Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə15/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   88

45 
 
40.
 
Elə vaxtlar olur ki, mən özümü faydasız hesab edirəm. 
41.
 
Mən bəzən söyüĢ söymək istəyirəm. 
42.
 
Mən çox vaxt kimə görə isə və ya nəyə görə isə həyəcan keçirirəm. 
43.
 
Məni mümkün ola biləcək uğursuzluqlar narahat edir. 
44.
 
Mən çox vaxt üzümün qızaracağına görə qorxuram. 
45.
 
Məni bəzən ümüdsizlik bürüyür. 
46.
 
Mən əsəbi və tez özündən çıxan adamam. 
47.
 
Mən çox vaxt müĢahidə edirəm ki, nə isə etmək istəyəndə əllərim əsir. 
48.
 
Mən həmiĢə aclıq hiss edirəm. 
49.
 
Məndə özünəinam azdır. 
50.
 
Mən hətta sərin günlərdə belə tez tərləyirəm. 
51.
 
Mən  elə  Ģeylər  haqqında  xəyala  dalıram  ki,  onlardan  heç  kimə 
danıĢmasam yaxĢıdır.  
52.
 
Mənim qarnım çox nadir hallarda ağrıyır. 
53.
 
Mən  hesab  edirəm  ki,  mənim  üçün  hər  hansı  bir  problem  və  ya  iĢ 
üzərində diqqətimi cəmləmək çox çətindir. 
54.
 
Mənim  elə  güclü  surətdə  narahatlıq  keçirdiyim  dövrlər  olur  ki,  bir 
yerdə belə otura bilmirəm. 
55.
 
Mən həmiĢə məktubu oxuyan kimi dərhal ona cavab yazıram. 
56.
 
Mən tez dilxor oluram.  
57.
 
Mən demək olar ki, heç vaxt qızarmıram. 
58.
 
Dostlarım  və  tanıĢlarım  ilə  müqayisədə  mənim  ehtiyatlandığım  və 
qorxduğum Ģeylər çox-çox azdır. 
59.
 
Elə olur ki, mən  bu gün görməli olduğum iĢi sabaha saxlayıram. 
60.
 
Adətən mən böyük gərginliklə iĢləyirəm. 
 
6, 7, 9 ,11, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35,  36,  37,  38,  40,  42,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  53,  54,  56,  60-cı 
mülahizələrə verilən ―hə‖ və 1, 3, 4, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 39, 43, 52, 57, 58-ci 
mülahizələrə  verilən  ―yox‖  cavabları  1  balla  qiymətləndirilir.  2,  10,  55-ci 
bəndlərə verilən hə cavabı və 16, 20, 27, 29, 41, 51, 59-cu bəndlərə verilən 
yox cavabları qeyri-həqiqi hesablanır. 
 
Sorğunun  hər  iki  variantı  həm  fərdi,  həm  də  qrup  tədqiqatlarında 
istifadə  olunur,  həm  nəzəri,  həm  də  praktiki  məsələləri  həll  edə  bilirlər  və 
baĢqa test batareyalarına daxil edilə bilərlər.  
 
 
 
 
 
 
 


46 
 
FĠLLĠPSĠN MƏKTƏB HƏYƏCANLILIĞININ SƏVĠYYƏSĠNĠN 
DIAQNOSTĠKASININ METODĠKASI 
 
Kiçik və orta yaĢlı  uĢaqların məktəblə bağlı 
həyəcanlılığının səviyyəsi və xarakterinin öyrənilməsi 
 
 
Test 58 sualdan ibarətdir, onlar Ģagirdlərə həm Ģifahi, həm də  yazılı 
formada  təqdim  oluna  bilər.  Hər  bir  suala  ―hə‖  və  ya  ―yox‖  cavabı 
verilməlidir.  
Təlimat:  uĢaqlar,  indi  sizə  sorğu  təqdim  olunacaq,  sorğu  sizin 
məktəbdə  özünüzü  necə  hiss  etməyiniz  haqqında  suallardan  ibarətdir. 
Səmimi və doğru cavablar verməyə çalıĢın, burada doğru və ya yalan, yaxĢı 
və ya pis cavablar yoxdur. Sualların üzərində uzun müddət düĢünməyin. 
 
Cavablar üçün vərəqin yuxarısında öz adınızı, soyadınızı və sinifinizi 
qeyd  edin.  Suala  cavab  verən  zaman  onun  nömrəsini  və  onunla  razısınızsa 
―+‖, razı deyilsinizsə ― – ― iĢarəsini yazın. 
SORĞU MƏTNI 
1.
 
Özünü bütün siniflə bir səviyyədə tutmaq sənin üçün çətindirmi? 
2.
 
Müəllim  sənin  materialı  mənimsəmə  səviyyəvi  yoxlamaq 
istədiyini deyəndə çoxmu həyəcanlanırsan? 
3.
 
Sinifdə  müəllimin  tələb  etdiyi  səviyyədə  iĢləmək  sənin  üçün 
çətindirmi? 
4.
 
Sən  heç  yuxuda  görmüsənmi  ki,  dərsi  öyrənmədiyin  üçün 
müəllim sənə möhkəm qəzəblənib? 
5.
 
Heç elə olubmu ki, sinif yoldaĢın səni vursun və ya döysün? 
6.
 
Yeni  materialın  izahı  zamanı  müəllimin  sən  onun  dediyini  baĢa 
düĢənə qədər tələsmədən danıĢmasını tez-tezmi istəyirsən? 
7.
 
Cavab  verən  zaman  və  ya  tapĢırığı  yerinə  yetirən  zaman  çoxmu 
həyəcanlanırsan? 
8.
 
Səfeh  bir  səhv  buraxacağından  ehtiyatlandığın  üçün  dərsdə 
danıĢmaqdan çəkindiyin heç olubmu? 
9.
 
Səni dərsə danıĢmağa çağıranda dizlərin əsirmi? 
10.
 
 Siz müxtəlif oyunları oynayanda tez-tezmi səni lağa qoyurlar? 
11.
 
 Gözlədiyindən aĢağı qiymət aldığın vaxtlar olubmu? 
12.
 
 Sinifdə ikinci il qalmaq məsələsi səni heç həyəcanlandırırmı? 
13.
 
 Səni  adətən  heç  vaxt  seçmədiklərinə  görə  seçkili  oyunlarda 
iĢtirak etməməyə çalıĢırsanmı? 
14.
 
 Səni cavab verməyə çağırdıqları zaman baĢdan – ayağa titrədiyin 
vaxtlar olurmu? 
15.
 
 Səndə  belə  bir  hiss  yaranırmı  ki,  sənin  etmək  istədiyini  heç  bir 
sinif yoldaĢın etmək istəmir? 
16.
 
 TapĢırığı yerinə yetirməzdən əvvəl möhkəm həyəcanlanırsanmı? 


47 
 
17.
 
 Valideynlərinin səndən gözlədikləri qiymətləri almaq sənin üçün 
çətindirmi? 
18.
 
 Sinifdə əhvalının xarab olacağından qorxduğun vaxtlar olurmu? 
19.
 
 Cavab  verən  zaman  səhv  buraxsan  sənin  sinif  yoldaĢların  sənə 
güləcəkmi? 
20.
 
 Sən öz sinif yoldaĢlarına bənzəyirsənmi? 
21.
 
 Sən  sinifdə  iĢlədiyin  zaman  hər  Ģeyi  yaxĢı  yadda  saxladığından 
əminsənmi? 
22.
 
 Sən  sinifdə  iĢləyən  zaman  hər  Ģeyi  yaxĢı  yadında  saxladığından 
əminsənmi? 
23.
 
 Heç  belə  bir  yuxunu  tez-tez  görürsənmi  ki,  guya  sən 
məktəbdəsən və müəllimin sualına cavab verə bilmirsən? 
24.
 
 UĢaqların 
əksəriyyətinin 
sənə 
dostcasına 
yanaĢması 
doğrudurmu? 
25.
 
 Biləndə  ki,  sənin  iĢinin  nəticələrini  sinif  yoldaĢlarının  nəticələri  
ilə müqayisə edəcəklər, daha da çox iĢləyərsənmi? 
26.
 
 Səndən  dərs  soruĢanda  az  həyəcan  keçirməyini  çox  tez-tezmi 
arzulayırsan? 
27.
 
 Bəzən mübahisəyə girməkdən qorxursanmı? 
28.
 
 Müəllim  sənin  dərsə  hazırlığını  yoxlayacağını  bildirəndə 
ürəyinin tez-tez döyündüyünü hiss edirsənmi? 
29.
 
 Sən  yaxĢı  qiymətlər  alanda  sənin  dostlarından  bəzilərini  sənin 
bunu özünü gözə soxmaq üçün etdiyini düĢünürmü? 
30.
 
 UĢaqların xüsusi bir diqqətlə yanaĢdığı sinif yoldaĢlarınla özünü 
yaxĢı hiss edirsənmi? 
31.
 
 Elə  olubmu  ki,  bəzi  uĢaqların  sinifdə  dedikləri  nə  isə  sənə 
toxunsun? 
32.
 
 Sənin  fikrincə,  dərsin  öhdəsindən  gələ  bilməyəcək  Ģagirdlər 
rəğbətdən düĢürlərmi? 
33.
 
 Bu  doğrudurmu  ki,  sənin  sinif  yoldaĢlarının  çoxu  sənə  fikir 
vermirlər? 
34.
 
 Sən  tez-tezmi  mənasız  bir  hərəkət  etmiĢ  kimi  görünməkdən 
qorxursan? 
35.
 
 Müəllimlərin sənə qarĢı münasibətindən razısanmı?  
36.
 
 Sənin  anan  da  sənin  sinif  yoldaĢlarının  anası  kimi  sinif 
Ģənliklərinin təĢkilində iĢtirak edirmi? 
37.
 
 Səni  əhatə  edənlərin  sənin  haqqında  nə  düĢündükləri  səni  heç 
narahat edibmi? 
38.
 
 Gələcəkdə əvvəlkindən daha yaxĢı oxumağa ümidin varmı? 
39.
 
 Səncə, sən də sinif yoldaĢların kimi yaxĢı geyinirsənmi? 
40.
 
 Dərsə  cavab  verərkən  baĢqalarının  bu  zaman  sənin  haqqında  nə 
düĢündükləri barədə tez-tezmi fikirləĢirsən? 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə