Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİYüklə 5,13 Mb.

səhifə2/190
tarix29.09.2017
ölçüsü5,13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   190

Pulun  

diktaturası 

 

 

başlamış, 1980-ci ildə görkəmli iqtisadçı alim, əməkdar elm 

xadimi, Az

ərbaycan  Milli Elmlər  Akademiyasının  müxbir 

üzvü, iqtisad elml

əri doktoru, professor Teymur Süleyman 

oğlu Vəliyevin rəhbərliyi altında namizədlik dissertasiyasını 

müdafi

ə etmişdir. 

Ş.S.Qafarov  1983-cü ildə  ADU-nun Siyasi iqtisad ka-

fed

rasının  baş müəllimi, 1986-cı  ildə isə dosenti seçilmişdir. 

O, mü

əyyən maneələrə baxmayaraq 1998-ci ildən demokra-

tik yolla universitetin böyük istinad kafedrası olan, İqtisadi 

n

əzəriyyə kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 

D

ərin analitik təhlil və  araşdırma  tələb edən ictimai 

əmək bölgüsü qanununu özünə tədqiqat mövzusu seçən alim 

(qeyd etm

ək lazımdır ki, SSRİ məkanında ictimai əmək böl-

güsünü qanun kimi t

ədqiq edib, namizədlik dissertsiyası mü-

dafi

ə edən ilk iqtisadçı da məhz o olmuşdur) bütün sonrakı 

el

mi  yaradıcılığında  araşdırmalarını  bu  istiqamətdə  davam 

etdir

ərək, 2001-ci ildə “İctimai əmək bölgüsünün sosial-iqti-

sadi probleml

əri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası mü-

dafi

ə etmişdir. 

Ş.S.Qafarov  müstəqil Azərbaycan  Respublikasının  iqti-

sadi n

əzəriyyə üzrə dissertasiya yazıb müdafiə edən  ilk iqtisad 

elml

əri doktorudur. Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti 

yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri akademik Azad 

Mirz

əcanzadə  olan dövrdə  (10 il müddətində) doktorluq 

müdafi

ə etmək böyük hünər və fəxr sayılırdı. Dünya şöhrətli 

akademikin dövründ

ə hər il bütün ixtisaslar üzrə cəmi 15-20 

n

əfər müdafiə  edirdi.  Bu  onun  prinsipiallığından,  qorxmaz-

lığından və elmə əsl qiymət verməsindən irəli gəlirdi. Yəqin ki, 

g

ələcəkdə onun bu xidmətləri özünün əsl qiymətini tapacaq. 

1999-cu ild

ə “Beynəlxalq əmək bölgüsü: formalaşması, 

dinamikası  və  strukturu”  adlı  kitabı,  elə  həmin ildə 

“İctimai əmək bölgüsü və onun sosial-iqtisadi problemləri” 

ad

lı  irihəcmli  monoqrafiyası,  2002-ci və  2004-cü illərdə 

Az

ərbaycanda ilk dəfə onun rəhbərliyi və müəllifliyi ilə “İq-


Pulun  

diktaturası 

 

 

tisadi n

əzəriyyə” dərsliyi  çap  olunmuşdur.  O  zaman  üçün 

bu, respublikamızda qeyri-iqtisad ali məktəblər üçün ilk və 

yegan

ə dərslik idi. 

Alim, 2003-

cü ilin may ayından Bakı Dövlət Universi-

tetinin professoru v

əzifəsinə seçilmişdir.  

Ş.S.Qafarovun 2005-ci ildə “Müasir iqtisadi sistem və 

qlo

ballaşma” adlı 632 səhifəlik irihəcmli monoqrafiyası çap 

olunub. 

Bu 

əsər tranzitar iqtisadiyyatın bir çox problemlərinin 

sistemli t

əhlili  baxımından,  həmçinin iqtisadi nəzəriyyənin 

t

ədrisinin təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. 

Ş.S.Qafarov 2008-ci ildən etibarən elm və tədris sahə-

sind

əki fəaliyyətini respublikada iqtisadiyyat üzrə  aparıcı 

elm-t

ədris mərkəzi sayılan Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni-

versitetind

ə davam etdirir.  

2010-cu ild

ə  Azərbaycan Dövlət  İqtisad  Universiteti-

nin  professoru  seçilmiş  və  həmin ildə  də  Azərbaycan Res-

pub

likası  Prezidenti  yanında  Ali  Attestasiya  Komissiyası 

t

ərəfindən professorluğu təsdiq olunmuşdur.  

Bütövlükd

ə bu günə qədər professor Ş.Qafarov 6 kita-

bın 136-dan çox məqalənin müəllifidir. 

10-dan çox doktorluq v

ə  namizədlik dissertasiyaları-

nın rəsmi opponenti kimi çıxış etmişdir. 

2001-ci ild

ən 2011-ci ilə  qədər Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının  İqtisadiyyat  İnstitutunun nəzdindəki respub-

likada doktorluq dissertasiyası üzrə İxtisaslaşdırılmış Şuranın 

(D.01.181) üzvü olmuşdur. 2011-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət 

İqtisad  Universitetinin  nəzdindəki (D.02.052) doktorluq 

dissertasiyası üzrə İxtisaslaşdırılmış Şuranın üzvüdür. 

2013-cü ild

ən Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti 

ya

nında  Ali  Attestasiya  Komissiyasının  iqtisadi  məsələlər 

üzr

ə Ekspert Şurasının üzvüdür. 

 

Ş.Qafarov uzun müddət Respublika Elmi-Tədqiqatla-

rın Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının (RETTƏŞ) İqti-
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   190


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə