А. Д. Чудаков гиймятляр вя гиймятинYüklə 3,85 Mb.

səhifə109/148
tarix14.09.2018
ölçüsü3,85 Mb.
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   148

 

322


 

 

  

 

   

 

  

 

  

 

 Шякил 8.1. Мцяссися хидмятляринин харижи микро мцщити вя дахили 

гаршылыглы ялагяляри 

 

 

Bizi  əhatə edən    mühitin mikrosəviyyəsi  müəssisə ilə  qarşılıqlı əlaqələri onun mikroiqtisadi mühitinə təsir dərəcəsilə müəyyən olunur 

 

stehsal satış fəaliyyətinin praktiki realizasiyası ilə müəssisənin  yüksək  rəhbərliyi,  maliyyə  xidməti,  elmi-tədqiqat  işlərinin  və  elmi-

layihə  işlərinin  xidmətləri,  maddi-texniki  təchizat,  mühasibat  və 

həmçinin  istehsal bölmələri məşğul olurlar. 

 

Qiymətin planlaşdırılması marketinq tədqiqatlarının nəticələrinə görə  həyata  keçirilir  və  müəssisənin    bütün  bölmələrinin  birgə  işi  ilə 

müşayət olunur. 

 

Marketinq  layihələri  və  qiymətlər  baxılmaq  və  təsdiq  etdirmək цчцн  müəssisə  rəhbərliyinə  təqdim  edilir  və  ondan  sonra  satışa 

çıxarılmasının birinci mərhələsi başlanır. 

 

Maliyyə xidmətləri vacib marketinq planlarını realizə etməkdən ötrü  nəğd  və  digər  pul  vəsaitlərin  istifadəsi  ilə  məşğul  olurlar.  Elmi 

tədqiqat  və  lahiyə-təcrübə  işlərini  həyata  keçirən  xidmətlər,  mövcud 

məhsulların  nümunəsində  onların  təkmilləşdirilməsi,  yeni  məhsulların 

işləyib hazırlanması və həmçinin onların  hazırlanması texnologiyası ilə 

məşğul olurlar. 

 

Maddi-texniki təchizat xidməti isə istehsal proseslərini xammal, material,  avadanlıq  və  s.  müvafiq  məhsullarla  təchiz  edirlər.  stehsal 


 

323


bölməsi tələb olunan məhsulu lazım olan sayda, lazım olan keyfiyyətdə 

və tələb olunan vaxtda bazar üçün təchizatını təmin etməkdən ibarətdir. 

Nəhayət, mühasibat isə pul vəsaitlərinin hərəkətini qeyd edir ki, bunun 

nəticəsində  marketinq  xidməti  və  müəssisənin  rəhbərliyi  bütün  bazar 

hadisələri  haqqında  məlumatları  əldə  edir  və  müəssisənin  qiymət 

strategiyası,  həmçinin  qiymət  siyasəti  haqqında  mülahizə  yürütməyə 

imkan  verir.  Əlaqələndirici  fəaliyyət  müəssisənin    bütün  xidmətlərini 

əlaqələndirir  bu  da  onları  əhatə  edən  mikro  mühitin  elementlərin 

qarşılıqlı əlaqələri vasitəsilə həyata keçirilir. 

 

Tədarükçülər-müəssisəni  öz  məhsulları  istehsal  etməkdən  ötrü material  ehtiyatları  ilə  təmin  edən  işgüzar  əməkdaşlardır.  Təchizatın 

pozulması  nəticəsində  hazır  məhsulların  yükləyib  müvafiq  yerlərə 

göndərilməsi qrafiki də pozулажагдыр. 

 

Bütün  vasitəçilər  firmaya  bazarla  qarşılıqlı  əlaqələr  yaradır. Onların  hərəkəti,  satışı  və  məhsulların  bölüşdürülməsi  ilə  məşğul  olan 

vasitəçilərin dörd qrupa ayırmaq olar (şək. 8.2) 

 

 

  

 

  

 

  

Şəkil.8.2. Marketinq vasitəçilərinin təsnifləşdirilməsi. 

 

 

Ticarət  vasitəçiləri  müştərilərin  axtarıb  tapılmasına  köməklik göstərir.  Onlar  buna  görə  də  istehsalçı  müəssisədən  malın  alınması  ilə 

müqayisədə  daha  rahat  şərait  yaradır,  müştərilərə  alqı-satqı 

əməliyyatlarını  aparmaq  üçün  optimal  seçim  yerini  təyin  edir. 

Bütövlükdə bu cür  ticarət vasitəçilər olmadan keçirilən ticarətdən fərqli 

olaraq azlıq təşkil edəcəkdir. 

 

Məhsulların  hərəkətinin  təşkili  üzrə  müəssisə  məhsulların istehsalçıdan  sonuncu  tələbatçıya  çatdırılması  hərəkətini  stimullaşdırır. 

Bura  dəmiryol,avtomobil,  su  nəqliyyatı,  hava  nəqliyyatı  da  daxil 

olmaqla,  müxtəlif  növ  nəqliyyat  müəssisələri  aiddir.  Malların  hərəkəti 

Marketinq vasitəçiləri 

Marketinq xidməti agentliyi 

Maliyyə kredit təşkilatı 

Məhsulların hərəkətini təşkil edən müəssisə

 

Ticarət vasitəçiləri 
 

324


zamanı  onların  qorunub    saxlanması  üçün  anbar  infrastrukturu  da 

yaradılmalıdır.  

 

Marketinq  xidməti  üzrə  agentlik  müstəqil  kommersiya təşkilatıdır.  Bura  reklam  agentliyi,  məsləhət  mərkəzi,  marketinq 

tədqiqatları bürosu və s. daxildir. 

 

Kredit-maliyyə təşkilatları malların alqı-satqı zamanı risklərdən qorumaq  və  bağlanmış  müqavilələrin  maliyyələşdirilməsində  fəallıq 

göstərir.  Onlarla  daimi  işləyən  müştəriləri  müəssisə  diqqətlə 

öyrənməlidir. 

 

Müəssisənin  bütün  müştərilərini  müştərilərin  bazarına  görə müəyyən tiplər çərçivəsində qruplaşdırmaq olar. (şəkil 8.3). 

 

  

 

  

 

  

 

 Şəkil 8.3. Müştərilər bazarının növləri. 

  

sehsal-satış fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə bu fəaliyyət növü ilə məşğul olan müəssisə bu fəaliyyət növü ilə 

məşğul olan müxtəlif kateqoriyalı iştirakçılar ilə əlaqəyə girirlər. 

(şəkil 8.4). 

 

  

 

    

 

  

Müştərilər 

Beynəlxalq bazar 

Dövlət təşkilatlarının bazarı 

Sənaye təyinatlı mallar bazarı 

stehlak bazarı 

Müəyyən vaxt müddətinə işləyən satıcılar  

Bazar iştirakçılarının kateqoriyası 

Şəxsi işçilər, 

qulluqçular və с. 

Maliyyə dairəsi 

Kütləvi 


informasiya 

Dövlət 


müəssisələrinin 

Mülki fяaliyyət 

qrupu 

Yerli əhali Geniş 

ictimaiyyət 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə