[]Yüklə 20,19 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/319
tarix15.07.2018
ölçüsü20,19 Mb.
#56002
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   319
56002

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

REDAKS ĠYA HEYƏTĠ 

Yaqub MAHMUDOV (baĢ redaktor), Ġslam A ĞA YEV, Tofıq BABA YEV (məsul katib), 

Azər BA ĞIROV, Ġradə BA ĞIROVA, Firdovsiyyə ƏHMƏDOVA, 

Anar ĠSGƏNDƏROV, Nigar MAKSVELL, Xeyrulla MƏMMƏDOV,  

Elmira MƏMMƏDOVA, Mirheydər MĠRZƏYEV, Ataxan PAġA YEV (baĢ redaktor müavini), 

Mehman SÜLEYMANOV, Kərim ġÜKÜROV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

947.54 - dc 21  

AZE 

Azərbayc an Xal q Cümhuriyyəti Ensiklope diyası. Ġki c ilddə. II cild. Bakı, " Lider nəĢriyyat", 2005,472 səh. 

ISBN 9952-417-44-4 

© "LĠDER NƏġRĠYYAT", 2005 

 

 

  

 

  


 

  

 

  

 

 XAÇMAZ  HƏRBĠ  DƏSTƏSĠ  -  Azərbaycana 

Denikin in  hücum  təhlükəsinin  gözlənild iyi  dövrdə  Xalq  

Cü mhuriyyətinin   hərbi  naziri  general  Səməd   bəy 

Mehmandarovun  əmri  ilə  1919  ilin  yayında  yaradılmıĢ 

xüsusi  taktiki  qrup.  Ölkənin  Ģimal  sərhədi  boyunca 

müdafıə  mövqeləri  tut muĢdu.  Xaçmaz  hərbi  dəstəsinə 

Quba piyada alayı, 3-cü  Gəncə p iyada alayının b ir taboru, 

1-c i  Tatar  süvari  alayı,  1-c i  topçu  briqadasının  2-ci 

divizionu  və  Ġstehkam  mə ktəbinin  Ģə xsi  heyəti  daxil  id i. 

General-mayor  Ġbrahim  ağa  Usubov  dəstənin  ko mandiri, 

general-kvart irmeyster  vəzifəsinin 

müvəqqəti  icraçısı 

podpolkovnik Zeynalov qərargah rəisi təyin ed ilmiĢdi. 

1919  ilin  iyulunda  Xaçmaz  dəstəsinə  rəhbərlik 

Quba  piyada  alayının  komandiri  polkovnik  ġirin  b əy 

Kəsəmənliyə  tapĢırıldı.  1-c i  Tatar  süvari  alay ı  istisna 

olmaqla, 

digər 

hissə 


və 

bölmələr 

polkovnik 

ġ.Kəsəmənlinin əməliyyat tabeliyinə verild i. 

1919  ilin  noyabrında  Xaçmaz  dəstəsi  ləğv  edilərək, 

onun  bazasında  Quba  hərbi  dəstəsi  yaradıldı.  Bununla 

əlaqədar  olaraq  Ģimal  sərhədlərinin  qorunması  ilə  bağlı 

vəzifələr Quba dəstəsinə həvalə olundu.  Əd.\ Azərbaycan tarixi, 7  cilddə,  c.5,  B., 2001;  Süleymanov  M., 

Azərbaycan ordusu  (1918-1920),  B., 1998;  Osmanlı  H.,ġimal  sərhədləri 

və Bakı rayonunun müdafıəsi tarixindən, B., 1999.  

XALQ 

AZADLIQ 

PARTĠYAS ININ   

(KADETLƏRĠN)  B AKI  ġÖBƏSĠ-kadetlər  partiyasının 

1905  ilin  dekabrında  Moskvada  təsis qurultayından  iki  ay 

sonra fəaliyyətə baĢlamıĢdı. ġöbənin təsis iclası isə 1906 il 

yanvarın  7-də  keçirilmiĢdi.  Ġclasda  B.L.Baykov  Bakı 

Ģöbəsinin 

sədri 


seçildi. 

ġöbənin 


bürosuna 

isə 


M.F.PodĢibyakin,  S.A.Vənsoviç,  Ġ.Miroslavski,  A.M.Feyql, 

Ə.  TopçubaĢov,  Ġ.Hacınski,  K.Ġ.Xatisov,  S.Taq ianosov, 

M.Q.A libeqov,  F.F.Skrepinski  daxil  oldular.  Büroya 

namizədlər  sıras mda  Ġ.Səfə rəliyev,  Ġ.Hacıyev,  S.ġifrin, 

Fridlandın adla rı çəkilirdi. 

Özlərin i  kadet  adlandıran  konstitusion-demokratlar 

Rusiyanın  ilk  liberal  təmayüllü   partiyası  idi.  DünyagörüĢlə-

rinə  görə  islahatçı  olan  kadetlor  zo rakı  çevriliĢi  norma l  ta-

rixi  inkiĢafa  zidd  sayaraq,  onun  qəti  əleyhinə  çıxırd ılar. 

Partiya mn 2-c i qurultayında (1906, yanvar) qəbul edilmiĢ   

Yüklə 20,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   319
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə