Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   88

42 
 
3.
 
Məndə nadir halda qəbzlik olur. 
4.
 
Məndə nadir halda baĢ ağrıları olur. 
5.
 
Mən nadir halda yoruluram. 
6.
 
Mən demək olar ki, həmiĢə özümü xoĢbəxt hiss edirəm. 
7.
 
Mən özümə əminəm. 
8.
 
Mənim üzüm heç vaxt qızarmır. 
9.
 
Dostlarımla müqayisədə mən özümü cəsarətli hesab edirəm. 
10.
 
Mən digərlərindən artıq qızarmıram. 
11.
 
Məndə nadir halda ürəkdöyünmə olur. 
12.
 
Adətən mənim əllərim yetərincə istidir. 
13.
 
Mən baĢqalarından artıq utancaq deyiləm. 
14.
 
Mənim özümə inamım azdır. 
15.
 
Bəzən mənə elə gəlir ki, heç bir iĢə yaramıram. 
16.
 
Bəzən mən elə həyacanlanıram ki, yerimdə otura bilmirəm. 
17.
 
Məni mədəm bərk narahat edir. 
18.
 
QarĢıdakı çətinlikləri aĢırmağa mənim iradəm çatmır. 
19.
 
Mən də baĢqaları kimi xoĢbəxt olmaq istərdim. 
20.
 
Bəzən mənə elə gəlir ki, qarĢımda o qədər çətinliklər yığılıb ki, onların 
öhdəsindən gəlməyəcəm. 
21.
 
Mən tez-tez dəhĢətli yuxular görürəm. 
22.
 
Bir iĢ görmək istəyəndə mən hiss edirəm ki, əllərim əsir. 
23.
 
Mənim yuxum hədsiz narahat və ayıqdır. 
24. Gələcəkdə ola biləcək uyğunsuzluqlar məni narahat edir. 
25. Mən heç bir təhlükənin olmayacağını dəqiq bildiyim hallarda belə qorxu 
keçirmiĢəm. 
26. Mən diqqətimi  iĢdə  və  ya baĢqa bir tapĢırıqda cəmləĢdirməkdə çətinlik 
çəkirəm.  
27. Mən böyük gərginliklə iĢləyirəm. 
28. Mən özümü tez itirirəm. 
29. Demək olar ki, həmiĢə kimə görə, ya da nəyə görə isə həyəcan keçirirəm. 
30. Mən hər Ģeyi ciddi qəbul etməyə meyilliyəm. 
31. Mən tez-tez ağlayıram. 
32. Mən bəzən ürəkbulanmadan və qusmadan əziyyət çəkirəm. 
33. Ayda bir dəfə və ya daha tez-tez məndə mədə bulanması olur. 
34. Mən çox vaxt üzümün qızaracağından qorxuram. 
35. Mən diqqətimi nədə isə cəmləməkdə əziyyət çəkirəm. 
36. Maddi durumum məni çox narahat edir. 
37.  Bəzən  mən  elə  Ģeylər  haqqında  düĢünürəm  ki,  heç  kimsə  ilə  onların 
barəsində danıĢmaq istəməzdim. 
38.  Məndə  elə  dövrlər  olub  ki,  o  zaman  həyəcan  məndə  tam  yuxusuzluq 
yaradıb. 


43 
 
39. Mən karıxdığım zamanlarda  güclü  Ģəkildə tərləyirəm  və buna  görə çox 
utanıram. 
40. Hətta soyuq günlərdə belə mən asanlıqla tərləyirəm. 
41.  Hərdən  bir  mənim  əsəblərim  elə  oyanır  ki,  mən  çətinliklə  yuxuya 
gedirəm. 
42. Mən çox tez coĢan insanam. 
43. Bəzən mən özümü tamamilə faydasız hesab edirəm. 
44. Bəzən mənə elə gəlir ki, mənim əsəblərim çox gərilib və mən bir andan 
sonra özümdən çıxacağam.  
45. Mən çox vaxt hiss edirəm ki, nə isə məni narahat edir. 
46. Mən baĢqalarına nisbətən çox-çox həssasam. 
47. Mən demək olar ki, həmiĢə aclıq hiss edirəm. 
48. Çox vaxt mən boĢ Ģeylərə görə əsəbləĢirəm. 
49. Həyat mənim üçün qeyri-adi gərginlik kimi görünür. 
50. Gözləmək məni həmiĢə əsəbləĢdirir. 
 
 
Sorğu  üzrə  tədqiqatın  nəticələrinin  qiymətləndirilməsi  müayinə 
olunanın  həyəcanlılığını  sübut  edən  cavablarının  miqdarının  hesablanması 
yolu ilə aparılır. 
 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50-ci 
sualların hər birinə verilən ―hə‖ cavabına görə və 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, -cü sualların hər birinə görə ―yox‖ cavabına görə 1 bal verilir. 
 
Yekun qiymət: 
 
40-50 bal – çox yüksək həyəcanlılıq səviyyəsinin göstəricisidir. 
 
25-40 bal – yüksək həyəcanlılıq səviyyəsinin göstəricisidir.  
 
15-25 bal – orta (yüksək tendensiyalı) həyəcanlılıq səviyyəsi. 
 
5-15 bl – orta (aşağı tendensiyalı) həyəcanlılıq səviyyəsi. 
 
0-5 bal – həyəcanlılığın aşağı səviyyəsi
 
1975-ci  ildə  V.Q.Norakidze  sorğuya  cavablarda  nümayiĢkarlığı, 
qeyri-səmimiliyi aĢkara çıxarmağa imkan verən yalan Ģkalasını əlavə etdi. 
 
Həmin sorğunun variantı aĢağıda verilmiĢdir. 
 
Həyəcan Ģkalası 
1.
 
Mən yorulmadan uzun müddət iĢləyə bilirəm. 
2.
 
Mən  bunun  mənim  üçün  rahat  olub-olmayacağını  hesaba  almadan 
verdiyim sözü həmiĢə yerinə yetirirəm. 
3.
 
Adətən mənim əllərim və ayaqlarım isti olur. 
4.
 
Mənim baĢım çox nadir hallarda ağrayır. 
5.
 
Mən öz gücümdən əminəm. 
6.
 
Gözləmək məni həmiĢə əsəbləĢdirir. 


44 
 
7.
 
Bəzən mənə elə gəlir ki, mən heç bir Ģeyə yaramıram. 
8.
 
Adətən mən özümü çox xoĢbəxt hiss edirəm. 
9.
 
Mən diqqətimi bir Ģeydə cəmləyə bilmirəm. 
10.
 
UĢaqlıqda  mən,  mənə  tapĢırılan  hər  Ģeyi  dərhal  və  sözsüz  yerinə 
yetirmiĢəm. 
11.
 
Ayda bir dəfə və ya daha tez-tez mənim mədəm pozulur. 
12.
 
Mən çox vaxt qeyri-ixtiyari olaraq nəyin isə məni narahat etdiyini hiss 
edirəm. 
13.
 
Mən  hesab  edirəm  ki,  baĢqa  adamların  əksəriyyətindən  heç  də  çox 
əsəbi deyiləm. 
14.
 
Mən çox da utancaq deyiləm. 
15.
 
Həyat mənim üçün həmiĢə gərgindir. 
16.
 
Bəzən elə olur ki, mən anlamadığım Ģeylərdən danıĢıram. 
17.
 
Mən də elə baĢqaları qədər qızarıram. 
18.
 
Mən çox vaxt boĢ Ģeylərə görə dilxor oluram. 
19.
 
Mən  çox  nadir  hallarda  özümdə  ürəkdöyünməsi  və  ya  təngnəfəslik 
hiss edirəm. 
20.
 
Tanıdığım bütün adamların heç də hamısı mənim xoĢuma gəlmir. 
21.
 
Məni nə isə narahat edəndə yata bilmirəm. 
22.
 
Adətən mən sakitəm və dilxor etmək heç də asan deyil. 
23.
 
Məni tez-tez qorxulu yuxular narahat edir. 
24.
 
Mən hər Ģeyi ciddi olaraq qəbul etməyə meyilliyəm. 
25.
 
Mən əsəbləĢəndə möhkəm tərləyirəm. 
26.
 
Mənim yuxum çox narahat və qırıq-qırıqdır.  
27.
 
Oyunlarda mən uduzmaqdansa udmağa üstünlük verirəm. 
28.
 
Mən baĢqa adamlardan daha çox həssasam. 
29.
 
Bəzən  elə  olur  ki,  ədəbsiz  zarafatlar  və  ya  söz  atmalar  məndə  gülüĢ 
yaradır. 
30.
 
Mən  də,  baĢqaları  öz  həyatından  razı  olduqları  kimi,  öz  həyatımdan 
razı olmaq istəyirəm. 
31.
 
―Mən‖im məni çox narahat edir. 
32.
 
Mən həmiĢə öz maddi vəziyyətim və iĢim barədə düĢünürəm. 
33.
 
Mən  bəzi  adamlara  ehtiyatla  yanaĢıram,  baxmayaraq  ki,  onlar  mənə 
heç bir ziyan vura bilməzlər. 
34.
 
Bəzən  mənə  elə  gəlir  ki,  mənim  qarĢımda  öhdəsindən  gələ 
bilməyəcəyim çətinliklər dağ kimi durur. 
35.
 
Mən tez karıxıram. 
36.
 
Bəzən mənim əsəblərim elə oynayır ki, yata bilmirəm. 
37.
 
Mən  münaqiĢələrdən  və  çətin  vəziyyətlərdən  uzaq  olmağa  üstünlük 
verirəm. 
38.
 
Bəzən məni ürəkbulanma və qusma tutur. 
39.
 
Mən heç vaxt görüĢə və iĢə gecikmirəm. Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə