AqiL ƏLİyev ariF ŞƏKƏRƏLİyevYüklə 3,63 Mb.

səhifə1/144
tarix20.10.2017
ölçüsü3,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144


 

                                     

 

 

AQİL   ƏLİYEV 

 

   

ARİF   ŞƏKƏRƏLİYEV 

    

  

İDRİS DADAŞOV 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYA İQTİSADİYYATI: 

MÜASİR DÖVRÜN 

PROBLEMLƏRİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           B A K I  - 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Elmi redaktor:       akademi

k Əli Abbasov  

 

Rəyçilər: i.e.d., prof.M.X.Meybullayev 

                 

i.e.d., prof.F.A.Nəsrullayev  

AQİL ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEV 

i.e.d.,prof.MEA-

nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi 

ARİF ŞƏKƏRƏLİ OĞLU ŞƏKƏRƏLİYEV 

i.e.d.,prof.,əməkdar elm xadimi  

İDRİS ŞABANƏLİ OGLU DADAŞOV 

i.e.n.,dosent 

 

             

Dünya  iqtisadiyyatı:  müasir  dövrün  problemləri  . 

(Monoqrafiya).Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı,  2003.- 455 səh. 

          

     

Kitabda  müasir  dünya  iqtisadiyyatı  və  onun  əsas 

cəhətləri,dünya  təsərrüfatının  yarımsistemləri  və  onların  inkişaf 

qanunauyğunluqları  ,  planetimizdə  fəaliyyət  göstərən  iqtisadi  inkişaf 

modelləri,  ölkələrin  tərəqqisində  region  amili,  ölkə  və  dünya 

iqtisadiyyatında  optimal  inkişafında  biliyin  həlledici  rolu,  qlobal 

problemlərin  və  qloballaşma  proseslərinin  milli  iqtisadiyyatlara  təsiri, 

milli iqtisadiyyatların tərəqqisində dövlətin rolu, inkişaf etmiş ölkələrin 

iqtisadiyyatının  hərəkətverici  qüvvələri  və  s.  bu  kimi  məsələlər 

kompleks şəkildə araşdırılır. “Azərbaycan dünya təsərrüfat sistemində” 

bölməsində respublika iqtisadiyyatının dünəninə, bu gününə və sabahına 

elmi şərh verilir.  

               

Kitab ali məktəb tələbələri, aspirantlar və magistrantlar, 

elmi  işçilər,  müəllimlər  və  ümumiyyətlə,  dünya  iqtisadiyyatında  baş 

verən  proseslərlə  maraqlanan  geniş  oxucu  kütləsi  üçün  nəzərdə 

tutulmuşdur. 

                         0240130000   21-

2003 Qrifli nəşr       

   


 

     658(07)-021                    

© “Bakı Universiteti” nəşriyyatı -2003 

© 

“İqtisad Universiteti” nəşriyyatı -2003.                      

 

   


 

 

 

 

 

 

 

M Ü N D Ə R İ C A T 

GİRİŞ ..........................................................................................5 

I  FƏSİL.“DÜNYA  İQTİSADİYYATI”  NIN    MƏZMUNU,  PREDMETİ    VƏ 

FƏRQLİ  CƏHƏYLƏRİ  

                                                                         12-22 

 

 

                                                                                                                     

§ 1. “Dünya iqtisadiyyatı”  elmi obyektiv zəruriyyətdən meydana gələn elmdir. 

  

§  2. Fənnin mahiyyəti və fərqli cəhətləri    

§  3.”Dünya iqtisadiyyatı” fənninin predmeti və vəzifələri  

 

II    FƏSİL.  DÜNYA  İQTİSADİYYATI  İNKİŞAF  EDƏN  BİR  SİSTEM 

KİMİ                                                                                                                        23-48 

  

§  1.Müasir dünya iqtisadiyyatı və onun əsas cəhətləri   

§ 2.Dİ-nin inkişaf pillələri  

  

§ 3. Dünya təsərrüfatının yarımsistemləri və onların qruplaşdırılması    

§ 4.Dünya iqtisadiyyatının inkişaf şərtləri və tipləri  

  

§ 5.Dünya təsərrüfatı və onun yarımsistemlərinin göstəriciləri    

§ 6. İqtisadi inkişaf modelləri 

 

III    FƏSİL.    MÜASİR    DÜNYA  İQTİSADİYYATINI 

FORMALAŞDIRAN AMİL VƏ ŞƏRTLƏR                                                      49-65 

                                                                          

  

§1.Ölkələrin  sosial-iqtisadi  quruluşu  və  müasir  dünya  iqtisadiyyatının formalaşmasında onun rolu  

  §2.Elmi-

texniki  tərəqqi  və  onun  nailiyyətlərinin  geniş  miqyasda    istehsala 

tətbiqi 


  

§3.Təsərrüfat əlaqələrinin intensivləşməsi və istehsalın beynəlmiləlləşməsi  

  

§4.Qlobal beynəlmiləlləşmə və iqtisadi inkişaf   

IV  FƏSİL.    YARADICILIQ,    TƏŞƏBBÜSKARLIQ  VƏ  DÜNYANIN 

İQTİSADİ İNKİŞAFI   

                                                                        66-90      

                                                                       

 

  § 1. 


Dünya iqtisadiyyatının inkişafında biliyin rolu 

1.1.


 

Bilik və iqtisadiyyat 

1.2.

 

Biliyin iqtisadiyyata təsiri mexanizmi və bu haqda dünya təcrübəsi  

1.3.


 

“Yaşıl inqilab” biliyin məhsuludur 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   144


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə