Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə59/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   88

176 
 
özünü mühakimə edir, günahları öz üzərinə yazır, passiv, hər hansı bir daha 
güclü insanda dayaq tapmağa çalıĢır. 
9-12  –  utancaq,  mülayim,  tez  utanan,  vəziyyəti  nəzərə  almadan  daha 
güclüyə tabe olmağa  çalıĢir. 
0-8  –  təvazökar,  ürkək,  güzəĢtə  gedən,  emosional  cəhətdən  təmkinli, 
tabe olmağı bacaran, öz fikri olmayan, bütün vəzifələrini vicdanla və sakitcə 
yerinə yetirən. 
VI. Asılı 
13-16  –  özündən    qətiyyən  əmin  olmayan,  beynindən  çıxmayan 
qorxulara və əndiĢələrə  malik,  hər bir səbəbdən  həyəcanlanan, ona  görə  də 
baĢqalarından, özgənin  fikrindən asılı olan. 
9-12  –  qorxaq, sözə baxan, aciz, müqavimət göstərməyi  bacarmayan, 
ürəkdən inanır ki, baĢqaları həmiĢə haqlıdır. 
0-8 - üzüyola, yumĢaq, kömək və məsləhət gözləyən, inanan, 
baĢqalarını vəsf etməyə meylli, nəzakətli. 
VII. Xeyirxah 
9-12 – hamıyla mehriban və lütfkar, qəbul olunmağa və sosial təqdirə 
meylli, vəziyyətdən asılı olmayaraq hamı üçün ―yaxĢı olmaq‖ tələbini yerinə 
yetirməyə  çalıĢan,  mikroqrupun  məqsədləri  üçün  çalıĢan,  sıxıĢdırıb 
çıxartmaq  və  sakitləĢdirmək  üçün  inkiĢaf  etmiĢ  mexanizmlərinə  malik, 
dəyiĢkən emosionalı (xarakterin isteroid tipi). 
0-8  -  əməkdaĢlığa,  kooperasiyaya  meylli,  problemlərin  həllində  və 
konfliktli vəziyyətlər-də güzəĢtə gedən, ətrafdakıların fikirlərilə razılaĢmağa 
çalıĢan,  Ģüurlu  Ģəkildə  üzüyola,  insanlarla  münasibətdə  ―yaxĢı  davranıĢ‖ 
prinsiplərinə, qaydalarına və Ģərtlərinə əməl edən, qrupun məqsədlərinə nail 
olmaqda  təĢəbbüskar,  kömək  etməyə,  diqqət  mərkəzində  olmağa  çalıĢan, 
ünsiyyətli, münasibətlərdə xeyirxahlıq və istiqanlılıq göstərir. 
VIII. Altruist 
9-16  –  həddən  ziyadə  məsuliyyətli,  həmiĢə  öz  maraqlarını  qurban 
verən,  hamıya  kömək  etməyə  və  can  yandırmağa  çalıĢan,  öz  köməklərilə 
zəhlə  tökən,  ətrafındakılara  qarĢı  münasibətdə  həddən  artıq  aktiv, 
baĢqalarının əvəzinə məsuliyyəti öz üzərinə göturən (bu əks Ģəxsiyyət tipini 
gizlədən zahiri  ―maska‖  da ola bilər). 
0-8  –  insanlara  qarĢı  münasibətdə  məsuliyyətli,  nəzakətli,  yumĢaq, 
xoĢməramlı, insanlara qarĢı emosional münasibətini acımaqla, rəğbət, qayğı, 
mehribançılıq  göstərməklə  aĢkar  edir,  ətrafındakıları  sakitləĢdirməyi  və 
cəsarətləndirməyi bacarır, təmənnasız və həssasdır. 
 
Sorğu vərəqəsinin mətni 
 
Özünüz  haqqında  təsəvvürlərinizə  uyğun  gələn  cavabların  qarĢısında 
―+‖ iĢarəsini qoyun (əgər tam əmin deyilsinizsə, iĢarəni qoymayın). 


177 
 
I.
 
1. BaĢqaları onun haqqında xeyirxahlıqla 
düĢünürlər 
2. Ətrafdakılarda təəsurat yaradır 
3. Əmr etməyi bacarır 
4. Dediyinin üstündə durmağı bacarır 
           
II.
 
5. ġəxsi ləyaqət hissinə malikdir 
6. Müstəqildir 
7. Öz qeydinə qala bilər 
8. Etinadsızlıq göstərə bilər 
 
            III        9. Sərt olmağı bacara bilir 
                      10. Ciddidir, lakin həm də ədalətlidir 
                      11. Səmimi ola bilir 
                      12. BaĢqalarına qarĢı tənqidi münasibət göstərir  
            
            IV      13. Özünü yazıq göstərməyi sevir 
                      14. Çox vaxt qəmgindir 
                      15. Ġnamsızlıq göstərməyə qadirdir 
                      16. Tez-tez ümidsizliyə qapılır 
            
            V       17. Özünə qarĢı tənqidi olmağı bacarır 
                      18. Özünün haqlı olmadığını boynuna almağı bacarır 
                      19. Həvəslə tabe olur 
                      20. GüzəĢtə gedir 
 
          VI       21. Alicənabdır  
                     22. Tez məftun olur və təqlidə meyllidir 
                     23. Hörmətcildir 
                     24. Təqdir axtarandır 
            
          VII      25. ƏməkdaĢlıq qabiliyyətinə malikdir  
                     26. BaĢqaları ilə yola getməyə çalıĢır 
                     27. Xeyirxah, xoĢməramlıdır 
                     28. Diqqətli və mehribandır 
 
        VIII      29. Nəzakətlidir  
                     30. Təqdir edəndir 
                     31. Kömək çağırıĢlarına cavab verir 
                     32. Təmənnasızdır 
 
          I          33. Heyran etməyi bacarır 


178 
 
                     34. BaĢqaları yanında hörməti var 
                     35. Rəhbərlik etmək qabiliyyətinə malikdir 
                     36. Məsuliyyətli olmağı xoĢlayır 
 
          II        37. Özünə əmindir  
                     38. Özünə  güvənir və dediyinin üstündə durur 
                     39. Bacarıqlı və iĢgüzardır 
                     40. YarıĢmağı sevir 
 
          III       41.  Lazım olanda  ciddi və qətiyyətlidir  
                     42. Amansızdır, lakin qərəzsizdir 
                     43. Tündməcazdır 
                     44. Açıq və düz danıĢandır 
 
          IV       45. Əmr altında olmağı xoĢlamır  
                     46. Skeptikdir 
                     47. Onun xoĢına gəlmək çətindir 
                     48. Tez inciyən və xırdaçıdır 
 
          V        49. Tez karıxır 
                     50. Özünə əmin deyil 
                     51. GüzəĢtə gedəndir 
                     52. Təvazökardır 
 
          VI       53. Tez-tez baĢqalarının köməyinə gedir 
                     54. Avtoritetlərə çox hörmət edir 
                     55. Məsləhətləri məmnuniyyətlə qəbul edir 
                     56. Sadəlövhdür və baĢqalarını sevindirməyə çalıĢır 
 
          VII      57.Rəftarda həmiĢə lütfkardır  
                     58. Ətrafındakıların rəyini qiymətləndirir 
                     59. Ünsiyyətli və xoĢrəftardır 
                     60. YumĢaq ürəklidir 
 
          VIII    61. Mehribandır, sakitləĢdirməyi bacarır  
                     62. ġəfqətli  və ürəyiyumĢaqdır 
                     63. BaĢqalarının qayğısına qalmağı xoĢlayır 
                     64. Təmənnasız və əliaçıqdır 
 
                I    65. Məsləhət verməyi sevir  
                     66. Samballılıq  təəsuratı yaradır 
                     67. Zabitəli və amiranədir 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə