B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
#41196
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


B

AXIŞ

Testlər

/1228#01#Y15#01#500/Baxış

T

EST

: 1228#01#Y15#01#500

Test


1228#01#Y15#01#500

Fənn


1228 - Tətbiqi ekologiya

Təsviri


[Təsviri]

Müəllif


Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmələr


33

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 01 01

Ad

01 01Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Hansı elm ətraf mühitin tarazlığını və bu tarazlığın pozulmasına təsir edən təbii, 

antropogen və fiziki prosesləri öyrənir? (Çəki: 1)

Ekologiya

sosiologiya

politologiya

tarix


fəlsəfə

Sual: Ekologiyanın əsas neçə bölməsi var? (Çəki: 1)

sadə və mürəkkəb bölmələr

ümumi və xüsusi bölmələri

fiziki və kimyəvi bölmələri

üzvi və qeyri – üzvi bölmələri

canlı və cansız bölmələriSual: Ətraf mühitə təsirinə görə antropogen təsirlər necə qruplaşdırılır? (Çəki: 1)

 birbaşa və dolayısı

tam və birbaşa

bilavasitə və ayrılıqda

birbaşa və ayrı – ayrı

bütöv və tam

Sual: Ətraf mühiti çirkləndirən maddələr hansı aqreqat halında olurlar? (Çəki: 1)

 buxar, buz, qaz, toz halında

maye, buxar, toz, bərk halında

bərk, maye, qaz, toz halında

bərk, kristal, amorf, toz halında

buz, qaz, maye, suspenziya halında

Sual: Ətraf mühitə canlıların və insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərə biləcək qədər 

maddələrin daxil olmasına nə deyilir? (Çəki: 1)

ətraf mühitin təmizlənməsi

ətraf mühitin sağlamlaşması

ətraf mühitin pozulması

ətraf mühitin çirklənməsi

ətraf mühitin şəffaflaşması

Sual: Kanserogen maddələrdən hansı maddə ətraf mühiti daha çox çirkləndirir və canlıların 

həyat tərzində böyük dəyişikliklər yaradır? (Çəki: 1)

turşular


üzvi maddələr

pestisidlər

karbohidrogenlər

benzopren maddəsiB

ÖLMƏ

: 01 02

Ad

01 02Suallardan

26

Maksimal faiz26

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Orqanizm səviyyəsindən yuxarıdakı müxtəlif sistemləri hansı ekologiya tədqiq edir? (Çəki: 

1)

insan ekologiyasıgenetik ekologiya

ümumi ekologiya

fiziki ekologiya

kosmik ekologiya

Sual: Müxtəlif orqanizmlərin ətraf mühitlə münasibətlərini ekologiyanın hansı bölməsi tədqiq 

edir? (Çəki: 1)
tətbiqi bölməsi

sosial bölməsi

kimyəvi bölməsi

xüsusi bölməsi

genetik bölməsi

Sual: Ümumi ekologiya bir – biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan neçə bölmələrə ayrılır? (Çəki: 1)

 faktorial, qlobal, tətbiqi, xüsusi, fiziki ekologiyalar

demoqrafiya, biosenoz, ekosistem, qlobal, xüsusi ekologiyalar.

populyasiya, qlobal, fiziki, kimyəvi, demoqrafiya ekologiyası

ekosister, biosenoz, biotop, faktorial, fiziki ekologiyalar

faktorial, populyasiyalar ekologiyasi, autekologiya, qlobal ekologiyalar

Sual: Müxtəlif faktorları və onların orqanizmlərə təsir qanunauyğunluqlarını ümumi ekologiyaya 

daxil olan hansı elmi öyrənir? (Çəki: 1)

faktorial ekologiya elmi

tətbiqi ekologiya elmi

fiziki ekologiya elmi

autekologiya elmi

təbiət ekologiya elmi

Sual: Ümumi ekologiyanın bir bölməsi olan hansı elm sahəsi ayrı – ayrı orqanizmlərilə yaşayış 

mühiti arasındakı qarşılıqlı əlaqələri öyrənir? (Çəki: 1)

demoqrafiya

antekologiya

biosenozlar

biotoplar

biosenozlar

Sual: Ümumi ekologiyanın bir bölməsi olan hansı elm sahəsi eyni növə mənsub orqanizmlərilə 

yaşayış mühiti arasındakı qarşılıqlı əlaqələrini öyrənir? (Çəki: 1)

biosenozun ekologiyası

biotopun ekologiyası

populyasiyanın ekologiyası

ekosistemin ekologiyası

yerin ekologiyası

Sual: Ümumi ekologiyanın bir bölməsi olan hansı elm sahəsi əhalinin tərkibini, sayını, onun 

tərkibindəki dəyişiklikləri öyrənir? (Çəki: 1)

populyasiya

antekologiya

ekosistemlər

demoqrafiya

sinekologiya

Sual: Yer qabığının yaradılması, onun fəaliyyətində canlı orqanizmlərin və onların həyat 

fəaliyyəti məhsullarının rolu olan biosfer haqqında ali dərəcəli elm neçə adlanır? (Çəki: 1)

mühəndis ekologiyası

tətbiqi ekologiya

nəzəri ekologiya
toplum ekologiyası

qlobal ekologiya

Sual: Müxtəlif populyasiyalara aid olan növlər arasında, onların özləri arasında və ətraf mühit 

arasında baş verən qarşılıqlı əlaqəni ekologiyanın hansı bölməsi öyrənir? (Çəki: 1)

biogeosenogiya

qlobal ekologiya

tətbiqi ekologiya

toplum ekologiyası

nəzəri ekologiya

Sual: Ekologiyanın tədqiqat obyekti hansı canlı ekosistemlərdir? (Çəki: 1)

biotop, biotik, biosenoz

populyasiya, biosenoz, biosfer

antekologiya, faktorial, demoqrafiya

faktorial, biotop, biosenoz

biotik, biosenoz faktorial

Sual: İnsanın onu əhatə edən mühitlə qarşılıqlı münasibətlərinin tənzimlənməsinə, eyni 

zamanda dövlətlərarası əməkdaşlığın yaradılmasına yönəldilmiş elm sahəsi neçə adlanır? 

(Çəki: 1)

tətbiqi ekologiya

ümumi ekologiya

qlobal ekologiya

nəzəri ekologiya

toplum ekologiyası

Sual: Dövlət səviyyəsində təsərrüfat fəaliyyətinin əsas elementi sayılan və təsərrüfat 

sahələrinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatını tələb edən sahə ümumi ekologiyanın hansı 

bölməsidir? (Çəki: 1)

ümumi ekologiya

insan ekologiyası

mühəndis ekologiyası

tətbiqi ekologiya

toplum ekologiyası

Sual: Litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, yerətrafı kosmik fəza da daxil olmaqla insanların və 

digər canlıların məskəni və fəaliyyət sahəsi neçə adlanır? (Çəki: 1)

antropogen mühit adlanır

sərbəst mühit adlanır

azad mühit adlanır

sinekal mühit adlanır

ətraf təbii mühit adlanır

Sual: Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadəyə, təbii mühitin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına 

yönəldilən dövlət və cəmiyyət tərəfindən təşkil olunmuş sistemə nə deyilir? (Çəki: 1)

ətraf təbii mühitin mühafizəsi

okeanların mühafizəsi

atmosferin mühafizəsi

kosmik fəzanın mühafizəsi
Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə