Aşağıdakılardan hansı və ya hansılar peritisklin funksiyalarınaYüklə 171,69 Kb.

səhifə3/7
tarix17.11.2018
ölçüsü171,69 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

41

İfadələedən biri mürəkkəb topalara aiddir:    A)Topa eyni tipli 

elementlərdən yalnız traxeid və ya ələkvari borulardan ibarət olur    

B)Topaya ötürücü borulardan əlavə, parenxim toxuma da daxil olur   

C)Ötürücü borular,traxeid və ələkvari borulardan ibarət olur   

D)Topanın tərkibinə ələkvari borular, su boruları, parenxim 

hüceyrələri və mexaniki liflər daxil olur  E)Topa kambinin 

fəaliyyətinə görə böyüyə bilir  

42

1.Bu topalara qabaq, xiyar, qovun, kartof kimi bitkilərin gövdəsində təsadüf edilir    2.Açıq mürəkkəb tipli olur     

3.Oduncaq həm xaricdən həm də daxildən floema ilə əhatə olunur     

Mülahizələr hansı topalara aiddir?   A)Borulu-lifli topalara   

B)Konsentrik topalara  C)Radial tipli topalara   D)Kollareral 

topalara    E)Bikollateral topalara

43

İlkin və ikinci floemlər hansı hüceyrələrin fəaliyyəti nəticəsində törəyir?    A)İlkin floem qabıq hüceyrələrindən, ikinci floem 

kambinin fəaliyyətindən    B)İlkin floem oduncaq hüceyrələrindən, 

ikinci floem prokambi hüceyrələrindən   C)İlkin floem prokambi  

hüceyrələrindən, ikinci floem kambinin fəaliyyətindən   D)İlkin 

floem oduncaq hüceyrələrindən, ikinci floem qabıq 

hüceyrələrindən   E)İlkin floem kambinin fəaliyyətindən, ikinci 

floem prokambi hüceyrələrindən

44

Epidermisin xarici çıxıntılarına aiddir:   A)Papillalar, ritidom, poliderm   B)Trixomalar, fellogen, tükcüklər  C)Endoderm, 

tükcüklər, papillalar  D)Tükcüklər, papillalar, trixomalar  

E)Ekzoderm, endoderm, tükcüklər

45

..........tipli ağızcıqlar törəyərkən yalnız bir cüt qapayıcı hüceyrələr əmələ gəlir. Bu yolla əmələ gələn ağızcıqlar epidermisin adi 

hüceyrələri ilə əhatələnir.    Boşluğu tamamlayın.   A)Perigen   

B)Mezogen   C)Anizosit   D)Anomosit    E)Mezo-Perigen

46

Ağızcıqların yerləşməsinə görə neçə yarpaq tipi müəyyən edilmişdir?   A)2   B)3   C)5   D)4   E)1

47

Hansı alimlər ilk dəfə olaraq müxtəlif formalı hüceyrələr haqqında məlumat verərək əsas toxumaların təsvirini vermişlər?   

A)Qaberlandt və Malpigi   B)Şvender və Qaberlandt   C)Malpigi və 

Qryu    D)Şvender və O.B.Lepeşinskaya   E)Qryu və 

O.B.Lepeşinskaya

48

Radial topaya aid olan ifadəni seçin.    A)Floem ksilemi və ya ksilem floemi əhatə edir    B)Floem ilə ksilem arasında kambi 

yerləşir    C)Floem ilə ksilem arasında və ya ümumən topa 

daxilində kambi olmur və topada yeni hüceyrələr törəmir   D)Floem 

və ksilem radiuslar üzərində növbə ilə yerləşir    E)Floem ksilemin 

hər iki tərəfində yerləşir

49

Trixoblast sözünün yunanca mənası nədir?  A)Trikos-kök , blastos-rüşeym B)Trikos-örtük, blastos-xarici   C)Trikos-fır,döyəmək 

,blastos-dəri    D)Trikos-dəri, blastos-aşağı   E)Trikos-tük, blastos-

rüşeym

50

Kallüs nədir?  A)Yaraörtən toxumanın fəailyyəti nəticəsində zədələnmiş hissədə əmələ gələn şişcik   B)Yan(lateral)  

meristemlərin gövdədə və kökdə əmələ gətirdiyi silindrik laylar   

C)Taxıllarda  gövdənin buğumarasının qaidə hissəsində aktiv 

törəyən meristem sahəsi   D)Diferensiasiyaya uğramamış ilkin 

toxuma sistemi   E)Rizodermin tükcüyü51

Dəriciyin və dəricikaltı toxumaların iştirakı ilə zoğ üzərində xaricə 

doğru inkişaf etmiş hissəciklər necə adlanır? A)Kutikula 

B)Epiblem C)İkinci örtücü toxuma D)Emergenslər E)Mərciməklər

52

Bəzi bitkilərin sitoplazmasında ancaq yağ ehtiyatları toplayan rəngsiz, kürəşə-killi plastidlər hansılardır?                              A) 

Leykoplastlar B) Elayoplastlar  C) Xromoplastlar                                                                      

D) Xloroplastlar  E) Xondriosomlar

53

Aşağıda qeyd olunan topa tiplərindən hansına ancaq kökün ilk quruluşunda tə-sadüf edilir? A) Konsentrik topa                                                                  

B) Bikollateral topa C) Kollateral topa D) İkiyanlı topa                                                                             

E) Radial topa

54

Hansı budaqlanma qaydasında təpə tumurcuğu həmişə fəaliyyət göstərir və zoğun simmetrik çətir əmələ gətirməsinə səbəb olur? A) 

Monopodial B)Simpodial                                                                                

C)Dixotomik D)Yalançı dixotomik E)Çəngəlşəkilli

55

Mexaniki və odunlaşmış elementlərin miqdarı və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq gövdələr hansı morfoloji 

quruluşlarda ola bilməz? A)Dikduran B)Əyilib qalxan                                                                              

C)Sarınan və dırmanan D)Yatan və sürünən E) Uzanan

56

Gövdə birinci quruluşdan ikinci quruluşa aşaöıdakılardan hansının əmələ gəl-məsindən sonra keçir?                           A) Topa 

quruluıun  B) Kambi qurşağının C) Mantar örtüyünün  D) 

Epidermis qatının  E) Qoruyucu qatın

57

İkinci qabığın əsas kütləsini aşağıdakılardan hansı təşkil edir? A) Floem  B) Ksilem C) Kambi D) Mantar kambisi                                                                         

E) Oduncaq şüaları

58

Kəsik ayalı yarpaq qrupları düzgün verilmiş sıranı göstərin. A) Dilimli, pazşəkilli, mizrabvari B) Yarılmış, bölümlü, ürəkvari C) 

Dilimli, bölümlü, yarılmış D) Sivri, oyuqvari, bizvari E) Dişli, 

oyuqlu, mişar formalı

59

Çiçək üzvlərinin adlandırılması və işarələnməsi düzgün verilmiş variantı göstə-rin. A)Çiçək – corolla – Co B) Çiçək yatağı – calyx 

–Ca  C) Sadə çiçək yanlığı – peridonium – P                                      

D) Tac – flos E) Ginesey – torus

60

Aşağıdakı variantların hansında çiçək tacının adlandırılması və işarələnməsi düz-gün göstərilmişdir?                A)Kasacıq – torus 

B) Androsey – gynoecemus – A                                               

C)Çiçək yatağı – androeeum – G D) Tac – corolla – Co                                                                    

E)Tac – calyx – Ca

61

 Bitki hüceyrəsinin quruluş elementlərinə aiddir?A) Nüvə, mitoxoudri, hüceyrə mərkəzi, Holu kompleksi 

 B)Xloroplastlar, nüvə, ribosom, vakual C) Nüvə, mitoxoudrilər, 

plastidlər D) Mitoxoudrilər, xromoplastidlər

 E) Xloroplastlar, hüceyrə mərkəzi, ribosom                                                                                     

62

Müntəzəm çiçəkləri bir çox xətlərlə radial istiqamətdə simmetrik hissələrə ayır-maq mümkündür. Belə çiçəklər necə adlanır? 

A)Təkcinsli çiçəklər  B)Dişi çiçəklər                                                                             

C)İkicinsli çiçəklər  D)Aktinomorf çiçəklər  E)Ziqomorf çiçəklər: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə