Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə42/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   88

120 
 
 
K. HEKK, X. HESS. 
NEVROZUN EKSPRESS-DĠAQNOSTĠKASININ METODIKASI 
 
 
Sual  və  ya  mülahizə  ilə  tanıĢ  olduqdan  sonra  ―hə‖  və  ya  ―yox‖  cavabını 
vermək lazımdır. 
 
 
1. Sizə elə gəlmir ki, daxilən gərginsiniz? 
 
2. Mən çox vaxt fikirlərə elə güclü Ģəkildə dalıram ki, yuxum qaçır. 
 
3. Mən hiss edirəm ki, çox tez inciyirəm. 
 
4.  TanıĢ  olmayan  adamlarla  danıĢmağa  baĢlamaq  mənim  üçün 
çətindir. 
 
5.  Heç  bir  səbəb  olmadan  sizdə  tez-tezmi  yorğunluq  və  laqeyidlik 
hissi yaranır? 
 
6.  Çox  vaxt  mənə  elə  gəlir  ki,  insanlar  məni  tənqidi  baxıĢlarla 
süzürlər. 
 
7. Siz onlardan qurtulmaq istəsəniz də baĢınızdan çıxmayan mənasız 
fikirlər sizi tez-tezmi təqib edir? 
 
8. Mən kifayət qədər əsəbiyəm. 
 
9. Mənə elə gəlir ki, məni heç kim baĢa düĢmür. 
 
10. Mən çox tez qıcıqlanıram. 
 
11.  Mənim  əleyhimə  qaldırılmıĢ  adamlar  olmasaydılar,  mənim 
iĢlərim daha müvəffəqiyyətlə gedərdi. 
 
12.  Mən  xoĢagəlməz  hadisələri  ürəyimə  salıram  və  uzun  müddət 
unuda bilmirəm. 
 
13.  Hətta  mümkün  ola  biləcək  uğursuzluq  haqqında  düĢünmək  belə 
məni həyəcanlandırır. 
 
14. Məndə çox qəribə və qeyri-adi hisslər olur. 
 
15.  Heç  bir  səbəb  olmadan  siz  bəzən  Ģad,  bəzən  də  qəmgin 
olursunuzmu? 
 
16.  Gün  ərzində  mən  lazım  olduğundan  çox  arzulara  və  xəyallara 
qapılıram. 
 
17. Sizin əhvali-ruhiyyənizi dəyiĢmək asandırmı? 
 
18. Mən çox vaxt öz utancaqlığımı gizlətmək üçün özümlə mübarizə 
aparıram. 
 
19. Mən xoĢbəxt görünən insanlar kimi olmaq istəyirəm. 
 
20. Mən bəzən titrəyirəm və ya üĢütməyə baĢlayıram. 
 
21.  Ciddi  bir  səbəb  üzündən  və  ya  olmadan  sizin  əhvali-ruhiyyəniz 
tez-tez dəyiĢirmi? 
 
22.  Siz  hətta  real  təhlükə  olmayanda  bəzən  qorxu  hissi 
keçirirsinizmi? 
 
23. Tənqid və ya töhmət mənə çox pis təsir edir. 


121 
 
 
24. Bəzən mən elə narahat oluram ki, hətta bir yerdə otura bilmirəm. 
 
25.  Siz  bəzən  əhəmiyyətsiz  Ģeylərə  görə  həddindən  artıq  narahat 
olursunuzmu? 
 
26. Mən çox vaxt narazılıq hiss edirəm. 
 
27.  Mən  hər  hansı  bir  tapĢırığı  və  ya  iĢi  yerinə  yetirəndə  diqqətimi 
çətinliklə cəmləyirəm. 
 
28. Mən sonradan peĢmançılığını çəkdiyim çoxlu Ģeylər edirəm. 
 
29. Mən daha çox xoĢbəxt olduğumu deyə bilərəm. 
 
30. Mən özümə kifayət qədər əmin deyiləm. 
 
31. Bəzən mən öz-özümə çox miskin görünürəm. 
 
32. Çox vaxt mən özümü sadəcə olaraq çox pis hiss edirəm. 
 
33. Mən öz fikirlərimdə çox qurdalanıram. 
 
34. Tam dəyərli olmamağım haqqında fikir məni narahat edir. 
 
35. Bəzən mənim hər yerim ağrayır. 
 
36. Mən həmiĢə sıxılmıĢ vəziyyətdə oluram. 
 
37. Mənim əsəblərimə nə isə olub. 
 
38. Mən tanıĢ olanda danıĢmaq üçün söz tapa bilmirəm. 
 
39.  Mənim  üçün  ən  çətin  mübarizə  öz-özümlə  apardığım 
mübarizədir. 
 
40.  Siz  bəzən  hiss  edirmisinizmi  ki,  çətinliklər  böyük  və  dəf 
olunmazdır? 
 
Məlumatların iĢlənilməsi 
 
 
Təsdiqedici  cavabların  miqdarını  hesablamaq  lazımdır:  cəmin  24 
baldan  çox  olması  yüksək  nevroz  ehtimalından  xəbər  verir.  Bir  daha  qeyd 
edirik ki, bu metodika ancaq ilkin və ümumiləĢdirilmiĢ informasiyanı verir. 
Son nəticələri ancaq Ģəxsiyyəti dərindən öyrəndikdən sonra çıxarmaq olar. 
 
L.Ġ.VASSERMANIN NEVROZLAġMA SƏVĠYYƏSĠNĠN 
DIAQNOSTĠKASININ METODĠKASI 
 
 
Özünüzü  yoxlayın:  aĢağıdakı  mülahizələr  və  situasiyalarla  tanıĢ 
olaraq  ―hə‖  və  ya  ―yox‖  cavabını  seçin.  NevrozlaĢmanın  səviyyəsini 
müəyyən etmək üçün verilən suallar orientasiya xarakteri daĢıyır. 
 
 
1.  Bədənimin  müxtəlif  hissələrində  mən  tez-tez  yanğı,  sancı, 
keyləĢmə, ürpəĢmə hiss edirəm. 
 
2.  Mən  nadir  hallarda  təngnəfəs  oluram  və  məndə  güclü  ürək 
döyünmələri olmur. 
 
3. Həftədə bir dəfə və ya daha tez-tez mən çox vaxt həyəcanlı və ya 
əsəbi oluram. 


122 
 
 
4. Mənim baĢım tez-tez ağrıyır. 
 
5. Həftədə iki-üç dəfə gecələr məni qorxulu yuxular narahat edir. 
 
6. Son zamanlar mən özümü hər zaman olduğundan pis hiss edirəm. 
 
7. Demək olar ki, hər gün məni qorxudan nə isə baĢ verir. 
 
8. Elə vaxtlar olub ki, mən həyəcanlandığıma görə yata bilməmiĢəm. 
 
9. Adətən iĢ mənə  böyük gərginliklə baĢa gəlir. 
 
10.  Bəzən  mən  elə  əsəbləĢmiĢ  vəziyyətdə  oluram  ki,  bu  mənə 
yatmağa mane olur. 
 
11. Vaxtın çox hissəsini mən həyatdan narazı olaraq keçirirəm. 
 
12. Məni daim nə isə narahat edir. 
 
13. Mən öz tanıĢlarım və dostlarımla az-az görüĢməyə çalıĢıram. 
 
14. Həyat mənim üçün demək olar ki, həmiĢə gərgindir. 
 
15.  Mənim  üçün  hər  hansı  bir  məsələ  və  ya  iĢ  üzərində  diqqətimi 
toplamaq çox çətindir. 
 
16. Mən gün ərzində çox yoruluram. 
 
17. Mən gələcəyə inanıram. 
 
18. Mən çox vaxt qəmgin düĢüncələrə dalıram. 
 
19. Bəzən mənə elə gəlir ki, mənim baĢım həmiĢə olduğundan yavaĢ 
iĢləyir. 
 
20. Mənim üçün ən çətin mübarizə özümlə apardığım mübarizədir. 
 
21.  Mən  demək  olar  ki,  həmiĢə  kimin  və  ya  nəyin  isə  barəsində 
narahat oluram. 
 
22. Mənim özümə inamım azdır. 
 
23. Mən tez-tez özümə qarĢı inamsızlıq hiss edirəm. 
 
24.  Həftədə  bir  neçə  dəfə  qarnımın  yuxarı  hissəsindəki  (cinağın 
altında) xoĢagəlməz hisslər məni narahat edir. 
 
25.  Bəzən  məndə  elə  hiss  yaranır  ki,  sanki  mənim  qarĢımda  çoxlu 
çətinliklər yaranmıĢdır. 
 
26.  Həftədə  bir  dəfə  və  ya  daha  tez-tez  mən  heç  qəfildən  bütün 
bədənimi bürüyən istilik hiss edirəm. 
 
27.  Arabir  mən  özümü  həddindən  çox  yüklədiyim  üçün  əldən 
düĢünürəm. 
 
28. Mən necə geyindiyimə çox diqqətlə yanaĢıram. 
 
29. Son vaxtlar mənim görmə qabiliyyətim zəifləyib. 
 
30.  Ġnsanlar  arasındakı  münasibətlərdə  çox  vaxt  ədalətsizlik  hökm 
sürür. 
 
31. Məndə elə güclü narahatçılıq keçirdiyim dövrlər olub ki, hətta bir 
yerdə oturub qala bilməmiĢəm. 
 
32. Mən imkan olan kimi məmnuniyyətlə rəqs edirəm. 
 
33.  Mən  imkan  daxilində  insanların  çox  olduğu  yerlərdən  uzaq 
qalmağa çalıĢıram.  
 
34. Mənim mədəm məni çox narahat edir. Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə