B axiş Testlər /1228#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1228#01#Y15#01#500Yüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/21
tarix03.05.2018
ölçüsü0,54 Mb.
#41196
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

NO – oksidinin

Sual: Atmosferin kükürd və azot turşuları ilə çirklənərək yağıntı halında düşməsi hadisəsinə nə 

deyilir? (Çəki: 1)

qələvi yağışlar

qum yağışları

turş yağışlar

duz yağışları

sulu yağışlar

Sual: Atmosferdə turş yağışları tullantı qazların tərkibində olan hansı oksid yaradır? (Çəki: 1)

NO

CaOSual: Hansı yağışlar torpağın fiziki – kimyəvi xassələrini dəyişir, bitki aləmini deqradasiyaya 

uğradır? (Çəki: 1)

duzlu yağışlar

təbii yağışlar

tropik yağışlar

turş yağışlar

qələvi yağışlar

Sual: Hansı hadisənin ən zərərli nəticələrindən biri memarlıq binalarının və incəsənət 

əsərlərinin korlanması, görkəmini itirməsidir? (Çəki: 1)

 duz yağışların

qum yağışların

qələvi yağışların

qurbağa yağışların

turş yağışların

Sual: Turş yağışlar metal konstruksiyalara təsir edərək onlarda hansı prosesləri yaradır? (Çəki: 

1)

korroziya proseslərinipaslanma prosesini

oksidləşmə prosesini

çatlama prosesini

ovulma prosesini
Sual: Tust yağışların qarşısını almaq üçün ilk növbədə atmosferə atılan hansı qazların 

miqdarını azaltmaq lazımdır? (Çəki: 1)

natrium və kalsium oksidlərinin

kükürd və azot oksidlərinin

qızıl və gümüş oksidlərinin

dəmir və qalay oksidlərinin

qurğuşun və qələvi oksidlərin

B

ÖLMƏ

: 03 02

Ad

03 02Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Atmosferi çirkləndirən aerozollar içərisində hansı birləşmə xüsusi yer tutur? (Çəki: 1)

azotlu birləşmə

karbonlu birləşmə

natriumlu birləşmə

qurğuşunlu birləşmə

kükürdlü birləşmə

Sual: Sənaye şəhərlərində yer səthindən 300-400 m hündürlükdə temperatur inversiyasının 

yaranması nəticəsində hansı növ smoq yaranır? (Çəki: 1)

fotokimyəvi smoq

London smoqu

adi smoq

Los – Anceles smoqu

tosgen smoqu

Sual: (Çəki: 1)

adi smoq

tosgen smoqu

turşulu smoq

fotokimyəvi smoq

qələvi smoq 

Sual: Atmosferin qlobal çirklənməsinin başlıca nəticəsindən biri hansı hadisənin baş verməsidir. 

(Çəki: 1)

smoq hadisəsinin

səhralaşma hadisəsinin

suların qalxmasının

turş yağışlarınistixana effektinin

Sual: Hansı təbəqə günəşin ultrabənövşəyi radiasiyasının böyük bir qismini udaraq, yer 

kürəsində canlı orqanizmləri radiasiyanın məhvedici təsirindən qoruyur? (Çəki: 1)

ozon təbəqəsi

troposfer təbəqəsi

mezosfer təbəqəsi

kosmik təbəqə

bulud təbəqəsi

Sual: Ozonun ən sıx qatı yer səthindən hansı hündürlükdədir? (Çəki: 1)

20÷25 km


15÷18 km

13÷17 km


19÷23 km

18÷26 km


Sual: Neçənci ildə və harada 56 ölkənin hökumətləri ozon dağıdan xlor - flüor üzvi birləşmələrin 

və digər ozon dağıdıcı maddələrin (ODM) istehsalını 2 dəfə azaltmaq haqqında protokol 

imzaladılar? (Çəki: 1)

1900 - cu ildə, Londonda

1950 – ci ildə, Parisdə

1995 – ci ildə Moskvada

2000 - ci ildə Berlində

1987 – ci ildə Monrealda

Sual: Neçənci ildə harada ozon dağıdıcı maddələrin (ODM) istehsalının dayandırılması 

haqqında protokol imzalandı? (Çəki: 1)

1997 – ci ildə Monrealda

2000 – ci ildə Stokholmunda

1999 – cu ildə Vyanada

2002 – ci ildə Londonda

2005 – ci ildə Parisdə

Sual: Neçənci ildə Azərbaycan ozondağıdıcı maddələrin istifadəsindən mərhələlər üzrə 

çıxarılmasına dair Vyana konvensiyasını, Monreal protokolunu ratifikasiya etdi. (Çəki: 1)

1993 – cü ildə

1996 – ci ildə

1995 - ci ildə

1999 – cu ildə

1998 – cı ildə

Sual: Neçənci ildə Toronto (Kanada) şəhərində Beynəlxalq Konfransda dünya energetikası 

qarşısında atmosferə atılan hansı tullantı qazın miqdarının 20% azaldılması məsələn 

qoyulmuşdur? (Çəki: 1)

1981 – ci ildə NO – nın
B

ÖLMƏ

: 03 03

Ad

03 03Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Ozon qatının azalmasına hansı maddələr daha çox təsir göstərirlər? (Çəki: 1)

Na birləşmələri və neft məhsulları]

Ca birləşmələri və ODM

xlor - flüor üzvi birləşmələri və ODM

Fe birləşmələri və üzvi sintez maddələri

ammonyak və karbon birləşmələri

Sual: Stratosfer ozonunun azalmasına atmosferdə ildən – ilə artan hansı maddələrin oksidləri 

təsir göstərir? (Çəki: 1)

Al, Fe, Hg – oksidləri

Ca, Na, K – oksidləri

Au, Ag, Hg, - oksidləri

N, S, C, - oksidləri

Ga, Se, Ag,

Sual: Atmosferdə hansı qazların çoxalması “parnik effekti”nin yaranmasına səbəb olur? (Çəki: 

1)

B

ÖLMƏ

: 04 02

Ad

04 02Suallardan

16

Maksimal faiz16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %Sual: Hava hövzəsini antropogen təsirlərdən yaranan zəhərli maddələrdən mühafizə etmək 

məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi vacib sayılır? Hansı cavab düzgün deyil? 

(Çəki: 1)

texnoloji proseslərin ekologiyalaşdırılması

tullantı qazların təmizlənməsi

tullantı qazların atmosferə səpələnməsi

sanitar – mühafizə zonalarının yaradılması

istehsal müəssisələrinin şəhər daxilində yerləşdirilməsi

Sual: Aerozol şəklində olan tullantı qazlarını təmizlənəcək üçün hansı toztutucularından istifadə 

olunur? (Çəki: 1)

quru toztutucularından

yaş toztutuculardan

mexaniki toztutucularından

elektrik toztutucularından

filtrli toztutucularından

Sual: Ağız və böyük ölçülü aerozol hissəcikləri mexaniki təmizləmək üçün hansı 

toztutuculardan istifadə edilir? (Çəki: 1)

filtrli və sifonlu quru toztutuculardan

siklonlu və tozçökdürücü quru toztutucularından

elektrik və optik quru toztutucularından

skruberli və mexaniki quru toztutucularından

maqnit və elektrik quru toztutucularından

Sual: Quru mexaniki toztutucularda tozların çökməsi hansı prinsiplərə əsaslanan toztutucularda 

təmizlənir? (Çəki: 1)

fırlanma, irəliləmə

mərkəzdənqaçma, irəliləmə

mərkəzdənqaçma, ətalət

ağırlıq, yerdəyişmə

rəqsetmə, fırlanma

Sual: Tullantı qazların ilkin təmizləmə prosesi hansı toztutucularında aparılır? (Çəki: 1)

yaş toztutucularda

mexaniki toztutucularda

tozsoran tutucularda

quru mexaniki toztutucularda

qazyuyucu toztutucularda

Sual: Ölçüləri 25-30 mkm olan hissəciklərin quru toztutucularda çökməsi neçə faiz olur? (Çəki: 

1)

50-55%


60-70%

55-65%


65-80%

70-75%


Sual: Yaş toztutucularda qazların təmizlənməsi hansı maye vasitəsilə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

spirt vasitəsilə
Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə