Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə51/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   88

150 
 
 
a)  çətinliyə  rast  gəlməmiĢ  hər  Ģeyi  qabaqcadan  planlaĢdırmağa 
çalıĢıram 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) hesab edirəm ki, çətinliklər yarana-yarana onların öhdəsindən gələ 
biləcəyəm 
110.  Müxtəlif  ictimai  tədbirlər  zamanı  mən  insanlarla  asanlıqla  kontakta 
girirəm. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
111.  Ġnsanları  nə  isə  etməyə  məcbur  etmək  üçün  bir  qədər  diplomatiya  və 
inandırmaq qabiliyyəti lazım olanda adətən bunu mənim etməyimi istəyirlər. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
112. Olmaq maraqlıdır:  
 
a) gənclərə peĢə seçməyə yardım edən məsləhətçi 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) texiki müəssisənin rəhbəri 
113.  Əgər  mən  adamın  ədalətsiz  olmasından  və  ya  özünü  eqoistcəsinə 
aparmasından əminəmsə bunu ona bildirirəm hətta bu xoĢ olmayan Ģeylərlə 
bağlı olsa da. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
114.  Mən  bəzən  zarafat  üçün  səfeh  sözlər  deyirəm  ki,  insanları 
təəccübləndirim və onların nə deyəcəyini görüm. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
115. Mən konsert, teatr mövzularında yazan qəzet tənqidçisi olmaq istərdim. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
116.  Mənim  iclasda  uzun  müddət  əyləĢəndə  heç  vaxt  nəyin  isə  Ģəklini 
çəkməyə və ya əlimdə fırlatmağa, yerimdə qurcalanmağa ehtiyacım olmur. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
117. Əgər biri mənə nəyi isə düz demirsə mən yəqin ki, düĢünərəm. 
 
a) ―o – yalançıdır‖ 
 
b) əmin deyiləm 


151 
 
 
c) ―yəqin ki, o, yaxĢı məlumatlandırılmayıb‖ 
118.  Mən  pis  olan  heç  bir  Ģey  etməsəm  belə,  hansısa  cəza  ilə  məni 
hədələdiyini hiss edirəm. 
 
a) tez-tez 
 
b) bəzən 
 
c) heç vaxt 
119.  Xəstəliklərin  fiziki  faktorlar  nəticəsində  baĢ  verdiyi  kimi  həm  də  çox 
vaxt  psixi  faktorlar  nəticəsində  baĢ  verməsi  haqqında  fikirlər,  məncə,  çox 
ĢiĢirdilmiĢdir. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
120.  Ənənəvi  mərasimlərin  təntənəliliyini  və  əzəmətini  qoruyub  saxlamaq 
lazımdır. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
121. Ġnsanların mənim özümü guya qeyri-adi və ya qəribə aparmağım barədə 
düĢünəcəkləri haqqında fikir məni narahat edir. 
 
a) çox 
 
b) bir qədər 
 
c) tamam narahat etmir 
122. Hər hansı bir iĢi görərkən mən iĢləməyə üstünlük verərdim. 
 
a) kollektivin tərkibində 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) müstəqil 
123.  Məndə  dövrlər  olur  ki,  özümə  qarĢı  hiss  etdiyim  yazıqlıq  hissindən 
uzaqlaĢmaq mənim üçün çox çətin olur. 
 
a) tez-tez 
 
b) bəzən 
 
c) heç vaxt 
124. Çox vaxt mən insanlara çox tez acıqlanmağa baĢlayıram. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
125.  Mən  həmiĢə  öz  köhnə  vərdiĢlərimdən  asanlıqla  əl  çəkirəm  və 
əvvəlkilərə geri qayıtmıram. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
126. Əgər maaĢ eyni olsaydı mən  ... olmağa üstünlük verərdim. 
 
a) vəkil 


152 
 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) pilot və ya gəmi kapitanı 
127. ―YaxĢı‖ – ―ən pis‖, ―yavaĢ‖ - ... 
 
a) ―sürətli‖ 
 
b) ―yaxĢı‖ 
 
c) ―ən sürətli‖ 
128. AĢağıdakı hansı birləĢmə ilə bu hərf birləĢməsini davam etdirmək olar: 
ROOOORROOOORRR ... 
 
a) ORRR 
 
b) OORR 
 
c) ROOO 
129.  PlanlaĢdırdığım  və  ümid  bəslədiyim  Ģeyi  həyata  keçirmək  vaxtı  gəlib 
çatanda mən artıq bu iĢi görməyə həvəsdən düĢdüyümü aĢkar edirəm. 
 
a) düzdür 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) düz deyil 
130.  Mən  çox  vaxt  baĢqalarının  yaratdığı  səs-küyə  diqqət  vermədən  iĢimi 
səliqə ilə görməyə davam edirəm. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
131.  Mən  bəzən  kənar  adamlara  onların  məndən  soruĢub-ĢoruĢmadığından 
asılı olmayaraq mənim üçün mühüm görünən Ģeyləri deyirəm. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
132.  Asudə  vaxtımın  çox  hissəsini  mən  dostlarımla  keçmiĢ  əyləncələrimiz 
haqqında  - hansılardan ki, çox ləzzət alırdım – söhbətlərdə keçirirəm. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
133. Mən ―lağlağı‖ üçün cəsur riskli hərəkətlər təĢkil etməyi xoĢlayıram. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
134. YığıĢdırılmamıĢ otağın görkəmi məni çox əsəbiləĢdirir 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
135. Mən özümü ünsüyyətli, açıq adam hesab edirəm. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 


153 
 
 
c) xeyr 
136. Ünsiyyət zamanı mən ... 
 
a) öz hisslərimi sərbəst biruzə verirəm 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) öz təəssüratlarımı ―içimdə‖ tuturam 
137. Mən musiqini sevirəm. 
 
a) yüngül, canlı 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) hissiyyatlı 
138.  Poemanın  gözəlliyi  məni  yaxĢı  düzəldilmiĢ  silahdan  daha  çox  heyran 
edir. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
139. Əgər mənim çox uğurlu fikirim ətrafdakılar tərəfindən sezilməzsə, onda 
mən ... 
 
a) bununla barıĢıram 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) insanlara onu bir daha eĢitmək imkanı verərəm 
140. Mən fotomüxbir iĢləmək istərdim 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
141.  TanıĢ  olmayan  insanlarla  ünsiyyətdə  ehtiyatlı  olmaq  lazımdır,  çünki, 
məsələn, yoluxmaq olar. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
142.  Xaricdə  səfərdə  olarkən  mən  ekuskursiya  rəhbərinin  yanında  olmağı 
marĢrutu müstəqil planlaĢdırmaqdan üstün tuturam. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
143.  Məni  ədalətli  olaraq  çalıĢqan  və  əməksevər,  amma  o  qədər  də  böyük 
müvəffəqiyyət qazanmayan bir adam hesab edirlər. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
144.  Əgər  insanlar  mənim  onlara  yaxĢı  müasibətimdən  öz  maraqları  üçün 
istifadə edirlərsə, mən buna görə hirslənmirəm və tezliklə bunu unuduram. 
 
a) düzdür 
 
b) orta bir mövqe Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə