Açıq Cəmiyyət İnstitutu‐Yardım Fondu


qiyməti, əldən çıxmış fayda hesablanarkən isə həmin ərazidə əkilənYüklə 206,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/8
tarix13.11.2017
ölçüsü206,54 Kb.
#9761
1   2   3   4   5   6   7   8

 

24

qiyməti, əldən çıxmış fayda hesablanarkən isə həmin ərazidə əkilən taxılın məhsuldarlığı və illər üzrə onun satışının orta bazar qiyməti 

əsas götürülür. Aşağıda örnək olaraq cədvəllər təqdim edilir. 

Lakin  məhkəmə  praktikası  onu  göstərir  ki,  məhkəmə 

ekspertizası  qiymətləri  bir  qədər  fərqli  hesablayır.    Bununla  belə 

iddiaçı bu üsuldan istifadə etməklə iddiasını ortaya qoyur. 

 

2009‐cu  ildən  başlayaraq  ildə  ARDNŞ‐in      Hacıqabul  rayonu  

Rəncbər  kənd  mülkiyyətçilərinə  məxsus  ərazilərdə  Kalmaz‐47  km  ‐

Qazıməmməd  QKS  marşrutu  üzrə  magistral  qaz  kəmərinin  inşa 

olunması  nəticəsində  mülkiyyətçilərə  ödənilməli  olan    (kv.  m  üçün 

0. 625 manat) kompensasiyaların məbləği 

 

№ 

Soyadı, adı, atasının adı 

Dövlət Aktı    

№ 

Zəbt 


olunmuş 

ərazi (kv. m) 

Məbləğ 

(manat) 


Məmmədov Yunis 

Ağabala oğlu 

JN‐535 KOD 

91007018 

7000    kv. m 

4375 Həsənov Aydın Mənsim oğlu 

JN‐408 KOD 

91007018 

31300  kv. m 

19562 Məmmədov Əlibaba Xanbaba oğlu 

JN‐434 KOD 

91007018 

7500    kv. m 

4575 Mikayılov Əlisoltan Əliyusif oğlu 

JN‐527 KOD 

91007018 

30080  kv. m 

18800 Hüseynova Səlminaz Cəbrayıl 

qızı


JN‐471 KOD 

91007018 

15000  kv. m 

9375 


Hüseynov  Asif  

Novruz oğlu 

JN‐ 470 KOD 

91007018 

5000    kv. m 

3125 

                                                                                                                     Cəmi   59 812 manat  

 

 
 

25

ARDNŞ‐in  Qaz  Əməliyyatları  İdarəsi    tərəfindən  2009‐cu  ildə  Kalmaz‐47  km‐  Qazıməmməd  QKS  marşrutu  üzrə  əsası  qoyulmuş 

magistral qaz boru kəmərinin tikintisi nəticəsində Hacıqabul rayonu 

Rəncbər  kənd  mülkiyyətçilərinə  məxsus  ərazilərdən  istifadə 

imkanlarının  əldən  çıxması  nəticəsində  dəymiş  maddi  ziyanın  son 

iki ildə miqdarını əks etdirən  

                                 

 

C   Ə    D   V   Ə   L 

 

 Ad

ı, soyad


ı, 

atas


ın

ın ad


ı. 

Dövl


ət Akt

ı  

Z

əbt olunm  

ərazi (ha) Son 2 il

 əkin x

ərc


i (manatla) 

R

əsmi statistika üzr

ə 

məhsu

ldar


lıq  son 1 il

 2-ili

n m


əhs

uld


a

rlı


ğı

 

1 ton üçün mö

vcud baz


ar 

qiym


əti (manat

Ümumi gə

lir (m


anatl

a) 


Xalis g

əlir  (ma

natla) Məmm

ədov Yunis 

A

ğab


ala o

ğlu


JN-535 


KOD 9100

70

11.5 ha 


303 ma

nat 


27 sentn

er 


8 ton 

450 ma


360


0 man

at 


329

7 man. 


Mikay


ılov 

Ə

liso

ltan 


Ə

liyusif o

ğ

lu. 


JN-527  

KOD 9100


70

12.8 ha 

565 ma


nat 

27 sentn


er 

15 ton 


450 ma

6750 man

at 


618

5 man  

26M

əmm


ədo

Əlibab

Xanbab

a o


ğlu

JN-534 KOD 9100

70

11 ha 


202 ma

nat 


27 sentn

er 


5.4 ton 

450 ma


243


0 man

at 


222

8 man 


H

əsə

nov Ayd


ın 

M

ənsim oğlu. 

JN-408 


KOD 9100

70

13 ha 


 

606 ma


nat 

27 sentn


er 

16.2 ton 

450 ma729manat 


668

4 man 


Hüsey


nova S

əl

minaz 

C

əbray

ıl q


ız

ı. 


JN-471 

KOD 9100


70

11.2 ha 

242 


Manat 

27 sentn


er 

6.4 ton 


450 ma

2880 man

at 


203

8 man 


Hüsey


nov Asif 

Novruz o


ğlu. 

JN-470 


KOD 9100

70

10.5 ha 


101 ma

nat 


27 sentn

er 


2.7 ton 

450 ma


121


5 man

at 


111

4 man 


 

Qeyd:  “Torpaqların  dövlət  ehtiyacları  üçün  alınması  haqqında”    yeni 

qəbul  olunmuş  Qanunda  torpağın  satılması  ilə  bağlı  həmçinin  satış 

qiyməti  həmin  ərazidə  müəyyən  edilmiş  müddətlərdə  eyni  əhəmiyyətli 

torpağın  notariat  orqanlarında  alqı‐satqı  müqavilələrində  göstərilən 

qiymətlərdən istifadə edilir. Bu barədə kitabçada bəhs olunur. 


 

27

SİZİN HÜQUQLARINIZ POZULUBSA NƏ ETMƏLİSİNİZ?  

Əgər  torpaqların  könüllü  əsaslarla  alqı‐satqısı  baş  vermirsə, 

onda mülkiyyətçinin şikayət etmək hüquqları yaranır. 

“Torpaqların  dövlət  ehtiyacları  üçün  alınması  haqqında” 

Qanunun 29 –cu maddəsinə görə: 

•  Alan orqanın və ya torpağın alınması qrupunun hərəkətləri 

nəticəsində  zərər  çəkmiş  alınmanın  təsirinə  məruz  qalan 

şəxs  və  ya  həmin  torpaqda  hüququnun  olması  iddiası  ilə 

çıxış  edən  şəxs,  yaxud  həmin  torpaqda  belə  hüququ  olan 

şəxs hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu 

gündən  90  gün  müddətində  alan  orqanın  və  ya  torpağın 

alınması  qrupunun  müvafiq  aktlarından  və  ya  onların 

vəzifəli  şəxslərinin  hərəkətlərindən  (hərəkətsizliyindən) 

yuxarı  orqana  və  (və  ya)  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq 

məhkəməyə müraciət edə bilər. 

•  Torpağın  və  ya  onun  müəyyən  hissəsinin  müvafiq  layihə 

üçün  alınmasının  zəruri  olmadığını  iddia  edən,  habelə 

ödənilən  kompensasiyanın  məbləği  ilə  razı  olmayan 

alınmanın təsirinə məruz qalan şəxs qanunvericiliyə uyğun 

olaraq məhkəməyə müraciət edə bilər. 

 

Məhkəmə  müdafiəsindən  istifadə  etməklə  yanaşı  yuxarıda göstərilənlərdən  heç  biri  alınmanın  təsirinə  məruz  qalan  şəxs, 

torpağın alınması qrupu, alan orqan və ya alınma prosesində iştirak 

edən  digər  orqan  tərəfindən  mübahisənin  alternativ  həlli 

üsullarından istifadə edilməsinə və ya məhkəməyə ərizə verilənədək 

mübahisənin  digər  həlli  üsulları  ilə  bağlı  razılığın  əldə  edilməsinə 

mane olan hal kimi qəbul edilə bilməz. 

Məhkəməyə  şikayət  verildikdən  sonra  Birinci  instansiya 

məhkəməsi qərarı Sizin xeyrinizə çıxarmayıbsa, bu o demək deyildir 

ki,  artıq  hökumət  adından  çıxış  edən  tərəf    hərəkətə  keçməlidir.  Bu 

qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı deyil və Sizin appelyasiya şikayəti 

vermək  hüququnuz  vardır.  Yalnız  appelyasiya  instansiyasının 

qərarından  sonra  torpaqlar  özgəninkiləşdirilə  bilər.  Lakin  bundan 
 

28

sonra Sizin kassasiya instansiyasına və daha sonra İnsan Hüquqları üzrə Avropa məhkəməsinə şikayət etmək hüququnuz qalır. 

Nəzərə  alın  ki,  məhkəməyə  şikayəti  peşəkar  hazırlamalıdır.  Bu 

vəkil  və  ya  ixtisaslaşmış  qurumların  hüquqşünasları  olsa  yaxşıdır. 

Odur  ki,  hüquqlarınızın  təmin  olunması  üçün  işə  əvvəlcədən   

peşəkar yanaşmaq lazımdır, hətta bu əlavə məsrəflər tələb etsə belə. 

 

Dövlət orqanlarına şikayət 

 

“Torpaqların  dövlət  ehtiyacları  üçün  alınması  haqqında” 

Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  əlavə 

tədbirlər  barədə  fərmanı  ilə  bu  orqanın  funksiyalarını  Maliyyə 

Nazirliyi həyata keçirir. Torpaqların  dövlət  ehtiyacları  üçün  alınması  haqqında 

Qanunda  nəzarət  orqanının  funksiyaları  sırasında  “alınmanın 

təsirinə  məruz  qalan  şəxs  tərəfindən  şəxsən  və  ya  qanunvericiliklə 

vəkalət verdiyi şəxs vasitəsilə alınma prosesinin istənilən məsələsi ilə 

bağlı  verilmiş  hər  hansı  şikayətə  baxmaq  və  araşdırmaq,  habelə 

həmin  şikayətlə  bağlı  alan  orqana  tövsiyələrlə  birgə  rəy  təqdim 

etmək” də daxildir. 

Mülkiyyətçi  onun  hüquqları  pozulan  halda    məhkəməyə 

müraciətlə  yanaşı  və  ya  məhkəmə  şikayətinə  alternativ  olaraq 

nəzarət orqanına şikayət təqdim edə bilər. 

Eyni  zamanda  mülkiyyətçinin  digər  dövlət  orqanlarına, 

həmçinin  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidentinə  şikayət  vermək 

hüququ da vardır. Prezidentə şikayəti onun adminstrasiyasına yazılı 

şəkildə  və  ya  Prezidentin  internet  səhifəsi    vasitəsi  ilə  on‐line  

göndərmək 

olar. 

Bunun 


üçün 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin rəsmi internet səhifəsinə daxil olmaq lazımdır. Şikayət 

vermək üçün bu linkə girmək lazımdır: (müraciət qaydaları ilə tanış 

olmaq  üçün:  http://az.president.az/letters/rules,  müraciəti  yazmaq 

üçün: http://az.president.az/letters/send) 

  

29

QHT‐lərə müraciət 

Mülkiyyət  hüquqlarınızın  pozulması  halında  Siz  həmçinin 

ixtisaslaşmış  Qeyri  hökumət  təşkilatlarına  da  hüquqi  yardım 

məqsədi  ilə  müraciət  edə  bilərsiniz.  Unutmayın  ki,  QHT‐lər  qərar 

qəbul  edən  orqanlar  deyildir  və  onların  yardımı  hüqüqi  məsləhət, 

məhkəmə  müdafiəsi  və  ictimai  kampaniyaların  təşkili  ilə 

məhdudlaşır. Müraciət etmək üçün aşağıda ixtisaslaşmış bəzi QHT‐

lərin adları və ünvanları verilir. 

 

Vəkil xidmətindən istifadə 

Yuxarıda qeyd etdiymiz kimi məhkəməyə şikayəti peşəkar vəkil 

və  ya  hüquqşünas  həyata  keçirsə,  yaxşı  olar.  Bu  Sizin  məhkəmədə 

pozulmuş hüquqlarınızı bərpa etmək şansınızı artırır. Eyni zamanda 

nəzərə  alın  ki,  ölkə  daxıilində  hüquqlarınızı  təmin  edə  bilmədikdə 

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə üz tutmalı olacaqsız. Bu 

halda  da  ölkədəki  məhkəmələrə  verilən  şikayətlər  əvvəlcədən 

yüksək səviyyədə tərtib olunmalıdır.  

Lakin  nəzərə  alın  ki,  vəkil  xidməti  pulludur.  Odur  ki,  xərcləri 

azaltmaq  üçün  yaxşı  olar  ki,  vəkillə  müqavilə  qrup  şəkilində 

bağlansın.  Belə  olarsa,  eyni  hal  üzrə  hüquqları  pozulan  şəxslər 

məhkəmə xərclərini paylaşa bilər. 

 

 
 

30

FAYDALI  ÜNVANLAR  

 

 

 

Maliyyə Nazirliyi 

 AZ 1022, Bakı,  S.Vurğun küçəsi  83 

Web: maliyye.gov.az ; finance.gov.az ; Email: info@maliyye.gov.az 

 

  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 

AZ 1066, Bakı,  İstiqlaliyyət küçəsi, 19, “Prezident Sarayı”. 

Faks: (0099412) 492 35 43, 492 06 25 ; E‐mail: office@pa.gov.az

 

  

 

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) Bakı,  

Üzeyir Hacıbəyov 40, Hökümət evi 

Tel.: (+99412) 498 23 65; Fax: (+99412) 498 23 65 

Email: ombudsman@ombudsman.gov.az 

 

 


 

31

QHT‐lər:  

 

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiəsi Təşkilatı 

Bakı, AZ1060  Kamil Balakişiyev küçəsi 7, Mənzil 6  

Telefon: (+994 50) 220 27 52 ; Faks: (+994 12) 520 34 59 

Email: mirvari.gahramanli@gmail.com  ; Web: www.nhmt‐az.org

  

 

 

 Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası 

Bakı, Ə.Hüseynov küçəsi, 7 

C bloku, 3‐cü mərtəbə 347 №‐li mənzil ; Telefon: (+994 12) 530  86 25 

Email: sahib.mammadov@gmail.com; clrpl@clrpl.az ;Web: www.clrpl.az 

 

  

 

 Vətəndaş Nəzərəti Şəbəkəsinin regional ofisləri: 

 

 

Salyan Regional Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzi  

Emil Məmmədov, Salyan şəh.,  Ə.Hüseynzadə,16 

Telefon: (+0163) 5 0718  Email:  emilmemmedov10@yahoo.com.tr 

 

 Hacıqabul Vətəndaş Nəzarəti Məntəqəsi 

Əliman Məmmədov, Hacıqabul  r‐nu, Rəncbər kəndi 

Telefon: (+994 50) 560  94 82  Email:  bayazet_m@mail.ru 


 

32

QEYD  ÜÇÜN  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 

 
Yüklə 206,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə