Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə43/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   88

123 
 
 
35. Etiraf edirəm ki, bəzən boĢ Ģeylərə görə həyəcan keçirirəm. 
 
36.  Mən  əsəbi  və  deyingən  olduğum  üçün  çox  vaxt  özüm  dilxor 
oluram. 
 
37. Həftədə bir neçə dəfə məndə elə hiss olur ki, sanki nə isə dəhĢətli 
bir Ģey olacaq. 
 
38. Mənə elə gəlir ki, yaxınlarım məni pis baĢa düĢür.  
 
39. Çox vaxt mənim ürəyimdə və ya sinəmdə ağrılar olur. 
 
40. Qonaq gedəndə mən adətən bir küncdə otururam ya da ancaq bir 
nəfərlə danıĢıram. 
Məlumatların iĢlənilməsi 
 
 
Müsbət cavabların miqdarını hesablamaq lazımdır. AlınmıĢ nəticə nə 
qədər yüksəkdirsə, nevrozlaĢmanın səviyyəsi də bir o qədər yüksəkdir. 
 
Səviyyələrin interpretasiyası: NevrozlaĢmanın yüksək səviyyəsi aĢkar 
emosional  qıcıqlanmanın  varlığından  xəbər  verir  ki,  bunun  da  nəticəsində 
neqativ  həyəcanlanmalar  (həyəcanlılıq,  gərginlik,  narahatlıq,  çaĢqınlıq, 
əsəbilik) baĢ verir: təĢəbbüskar olamamaqdan xəbər verir, hansı ki, arzuların 
təmin  olunmaması  ilə  bağlı  olan  həyəcanların  yaranmasına  səbəb  olur: 
eqosentrik Ģəxsiyyətə çevrilməkdən xəbər verir, hansı ki, somatik duyğulara 
və  Ģəxi  çatıĢmazlıqlara  yönələn  ipoxondrik  fiksasiyaya  səbəb  olur; 
nevrozlaĢmanın  yüksək  səviyyəsi  həm  də  ünsiyyətdə  çətinliklərdən,  sosial 
asılılıqdan və cəsarətsizlikdən də xəbər verir.  
 
NevrozlaĢmanın  aĢağı  səviyyəsi  isə  emosional  sabitlikdən, 
həyəcanların  sakit  fonundan  (sakitliyın  aĢağı  səviyyəsi  isə  emosional 
sabitlikdən, 
həyəcanların 
sakit 
fonundan 
(sakitlik, 
optimizm), 
təĢəbbüskarlıqdan, Ģəxsi həqiqət hissindən, müstəqillikdən, sosial cəsarətdən, 
asanlıqla ünsiyyətə girməkdən xəbər verir. 
 
A.BASS VƏ A.DARKI. 
AQRESSĠYANIN GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ VƏ FORMALARININ 
DĠAQNOSTĠKASININ METODĠKASI 
A.K.Osnitski tərəfindən uyğunlaĢdırılmıĢdır. 
VerilmiĢ  mülahizələri  oxuyaraq  və  ya  dinləyərək  onların  sizin 
davranıĢ  stilinizə,  sizin  həyat  tərzinizə  nə  qədər  uyğun  gəldiyini  təxminən 
müəyyən edin və dörd mümkün cavabdan ―bəli‖, ―yəqin ki, bəli‖, ―yəqin ki, 
xeyir‖, ―xeyr‖ – birini seçin. 
 
1.  Bəzən  mən  kimə  isə  ziyan  vurmaq  arzusunun  öhdəsindən  gələ 
bilmirəm. 
 
2. Bəzən sevmədiyim insanlar haqqında qeybət edirəm.  
 
3. Asanlıqla özümdən çıxıram, amma asanlıqla da sakitləĢirəm. 
 
4.  Əgər  məndən  lazımi  qaydada  xahiĢ  etməsələr,  xahiĢi  yerinə 
yetirmərəm. 


124 
 
 
5. Mən mənə çatmalı olanları heç də həmiĢə ola bilmirəm. 
 
6. Mən bilirəm ki, adamlar arxamca danıĢırlar. 
 
7. Əgər mən baĢqa adamların hərəkətlərini bəyənmirəmsə, onda bunu 
onlara hiss etdirirəm. 
 
8. Mən birini aldatmalı olanda vicdan əzabı çəkirəm. 
 
9. Mənə elə gəlir ki, mən adam vurmağı bacarmaram. 
 
10. Mən o dərəcədə əsəbləĢmirəm ki, əlimə keçəni ora-bura tullayım. 
 
11. BaĢqalarının nöqsanlarına qarĢı həmiĢə güzəĢtlə yanaĢıram. 
 
12.  QoyulmuĢ  qaydalardan  xoĢum  gəlməyəndə  mən  onları  pozmaq 
istəyirəm. 
 
13. BaĢqa  adamlar əlveriĢli  Ģəraitdən demək olar ki,  həmiĢə istifadə 
edə bilirlər. 
 
14.  Mənə  qarĢı  gözlədiyimdən  daha  çox  dostcasına  yanaĢan 
adamlardan ehtiyatlanıram. 
 
15. Mən çox vaxt adamlarla razılaĢmıram. 
 
16.  Bəzən  mənim  ağlıma  elə  fikirlər  gəlir  ki,  mən  onlara  görə 
utanıram. 
 
17. Əgər biri məni vursa mən eyni Ģeylə ona cavab qaytara bilmərəm. 
 
18. Mən əsəbləĢəndə qapıları çırpıram. 
 
19. Mən kənardan göründüyümdən daha çox əsəbiyəm. 
 
20. Əgər biri özünü rəis kimi aparırsa mən ona qarĢı çıxıĢ edirəm. 
 
21. Mənim taleyim məni kədərləndirir. 
 
22. DüĢünürəm ki, insanların çoxu məni sevmir. 
 
23.  Əgər  insanlar  mənimlə  razılaĢmırsa,  özümü  onlarla  mübahisə 
etməkdən saxlaya bilmirəm. 
 
24.  ĠĢləməmək  üçün  aradan  çıxanlar  özlərini  təqsirkar  hesab 
etməlidirlər. 
 
25.  Məni  və  ya  mənim  ailəmi  təhqir  edən  Ģəxs  yəqin  ki,  dalaĢmaq 
istəyir. 
 
26. Mən kobud zarafatlar edə bilmirəm. 
 
27. Biri məni ələ salıb güləndə məni qəzəb bürüyür. 
 
28.  Adamlar  özlərini  rəis  kimi  aparmağa  baĢlayanda  hərdən  hesab 
edirəm ki, onlar ―qudurub‖ özlərindən çıxmasınlar. 
 
29.  Demək  olar  ki,  hər  həftə  zəhləm  gedən  adamlardan  birini 
görürəm. 
 
30. Çoxları mənə paxıllıq edirlər. 
 
31.  Mən  tələb  edirəm  ki,  insanlar  mənim  hüquqlarıma  hörmət 
etsinlər. 
 
32. Mən valideyinlərim üçün az Ģey etdiyim üçün kədərlənirəm. 
 
33.  Bizi  daim  təngə  gətirən  adamlar  burunlarından  çırtma  ilə 
vurulmağa layiqdirlər. 
 
34. Bəzən mən qəzəbdən qaĢqabaqlı oluram. 


125 
 
 
35.  Mənimlə  layiq  olduğumdan  daha  pis  rəftar  ediləndə  mən  buna 
görə məyus olmuram. 
 
36.  Kimsə  məni  özümdən  çıxarmaq  istəyəndə,  mən  ona  fikir 
vermirəm. 
 
37.  Mən  buna  biruzə  verməsəm  də,  hərdən  paxıllıq  mənim  içimi 
yeyir. 
 
38. Bəzən mənə elə gəlir ki, hamı mənə gülür. 
 
39. Mən hətta hirslənəndə də kobud söyüĢlər söymürəm. 
 
40. Günahlarımın bağıĢlanmasını istəyirəm. 
 
41. Hətta biri məni vursa da, nadir hallarda zərbəyə zərbə ilə cavab 
verirəm. 
 
42. Bəzən mənim dediyim kimi olmayanda inciyirəm. 
 
43. Bəzən adamları yanımda görəndə əsəbləĢirəm. 
 
44. Mən heç kəsə sözün əsl mənsında nifrət etmirəm. 
 
45. Mənim prinsipim belədir: ―heç vaxt yadlara etibar etmə‖. 
 
46.  Biri  məni  əsəbləĢdirəndə  mən  onun  haqqında  düĢündüyün  hər 
Ģeyi onun üzünə deməyə hazıram. 
 
47. Sonradan peĢmançılığını çəkdiyim çoxlu Ģeylər edirəm. 
 
48. Mən hirslənəndə kimi isə vura bilərəm. 
 
49. On yaĢımdan bəri mən möhkəm hirslənməmiĢəm. 
 
50.  Çox  vaxt  özümü  partlamağa  hazır  olan  barıt  çəlləyinə 
bənzədirəm. 
 
51.  Mənim  nə  hiss  etdiyimi  bilsəydilər  məni  yola  gediləsi  mümkün 
olmayan adam hesab edərdilər. 
 
52.  HəmiĢə  düĢünürəm  ki,  görəsən  hansı  gizli  səbəblər  insanları 
mənə, mənə xoĢ olan bir Ģey etməyə məcbur edir. 
 
53. Mənim üstümə qıĢqıranda mən də cavabında qıĢqırıram. 
 
54. Uğursuzluqlar məni məyus edir. 
 
55. Mən baĢqalarından nə tez – tez nə də gec – gec dalaĢmıram. 
 
56. Çox acıqlı olduğum üçün əlimə keçən hər Ģeyi bir-bir sındırdığım 
yadıma gəlir. 
 
57. Bəzən hiss edirəm ki, davanı birinci baĢlamağa hazıram. 
 
58.  Bəzən  hiss  edirəm  ki,  həyat  mənimlə  ədalətsizcəsinə  rəftar 
etmiĢdir. 
 
59.  Əvvəllər  elə  bilirdim  ki,  insanların  çoxu  düz  danıĢır,  amma  indi 
buna inanmıram. 
 
60. Ancaq hirslənəndə söyüĢ söyürəm. 
 
61. Düzgün hərəkət etməyəndə vicdan əzabı çəkirəm. 
 
62.  Əgər  öz  hüquqlarımı  müdafiə  etmək  üçün  güc  tətbiq  etmək 
lazımdırsa, mən bunu edərəm. 
 
63. Bəzən öz qəzəbimi stolu çırpmaqla ifadə edirəm. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə