B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.

səhifə6/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

yeni qiymətli balıq növləri yaranır

bioloji məhsuldarlıq aşağı düşür

canlılarda kimyəvi toksikatlar yığılır

Sual: Subtropik və tropik zonalarında dəniz və okeanların sahillərində yoluxucu infeksion 

xəstəliklərin yayılmasının səbəbi nədir? (Çəki: 1)

Çayların və bataqlıq sularının axıdılması

göllərin və çayların suyunun qurudulması

sahil boyunca yaşıllıqların salınması

dəniz və okean sularının çirklənməsi

flora və faunanın çoxalması

Sual: Hansı məhsullar okean və dənizləri çirkləndirir və balıqlar üçün təhlükə mənbəyinə çevrilir 

(Çəki: 1)

neft və neft məhsulları

qum və gil

qələvi və turşular

qatran və zülallar

torpaq və çınqıl

Sual: İnsanın hansı növ çirklənmiş sularla kontakt zamanı onun dərisinə parazitlərin daxil 

olması nəticəsində ağır xəstəliklər yarana bilər? (Çəki: 1)

mexaniki çirklənmə

baktereloji çirklənmiş

termiki çirklənmə

kimyəvi çirklənmə

fiziki çirklənmə

Sual: Yeraltı suların müəyyən bir ərazidə azalması və səviyyəsinin aşağı düşməsinə nə deyilir? 

(Çəki: 1)

səth sularının azalması

çirkab suların azalması

yeraltı suların tükənməsi

okean sularının tükənməsi

çay sularının tükənməsi

Sual: Səth sularının nominal icazə verilmiş axınının azalması hadisəsinə nə deyilir? (Çəki: 1)

 səth suların çoxalması

dəniz sularının qalxması

çayların suyunun quruması

səth sularının tükənməsi

göllərin sularının quruması

Sual: Bütün böyük sənaye şəhərlərində yeraltı sulardan güclü istifadə olunması hansı ekoloji 

problemi yaradır? (Çəki: 1)

suyun səviyyəsi stabil qalır

suyun səviyyəsi yüksəlir

suyun səviyyəsində dəyişiklik olmur

suyun səviyyəsi dəyişməz qalır

suyun səviyyəsi aşağı düşür
Sual: Yeraltı sulardan geniş istifadə olunması nəticəsində geoloji – hidroloji şərtlərdən asılı 

olaraq yer səthində hansı hadisə müşahidə edilir. (Çəki: 1)

yer səthinin çökməsi

yer səthinin qabarması

yer səthinin yüksəlməsi

yer səthinin hamarlaşması

yer səthinin düzlənməsi ]

Sual: Çayların qarşısının kəsilərək su tutarlarının tikilməsi ətraf təbii mühitə necə təsir göstərir 

(Çəki: 1)

sudakı canlılarda problemlər yaradır

sudakı canlıların çoxalmasına səbəb olur

sudakı parazitlər çoxalır

sudakı balıqlar çoxalır

sudakı yosunlar çoxalırB

ÖLMƏ

: 05 01

Ad

05 01Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Su neçə cür çirklənməyə məruz qalır? (Çəki: 1)

mexaniki, optik radioaktiv

radioaktiv, akustik, termiki

termiki, bioloji, fiziki

fiziki, kimyəvi, bioloji

radioaktiv, termiki, bioloji

Sual: Suyun radioaktiv, gil qum, dispers, istilik çirklənməsi hansı növ çirklənmə adlanır? (Çəki: 

1)

kimyəvi çirklənmə adlanırmexaniki çirklənmə adlanır

termiki çirklənmə adlanır

optik çirklənmə adlanır

fiziki çirklənmə adlanır

Sual: Suyun bakteriyalar, mikroblar, göbələklər və başqa mikroorqanizmlərlə çirklənməsi necə 

çirklənmə adlanır? (Çəki: 1)

bioloji çirklənmə adlanır

fiziki çirklənmə adlanır

mexaniki çirklənmə adlanır

istilik çirklənmə adlanır

kimyəvi çirklənmə adlanırSual: Suyun neft, neft məhsulları, pestisidlər sintetik maddələr, yuyucu tozlarla çirklənməsi 

hansı çirklənməyə aid edilir? (Çəki: 1)

kimyəvi çirklənməyə

termiki çirklənməyə

mexaniki çirklənməyə

radioaktiv çirklənməyə

bioloji çirklənməyə

Sual: Suyun şəffaflığının pozulması, onun dadının dəyişməsi, iy gəlməsi, rənglərin yaranması 

kimi xüsusiyyətlər necə adlanır? (Çəki: 1)

rənglənmə adlanır

orqaleptik adlanır

şəffaflaşma adlanır

susuzlaşma adlanır

şorlaşma adlanırB

ÖLMƏ

: 06 02

Ad

06 02Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Çirkab suları sənaye sahələri və onların texnoloji proseslərindən asılı olaraq kəmiyyət və 

keyfiyyət tərkibinə görə necə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

4 qrupa

7 qrupa


2 qrupa

5 qrupa


6 qrupa

Sual: Tərkibində qeyri – üzvi qarışıqlar olan və toksiki maddələr saxlayan çirkab sular hansı 

qrupa aid edilir? (Çəki: 1)

beşinci qrupa

üçüncü qrupa

dördüncü qrupa

birinci qrupa

səkkizinci qrupa

Sual: Tərkibində zəhərli maddələr olan çirkab suları hansı qrupa aid edilir? (Çəki: 1)

altıncı qrupa

beşinci qrupa

dördüncü qrupa

birinci qrupa

ikinci qrupa
Sual: Tərkibində turşu, qələvi, ağır metalların ionları, soda, mineral gübrə istehsal edən 

zavodlarının, filizləri zənginləşdirən müəssisələrin çirkab suları hansı qrupa aid edilir? (Çəki: 1)

birinci qrupa

beşinci qrupa

dördüncü qrupa

səkkizinci qrupa

altıncı qrupa

Sual: Çirkab suların tərkibində hansı çirkləndirici maddə olduqda su tutarlarının öz – özünü 

təmizləmə və bioloji prosesləri kəskin sürətdə azalır (Çəki: 1)

turşular olduqda

qələvilər olduqda

gübrələr olduqda

fenollar olduqda

ağır neft fraksiyaları olduqda

Sual: Sənaye çirkab sularının təmizlənmə üsulları hansı parametrlərə görə seçilir? (Çəki: 1)

 kimyəvi tərkibi, faza, dispers vəziyyətinə görə

fiziki, buxar halı, həll olma qabiliyyətinə görə

istilik, mexaniki, meyl hallındakı vəziyyətinə görə

optik, şüalanma və qaz halındakı vəziyyətin görə

termiki, fiziki, bərk halındakı vəziyyətinə görə

Sual: Çirkab suda həll olmayan müxtəlif ölçülü qarşıqları təmizləmək üçün hansı təmizləmə 

üsulundan istifadə edilir? (Çəki: 1)

kimyəvi üsul

fiziki – kimyəvi üsul

termiki üsul

mexaniki üsul

kolloid üsul

Sual: Çirkab suyun tərkibində həll olmamış mexaniki darıcıqlar hansı yollarla kənar edilir? 

(Çəki: 1)

həllolma və ayırma yolu ilə

süzmə və reaksiya yolu ilə

qaynatma və buxarlanma yolu

dondurma və kristallaşdırma yolu ilə

çökdürmə və filtrləmə yolu ilə

Sual: Çirkab suların tərkibindəki kobud dispers hissəcikləri tutmaq üçün hansı tutuculardan 

istifadə edilir? (Çəki: 1)

hörmə torlardan, ələkdən, qum tutucularından

torlardan filtrlərdən piy tutucularından

süzgəclərdən, torlardan, neft tutucularından

piy tutucularından, benzin tutucularından, torlardan.

neft tutucularından, ələklərdən, süzgəclərdən

Sual: Çirkab suların tərkibindəki çirkləndiriciləri kimyəvi üsulla çökdürmək üçün hansı 

maddələrdən istifadə edilir? (Çəki: 1)

katalizatorlardan


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə