Абшерон игтисади ъоьрафи районун шящярлярининYüklə 8,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/200
tarix15.11.2018
ölçüsü8,01 Mb.
#79784
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   200


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLĠKASI  TƏHSĠL  NAZĠRLĠYĠ 
SUMQAYIT  DÖVLƏT  UNĠVERSĠTETĠ 
 
 
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin anadan olmasının 
92-ci ildönümünə həsr olunur 
 
 
MAGĠSTRANTLARIN 
XV   RESPUBLĠKA 
ELMĠ  KONFRANSININ 
 
MATERĠALLARI 
I HĠSSƏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMQAYIT – 2015 


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 

TƏŞKİLAT  KOMİTƏSİ 
 
 
E.B.Hüseynov    (Sədr) 
Rektor  
R.S.Məmmədov (Sədr müavini) 
Elm və innovasiyalar üzrə prorektor 
Q.N.Atayev 
Qiyabi, distant və əlavə təhsil üzrə prorektor 
N.R.Namazov    
Humanitar məsələlər üzrə prorektor  
F.A.Zeynalov 
Ümumi  işlər  üzrə  prorektor 
N.İ.Hacıyev 
İqtisadi məsələlər üzrə prorektor 
A.B.Baxşəliyev 
Tarix  və coğrafiya fakültəsinin dekanı 
S.S.Həmzəyeva  
Filologiya fakültəsinin dekanı 
S.A.Xəlilov  
Mühəndislik fakültəsinin dekanı 
Z.Q.Hüseynov 
Riyaziyyat fakültəsinin dekanı 
M.M.Muradov 
Kimya  və  biologiya fakültəsinin dekanı 
T.Ə.Əhmədova 
Fizika və elektroenergetika fakültəsinin 
dekanı 
A.Y.Yəhyayeva  
İqtisadiyyat  fakültəsinin  dekan əvəzi  
F.İ.Məmmədov 
Elektromexanika  kafedrasının  müdiri,  
AMEA-nın  müxbir üzvü 
N.M.Kazımov 
İnformasiya və kompüter texnikası kafedrasının  
müdiri 
N.H.Talıbov    (Məsul katib) 
Doktorantura və magistratura şöbəsinin 
müdiri 
İ.G.Paşayev 
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi  rəhbəri 
E.B.Gülməmmədov 
Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri 
 
 


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 

BÖLMƏLƏR 
 
 
1. Fizika və  elektroenergetika  
2. Riyaziyyat 
3. Mexanika 
4. Yeni informasiya texnologiyaları 
5. Kimya və kimya texnologiya 
6. Biologiya  
7. Ekologiya 
8. Ümumi  tarix 
9. Coğrafiya   
10. Ümumi  iqtisadiyyat 
11. Müəssisələrin  iqtisadiyyatı  və  idarə  edilməsi 
12. Mühasibat uçotu 
13. Dilçilik 
14. Ədəbiyyatşünaslıq 
15. Metodika, pedaqogika  və  psixologiya 


Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 

I BÖLMƏ 
 
FĠZĠKA VƏ ELEKTROENERGETĠKA 
 
 
SABĠT CƏRƏYAN MAġINLARINDA FIRÇALARIN HƏNDƏSĠ NEYTRALDAN  
SÜRÜġMƏ HALININ TƏDQĠQĠ 
 
Məmmədxanov Y.A. 
Sumqayıt Dövlət Universiteti 
 
Sabit  cərəyan  maşınlarında  yüklənmə  zamanı  maqnit  neytralı  həndəsi  neytraldan  müəyyən  bucaq 
qədər  yerini  dəyişmiş  olur.  Generator  rejimində  işləyərkən  onların  həndəsi  neytralda  yerdəyişməsi 
lövbərin  fırlanma  istiqamətində  olur.  Bu  zaman  lövbər  intiqal  mexanizmi  tərəfindən  hərəkətə  gətirilir, 
onun elektrik dövrəsinə müəyyən     omik  müqaviməti qoşulur ( Şəkil 1). Lövbərdən I
2 
 cərəyanı axır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 1. SCM yüklənmə zamanı lövbərinin mənzərəsi 
 
 
Əlavə qütbü olmayan SCM-da yüklənmə zamanı fırçaların kollektor üzərində qığılcımsız işləməsi 
üçün  onların  həndəsi  neytraldan  maqnit  neytralının  dönmə  bucağı  qədər  çevirmək  lazım  gəlir.  Fırçalar 
neytraldan yerini dəyişərkən lövbərin F
2
 m.h.q-i bir-birinə perpendikulyar olan iki toplanana ayrılır. Yəni 
lövbərin uzununa 

F
 qütb oxu boyunca və 
q
F
  eninə həndəsi neytral boyu lövbərin F
2
   m.h.q fırçaların 
xətti  istiqamətində  yönəlmiş  olur.  Bu  xətt  lövbər  dolağının  iki  qonşu  paralel  budaqlarının  sərhəddi 
adlanır.  
Lövbərin cüt qütblər üzrə təsir qüvvələri  uzununa: 

 

)
2
/(
2
)
2
/(
2
2
a
I
N
F
                                                   (1) 
ѐeninə 
)
2
/(
)
2
/
(
)
2
/(
2
2
a
I
p
N
F
q

                                        (2) 
    
 
F

I

F

S
 
U
 
F

N
 
a
I
2
2
 
Lövbərin maqnit 
zəncirəsi 
   


I
 Yüklə 8,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   200
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə