B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
#41196
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Sual: İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq yamacların kənd təsərrüfatı bitkiləri altında 

istifadə edilməsi, otlaq və örüşlərin intensiv otarılması, meşələrin məhv edilməsi hansı prosesin 

sürətlənməsinə səbəb olur? (Çəki: 1)

eroziya hadisəsinin

susuzlaşma hadisəsinin

səhralaşma hadisəsinin

bataqlıqlaşma hadisəsinin

quraqlaşma hadisəsinin

Sual: Torpağın münbit qatının yağış və qar suları ilə yuyulub aparılması prosesi necə adlanır? 

(Çəki: 1)

hava eroziyası

külək eroziyası

su eroziyası

yağış eroziyası

qar eroziyası

Sual: Hansı proses nəticəsində torpaqda azot, fosfor, kaliumun mənimsənilməsi və 

mikroelementlərin azalması baş verir? (Çəki: 1)

su eroziyası nəticəsində

külək eroziyası nəticəsində

şoran eroziya nəticəsində

səthi eroziya nəticəsində

dağıdıcı eroziya nəticəsində

Sual: Torpaqda baş verən eroziya hadisəsi onun hansı xassələrinin pisləşməsinə səbəb olur? 

(Çəki: 1)

mexaniki və istilik xassələrini

termiki və kimyəvi xassələrini

maqnit və elektrik xassələrini

kapillyarlıq və duzluluq xassələrini

fiziki və kimyəvi xassələrini

B

ÖLMƏ

: 07 02

Ad

07 02Suallardan

20

Maksimal faiz20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Yer səthində ekoloji sistemlərin inkişafı və həyatın mümkünlüyü hansı faktorlarla 

müəyyən olunur? (Çəki: 1)

torpağın quruluğu və havanın istiliyi

torpağın nəmliyi və havanın rütubəti

torpağın məsaməliyi və havanın şaxtalığı

torpağın məhsuldarlığı və iqlim şəraiti

torpağın şoranlığı və iqlimin quraqlığıSual: Yer süxurlarının üst horizontlarında orqanizmləri bitki örtüyünün, atmosferin, hidrosferin 

uzunmüddətli mürəkkəb qarşılıqlı təsiri nəticəsində nə əmələ gəlmişdir? (Çəki: 1)

süxurlar əmələ gəlmişdir

su əmələ gəlmişdir

dənizlər əmələ gəlmişdir

gillər əmələ gəlmişdir

torpaq əmələ gəlmişdir

Sual: Torpağa edilən antropogen təsirlər ona nə kimi təsir göstərir? (Çəki: 1)

 şoranlığını dəyişir

məhsuldarlığı artırır

deqradasiyaya uğradır

münbitliyini artırır

deformasiyaya uğradır

Sual: Hansı sistemlərin torpaqları yüksək dərəcədə deqradasiyaya məruz qalır? (Çəki: 1)

ekosistemlərin

biosenozların

biotopların

aqrosistemlərin

biosistemlərin

Sual: Torpağın üzvi və qeyri – üzvi maddələrlə zəngin olan qatı necə adlanır? (Çəki: 1)

münbit qatı

şoran qatı

susuz qatı

turşulu qatı

humus qatı

Sual: Torpaq uzun müddət səpin altında qaldıqda onun hansı ehtiyatı 60% azalır? (Çəki: 1)

humus ehtiyatı

mineral ehtiyatı

su ehtiyatı

hava ehtiyatı

duzluluq ehtiyatı

Sual: Torpağa edilən antropogen təsirin əsas növləri hansılardır? (Çəki: 1)

torpağın şoranlaşması və eroziyası

torpağın çirklənməsi və eroziyası

torpağın quruması və çatlaması

torpağın çatlaması və duzlaşması

torpağın susuzlaşması və quruması

Sual: Torpağın çirklənmə növləri hansılardır Hansı cavab düzgün deyil? (Çəki: 1)

pestisidlərlə çirklənmə

radionuklidlərlə çirklənmə

səhralaşma

şoranlaşma və bataqlılaşma

torpağın münbitləşdirilməsiSual: Torpağın üst münbit qatının yuyulub aparılması hadisəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

 eroziya adlanır

bataqlılaşma adlanır

şoranlaşma adlanır

duzsuzlaşma adlanır

susuzlaşma adlanır

Sual: Torpaqların külək tərəfindən sovrulub aparılması hansı eroziyanın yaranmasına səbəb 

olur? (Çəki: 1)

su eroziyasının

külək eroziyasının

səth eroziyanın

xətti eroziyanın

yağış eroziyası

Sual: Torpaq eroziyası ətraf mühitə necə təsir göstərir? (Çəki: 1)

ekoloji vəziyyəti pisləşdirir

ekoloji vəziyyət normalaşdırır

ekoloji vəziyyəti nizamlayır

ekoloji vəziyyət təsir etmir

ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdırır

Sual: Torpağın və bitki örtüyünün deqradasiyası, onların bioloji və iqtisadi məhsuldarlığının 

azalması, tamamilə itirilməsinə hansı hadisə səbəb olur. (Çəki: 1)

 səhralaşma hadisəsi

şoranlaşma hadisəsi

duzlaşma hadisəsi

eroziya hadisəsi

bataqlılaşma hadisəsi

Sual: Torpağın səhralaşması necə formada özünün göstərir? (Çəki: 1)

yayılma və dərinləşmə formalarında

dezertifikasiya və dərinləşmə formalarında

genişlənmə və dayazlaşma formalarında

daralma və susuzlaşma formalarında

intensivləşmə və sabitləşmə formalarında

Sual: Bitki örtüyünün tərkibinin dəyişməsi, torpağın eroziyası və şoranlaşmasının təsirinin 

nəticəsi olaraq səhralaşması 4 dərəcəyə ayırırlar. Hansı cavab düzgün deyil. (Çəki: 1)

zəif səhralaşma, məhsuldarlıq 10% azalır

orta dərəcə səhralaşma məhsuldarlıq 10-50% azalır

adi vəziyyətdir, məhsuldarlıq yüksəkdir

yüksək dərəcə səhralaşma məhsuldarlıq 50%-dən çox azalır

çox yüksək səhralaşma, məhsuldarlıq yoxdur

Sual: Əsasən torpağın hansı qatı çirklənməyə məruz qalır (Çəki: 1)

üst qatı məruz qalır

dərinlikləri məruz qalır
səthi məruz qalır

süxurlar məruz qalır

daşlar məruz qalır

Sual: Torpağın tərkibində böyük qatılıqda olan hansı maddələr torpaqdakı canlı orqanizmlərə 

öldürücü təsir göstərir? (Çəki: 1)

gübrələr və fosfatlar

kimyəvi birləşmələr və toksikatlar

duzlar və qələvilər

turşular və azotlar

pestisidlər və göbələklər

Sual: Torpağı çirkləndirən pestisidlər içərisində insan və ətraf mühit üçün ən təhlükəlisi hansı 

birləşmələrdir? (Çəki: 1)

üzvi maddələr

polimerlər

üzvi xlorbirləşmələri

gübrələr


radioaktiv tullantılar

Sual: Hər hansı yolla insan orqanizminə daxil olan üzvi xlor birləşmələr DDT orqanizmdə hansı 

dəyişikliklər yaradır? (Çəki: 1)

ciyər xəstəliyi və sümük dəyişikliyi

böyrək xəstəliyi və qan dəyişikliyi

sümük xəstəliyi və leykosit dəyişikliyi

şiş xəstəlikləri və genetik dəyişiklər

qan xəstəliyi və genetik dəyişikliyi

Sual: Torpağa verilən hansı gübrələr orada nitrat sulfat və xloridlərə çevrilərək bitkilərin 

məhsuldarlığına və inkişafına mənfi təsir göstərir? (Çəki: 1)

kalium və azot gübrələri

ikiqat superfosfat və azot gübrələri

xlor və kalsium gübrələri

azot və kalsium gübrələri

azot və superfosfat gübrələri

Sual: Torpaqda nitritlərin miqdarının çoxalması oksigenin azalmasına səbəb olduğundan 

atmosferə hansı qazların atılmasına çoxalır? (Çəki: 1)

“istixana” qazlarının

tüstü qazlarının

azotlu qazların

fosforlu qazların

hisli qazlarınB

ÖLMƏ

: 08 01

Ad

08 01Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq
Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə