizlənirdi.  Ermənilər  orda  adamları  torpağa  çevirdilər.  Gənclərin,  uĢaqların  diri-diri  gözlərini 
çıxarırdılar. Ananın gözü qarĢısında oğlunun baĢını kəsirdilər. 
 
(ŞAHİD - Xocalı sakininin dediklərindən) 
Mənim dərdim tək ölən oğlumun dərdi deyil. Mənim baĢımda bir dənə də ağ saç yox idi. Torpaq dərdi 
mənim  baĢımı  ağartdı.  Oğul  torpaq  yolunda  ölər  də,  itər  də...  Bu  gün  torpaqlarımızı  alsalar,  sürünə-sürünə 
gedərəm. Heç olmasa, gedib oğlumun əkdiyi ağacların köklərini çıxarıb qoxlayaram. Onun əli dəyən hər Ģeydən 
oğlunun ətrini alaram. 
1988-1993-cü illərdə Qərbi  Azərbaycanda, Qarabağda, xüsusi ilə Xocalıda yerli əhalini  məhv  edərək, 
etnik  təmizləmə  apardılar.  Ərazidə  azəri  millətinin  kökünü  kəsərək  «Böyük  Ermənistan»  -«dənizdən-dənizə», 
yəni  Qara  dənizdən  Xəzər  dənizinə  qədərki  torpaqlarda  heç  bir  vaxt  olmayan  Erməni  vilayətini  yaratmaq 
ermənilərin  əsas  məqsədi  idi.  Ancaq  XX  əsrdə  ermənilər  tərəfindən  2  milyon  azərbaycanlı  öldürüldü. 
Baxmayaraq  ki,  1905-1906,  1918-1920,  1948-1953,  1988-1993-cü  illərdə  ermənilərin  bizə  etdiyi  soyqırımı, 
həmçinin bu soyqırımların biri olan Xocalı faciəsini yaĢayan bizləri Avropa ölkələri görmək istəmirlər. 
 
(ŞAHİD - Xocalı sakininin dediklərindən) 
Bu  uĢaqlar  mənimdir.  Bütün  nəsildən  qalan  bunlardır.  Ürək  ağrısı  tapmıĢam.  Bircə  istəyim  odur  ki, 
vətənə gedib qohumlarımın qəbrini ziyarət edim. 
 
(ŞAHİD - Xocalı sakininin dediklərindən) 
Heç  kimim  qalmayıb.  Təkəm.  Nə  qardaĢ,  nə  bacı,  nə  övlad...  7  ildir  bax,  bu  çadırda  yaĢayıram. 
Neyləyim? Əlac var? Hanı çıxıĢ yolu? 
Qaçqın Ģəhərciklərindən təxminən 30-40  km aralı  məsafədə  olan bu Ģəhər  isə  Bakıdır.  Azərbaycanın 
paytaxtı,  qədim  sivilizasiyadan  xəbər  verən  Bakıdır.  Burda  isə  sülh  danıĢıqları  ilə  zəbt  edilmiĢ  tarixi 
torpaqlarımızın  geri  qaytarılması  üçün  cəhdlər  göstərirlər.  15  ildir  biz  istəyirik  ki,  Dünya  həqiqəti  görsün. 
Erməni  ideoloqlarının  versiyalarına  yox,  erməni  terrorunun  nəticələrinə  -  bütün  bu  həqiqətlərə  baxsınlar, 
inansınlar, əmin olsunlar. Biz sivil ölkələrin ədalətinə, hələ də inanmaq istəyirik... 
 
(Qaçqın, Qarabağlı uşağın söylədikləri) 
Ermənilər torpağımızı da, evlərimizi də əlimizdən alıblar... Bəs orda qalan yoxdu? Onların əlində ana-
bacı- qardaĢlarımız qalıb. Sən neyləmək fikrindəsən? Mən döyüĢməyə gedib evimizi qaytara-cam... 
 
 (ŞAHİD - Xocalı sakininin dediklərindən) 
Allah tezliklə bizi öz torpağımıza qaytarsın. Heç kim  öz  yurdundan  didərgin  düĢməsin. Kömək  edin, 
vaqonlarda qalmıĢıq... istidə, soyuqda dəmirlər-təkərlər arasında günlərimizi sayırıq. 
 
(ŞAHİD - Xocalı sakininin dediklərindən) 
Azərbaycanın baĢqa rayonlarında da camaatı öldürüb, döyüb, qovub ərazidən çıxarırdılar. Amma bunu 
belə  qəfildən  heç  kim  gözləmirdi. Belə fəlakəti  hələ  heç kim  görməyib. Hamısı  hərbi  geyimdə  idi. BTR-lərlə, 
tanklarla...  366-cı  diviziya  ermənilərlə  bir  yerdə  idi.  Stepanakertdəki  rus  qoĢunları  ilə  birləĢmiĢ  halda  hücum 
etdilər. Sonralar dedilər ki, ermənilər bu ərazidən bir azərbaycanlının də sağ çıxmamağına əmr veriblərmiĢ. Bu 
millət davası idi! Torpaq alan belə vəhĢiliklər edər? 
Ermənilərin  törətdiyi  XOCALI  faciəsi  FAġĠSTLƏRĠN  törətdiyi  XATIN  faciəsi  kimi  ərazinin  yerli 
sakinlərinin 99%-nin yer üzündən silinməsi ilə nəticələndi. Siyahısı hələ də məlum olmayan minlərlə əsirlərin 
taleyindən danıĢmağa dəyməz... Çünki onlara verilən iĢgəncələrdən sonra əzablı ölümlə ölürlər. Erməni silahlı 
qüvvələri  məlum  rus  imperiyasının  dəstəyi  ilə  elə  təkcə  Qarabağdan  1  MĠLYON  sakinin  qaçqın  Ģəklində 
torpaqlarını  tərk  etməsinə,  çadırlarda  yaĢamasına  səbəb  oldu.  Azərbaycanın  bu  gün  20%  torpaqlan  iĢğal 
altındadır.  Və  təkcə  Xocalı  faktoru,  əslində  bütün  Qarabağın  yerli  əhali-sində  qorxu,  psixoloji  sarsıntı 
yaratmaqla, həm də iĢğal prosesinin sürətlənməsinə səbəb oldu. 
 
(ŞAHİD - Xocalı sakininin dediklərindən) 
Əsirlikdə olanda bizi gecə də 3 dəfə, gündüz də 3 dəfə döyürdülər. KiĢilərin baĢına olmazın oyununu 
açırdılar. Bizim əllərimizi qapı arasında qoyub sındırırdılar. Qolumuzu arxadan dartıb çıxarırdılar  - sümüklərin 
arası ĢiĢib göynəyirdi. ĠĢgəncələr çox idi. Nə zülmlə gəlib çıxdıq... Ərimdən, qardaĢımdan xəbərim yoxdur. Ölüb 
də... öldürüblər. 
Rus imperiyası 1801-1828-ci illərdə Yaxın və Orta ġərqdə Ġngiltərəyə qarĢı mövqeyini möhkəmlətmək 
və  apardığı  iĢğal  siyasətini  həyata  keçirmək  üçün  ermənilərdən  bir  alət  kimi  istifadə  edirdi.  Ġmperiya 


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
22 
Azərbaycan  torpaqlarının  hesabına  qondarma  Erməni  vilayəti  də  yaratdı.  Azərbaycanın  bədnam  tarixi  isə 
yazılırdı...  Ümumiyyətlə,  son  200  ildə  vaxtı  ilə  Qərbi  Azərbaycan  -  indiki  Ermənistan  ərazisində  iki  mindən 
artıq  azəri  türk  yaĢayıĢ  məskənləri  müxtəlif  yollarla  (rəsmi  köçürmələrlə,  silah  gücünə  qovmaqla,  soyqırım 
törədərək  kəndləri  yandırıb  xaraba  qoymaqla)  siyahıdan  silinmiĢ,  tarixi  Azərbaycan  torpaqlarında  monoetnik 
Ermənistan dövləti yaradılmıĢdır. 
 
(ŞAHİD - Xocalı sakininin dediklərindən) 
Azərbaycanın  baĢına  gələn  bu  bəlanın  çox  dərin  kökləri  var.  Onun  da  baĢında  müəyyən  maraqlı 
qüvvələr  durur.  SSRĠ  vaxtı  bir  cürə...  dağılandan  sonra Rus  Ġmperiyası  öz  məqsədinə  görə  xalqları  bir-birinə 
qırdırır. 
Ermənilər - Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində torpaqlan yerli azəri türklərindən təmizləyərək (özü də 
heyvani  ehtirasla  vəhĢiliklər  törədərək  «Türk  yoxdur,  onun  torpaq  problemi  də  yoxdur»  Ģüan  ilə)  «Böyük 
Ermənistan»  üçün  digər  ərazilər  uğrunda  daha  amansız  qırğınlara  əl  atdılar.  Və  indi  Azərbaycanın  DAĞLIQ 
QARABAĞINI tam  mənimsəyən  ermənilər 1990-93-cü illərdə Laçını, Kəlbəcəri,  Ağdamı, Cəbrayılı, Füzulini, 
Qubadlını  və  Zəngilanı  iĢğal  etmiĢlər  və  erməni  əhalisini  ora  köçürərək  indi  oraya  da  öz  əraziləri  kimi  sahib 
çıxmaq istəyirlər. ġahidi olduğumuz bu dəhĢətli hadisələri biz soyqırım adlandırırıq... Bugünkü sivil dövlətlərlə 
yanaĢı  duraraq  onların  dəstəyini  qazanan  erməni  separatçıları  bu  vəhĢilikləri  törədib  və  törədir.  Yaddan 
çıxarmayaq,  bu  qətllər  hələ  ki,  bizim  -  azərbaycanlıların  baĢına  açılır.  Kim  zəmanət  verə  bilər  ki,  ermənilər 
Ģahidi  olduğumuz  vəhĢiliyi  sabah  baĢqa  millətlərə  də  Ģamil  etməyəcəklər?  Erməni  separatistlərinin  törətdiyi 
vəhĢilikdən baĢqa, 200 mindən çox didərgini və 1 milyondan çox qaçqını olan, torpaqlarının 20%-i iĢğal edilən 
AZƏRBAYCAN hələ də dünyanın onun fəryadını eĢidəcəyinə ümidlidir... 
 
BU ĠSƏ SON ÜMĠDDĠR... DEYĠLMĠ? 
AZƏRBAYCANIN ERMƏNĠLƏR TƏRƏFĠNDƏN ĠġĞAL EDĠLMĠġ ƏRAZĠLƏRĠ 
ġUġA 
XANKƏNDĠ 
XOCALI 
ƏSGƏRAN 
XOCAVƏND 
AĞDƏRƏ 
HADRUT 
LAÇIN 
KƏLBƏCƏR 
AĞDAM 
CƏBRAYIL 
FÜZULĠ 
QUBADLI 
ZƏNGĠLAN 
 
Ermənilər  bu  ərazilərin  hər  birində  AZƏRBAYCANLI  izini  silərək  «Böyük  Ermənistan»  ideyasını 
həyata  keçirməklə  məĢğuldurlar.  Biz  isə  sizə  Azərbaycanın  ermənilər  tərəfindən  iĢğal  edilmiĢ  14  rayonundan 
cəmisi birindən - XOCALININ iĢğal tarixindən danıĢdıq. 
Sizə təqdim etdiyimiz bu faktlardan bir nəticəyə gələ bilirsinizmi? 
Bu gün Azərbaycanda 12 yaĢlı uĢaq vətənin harda olduğunu bilmir, çünki onun valideynlərini doğma 
torpaqlan QARABAĞDAN 13 ildir ki, qovublar. 
 
M. Ələkbərzadə. Tarixin bir günü və ya günün tarixi. Bakı: 2005, S. 64-72. 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   81
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə