Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsiYüklə 0,86 Mb.
səhifə3/6
tarix30.12.2017
ölçüsü0,86 Mb.
1   2   3   4   5   6
doymamış yağ turşuları

 • doymuş yağ turşuları

 • stearin turşusu

 • üzvü turşular

 • olein turşuları
  1. Kartof zülalı hansı ölkədə istehsal olunur?

   1. Hollandiyada

   2. Azərbaycanda

   3. Gürcüstanda

   4. Dağıstanda

   5. Kubada
  1. Soya zülalı harada istehsal olunur?

   1. ABŞ-da

   2. Azərbaycanda

   3. Gürcüstanda

   4. Dağıstanda

   5. Hollandiyada
  1. Soya izolyatı hansı məhsuldan bahadır?

   1. soya konsentratı zülalından

   2. mal əti zülalından

   3. qoyun əti zülalından

   4. donuz əti zülalından

   5. dovşan əti zülalından
  1. Zülalın heterogenliyi dedikdə nə başa düşülür?

   1. zülalın funksional xassəsi

   2. zülalın funksional həllolması

   3. zülalın funksional denaturasiyası

   4. zülalın funksional destruksiyası

   5. zülalın funksional qida dəyəri
  1. Hansı zülalar yüksək funksional xassəli hesab edilir?

   1. suda həllolan zülallar

   2. suda həllolmayan zülallar

   3. qələvidə həllolan zülallar

   4. turşuda həllolan zülallar

   5. hidrolizdə həllolan zülallar
  1. Aşağı funksional xassəli zülallardan harada istifadə olunmur?

   1. süni qida məhsulları istehsalında

   2. qənnadı məhsulları istehsalında

   3. makaron məmulatları istehsalında

   4. şirin məhsulların istehsalında

   5. konserv məhsullarının istehsalında
  1. Aşağı funksional xassəli zülallar harada tətbiq olunur?

   1. zülal hidrolizatı istehsalında

   2. süni makaron istehsalında

   3. süni ət istehsalında

   4. süni albalı istehsalında

   5. süni fındıq istehsalında
  1. Zülalın təmizlənməsi nəyi təmin edir?

   1. saxlanma müddətini

   2. yapışqanlaşmanı

   3. həllolmanı

   4. dehidrotasiyanı

   5. yapışmanı
  1. Xammal mənbəyindən zülalın ayrılması nəyə səbəb olur?

   1. bioloji dəyəri azaldır

   2. bioloji dəyəri artır

   3. qidalılıq dəyəri artır

   4. istehlak dəyərini yüksəldir

   5. saxlanma müdddətini artırır
  1. Zülalın funksional xassəsini necə öyrənmək olar?

   1. alınma texnologiyasını dəyişməklə

   2. çəkməklə

   3. şəkərlə qarışdırmaqla

   4. havada saxlamaqla

   5. paketdə saxlamaqla
  1. Zülalın bioloji dəyərini necə artırmaq olar?

   1. aminturşu əlavə etməklə

   2. üzvü turşu əlavə etməklə

   3. saxaroza əlavə etməklə

   4. qalaktoza əlavə etməklə

   5. ksiloza əlavə etməklə
  1. Çoxkompanentli 2 fazalı həlməşik əmələgətirən sistemlərin anizatrop makrostrukturları nəyə şərait yaradır?

   1. süni ət məhsulları yaratmağa

   2. süni kürü yaratmağa

   3. süni süd məhsulları yaratmağa

   4. süni qatıq məhsulları yaratmağa

   5. süni kımız məhsulları yaratmağa
  1. Kazein zülalı hansı xammaldan alınır?

   1. süd və süd məhsullarından

   2. buğda və taxıl məhsullarından

   3. meyvə və meyvə şirələrindən

   4. buğda və müyvələrdən

   5. qarğıdalı və giləmeyvələrdən
  1. Kazeinin qidalanmada istifadəsi üzvi olaraq nə ilə əlaqədardır?

   1. yüksək olmayan funksional xassələri ilə

   2. 60-700C-də qızdırılmaqla dəyişməsi ilə

   3. 800C-də bərkiməsi ilə

   4. yağlarda həllolması ilə

   5. turşularda həllolması ilə
  1. Əlavə zülal mənbələrinə aiddir?

   1. maya, dəniz bitkiləri, birhüceyrəlilər

   2. meyvələr, bitki yarpaqları,birhüceyrəlilər

   3. giləmeyvə, dəniz suyu, birhüceyrəlilər

   4. ədviyyat, çay suları, birhüceyrəlilər

   5. okean suları, neft, çay balıqları
  1. Süni məhsulların alınmasında istifadə olunan maya və bakteriyaların zülal tərkibi belədir?

   1. 40-67 və 60-85%

   2. 30-35 və 40-45%

   3. 20-35 və 40-45%

   4. 60-70 və 40-45%

   5. 50-60 və 40-45%
  1. Qlütelin və qlobulin gələcəkdə nəyin alınmasında perspektivlidir?

   1. süni məhsulların

   2. sintetik məhsulların

   3. yumurta məhsullarının

   4. üzvü turşuların

   5. mineral maddələrin

  2. Özlülük zülalların hansı xassələrinə aiddir?

        1. reoloji

        2. optiki

        3. texnoloji

        4. kimyəvi

        5. termodinamiki

  3. Molekulyar strukturuna görə yeni formalı qida məhsullarının yaranması üçün zülallar

  nəyi təşkil edir?

        1. polimer

        2. həlledici

        3. turşulaşdırıcı

        4. köpükdağıdıcı

        5. poliqliserid

  1. XX əsrdə indiki MDB-də ilk dəfə hansı süni qida məhsulunun istehsalına başlanmışdır?

  1. süni qara kürü

  2. süni yumurta

  3. süni ət

  4. süni düyü

  5. süni makaron

  255.Kazein və zərdab zülalından nə alınır?  1. kəsmik

  2. zefir

  3. yağ

  4. emulsiya

  5. kopresipitat

  256. Zülalın reoloji xassələrinə nə aiddir?

  1. özlülük

  2. molekul kütləsi

  3. həllolma

  4. çalınma

  5. rəng

  257. Süni məhsul istehsalında bunların hansından istifadə edilir?  1. soya unu

  2. limon konsentratı

  3. balıq konsentratı

  4. ət konsetratı

  5. spirt konsentratı

  258. Balıq tullantılarının zülalından harada istifadə olunur?  1. zülal hidrolizatın alınmasında

  2. süni ətin alınmasında

  3. süni makaronun alınmasında

  4. süni albalının alınmasında

  5. süni fındığın alınmasında

  259. Zülalların funksional xassələrinə nə daxildir?  1. həlməşik yaratma

  2. qızdırılma

  3. təmizlənmə

  4. köpüklənmə

  5. dağılma

  260. Hansı maddə soya zülalında yoxdur?  1. xolestrin

  2. şəkər

  3. turşu

  4. pektin

  5. sellüloza

  261. Soya zülalında ən çox hansı aminturşu vardır?    1. lizin

    2. albumin

    3. qlobulin

    4. leysin

    5. Izoleysin

  262.Soya ununda ağardıcı hansı ferment vardır?    1. lipoksidenaza

    2. qlüten

    3. prolamin

    4. mioqlobin

    5. hemoqlobin

  263.Zülal xammalında proteinin miqdarı nə qədər olduqda o konsentrat adlanır?

     1. 65%

  1. 30%

  2. 40%

  3. 55%

  4. 60%

  264. Zülal teksturatlarında neçə faizə qədər protein olur?    1. 59-65%

    2. 50-55%

    3. 45-50%

    4. 40-45%

    5. 30-40%

  265. Ilk dəfə yoncadan zülal alınması hansı ölkədə olmuşdur?    1. ABŞ-da

    2. Almaniyada

    3. Rusiyada

    4. Niderlanda

    5. Özbəkistanda

  266.Yonca bitkisində neçə faiz zülal olur?    1. 20%

    2. 50%

    3. 30%

    4. 40%

    5. 45%

  267.Bitki toxumlarında olan qossipol birləşmələri nədir?     1. zəhərli birləşmələr

     2. zülallı birləşmələr

     3. yağlı birləşmələr

     4. sulu birləşmələr

     5. turşulu birləşmələr

  268. Bunlardan hansı soyanın emalına aiddir?

  1. qabıq qişasının təmizlənməsi

  2. kənar birləşmələrin alınması

  3. nəmliyin aradan qaldırılması

  4. turşuluğun aradan qaldırılması

  5. kənar birləşmələrin qızdırılması

  269. Təmizlənmiş düyünün tərkibinin neçə faizini zülal təşkil edir?  1. 8%

  2. 10%

  3. 12%

  4. 14%

  5. 15%

  270.Bitki zülallarının alınmasında isti emal zamanı hansı texnoloji dəyişmələr baş verir?  1. denaturasiya prosesləri

  2. məhsulun təmizlənməsi

  3. məhsulun yuyulması

  4. məhsulun xırdalanması

  5. məhsulun nəmlənməsi

  271.Yulafın tərkibinin neçə faizi zülaldan ibarətdir ?  1. 10,5%

  2. 6,5%

  3. 5,8%

  4. 12%

  5. 15%

  272. Zülal tərkibli məhsullarda bioloji dəyərlilik üçün nəyi müəyyən etmək lazımdır?

  1. tərkibindəki aminturşunu

  2. tərkibindəki yağı

  3. tərkibindəki şəkəri

  4. tərkibindəki duzu

  5. tərkibindəki nəmliyi

  273. Zülalların tənlik dərəcəsi yüksək olduqda nə baş verir?

  1. funksional xassələri yüksəlir

  2. funksional xassələri aşağı olur

  3. istehsal xərcləri azalır

  4. aminturşular artır

  5. bioloji dəyər artır

  274.Süni qida məhsulları alınmasında zülalların hansı xassələri əsas sayılır?

  1. funksional xassələri

  2. zülalların qiyməti

  3. bioloji dəyəri

  4. istiliyə davamlılığı

  5. zülalların nəmliyi

  275. Kazein südün hansı emal məhsullarının tullantısıdır ?

  1. yağsızlaşdırma

  2. xama

  3. yağ

  4. qaymaq

  5. kərə yağı

  276. Südə hansı məhsul əlavə edilməklə yağsızlaşdırılmış süd alırlar?

  1. turşu

  2. qələvi

  3. su

  4. sirkə

  5. nişasta

  277.Zərdab zülalının tərkibində bunlardan hansı vardır?

  1. albumin və qlobulin

  2. mioqlobin və lizin

  3. albumin və valin

  4. qlobulin və lizin

  5. mioqlobin və albumin

  278.Kazein və kazeinatlar hansı məhsullara əlavə edilir?

  1. unlu qənnadı məmulatlarına

  2. balıq məhsullarına

  3. ət məhsullarına

  4. tərəvəz xörəklərinə

  5. şorabalara

  279.Spirulinamin istehsalına nə vaxt başlanılmışdır?

  1. 1972-ci ildə Meksikada

  2. 1950-ci ildə Moldavada

  3. 1972-ci ildə Kanadada

  4. 1965-ci ildə Gürcüstanda

  5. 1965-ci ildə Çində

  280. Hansı qida birləşmələrində 85-88% zülal olur?

  1. kazeinatda

  2. kleykovinada

  3. mioqlobində

  4. izolyatda

  5. dəniz yosunlarında

  281.Kazeinlə zərdab zülalının çökdürülməsindən nə alınır?

  1. kopresitat

  2. izolyat

  3. kazeinat

  4. təkhüceyrəli məhsul

  5. mayalar

  282. Dəniz yosunlarından zülaldan başqa hansı məhsul istehsal etmək mümkündür?

  1. turş polişəkərlər

  2. saxaridlər

  3. lipidlər

  4. nişasta

  5. mineral duzlar

  283.Spirulina qurudulmuş şəkildə qidaya hansı ölkədə əlavə edilmişdir?

  1. Afrikada

  2. Hindistanda

  3. ABŞ-da

  4. Rusiyada

  5. Almaniyada

  284. İstehsal olunan kazeinin əsas hissəsi hansı sənayedə istifadə edilir?

  1. kağız sənayesində

  2. qənnadı sənayesində

  3. ət sənayesində

  4. əczaçılıq sənayesində

  5. konserv sənayesində

  285. Balıq və dəniz məhsullarından zülal alınması hansı ölkələrdə dana geniş yayılmışdır?

  1. ABŞ, Kanada, Polşa

  2. ABŞ, Misir, Əlcəzair

  3. Kanada, Portuqaliya, Rusiya

  4. Rusiya, Hindistan, Yaponiya

  5. Polşa, Rusiya, Almaniya

  286. Maya zülallarının bioloji dəyərliliyini necə artırmaq olar?

  1. metionin əlavə etməklə

  2. şəkər əlavə etməklə

  3. duz əlavə etməklə

  4. sirkə əlavə etməklə

  5. spirt əlavə etməklə

  287.Mayalar qatqı kimi hansı məhsullara işlədilir?

  1. ət ekstraktlarına

  2. tərəvəz məhsullarına

  3. pəhriz məhsullarına

  4. xəmir xörəklərinə

  5. qənnadı məhsullarına

  288. Mayalar hansı zülallarla zəngindir?

  1. lizin və treonin

  2. metionin və treonin

  3. albumin və metionin

  4. qlobulin və kazein

  5. kazein və lizin

  289. Bakteriyalarda ən çox hansı aminturşu olur?

  1. leysin

  2. lizin

  3. metionin

  4. sistin

  5. izoleysin

  290. Təkhüceyrəli zülallardan harada istifadə olunur?

  1. pivə istehsalında

  2. kosmetika istehsalında

  3. dərman istehsalında

  4. qənnadı istehsalında

  5. yağ istehsalında

  291. 100 mln ton balığın emalından neçə ton zülal alınır?

  1. 15 mln ton

  2. 10 mln ton

  3. 25 mln ton

  4. 5 mln ton

  5. 20 mln ton

  292. 50 min ton neftin emalından nə qədər zülal alınır?

  1. 25 mln ton

  2. 20 mln ton

  3. 15 mln ton

  4. 10 mln ton

  5. 8 mln ton

  293. Dəniz yosunu xlorelladan zülalla paralel olaraq daha hansı məhsul alınır?

    1. turş xassəli polişəkərlər

    2. turş xassəli monoşəkərlər

    3. mineral duzlar

    4. vitaminlər

    5. lipidlər

  294. Zülal mənbəyi olan spirulin hansı məhsula aiddir?

  1. su bitkisinə

  2. balıq məhsuluna

  3. ət məhsuluna

  4. tərəvəz məhsuluna

  5. molyuskalara

  295. Xlorella perspektivli zülal mənbəyi kimi nədir?

  1. su bitkisidir

  2. meyvə məhsuludur

  3. balıq məhsuludur

  4. ət məhsuludur

  5. molyuskadır

  296. Spirulin zülalında hansı aminturşu azdır?

  1. metionin

  2. leysin

  3. triptofan

  4. lizin

  5. histidin

  297. Spirulin zülalından harada istifadə olunur?

  1. biskvit istehsalında

  2. konfet istehsalında

  3. içki istehsalında

  4. kolbasa istehsalında

  5. paştet istehsalında

  298. Maya zülalında hansı zülalın miqdarı azdır?

  1. metionin

  2. leysin

  3. histidin

  4. triptofan

  5. lizin

  299. Maya zülalı nə ilə zəngindir?

  1. lizin, treonin

  2. valin, sistein

  3. leysin, metionin

  4. valin,triptofan

  5. triptofan, sistin

  300. Maya zülalının bioloji dəyərini heyvani zülal səviyyəsinə qaldırmaq üçün ona hansı zülal əlavə edilməlidir?

  1. metionin

  2. sistin

  3. triptofan

  4. valin

  5. lizin

  301. Maya zülalının izolyatına metionin əlavə etdikdə onun bioloji dəyəri nədən üstün olur?

  1. kazeindən

  2. kleykovinadan

  3. mioqlobindən

  4. hemoqlobindən

  5. qatıqdan

  302. Qida kazeinatında neçə faiz zülal olur?

    1. 85 -88%

    2. 40 -50%

    3. 50 -60%

    4. 30 -40%

    5. 15 -20%

  303. Turş qida kazeinin tərkibinin əsasını hansı məhsullar təşkil edir?

  1. vitaminlər və mineral duzlar

  2. limon və dəniz duzları

  3. limon turşusu və dəniz duzları

  4. limon turşusu və vitaminlər

  5. kəhraba turşusu və vitaminlər

  304. Qida məqsədilə istifadə edilən balıq zülalı izolyatlarının alınması texnologiyası hansı ölkələrdə daha çox inkişaf etmişdir?

    1. Skandinaviya ölkələrində, Kanada və Peruda

    2. Kanada, Azərbaycan və Gürcüstanda

    3. Skandinaviya ölkələrində, Azərbaycan və Gürcüstanda

    4. Skandinaviya ölkələrində, Moldova və Gürcüstanda

    5. Skandinaviya ölkələrində, Misir və Dağıstanda

  305. Hansı ölkədə soya zülalı buğda zülalı miqdarında istehsal edilir?

  1. ABŞ-da

  2. Yaponiyada

  3. İngiltərədə

  4. Hollandiyada

  5. Rusiyada

  306. Pendir istehsalı tullantısı olan zərdab zülalının tərkibi hansı zülalarla daha zəngindir?

  1. albunin və qlobulin

  2. qlütelin və miogen

  3. qlütelin və mioqlobin

  4. qlütelin və hemoqlobin

  5. albunin və qlütelin

  307. Kopresitat nəyin məhsuludur?  1. kazeinlə zərdab zülalının çökdürülməsi

  2. qlobulinlə ət zülalının çökdürülməsi

  3. kazeinlə kleykovinanın çökdürülməsi

  4. qlobulinlə balıq zülalının çökdürülməsi

  5. qlobulinlə lüsern zülalının çökdürülməsi

  308. Suda həllolan kopresipitat necə alınır?

  1. polifosfat məhlulunda həll edilməklə

  2. sulfat turşusunda həll edilməklə

  3. xlorid turşusunda həll edilməklə

  4. xörək duzu məhlulunda həll edilməklə

  5. kalium-xlorid məhlulunda həll edilməklə

  309. Süni qida məhsullarının istehsalında istifadə olunan jelatin hansı məhsullardan alınır?

  1. heyvan mənşəli məhsullardan

  2. bitki mənşəli məhsullardan

  3. polisaxaridlərdən

  4. monosaxaridlərdən

  5. modifikasiya olunmuş nişastadan

  310. Qida məqsədilə istifadə edilən balıq zülalı konsetratı istehsalı hansı ölkələrdə daha çox inkişaf etmişdir?

  1. İngiltərə, Kanada və Peruda

  2. İngiltərə, Belarus və Moldovada

  3. ABŞ, Hindistan və rusiyada

  4. ABŞ , Şri-Lanka, Almaniyada

  5. İngiltərə, İran və Türkiyədə

  311. Balıq zülalı konsentratlarından hansı süni qida məhsulları istehsalında məhdud

  miqdarda istifadə olunur?  1. süd və ət

  2. içki və ət

  3. içki və makaron

  4. içki və qənnadı məhsulları

  5. içki və yarma

  312. Zülal mənbəyi olan spirulin hansı mühitdə inkişaf edir?

  1. turş və qələvi mühitdə

  2. şirin su və turş mühitdə

  3. şirin su və zəif xörək duzu məhlulunda

  4. turş və duzlu mühitdə

  5. şirin su və zəif limon turşusu məhlulunda

  313.Duzlu və qələvi mühitdə spirulinin inkişafı üçün optimal pH hansı aralıqda dəyişə bilər?

  1. pH 8,5-11

  2. pH 3-4

  3. pH 6-7

  4. pH 5-6

  5. pH 4-5

  314.Pepsin və papain nəyə aiddir?

  1. ferment preparatlarına

  2. vitamin preparatlarına

  3. yağ turşularına

  4. soya zülalına

  5. aminturşulara

  315. Spirulinin tərkibinin heçə faizi zülaldan ibarət olur?

  1. 62-68%

  2. 30-40%

  3. 40-45%

  4. 50-55%

  5. 30-35%

  316.Həlməşikli qarışıq yaratmaq üçün hansı polisaxaridlərdən istifadə edilir?

  1. pektin və aqardan

  2. qlikogen və nişastadan

  3. qlikogen və pektindən

  4. qlikogen və aqardan

  5. pektin və sellülozadan

  317. Süni qida məhsullarının tərkibi neçə faiz aminturşu əlavə edilməkə zənginləşdirilməlidir?

  1. 1-1,5%

  2. 2,5-3,0%

  3. 2,0-2,5%

  4. 4,0-5,0%

  5. 3,0-4,0%

  318. Süni qida məhsullarının bioloji dəyərliyini hansı məhsullarla artırmaq mümkündür?

  1. aminturşularla

  2. limon turşusu ilə

  3. nişasta ilə

  4. saxaroza ilə

  5. qlükoza ilə

  319.Jelatin hansı birləşmələrə aiddir?

  1. zülali

  2. vitamin

  3. turşu

  4. yağ

  5. karbohidrat

  320.Aqar hansı məhsullara aiddir?

  1. su bitkisi

  2. tərəvəz

  3. balıq məhsulu

  4. ət məhsulu

  5. mollyuşka

  321. Furselloron nədir?

   1. su bitkisi

   2. tərəvəz bitkisi

   3. balıq məhsulu

   4. ət məhsulu

    : user data -> files
    files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
    files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
    files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
    files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
    files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri
    files -> BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?


    Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə