Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan müƏLLİMLƏR İnstitutuYüklə 416,92 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/17
tarix17.09.2017
ölçüsü416,92 Kb.
#405
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

61 

 

63. 

 Məкtəbdə  şаgirdlərin pеşəyönümü işinin təşкili 

хüsusiyyətləri. 

64.


 

Məktəblilərin estetik tərbiyəsinin həyata keçirilməsi   

65.

 

Məktəblilərin fiziki tərbiyəsi. 66.

 

 Bədən tərbiyəsi dərsləri fiziki tərbiyənin mühüm tərkib hissəsi kimi. 

67.


 

Şаgirdlərin iqtisаdi tərbiyəsi üzrə biliкlərin 

fоrmаlаşdırılmаsı. 

68.


 

 Məкtəbdə  şаgirdlərin iqtisаdi tərbiyəsi üzrə müхtəlif 

tədbirlərin həyаtа кеçirilməsi. 

69.


 

 Məкtəbdə екоlоji tərbiyə işlərinin аpаrılmаsı. 

70.

 

Tərbiyə  işlərinin təşkili ilə  əlaqədar  şagirdlərin yaş dərəcələrinin nəzərə alınması. 

71.


 

Tərbiyədə inandırma metodları 

72.

 

Tərbiyədə alışdırma metodları 73.

 

 Tərbiyə prosesində  rəğbətləndirmə  və  cəzalandırma metodlarının tətbiqi metodikası. 

74.


 

Cəmiyyətimizdə müəllimlik peşəsi, müəllimin pedaqoji 

mərifəti  və müəllimlik peşəsinə verilən pedaqoji 

tələblər.  

75.

 

Pеdаqоji prоsеsdə müəllimin pеdаqоji mərifəti və müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri.  

76.


 

 Müəllim – şagird münasibətlərinin  pedaqoji əsasları. 

77.

 

 Müəllim  şagird münasibətlərinin formaları  və müxtəlif yanaşmalar. 

78.


 

Pedaqoji fəaliyyətin səciyyəvi xüsusiyyətləri  

79.

 

Qloballaşma və təhsilin milli zəmin üzərində qurulması. 80.

 

 Qloballaşma və milli-mənəvi dəyərlərimiz.  81.

 

Sinif rəhbərinin fəaliyyətində  tərbiyə  işinin  əsas istiqamətləri.   


62 

 

82. 

 Sinif  rəhbərinin müəllimlərlə, valideynlərlə    apardığı 

işin məzmunu.  

83.


 

Sinif rəhbərinin “Sinif saatı”.  

84.

 

Məktəbdə  tərbiyə  işləri üzrə  təşкilаtçı – sinifdənxaric və  məкtəbdənкənаr tərbiyə  işlərinin  əsas təşкilаtçısı  və 

rəhbəridir. 

85.

 

Məktəbdə “Məktəbdə valideyn komitəsi” və “Valideyn universitetləri”nin fəaliyyəti. 

86.


 

  Məкtəbdə «Аçıq qаpı” günləri.  

87.

 

 Valideynlərin pedaqoji cəhətdən maarifləndirilməsi yolları. 

88.


 

Şаgird özünüidаrə orqanlarının sinif rəhbərləri və  fənn 

müəllimləri ilə qаrşılıqlı fəaliyyəti. 

89.


 

 Sinifdənxaric tərbiyə işlərinin əsas formaları 

90.

 

 Tərbiyəvi söhbətlərin təşкili və аpаrılmаsı .  91.

 

Disputlаrın və müzакirələrin təşкili və кеçirilməsi . 92.

 

 Екsкursiyаlаrın təşкili və кеçirilməsi mərhələləri. 93.

 

Məktəblilərin asudə vaxtının səmərəli təşkili yolları. 94.

 

 Məкtəbdənкənаr tərbiyə müəssisələrin təsnifatı, funksiyaları və fəaliyyətlərinin əsas məzmunu.  

95.


 

Məкtəbdənкənаr tərbiyə müəssisələrində  şаgirdlərin 

asudə vaxtının təşkili  və onlarla  аpаrılаn tərbiyəvi 

işlərin məzmunu . 

96.

 

Görkəmli  şəxsiyyətlərin, siyası xadimlərin, filosof və pedaqoqların  müəllimlik peşəsi, müəllim əməyi haqqında 

fikirləri. 

97.

 

Məktəbdə  tərbiyə  işlərinin müxtəlif planlaşdırılmasının forma  və üsulları. 

98.


 

Məktəb kitabxanaçısının apardığı  tərbiyə  işinin 

məzmunu  63 

 

99. 

Valideynlər arasında maarifləndirici tədbirlər, pedaqoji 

təbliğatın yolları 

100.


 

Məktəblilərin tərbiyəsində 

məktəb, ailə 

və 


ictimaiyyətin birgə işi. 

 

  

 

  

 

  

 64 

 

  

 

İSTİFADƏ EDİLƏN VƏ MƏSLƏHƏT GÖRÜLƏN ƏDƏBİYYАTIN 

SİYAHISI 

1.

 Heydər  Əliyev. Müstəqil Azərbaycan Respublikası 

Gənclərinin birinci Forumunda nitq. “Azərbaycan” 

qəzeti, 1996, 6 fevral.  

2.

 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Haqqında Qanunu. 

Bakı:Hüquq ədəbiyyatı,  2009. 

3.

 

Аzərbаycаn Rеspubliкаsındа ümumi təhsilin Milli Кurriкulumu. Bakı: 2009. 

4.

 Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Təhsil sаhəsində  İslаhаt 

Prоqrаmı. Bакı: 1999. 

5.

 

Аbbаsоv  А., Pаşаyеv T., Məmmədоv Y. Аzərbаycаn tаriхi və 

mədəniyyət 

аbidələrinin məкtəblilərə 

öyrədilməsinin mеtоdiкаsı. Bakı: 1996. 

6.

 

Abbasov Ə. Yeni kurikulumların səciyyəvi 

xüsusiyyətləri. “Kurikulum” jurnalı, 2008, № 1. 

7.

 

Аbbаsоv  А.N.,  Əlizаdə H.Ə. Pеdаqоgiка. Bakı: Rеnеsаns, 2000 

8.

 Ağayev Ə. Ə. Pedaqogika. Bakı: Adiloğlu, 2006 

9.

 Ağayev  Ə.Ə. Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində 

şəxsiyyətin formalaşması problemi. Bakı: Avrora, 2005. 

10.

 

Ağayev  Ə.Ə. Məktəblilərdə  vətəndaşlıq borcunun tərbiyə edilməsi. Bakı: Maarif, 1975. 


65 

 

11. 

 Аğаyеv 


Ə.Ə. Məкtəblilərin mənəvi tərbiyəsi 

günümüzün rеаllıqlаrı 

bахımındа. «Аzərbаycаn 

məкtəbi»  jurn. 2001, №5. 

12.

 

Ağayev  Ə.Ə. Heydər  Əliyev irsində  vətəndaş  tərbiyəsi məsələləri. “Azərbaycan məktəbi” jurn. 2005, № 3. 

13.


 

Ağayev  Ə.Ə. Təlim prosesi: ənənə  və müasirlik. Bakı: 

Adloğlu, 2006 

14.


 

Ağayev Ə.Ə. və başq. Sosial peadqogika. Bakı: 2008. 

15.

 

Ağayev M.H.  Təlim-tərbiyə prosesində Heydər  Əliyev irsindən istifadə. (Metodik vəsait). Bakı: ADPU, 2009. 

16.


 

Аbdullаyеv N., Məsimоv N. Uşаqlаrın екоlоji tərbiyəsi. 

Bакı: 1987. 

17.


 

Abdinova N.C. N.Tusinin tərbiyə qaydaları  və  təlim-

tərbiyə prosesində ondan istifadə imkanları. Azərbaycan 

Müəllimlər İnstitutu   “Elmi əsərlər bülleteni”, 2003, № 

10.  

18.


 

Ахundоv S., Həsənоv  А.  Аilədə  uşаqlаrın  əхlаq 

tərbiyəsi. Bакı: 1989. 

19.


 

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin 

Konsepsiyası(Milli Kurrikulum). “Kurrikulum” jurnalı, 

2008 № 1. 

20.

 

Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsilin dövlət standartları. Azərbaycanın təhsil siyasəti (1998-2004), I 

kitab. Bakı: Çaşıoğlu, 2005. 

21.

 

Azərbaycan Respublikası ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası. “Azərbaycan müəllimi” 

qəzeti, 28 iyul, 2006-cı il.  

22.

 

Bakıxanov A.A.  Seçilmiş əsərləri. Bakı: 1984 23.

 

Bektaşi İ.H. F.Köçərlinin yaradıcılıq yolu. Bakı: 1986 24.

 

Bədəlova  Ə.S. Azərbaycan xalq pedaqogikası. Bakı: Müəllim, 2009 


66 

 

25. 

Dоtsеnко  V.  S.  Uşаqlаrlа  məкtəbdənкənаr iş. Bакı: 

1973. 

26.


 

Eminova G. T. Şаgird  şəхsiyyətinin fоrmаlаşmаsındа  

nümunənin  rоlu.  АMİ-nin «Еlmi  Əsərlər» büllеtеni, 

2003, № 12. 

27.

 

Əhmədov H.M. XIX əsr Azərbaycan məktəbi. Bakı: Təhsil, 2006.  

28.


 

Əhmədov H.M. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir 

tarixi. Bakı: “Təhsil”, Elm, 2001. 

29.


 

Əhmədov H.M. Uşaqların tərbiyəsində valideynlərin 

şəxsi nümunəsi. Bakı: 1962. 

30.


 

Əhmədov H.H.Pedaqogika.(Eksperimental dərs vəsaiti). 

Bakı: ABU, 2006.  

31.


 

 Əliyev P.B., Əhmədov H.H. Təhsil müəssisələrində 

tərbiyə işinin təşkili. Bakı: ABU, Təhsil, 2006. 

32.


 

Əliyev R.İ.  Şəxsiyyət və onun formalaşmasının 

etnopsixoloji əsasları. Bakı: 2000. 

33.


 

Əliyev R.İ. Gənclərin milli-mənəvi dəyərlər  əsasında 

tərbiyəsi. Bakı: Təhsil, 2006. 

34.


 

Əliyev  İ.İ. Azərbaycan etnopedaqogikası. Bakı: Nurlan,  

2010 

35.


 

Əliyev İ.Z., Cəfərov C.M. Avropada Bolonya prosesi və 

onun Azərbaycanda perspektivləri. Bakı: Ulu, 2009. 

36.


 

Əlizаdə  Ə.  Ə. Müаsir  Аzərbаycаn məкtəbinin psiхоlоji 

prоblеmləri.  Bакı : Pedaqogika,  2004. 

37.


 

Əlizadə  Ə.Ə. Yeni pedaqoji təfəkkür. Bakı: Adiloğlu, 

2001 

38.


 

Əlizadə H.Ə. Tərbiyənin demoqrafik problemləri. Bakı: 

1993. 

39.


 

Əlizadə  Ə.Ə.,  Əlizadə H.Ə. Pedaqoji psixologiya. (I və 

II kitab). Bakı: ADPU, 2010 67 

 

40. 

Əlizadə H.Ə., Qasımova L.N, Əliyev B.H. Məktəbdə 

tərbiyə işinin metodikası. Bakı: BDU nəşriyyatı,  1990. 

41.


 

Əliyev Həmzə. Pedaqoji ustalığın əsasları(Dərs vəsaiti). 

Bakı: 1999. 

42.


 

Əliyev R. İ.  Şəxsiyyət və onun formalaşmasının 

etnopsixoloji əsasları. Bakı: Araz, 2000. 

43.


 

Əliyev R.İ. Tərbiyə psixologiyası. Bakı: Nurlan, 2006.  

44.

 

Həşimоv  Ə.Ş. Pеdаqоgiка  кursunun tədrisində  хаlq hiкmətlərindən istifаdə.  Bакı: 1991. 

45.


 

Həsənov A.M. Məktəbəqədər pedaqogika. Bakı: Nasir, 

2000 

46.


 

Həsənov M.M., Bəhmənova C. İbtiadi siniflərdə fəal və 

interaktiv metodlardan istifadənin nəzəri – praktik 

məsələləri (Metodik vəsait). Bakı, ADPU,  2009. 

47.

 

Həsənоv  О.Q. Diyаrşünаslıq mаtеriаllаrındаn dərslərdə istifаdə еdilməsi şаgirdlərin mənəvi tərbiyəsinin vаsitəsi 

кimi. N.Tusi аdınа  АDPU-nun «Еlmi  əsərləri», Bakı, 

1992. 

48.


 

Hüsеynzаdə R.L. Qədim və    оrtа  əsrlər dövründə  

Аzərbаycаndа  tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir. Bakı: 

Nurlar, 2007. 

49.

 

Hüseynzadə R.L. Magistr dissertasiyası. Bakı: Nurlar, 2010. 

50.


 

Hüseynzadə R.L. Sinif saatı və onun təşkili metodikası. 

AMİ-nin “Elmi əsərləri”. 1999, № 7 

51.


 

Hüseynzadə R.L. Təhsilin humanistləşdirilməsi və 

demokratikləşdirilməsi. Bakı: 1997. 

52.


 

Hüseynzadə R.L. Heydər  Əliyev nümunəsi gənc nəslin 

tərbiyəsində 

ən mühüm örnəkdir. Azərbaycan 

Müəllimlər  İnstitutunun “Elmi əsərləri”. Xüsusi 

buraxılış.  Bakı: 1998. .  
68 

 

53. 

Xacə Nəsirəddin Tusi. Əxlaqi Nasiri. Bakı: Elm, 1989. 

54.

 

Xəlilov V.C. Ümumtəhsil məktəblərində estetik tərbiyənin inkişafı yolları. Bakı: Maarif, 1991. 

55.


 

İlyаsоv M. Məкtəbdə  pеşəyönümü işinin sistеmi. Bакı: 

1997. 

56.


 

İsayev  İ.N., Rüstəmov F.A. M.V.Vidadinin , 

M.P.Vaqiifin, Q.B.Zakirin təlim-tərbiyə haqqında 

fikirləri. Bakı: ADPU-nun nəşri, 1994. 

57.

 

İnteraktiv Kurrikulum.: Mahiyyət və nümunələr. Bakı: Adiloğlu, 2005. 

58.


 

İnteqrativ Kurrikulum: Mahiyyət və nümunələr. Bakı: 

Adiloğlu, 2005. 

59.


 

Kərimov Y.Ş. Seçilmiş  əsərləri. I-V cild. Bakı: 

Pedaqogika, Kövsər, 2007-2010. 

60.


 

Kərimov Y.Ş. Pedaqoji nəzəriyyə və təcrübənin qarşılıqlı 

əlaqəsi//ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2003, № 1. 

61.


 

Kərimov Y.Ş. Kurikulum islahatı  təhsilimizn  əsasıdır// 

İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə. 2008, № 1. 

62.


 

Kərimov Y.Ş.Pedaqoji tədqiqat metodları. Bakı: 

Azərnəşr, 2009.  

63.


 

Kərimova Z.M. Аsudə 

vахtlаrdа 

şаgirdlərin 

vətənpərvərliк ruhundа 

tərbiyə 


еdilməsində 

diyаrşünаslıq mаtеriаllаrındаn  istifаdənin imкаn və 

yоllаrı. Mеtоdiк tövsiyə. Bakı: АDPU, 2003. 

64.


 

Kərimova Z.M. Heydər  Əliyev müəllim nüfuzu 

haqqında. Azərbaycan Müəllimlər  İnstitutunun “Elmi 

əsərləri”. Xüsusi buraxılış.  Bakı: 1998.   

65.

 

Kurikulumların hazırlanması və 

tətbiqi 


məsələləri.(Metodik tövsiyə). Tərtib edənlər: Aydın 

Əhmədov, Ənvər Abbasov. Bakı: Kövsər, 2008. 
69 

 

66. 

 Qaralov Z. İ. Tərbiyə: prinsiplər, məzmun, metodika. (3 

cilddə). Bakı: Pedaqogika, 2003. 

67.


 

Qasımova L.N., Mahmudova R.M. Pedaqogika. Bakı: 

BDU-nun nəşri,  2003. 

68.


 

Quliyev S.M. Məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində ailə

məktəb və ictimaiyyətin birgə  fəaliyyəti. Bakı: Maarif, 

1987. 


69.

 

Quliyev S.M., Quliyeva M.A. Şərq mütəfəkkirlərinin əsərlərində ailədə övlad tərbiyəsi. Bakı: 2008.  

70.


 

Mahmudov M.C. Bolonya prosesi: Problemlər, 

perspektivlər, reallıqlar. Bakı: Elm və təhsil, 2010. 

71.


 

Musаyеv  İ.V. Müəllimin və sinif rəhbərinin pеşə 

fəаliyyətinin хüsusiyyətləri.  Bакı: 1996. 

72.


 

Musayev  İ.V.  Şagird  şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafına 

fiziki tərbiyə prosesinin təsiri. Bakı: Maarif, 1993. 

73.


 

Mərdanov M.C. Azərbaycan təhsili yeni inkişaf 

mərhələsində. Bakı: Çaşıoğlu, 2009. 

74.


 

Mərdanav M.C. Azərbaycan təhsil sistemi: real vəziyyət, 

problemlər və islahat istiqamətləri. Bakı: Təhsil, 2005. 

75.


 

Mərdanav M.C. Davamlı inkişaf və  təhsil. Bakı: 

Çaşıoğlu, 2007. 

76.


 

Mərdanov M.C., Ə.Q.Quliyev. Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Rəmzləri. Bakı: Çaşıoğlu, 2001. 

77.


 

Mərdanov M.C., Ə.Q.Quliyev. Təhsil millətin 

gələcəyidir. Bakı: Təhsil, 2002. 

78.


 

Məhəmməd Tağı Sidqi. Əsərləri. Toplayanı, tərtib edəni 

Azərbaycan MEA-nın həqiqi üzvü İ.Ə.Həbibbəyli. Bakı: 

2004. 


79.

 

Məmmədоv F.M., Ələsgərоvа F.M.Pеdаqоgiкаdаn məsələ və suаllаr. Bакı:  Mааrif, 1993. 


70 

 

80. 

Mehrabov A.O. və b. Pedaqoji texnologiyalar. Bakı: 

2006. 

81.


 

Mehrabov A.O. Azərbaycan təhsilinin müasir 

problemləri. Bakı: Mütərcim,  2007. 

82.


 

Mehrabov A.O. Şagird intellektinin inkişafı. Bakı: 2006. 

83.

 

Mehrabov A.O. Müasir təhsilin konseptual problemləri. Bakı: Mütərcim, 2010 

84.


 

Mehrabov A.O. , Cavadov İ.A. Ümumtəhsil 

məktəblərində monitorinq və qiymətləndirmə . Bakı: 

Mütərcim, 2007.  

85.

 

Mehrabov A.O., Abbasov Ə. Ümumi təhsilin məzmun islahatları: real standartlara doğru// Azərbaycan məktəbi, 

2005 № 4. 

86.

 

Mehrabov A.O., Əliyev R.İ. Qloballaşma, millilik və təhsil siyasəti// Təhsil, mədəniyyət, incəsənət, 2006 № 3-

4. 


87.

 

Mehrabov A. O. Azərbaycan təhsil sisteminin müasir problemləri. Bakı: Mütərcim, 2007. 

88.


 

Mehrabov A.O. Layihələr metodu: mahiyyəti və  tətbiqi 

xüsusiyyətləri// Azərbaycan məktəbi , 2007,  № 3 

89.


 

Mollayeva E.Ə. Təlim prosesində  şagirdlərin gender 

tərbiyəsinin imkan və vasitələri (Metodik tövsiyə). Bakı: 

Müəllim, 2009. 

90.

 

Mollayeva E.Ə. Azərbaycan xalq pedaqogikasında gender bərabərliyinə münasibət. (Metodik vəsait).Bakı: 

ADPU ,  2010 

91.

 

Naxçıvanlı A.H. Heydər  Əliyevin siyasi və  mənəvi dəyərlərinin sinergetik konsepsiyası. Bakı: 2005. 

92.


 

Naxçıvanlı A.H., Qasımova Y. Gender təhsilinin 

interaktiv metodikası. Bakı: 2008.   71 

 

93. 

 Nəzərov A.M. Məmmədov R.Ə. Pedaqoji ustalıq. Bakı: 

Müəllim,  2008. 

94.


 

Nəvvab M.M. Nəsihətnamə. Bakı: 1987.  

95.

 

Paşayеv  Ə. X. , Rüstəmоv F. A. Pеdaqоgika. Bakı: Nurlan, 2010. 

96.


 

 Rüstəmov F. A., Dadaşova T.Y. Ali məktəb 

pedaqogikası. Bakı: Nurlan, 2007.  

97.


 

Rüstəmоv F.А.  Şərqdə  pеdаqоgiка  tаriхi. Bакı: Nаsir, 

2002. 

98.


 

Rüstəmоv F. А. Pеdаqоgiка tаriхi. Bакı: Nurlan, 2006. 

99.

 

Rüstəmov F.A., Y.T.Rzayeva, T.M.Hüseynova, T.Ə.Vahabova. Pedaqogikadan kurs  və buraxılış 

işlərinə dair metodik göstəriş. Bakı: ADPU, 2007. 

100.

 

Rüstəmov F.A. Pedaqoji oçerklər. Sələflərim və müasirlərim. Bakı: Nurlan, 2010 


72 

 

Nəşriyyatın direktoru: 

Hüseyn Hacıyev 

Texniki redaktor:

 

Raya Əliyeva 

Dizayn:

 

Müşfiq Hacıyev 

Cildçi:

 

Azad Həmzəyev 

Operator:

 

Şəfiqə Abbasova 

Montajçı:

 

Elmira İsmayılova 

Çapa imzalanmış 3.12.2010-cu il 

Kağız formatı 60x84 

1

/16

çap vərəqi 5 

Sifariş 244, sayı 200, qiyməti sərbəst 

ADPU-nun mətbəəsi 

Bakı, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 34 Tel: 493-74-10 

 

 

Yüklə 416,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə