B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə13/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Sual: Ehtiyat tutumu hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Mal dövriyyəsinin malla təmin olunması göstəricisi hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Orta günlük mal dövriyyəsinin həcmi necə hesablanır? (Çəki: 1)
mal dövriyyəsinin həcmini dövrdəki iş günlərinin sayına bölməklə
mal dövriyyəsinin həcmini dövrdəki təqvim günlərinin sayina bölməklə
rüblük mal dövriyyəsinin həcmini 78 günə bölməklə
illik mal dövriyyəsini 312-yə bölməklə
aylıq mal dövriyyəsinin həcmini 26-ya bölməklə
Sual: Mart ayında nağazanın mal dövriyyəsinin məbləği 600 min man, aprel ayın 1-nə mal 
ehtiyatının həcmi 100 min manat olmuşdur. Mal dövriyyəsinin malla təmin olunması 
göstəricisini hesablayın (Çəki: 1)
4 gün
5 gün
6 gün
7 gün
8 gün


Sual: Mart ayında mağazanın mal dövriyyəsinin həcminin 600 min man, həmin ayın axırına mal 
ehtiyatının 100 min man olduğunu bilərək, orta günlük mal ehtiyatını hesablayın. (Çəki: 1)
15 min man
16 min man
17 min man
18 min man
20 min manat
Sual: Verilənlərdən hansı mal dövriyyəsinin sürətini səciyyələndirən göstəricidir? (Çəki: 1)
malların bir məbtəqədən digərinə daşınarkən hərəkət sürəti
mallrın anbarlarda və pərakəndə şəbəkədə yatıb qalma müddəti
bir dövriyyənin davam etmə müddəti (günlə) və dövriyyə əmsalı
dövrün əvvəlinə olan mal ehtiyatının reallaşma müddəti
dövrün axırına olan mal ehtiyatının reallaşma müddəti
Sual: Mal dövriyyəsinin sürəti hansı göstəricilərlə səciyyələndirilir? (Çəki: 1)
malların daşınma sürətilə
1 saatda gedilən məsafə ilə
dövriyyə əmsalı ilə və bir dövriyyənin müddətilə
mal dövriyyəsinin hər manatına düşən ehtiyatın həcmi ilə
malların daşınma məsafəsi ilə
Sual: Bir dövriyyənin səmərəlılıyi necə hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Əmtəə ehtiyatının optimal səviyyəsi ( gün hesabı ilə) verilən düstürlardan hansı ilə 
hesablanır? (Çəki: 1)


Sual: Mal ehtiyatı indeksnin İe=1,44, mal dövriyyəsi indeksinin isə 1,12 olduğunu bilərək 
dövriyyə vaxtı indeksini hesablayın (Çəki: 1)
0,778
0,823
0,954
1,286
1,446
Sual: Mağazanın yanvarın 1-nə olan mal ehtiyatı 1640 min.man, dekabr ayındakı mal 
dövriyyəsi 9400 min man. olmuşdur. Dekabr ayında mal dövriyyəsinin malla təmin olunması 
göstəricisini hesablayın (günlə) (Çəki: 1)
4,1
4,5
5,2
5,8
6,4
Sual: Mağazanın ortarüblük mal ehtiyatı 600 min manat, rüblük mal dövriyyəsi isə 900 min 
manat olmuşdur.Hər bir dövriyyənin orta müddətini hesablayın: (Çəki: 1)
1,2
1,3
1,4
1,5
2,0
Sual: Mağazanın noyabr ayında pərakəndə mal dövriyyəsi 3600 min manat, dekabrın 1-nə olan 
mal ehtiyatı isə 800 min. man olmuşdur. Mal dövriyyəsinin malla təmin olunmasi göstəricisini 
hesablayın (günlə). (Çəki: 1)
5,2
5,6
6,0
6,7 
7,2
Sual: Ticarət müəssisəsinin mal ehtiyatının aprel ayının 1-nə 600 min man, mart ayındakı 
pərakəndə dövriyyəsinin həcmi isə 1200 min manat olduğunu bilərək mal dövriyyəsinin əmtəə 
tutumunu hesablayın (Çəki: 1)
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
Sual: Ticarət mərkəzinin mal ehtiyatının rübün əvvəlində-500, axırında 560 mln. man, rüb 
ərzində pərakəndə mal dövriyyəsinin isə 265 mln. man olduğunu bilərək mal dövriyyəsinin 
sürəti göstəricisini hesablayın (Çəki: 1)


0,35 dəfə
0,40 dəfə
0,45 dəfə
0,50 dəfə
0,60 dəfə
Sual: Ticarət müəssisəsinin mal ehtiyatının fevralın 1-nə 480 min man, yanvar ayındakı mal 
satışının həcminin 2400 min manat olduğunu bilərək ehtiyat tutumu göstəricisini hesablayın 
(Çəki: 1)
0,10
0,15
0,20
0,30
0,40
Sual: Ticarət müəssisələri sahəsinin optimal ölçüsü verilən düstürlardan hnsı ilə hesablanır? 
(Çəki: 1)
Sual: Əhalinin pərakəndə ticrət şəbəkəsi ilə təmin olunma göstəricisi verilən düstürlardan hansı 
ilə hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Əhalinin ticarət şəbəkəsi ilə təminatının bölgəvi fərqləri statistikanın hansı metodunun 
köməyi ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)
orta kəmiyyətlərin


nisbi kəmiyyətlərin
indekslərin
variasiya göstəricilərinin
balans metodunun
Sual: Canlı əməkdən istifadənin səmərəliliyi verilən düstürlardan hansı ilə hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Mal dövriyyəsinin artmasına ekstensiv amillərin təsiri hansı bərabarliyin köməyilə aşkar 
edilir? (Çəki: 1)
∆ MD=∑( W1-W0). q1
∆ MD=∑( t0-t1). q1
∆ MD= W1T1-W0T0
∆ MD= W1T0-W0T0
∆ MD= W0T1- W0T0
Sual: Ticarətdə yüklənmə göstəricisi verilənlərdən hansıdır? (Çəki: 1)
1 işçiyə düşən mal dövriyyəsi
1 işçiyə düşən alıcıların sayı
1 satıcıya düşən mal dövriyyəsi
1 satıcıya düşən alıcıların sayı
1 işçiyə düşən avadanlıqların dəyəri
Sual: Müxtəlif iş növləri üzrə mexanikləşmənin ümumi əmsalı hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 
1)
Əmex=tmqm:tq\m qm
Qm: Qq\m
tmex:tq\m
Qmxp:Qq\mxP 
Sual: Pərakəndə mal dövriyyəsi əsas ildə 200 mln. man, hesabat ilində isə 230 min mal 
olmuşdur. Müqayisə olunan dövrdə ticarətdə çalışan işçilərin sayı 4,0% artmışdır. Əmək 
məhsuıdarlıgənın necə dəyişdiyini müəyyən edin. (Çəki: 1)
15% artmışdir
11,0 % artmışdır


12,5% artmışdır
10,6 % artmışdır
3,8 % aşagı düşmüşdür
Sual: Mağazada pərakəndə mal dövriyyəsinin əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə 8,6 % 
artdığını, işçiləri sayının isə 3,4 azaldığını bilərək, əmək məhsuldarlığının necə dəyişdiyini 
müəyyən edin. (Çəki: 1)
5,2 % artmış
6,4 % artmış
12,4 % artmış
15,5 artmış
4,5% aşagı düşmüşdür
Sual: Ticarət müəssisəsində işçilərin əmək məhsuldarlığı əsas dövrdəkinə nisbətən hesabat 
dövründə 20 % , işçilərin sayı isə 12% artmışdır. Mal dövriyyəsinin necə dəyişdiyini müəyyən 
edin. (Çəki: 1)
16,0% artmış
34,4 artmış
12,2% aşağı düşmüş
15,6 aşağı düşmüşdür
18,4% artmış
Sual: Əsas kapital obtektinin tam dəyərinin 32 milyon manat, ləğv dəyərinin 500 min manat, 
xidmət müddətinin isə 10 il olduğunu bilərək, illik amortazisasiya normasını hesablayın. (Çəki: 
1)
9,4%
10,2%
9,8%
9,0%
8,4% 
Sual: Əsas kapitalın orta illik tam dəyərinin 3000 min man, məhsul və xidmətlərin ümumi 
braxılışının isə 1500 min manta olduğunu bilərək capital verimini hesablayın (Çəki: 1)
1,2 min
0,8 man
1,0 man
0,5 man
1,5 man
Sual: Əsas kapital obyektinin tam dəyərinin 65 milyon man, ləğv dəyərinin 500 man, xidmət 
müddətinin 12 il olduğunu bilərək illik amortizasiya ayırmalarının məbləğini hesablayın . (Çəki: 
1)
4,0 mln.man
4,5 mln.man
5,0 mln.man
5,8 mlln.man
6,2 mln.man
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə