Aşağıdakılardan hansı və ya hansılar peritisklin funksiyalarınaYüklə 317,09 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/7
tarix17.11.2018
ölçüsü317,09 Kb.
#80844
1   2   3   4   5   6   7

149

Yarpaq rüşeyminin inkişafının mərhələri hansılardır?

 A) Kənar meristema, orta damar sahəsi, prokambi, floema

 B) Prokambi, kambi, kənar meristema C) Yan damarlar, kənar 

meistema, ksilema, floema D) Yan damarlar, kənar meristema, orta 

damar sahəsi, prokambi E) Ksilema, kambi, orta damar sahəsi   

150

 Hansı bitkilərin toxumları yağla daha zəngindir? A)çovdar, günəbaxan, soya, noxud B)günəbaxan, buğda, qarğıdalı, vələmir 

C)zeytun, kətan, pambıq, günəbaxan D) fındıq, şabalıd, çəltik, arpa 

E) Kətan, pambıq, vələmir, zeytun  

151


 Birtoxumtu meyvəsi olan bitkilərin sırasını göstərin.A) lalə, yemiş, 

qarpız, ərik B) albalı, gilas, gavalı, şaftalı                                                         

C)noxud, lobya, nar, göyəm D) qərənfil, pambıq, üzüm, armud E) 

Lalə, albalı, qarpız, lobya  

152

Öz-özünə tozlanan bitkilər hansılardır? A) lobya, kartof, darı, çəltik  B) noxud, arpa, buğda, kələm  C) ərik, alma, armud, gilas  D)   

govdar, qarğıdalı, palıd, fındıq  E) Lobya, kartof, ərik, gilas  

153

Çoxtoxumlu quru meyvələrə aiddir. A) pambıq, xaş-xaş, turp, kələm, paxla, armud   B) xaş-xaş, pambıq, paxla, gavalı, nar, üzüm 

C) kartof, soğan, sarımsaq, xaş-xaş, turp, üzümc D) paxla, kələm, 

turp, quşəppəyi, xaş-xaş, pambıq E) Üzüm, turp, paxla, kələm  

154


Şirəli meyvələrdə perikapın quruluşu necədir?A) ekzokarp, 

mezokarp, heterokarpiya  B) parenokarpiya, endokarp, 

heterokarpiya C)endokarp, mezokarp, ekzokarp                                                  

D) mezokarp, ekzokarp, partenokarpiya E) heteokarp, ekzokarp, 

partenokarpiya  

155


Ehtiyat qida maddələrinin toplanmasına görə toxumların tipləri 

hansılardır? A) perispermli, endospermli, hetrotrof, nişastalı  B) 

endospermli, endosperm və perispermli, perispermli ehtiyat qida 

maddələri rüşeymdə toplanan C) yağlı, nişastalı, zülallı, 

endospermli D) endosperm - perispermli, endospermli, nişastalı, 

avtotrof  E)Perisperimli, yagel, şəkərli, hetrotrof

156

Buğda toxumunun quruluşu hansıdır? A) qalxancıq, epiblavt, əlavək köklər, qabıq, floema B) rüşeym örtüyü,  qabıq, koleoptil, 

tumurcuq, ekzoderma C) epidermiş, endosperm, qalxancıq, 

koleoriza, mantar D) endosperm, qalxaqcıq, tumurcuq, rüşeym 

kökcüyü, qabıq E)qalxancıq, mantar, floema, qabıq  

157

Erkək və dişi nüvələrin birləşməsi sürətinə görə mayalanmanın hansı tipləri vardır? A)posmitos, karioqamiya, meyoz  B) amitoz, 

premitoz, posmitoz C) premitoz, posmitoz, karioqamiya D) 

kazioqamiya, posmitoz, amitoz E) meyoz, amitoz, premitoz  

158


 İkiqat mayalanma sxeminə daxildir: A) dişicik ağzı, sütuncuq, iki 

polyar nüvə, erkəkcik sapı, tozluq, tac B) kasa, tac, erkəkcik sapı, 

yumurtacıq, rüşeym kisəsi, kambi C)yumurtalıq, sütuncuq, antipod, 

polyar nüvə, tozluq dənəciyi, kutikula D) erkəkcik sapı, tac, tozluq 

borusu, yumurta aparatı, rüşeym kisəsi, holci kompleksi E) Dişicik, 

yumurtalıq, tozcuq, nüvə, kasacıq  
159

Mayalanmadan sonra tozcuq ayağında, çapıq nahiyyəsində 

yaranmış, toxum qabığı ilə birləşməyən və toxum tam olaraq 

örtməyən törəmə necə adlanır? A) obturator  B) arillus C) hipostaza  

D) kampilotrop E) Hetrotrof     

160


Ymurtacıqların plasentaya qarşı səmtləşməsinə görə hansı tipləri 

vardır? A) arillus, amfitrop, kampilotrop, anatrop, hemitrop  B) 

ortotrop, telefaza, hemitrop, kakmpilotrop, amfitrop C) obtiurator, 

hemitrop, anatrop, ortotrop, mikropile D) ortotrop, anatrop, 

hemitrop, kampilotrop, amfitrop  E) Anatrop ortotrop, avtotrof

hetrotrof  

161

 Hansılar yumurtacığın quruluşuna daxildir? A) daxili intequment, rüşeym kisəsi, xalaza, hipostaza, sütüncuq                                                                                             

B) mikropile, obturator, xalaza, dişicik ağzı, rüşeym kisəsi  C) 

nusellus, daxili intequment, rüşeym kisəsi, xalaza, funikulus D) 

obturator, xarici intequment, xalaza, parenxima, epidermiş  E) 

xalaza, yumurtacıq, tozcuq, funikulus  

162


Dişicikdə en kəsiyinin quruluşuna aiddir? A) mexaniki toxuma, 

ötürücü topa, soorucu toxuma, hava boşluğu, endermiş, kutikula  B) 

endermiş, parenxima, mexaniki toxuma, ötürücü topa, hava 

boşluğu, ötürücü toxuma C) hava boşluğu, ekzoderma, mexaniki 

toxuma, ötürücü toxuma, parenxima, ötürücü topa  D) parenxima, 

endermiş, mexaniki toxuma, ötürücü topa, hava boşluğu, androsey  

E) paranxima, kutikula, hava kökləri, endermiş  

163


Dişicik hansı hissələrdən ibarətdir? A) yumurtacıq, sütüncüq, 

plasenza, tozluq  B) plasenta, yumurtalıq, sütuncuq, kasacıq C) 

dişicik ağzı, sütuncuq, yumurtalıq, yumurtacıq  D) sütuncuq, 

dişicik ağzı, tozcuq, yumurtalıq E) Yumurtalıq, yumurtacıq, tozcuq  

164

Tozluğun en kəsiyinin quruluşuna aiddir? A) epiderma, orta qat, tapetim, sütuncuq, endotesiya, bağlayıcı B)bağlayıcı, epiderma, 

endotesiya, orta qatlar, tapetim, tozluq dənələri C) tapetim, 

bağlayıcı, tozcuq dənələri, orta qat, epiderma, ekzoderma   D) 

endotesiya, orta qatlar, topetim, tozcuq gənələri, floema, bağlayıcı 

E) tapltım, mantar, floema, orta qatlar  

165


Erkək hansı hissələrdən ibarətdir A) erkəkcik sapı, bağlayıcı, tozluq   

B) tozluq, sütuncuq, bağlayıcı  C) erkəkcik sapı, yumurtalıq, tozluq 

D) bağlayıcı, tozluq, yumurta hüceyrə  E) Ymurtacıq, tozluq, 

saplaq  


166

Tac ləçəklərinin anatomik quruluşuna aiddir. A) ifrazedici kamera, 

vəzili tükcük, ötürücü topa, epiderma, ksilema, floema  B) mezofill 

hüceyrələri, hüceyrəarası, ötürücü topa, vəzili tükcük, endoderma 

C) vəzili tükcük, ötürücü topa, epidermiş, endoderma, ekzoderma, 

hüceyrəarası D) epidermiş, mezofill hüceyrələri, hüceyrəarası, 

ötürücü topa, vəzili tükcük, ifrazedici kamera E)mezofil, kslema, 

kasacıq, ləçək
167

Əkin noxudunun kasayarpaqlarının enkəsiyinin quruluşuna aiddir? 

A) epidermiş, mozofil, ksilema, ötürücü topa  B) mezofill, 

ekzoderma, ötürücü topa, epidermiş C) epidermiş, mezofill, 

hüceyrəaraları, ötürücü topa D) ötürücü topa, mezofill, ksilema, 

epideomiş E) Mezofill, ksilema, kasacıq, ləçək  

168

Çiçəyin hissələri hansılardır? A) saplaq, çiçək yatağı, erkəkcik, qamet B) saplaq, çiçək yatağı, erkəkcik, dişicik C) dişicik, yumurta, 

hüceyrə, saplaq, tac D) çiçək yatağı, spermatozoid, dişicik, saplaq 

E) Erkəkcik, saplaq, yarpaq iri, kasacıq  

169


 Gəndəlaşın generativ turmurcuğunun quruluşu necədir?   A) 

tumurcuq pulcuqları, rüşeym halında olan çiçək qrupu, yarpaqlar 

B) çiçək qrupu, yarpaqlar, böyümə konusu                                C) 

tumurcuq pulcuğu, erkəkcik, ləçək  D) ləçək, yarpaqlar, böyümə 

konusu  E) Erkəkcik, yarpaqcıq, tumurcuq pulcuğu  

170


İkiləpəlilərin yarpağında xırda damar şəbəkəsi və sonluqların 

quruluşuna aiddir?A) Peyk hüceyrələr, ələyəbənzər elementlər, 

traxeal elementlər, plazmodesmlər B) Traxeal elementlər, 

ələyəbənzər elementlər, peyk hüceyrələr, somatik hüceyrələr C) 

Qlayın protuberansı, peyk hüceyrələr, ksilema, traxeal elementlər 

D) Qlayın protuberansı, plazmodesmlər, hibosom, lizoson E) Peyk 

hüceyrələr, rizosom, somatik hüceyrələr

171


Taxıl bitkiləri yarpaqlarının anatomik quruluşuna aiddir?

A)Rəngsiz toxuma, üst epiderma, ksilema, ekzoderma, orta damar 

B) Kutikula, ksilema, mezofil, metaksilema boruları, ötrücü 

toxuma, sklerenxima C)Ağızcıq, floema, qovuğabənzər hüceyrələr, 

alt epiderma, ksilema, kambi D) Kutikula, üst epiderma, rəngsiz 

toxuma, mantar, ötrücü topa E) Mezofit, sklerenxima, orta damar, 

ağızcıq

172


Saplağın əsasında ayrıcı təbəqənin sxematik təsvirinə aiddir.A) 

Yarpaq izi, ayırıcı təbəqə, ksilema, epiderma B) Özək, saplaq, 

mantar, birinci qabıq C) Yarpaq izi, ayırıcı təbəqə, periderma, özək, 

saplaq D) Birinci qabıq, ayırıcı təbəqə, kambi, yarpaq izi  E) 

Saplaq, kambi, ksilema, yarpaq izi

173


Bitki orqanizmdə neçə cür parenxim vardır?A)xlorenxim, ehtiyat 

parenxim, periderm B)ehtiyat parenxim, xlorenxim, qabıq 

parenximi C)xlorenxim, ehtiyat parenxim, sorucu parenxim 

D)meristem hüceyrələr, periderm, xlorenxim,                                 

E) xlorenxim, zəruri parenxim, ehtiyat parenxim,  

174


Kollenxim hüceyrələrin uzunluğu nə qədər ola bilir?               A)1-2 

mm B)3-4 mm C)2-6 mm D)3-6 mm E)5-6 mm  

175

Filloidi nədir? A)şəkilini dəyişərək müxtəlif forma alan zoğa deyilir B)şəkilini dəyişərək müxtəlif forma alan kasa yarpağına 

deyilir C)şəkilini dəyişərək müxtəlif forma alan yarpaq saplağına 

deyilir D)şəkilini dəyişməyən yarpaq saplağına deyilir E)şəkilini 

dəyişərək müxtəlif forma alan tac yarpağına deyilir  

176

Xarıbülbül bitkisinin çiçəyk qrupu hansıdır?A)aktinomorf                                                                             B)tam çiçək C)dişiciksiz çiçək D)erkəkciksiz çiçək                                                                         

E)ziqomorf  
177

İkievli bitkilər hansıdır? A) söyüd, qoz, gicitkan, quzuqulağı, qovaq  

B) gicitkan, qarğıdalı, söyüd, quzuqulağı, qovaq  C) söyüd, 

gicitkan,quzuqulağı,qovaq                                            D) gicitkan, 

fısdıq, quzuqulağı,qovaq söyüd  E) söyüd, qarpız, gicitkan, qovaq, 

quzuqulağı  

178

 Birevli bitkilər hansıdır? A)qoz, qovaq, söyüd, fısdıq                                                             B)şabalıd, qarğıdalı, xiyar, qoz, fısdıq C)şabalıd, qarğıdalı, xiyar, 

alma, fısdıq D) şaftalı, qarğıdalı, xiyar, qoz, fısdıq                                                 

E) şabalıd, qarğıdalı, xiyar, armud, fısdıq  

179


Periderma hansı toxumalardan ibarətdir? A) mantar qatı, mantar 

kambisi, mantar parenximi B)özək, mantar kambisi, mantar 

parenximi C) mantar qatı, mantar kambisi, yarpaq parenximi D) 

oduncaq, mantar parenximi, mantar qatı,                                    

E)mantar qatı, floyema, mantar parenximi  

180


Yumurtacığın hissələri hansılardır?A)nusellus, intequment, 

mikropil, dişicik ağızcığı B)funikulus, nusellus, intequment, 

mikropil, xalaz C)funikulus, sütuncuq, intequment, mikropil, xalaz 

D)nusellus, mikropil, xalaz, funikulus,dırnaqcıq E)xalaz, funikulus, 

nusellus, intequment, çiçək yatağı   

181


Qamet müxtəlifliyindən asılı olaraq bitkilər aləmində üç müxtəlif 

mayalanma üsulu müəyyən edilmişdir: A)izoqamiya, ziqot, rüşeym 

B)heteroqamiya, rüşeym, izoqamiya C)ooqamiya, heteroqamiya,  

izoqamiya D)rüşeym, ooqamiya, izoqamiya  E)ziqot, izoqamiya, 

ooqamiya                                                                                                                                       

182


 Budaqlanma qaydaları hansılardır? A) dixotomik, 

monopodial,simpodial,yalançı dixotomik   B) monopodial, 

semipodial, dixoton, yalançı dixotomik C) dixotomik, yan budaqlı, 

simpodial,yalançı dixotomik D) monopodial, simpodial, dixotomik, 

yalançı budaqlar E) monopodial, yalançı budaqlar, yalançı 

dixotomik                                             

183

Yarpağın anatomik qurluş forması:A) alt və üst dəricik hüceyrələrsütünvari hüceyrələr, parenxim hüceyrələr, kslema B) alt və üst 

dəricik hüceyrələr, sütünvari hüceyrələr, parenxim hüceyrələr, 

ağızcıqlar, borulu topa C) alt dəricik hüceyrələr, sütünvari 

hüceyrələr, parenxim hüceyrələr, ağızcıqlar, borulu topa D)üst 

dəricik hüceyrələr, sütünvari hüceyrələr, parenxim hüceyrələr, 

ağızcıqlar, borulu topa  E)alt və üst dəricik hüceyrələr, oduncaq 

hüceyrələri, parenxim hüceyrələr, ağızcıqlar, borulu topa                                             

184


Gövdənin anatomik qurluş forması: A)qabıq, ağızcıq, floema, 

oduncaq, özək B)qabıq, mantar, floema, özək, oduncaq 

C)qabıq,oduncaq, mantar, kslema, özək D)qabıq, mantar, floema, 

oduncaq, özək E mantar, mərcimək, floema, oduncaq, özək                                            

185

Barmaqvari yarpaq hansı bitkidə mövcuddur? A) sarı akasiya   B)at şabalıdı C çiyələk D)tut E) itburnu                                         


186

Xromosomların tərkibi (faizlə) necədir? A)35%- DNT, 20%-histon, 

32%-RNT, 10%-fermentlər, 3%-digər birləşmələr B) 35%-DNT, 

40%-histon, 12%-RNT, 10%-fermentlər, 3%-digər birləşmələr C) 

28%- RNT, 15%-fermentlər, 30%-DNT, 20%-histon, 7%-digər 

birləşmələr D) 30%-histon, 25%-DNT, 20%-RNT, 21%-fermentlər, 

4%-digər birləşmələr. E) 36%-DNT,  30%-RNT, 15%-histon, 19%-

fermentlər

187

Hansı fikir doğru deyil?A) Enliləşmiş qılafın sıxılma prosesi nəticəsində hüceyrənin daxili möhtəviyyata göstərdiyi təzyiq osmos 

təzyiqi adlanır. B) Hüceyrələrdə suyun itirilməsi ilə əlaqədar olaraq 

turqor vəziyyətinin pozulmasına plazmoliz hadisəsi deyilir.C) 

Protoplazma qılaqsan ayrılıqda əmələ gələn çökəkliyə çökük 

plazmoliz deyilir.D) Bitki hüceyrələri heyvan hüceyrələrinə 

nisbətən möhkəm pərdəvari qılaqla əhatə olunmuşdur. 

E)Panmikasiyanı məhdudlaşdıran hər hansı təzadın meydana 

çıxması təcrid adlanır.

188

Toxumaların təsnifatı hansı sırada göstərilmişdir?A)İfrazat, örtücü, əsas, mexaniki, ribosom, xarici   B)Mexaniki, parenxim, örtücü, 

törədici, soorucu, velamen C)Törədici, əsas,örtücü, ifrazat, 

mexaniki, ötürücü D)Ötürücü,mexaniki, pareuxim, nüvəcik, sadə, 

törədici E)Pibosom, velamen, ifrazat, törədisi

189

Meristemaların topoqragiyası (yerləşmə sxemi)?A) Lateral, interkalyar, sadə, zədə B) Təpə, yan, fellogen mürəkkəb

 C) İnterkalyar, apikal, növbəli, travmati D) Apikal, lateral, 

interkalyar, zədə E) Növbəli, zədə, fellogen, lateral

190


İkiləpəli bitkilərdə ağızcıq aparatının tipləri?A) Anomosit, giasit, 

parasit, perigen B) Diasit, parazit, mezogen, tetracid

 C) Anomosit, anizosit, parasit, giasit  D) Diasit, mezogen, perigen, 

anizosit  E) Mezogen, giasit, anomasit, tetrasid

191

Sklerenxima hansı növ hüceyrələrdən ibarədir? A)İfrazat, sklereidlər  B)Soorucu, liflər C)Sorucu, ötürücü

 D)Sclereid, meritsem  E)Liflər, ckleidlər

192

 Birhüceyrəli endogen quruluşlu hüceyrələr?A) Süd şirəsi boruları, selikli, kristaldaşıyan lizigen  B) Kristaldaşıyan, yağ, selikli, 

hidrator C) Kristallı, selikli, yağ, mirozin, süd şirəsi boruları D) 

Mirozin, kristallı, hidrator, sxizogen E) Selikli, sxizogen, yağ, 

mirozin


193

Kökün zonaları hansılardır? A) Kök üsküyü, böyümə zonası, 

rizoderma, ilkin quruluş zonası, şaxələnmə zonası

B) Böyümə, ilkin quruluş, şaxələnmə, sorucu C) Calyptra, 

rizoderma, diferensiya, ötürücü D) Şaxələnmə, ilkin quruluş, 

böyümə, kambii, kök üçküyü E) Rizoderma, sorucu zona,  kök 

üsküyü, kaliptra194

Tumurcuq tipləri hansılardır? A) Qoltuq, əlavə, yarpaq, kötük 

B)Təpə, yan, yatmış, buğum C)Yatmış, çiçək, yarpaq, 

yarpaqqoltuğu  D)Təpə, yan, yatmış, qoltuq, əlavə, yarpaq çiçək  

E)Yatmış, çiçək, buğum, yan

195


Verilmiş variantlarda səhv olan fikri tapın. A) İllik artım haqları 

yaz, yay və payızda əmələ gəlir. B) Kambi qatı nazik divarlı, çox 

uzanmış, nazik hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. C) Qışda kambii 

katının əmələ gətirdiyi hüceyrələr kiçik olur. D) Kambii qatı yaz və 

yay aylarında çox sürətlə bölünür. E) Kambii qatı oduncaq və qabıq 

arasında yerləşir.

196

Mayalanmadan əvvəl rüşeym kisəsində hüceyrələrin sayı nə qədərdir (spermlər rüşeym kisəsinə daxil olmamışdır)? A)9    B) 7  

C) 10  D) 8 E) 2

197

Hansı sırada yalnız əsas kök sisteminə malik olan bitkilər göstərilmişdir? A) Soğan, yonca, vələmir, lobya B)Günəbaxan, 

bağayarpağı,qaymaqçiçəyi, lobya C) Yonca, əvəlik, yerkökü, 

çiyələk, soğan D) Arpa, buğda, vələmiz, yonca, günəbaxan E) 

Əvəlik, lobya, günəbaxan, yonca, yerkökü

198

Verilmiş hansı bitkilərin toxumları suyun altında cücərə bilər?A) Lobya və noxudun B) Noxud və çəltiyin C)Lobya və çəltiyin D) 

Pişikquyruğu və lobyanın E) Pişikquyruğu və çəltiyin

199

Kök üsküyününü uzunluğu nə qədərdir? A) 0,3-1,7 mm B) 0,5 - 18 mm C) 0,4 - 1,4 mm D) 0,4-2 mm  E) 0,2 - 1,5 mm

200


Adları çəkilən toxumalardan hansılarını yarpaqda müşahidə etmək 

olar? 1.Dəricik 2.Mantar 3.Ötürücü  C) 1,3,5,6  D) 2,3,4,5 E) 1,3,4,5

Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava

Yüklə 317,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə