Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə46/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   88

132 
 
4. Əgər məni intellekt səviyyəsini müəyyən etmək üçün testdən keçirmək 
təklif olunsaydı, mən ... 
 
a) ümumiyyətlə razılaĢardım. 
 
b) çalıĢardım ki, keçməyim. 
 
c) qəti olaraq imtina edərdim. 
5. Yeni iĢ partnyoru (kolleqası) ilə ünsiyyət zamanı mən adətən ... 
 
a) asanlıqla və tez kontakta girirəm. 
 
b) əvvəlcə bir müddət kənardan göz qoyaram və ehtiyatlı tərpənərəm. 
 
c) çalıĢıram ki, ümumiyyətlə çox yaxınlıq etməyim. 
6. Qəlbim Ģad olanda mən adətən istəyirəm ki, ... 
 
a) hamı bunu görsün və hiss etsin. 
 
b) bunu ancaq mənə yaxın adamlar görsünlər və hiss etsinlər. 
 
c) bunu heç kəs sezməsin. 
7. Həyatda baĢıma gələn növbəti çətinliyi mən çox vaxt ... qarĢılayıram. 
 
a) müvəffəqiyyətlə aradan qaldırmaq hazırlığı ilə. 
 
b) müəyyən qədər həyəcan və narahatlıqla. 
 
c) dilxorluq və ya əsəbilik hissi ilə. 
8. Televiziyaya məktub yazmağa məni məcbur edə bilərdi. 
 
a) çox xoĢuma gələn veriliĢ. 
 
b) verdiyi suala cavab tələb edən veriliĢ. 
 
c) etiraz, narazılıq yaradan veriliĢ. 
9. Yaxınlarıma qarĢı Ģəfqətli hisslərim oyananda mən adətən: 
 
a) onları açıq biruzə verirəm. 
 
b) öz sentimentallığımdan utanıram. 
 
c) onları göstərməməyə çalıĢıram. 
10. ġəxsi həyatımda mühüm qərarlar qəbul etmək zərurəti məni adətən... 
 
a) səfərbər edir. 
 
b) çaĢqınlıq yaradır, çıxılmaz vəziyytədə qoyur. 
 
c) dilxor edir və ya pərt edir. 
11. ġübhəli, amma maraqlı ideya, bilik, faktları mən adətən  
 
a) öz biliklərimə əlavə edirəm. 
 
b) diqqətlə götür-qoy edirəm və düĢünürəm. 
 
c) qətiyyətlə uzaqlaĢdırıram və ya inkar edirəm. 
12. Əks cinsin nümayəndələri mənə komplimentlər deyəndə, mən adətən 
 
a) məmnun olduğumu gizlətmirəm. 
 
b) utanıram, özümü çaĢqın hiss edirəm. 
 
c) onların səmimiyyətindən Ģübhələnirəm. 
13. Əgər mənim təklifim rəhbər tərəfindən rədd edilsə mən yəqin ki, ... 
 
a) yeni təklif verərəm və ya əvvəlkinə düzəliĢlər edərəm. 
 
b) baĢ verəni içimə salıb məyus olaram. 
 
c) öz narazılığımı bildirərəm və irəlidə daha təkliflər vermərəm. 
14. Mən ... adamam 


133 
 
 
a) çox sadəlövh. 
 
b) ehtiyatlı, sayıq. 
 
c) heç kəsə inanmayan. 
15. Yumora və zarafatlara mən əsasən belə reaksiya verirəm. 
 
a) açıq gülürəm, Ģənlənirəm. 
 
b) təmkinlə qəbul edirəm. 
 
c) tənqidi yanaĢıram və ya nadir hallarda reaksiya verirəm. 
16. Əgər ailə üzvlərindən biri nəyi isə yenə də lazım olduğu kimi etməyəndə 
mən çox vaxt 
 
a) sakit və səbirlə necə etmək lazım olduğunu izah edirəm. 
 
b) deyinməyə, donquldanmağa baĢlayıram. 
 
c) hay-küy edirəm, söyürəm, qırğın salıram. 
17. Həyat çox vaxt 
 
a) sevindirir. 
 
b) müəyyən emosiyalar yaratmır. 
 
c) məyus və ya ümidsiz edir. 
18. Lətifələri mən ... 
 
a) çox xoĢlayıram. 
 
b) elə də çox bəyənmirəm. 
 
c) xoĢlamıram. 
19. ĠĢdə xoĢuma gəlməyən vəzifələri mən əsasən ... yerinə yetirirəm. 
 
a) baĢqaları kimi səbirlə yerinə yetirirəm. 
 
b) istəməyərək. 
 
c) həvəssiz və ya dilxor və əsəbi vəziyyətdə. 
20. Mənim həyat üslubum üçün daha çox ... xarakterikdir. 
 
a) qeyd olunmuĢ məqsədə doğru aktiv, planlı irəliləmə. 
 
b) stabillik, dəyiĢməzlik. 
 
c) vaxtaĢırı olaraq çox Ģeyi və ya nəyi isə kəskin Ģəkildə dəyiĢmək. 
21. Əgər mənə əmək fəaliyyətimin yubileyini qeyd etmək təklif olunsaydı, 
mən yəqin ki, belə cavab verərdim: 
 
a) təklifi qəbul edirəm. 
 
b) mən diqqət mərkəzində olmaq istəmirəm və ya bundan sıxılıram. 
 
c) mən belə tədbirləri sevmirəm. 
22. Mənim ünvanıma deyilən ədalətli, amma ifadə formasına görə xətirə 
dəyən tənqidlərə mən adətən ilk momentdə belə reaksiya verirəm. 
 
a) minntədarlıqla qəbul edirəm. 
 
b) inciyirəm, amma bunu biruzə vermirəm. 
 
c) özümü müdafiə edirəm və ya özümü saxlaya bilməyib ağzımı 
―açıram‖. 
23. Mən istəyirdim ki, mənim professional fəaliyyətim ... 
 
a) insanlarla aktiv ünsiyyətlə bağlı olmuĢ olsun. 
 
b) aktiv ünsiyyət tələb etməsin. 


134 
 
 
c) imkan daxilində ünsiyyət olmasın. 
24. Mənim ünvanıma olan səmimi zarafatları ... 
 
a) tam qəbul edirəm. 
 
b) xoĢum gəlmir, amma dözürəm. 
 
c) zəhləm gedir, qəbul etmirəm. 
25. ĠĢ partnyorumun Ģəxsiyyətinin çatıĢmamazlıqlarını çox vaxt ... 
 
a) dəf olunması lazım olan Ģərait kimi qəbul edirəm. 
 
b) səssizcə dözməyə çalıĢıram. 
 
c) əsəbləĢməyə, dilxorluğa səbəb olur. 
26. Mən rəhbər olsaydım kolleqaların avtoritetini qazanmaq üçün belə bir 
vasitədən istifadə edərdim. 
 
a) yardım və dəstək göstərmək. 
 
b) dözümlülük və səbr.  
 
c) ciddilik və tələbkarlıq. 
27. Əgər kollektivin iclasında məni yaxĢı iĢə görə tərifləsəydilər, mən yəqin 
ki, ... 
 
a) məmnun olduğumu gizlətməzdim. 
 
b) utanardım və ya öz hisslərimi gizlətməyə çalıĢardım. 
 
c) heç nə hiss etməzdim və ya bu məni sevindirməzdi. 
28. Əgər biri məni hirsləndirirsə, onda ... 
 
a) hirsim tez soyuyur, baĢ verəni unuduram. 
 
b) özümü inandırıram ki, bağıĢlamağı bacarmaq lazımdır və bu 
məndə alınmır. 
 
c) uzun müddət hirsli oluram və bunun öhdəsindən gələ bilmirəm. 
29. AxĢam qapı qəfildən döyüləndə mən adətən ... 
 
a) xoĢ bir Ģey gözləyirəm. 
 
b) narahat olsam da özümü bildirmirəm. 
 
c) aĢkar əəsəbləĢirəm, pis bir Ģey gözləyirəm. 
30. Dost-tanıĢ məclisində məndən oynamaq və ya oxumaq xahiĢ olunanda 
mən ... 
 
a) dərhal razılıq verirəm. 
 
b) bir müddət utanıram, amma sonra razılıq verirəm. 
 
c) bunu məndən xahiĢ etməmələrinə üstünlük verirəm. 
31. Həyatda olan əhəmiyyətsiz xırda-para Ģeyləri ... qəbul edirəm. 
 
a) canlandırıcı faktor kimi. 
 
b) məni narahat edən səbəb kimi. 
 
c) xoĢagəlməz hal kimi. 
32. Mənim həyatım bütövlükdə ... 
 
a) parlaq hadisələrlə doludur, hansılar ki, çoxunu mən özüm özüm 
üçün təəĢkil edirəm. 
 
b) ahəngli və sakitdir. 
 
c) darıxdırıcı və yeknəsəkdir. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə