Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə48/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   88

138 
 
 
Cavab verərkən, unutmayın ki: 
-
 
suallar  çox  qısa  olduğuna  görə  onların  içinə  bütün  zəruri  olan 
təfsilatları  yerləĢdirmək  olmur,  detallar  üzərində  düĢünmədən  tipik 
situasiyaları yadınıza salın; 
-
 
düĢüncələrə vaxt sərf etməyin, ağlınıza gələn ilk təbii cavabı yazın; 
-
 
bir  dəqiqə  ərzində  bir  neçə  suala  cavab  verməyə  çalıĢın,  onda  siz 
iĢinizi təqribən 35 dəqiqə ərzində bitirə bilərsiniz; 
-
 
müəyyən cavabın verilməsinin həqiqətən mümkün olmadığı bəzi hallar 
istisna olmaqla aralıq, ―qeyri-müəyyən‖ cavablardan qaçınmağa çalıĢın (5-6 
suala bir ―qeyri-müəyyən‖ cavab ola bilər); 
-
 
heç  nəyin  üstündən  keçmədən,  mütləq  bütün  suallara  ardıcıl  cavab 
verin; 
-
 
ola bilər ki, bəzi sualları özünüzə aid etmək çətin olsun, ən çox uyğun 
gələn  cavabı  verməyə  çalıĢın.  Öz  cavablarınızla  xoĢ  təəssürat  yaratmağa 
çalıĢmayın. Öz Ģəxsi rəyinizi azad ifadə edin. 
 
Sorğu mətni 
1. Mən indicə oxuduğum təlimatı yaxĢı baĢa düĢdüm. 
 
a) bəli; 
 
b) əmin deyiləm; 
 
c) yox; 
2. Mən hər bir suala mümkün olduğu qədər səmimi cavab verməyə hazıram. 
 
a) bəli; 
 
b) əmin deyiləm; 
 
c) yox; 
3. Mən arabir ... yerləĢən evdə yaĢamağa üstünlük verərdim. 
 
a) abad Ģəhərdə 
 
b) Ģəhərlə kənd arasında 
 
c) qalın meĢəliklərdə tənha 
4.  Mən  öz  çətinliklərimin  öhdəsindən  gəlmək  üçün  özümdə  kifayət  qədər 
qüvvə hiss edirəm. 
 
a) həmiĢə 
 
b) adətən 
 
c) nadir hallarda 
5. Mən vəhĢi heyvanları görəndə - hətta onlar möhkəm qəfəslərdə olsalar da 
– narahatlıq hiss edirəm. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
6. Mən insanları və onların dediyi fikirləri tənqid etməkdən vaz keçirəm. 
 
a) bəli 
 
b) bəzən 


139 
 
 
c) xeyr 
7. Mən, mənim fikrimcə buna layiq olan adamlar haqqında kinayəli fikirlər 
söyləyirəm. 
 
a) adətən 
 
b) bəzən 
 
c) heç vaxt 
8. Klassik musiqi mənim xoĢuma estrada musiqidən daha çox xoĢuma gəlir. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
9. Əgər mən dalaĢan uĢaqları görsəm ... 
 
a) onlara məsələni öz aralarında həll etməyə imkan verərdim. 
 
b) əmin deyiləm. 
 
c) onları ayırardım. 
10. Ġnsanlarla ünsiyyətdə olanda mən ... 
 
a) həvəslə söhbətə qoĢuluram 
 
b) nə isə orta bir vəziyyət 
 
c) bir tərəfdə sakitcə qalmağa üstünlük verirəm 
11. Məncə ... olmaq maraqlıdır. 
 
a) inĢaat-mühəndisi 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) dramaturq 
12.  Mən  küçədə  dayanıb  rəssamın  iĢinə  baxmağı,  dalaĢan  adamlara  qulaq 
asmaqdan üstün tuturam. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
13. Adətən mən özlərindən razı adamlarla yola gedə bilirəm, baxmayaraq ki, 
onlar çox lovğalanırlar və ya özləri haqqında çox yüksək fikirdədilər. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) yox 
14. Ġnsanın bədbəxt olması həmiĢə onun üzündən oxunur 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
15.  Məzuniyyət  (tətil)  daha  uzun  və  hər  kəs  onu  mütləq  istifadə  etməyə 
məcbur olsaydı yaxĢı olardı 
 
a) razıyam 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) razı deyiləm 


140 
 
16. Mən sabit az maaĢlı iĢdənsə böyük, amma qeyri-sabit maaĢlı iĢə üstünlük 
verərdim 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
17. Mən öz hisslərim haqqımda ... danıĢıram. 
 
a) ancaq zəruri olan halda 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) imkan olan kimi həvəslə danıĢıram 
18. Arabir anlaĢılmaz səbəblər üzündən məndə qeyri-müəyyən təhlükə və ya 
qabil qorxu hissi yaranır. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
19. Mənim təqsirim olmadan məni haqsız yerə tənqid edəndə mən 
 
a) özümü təqsirli hesab etmirəm 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) hər halda özümü bir qədər təqsirli hiss edirəm 
20. Pulla demək olar ki, hər Ģeyi almaq olar 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
21. Mənim qərarlarıma ... daha çox rəhbərlik edir 
 
a) qəlbim 
 
b) qəlbim və ağlım bərabər dərəcədə 
          c) ağlım 
22. Ġnsanların çoxu bir-birinə yaxın olsaydılar və hamı kimi rəftar etcəydilər 
daha xoĢbəxt olardılar 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
23.  Bəzən  mən  güzgüyə  baxanda  sağ  və  sol  tərəflərimi  müəyyən  etmək 
mənim üçün çətindir. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
24. Söhbət zamanı mən ... üstünlük verirəm. 
 
a) ağlıma gələn fikirləri olduğu kimi deməyə 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) əvvəlcə öz fikirlərimi yaxĢıca xülasə etməyə 
25.  Kimsə  məni  möhkəm  hirsləndirəndən  sonra  mən  kifayət  qədər  tez 
sakitləĢirəm. 


141 
 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
26. Eyni iĢ vaxtı və eyni maaĢla ... iĢləmək daha maraqlı olardı. 
 
a) xarrat və ya aĢpaz 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) yaxĢı restoranda ofisiant 
27. Məni ictimai vəzifələrə ... seçiblər. 
 
a) çox nadir hallarda 
 
b) bəzən 
 
c) dəfələrlə 
28. ―Kürək‖ ―yer qazmağa‖ aiddir, ―bıçaq‖ isə aiddir buna: 
 
a) ―itidir‖ 
 
b) ―kəsir‖ 
 
c) ―göstəriĢ verir‖ 
29. Bəzən hər hansı  bir fikir baĢıma girdiyi üçün yata bilmirəm. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
30. Mən öz həyatımda qoyduğum məqsədlərə demək olar ki, həmiĢə çatıram. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
31. KöhnəlmiĢ qanunu dəyiĢmək lazımdır. 
 
a) ancaq dərin, əsaslı müzakirələrdən sonra 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) olduqca tez bir zamanda 
32. Mən sürətlə fəaliyyət  göstərməyi  tələb  edən, nəticələri  baĢqa adamlarla 
təsir edə biləcək bir Ģey üzərində iĢləyəndə özümü narahat hiss edirəm. 
 
a) düzdür 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) düz deyil 
33. TanıĢlarımın çoxu məni çox maraqlı həmsöhbət hesab edirlər. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
34. Mən pinti, özünə baxmayan adamlar görəndə ... 
 
a) onları olduğu kimi qəbul edirəm. 
 
b) orta bir mövqe. 
 
c) onlara qarĢı ikrah və qəzəb hiss edirəm. 
35. Mən bir qrup insanın diqqət mərkəzində olanda özümü bir qədər naqolay 
hiss edirəm. Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə