B axiş Testlər /3505#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3505#01#Y15#01#500Yüklə 9,98 Kb.

səhifə17/18
tarix14.09.2018
ölçüsü9,98 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Sual: Məhsulun əmək tutumunun əsas dövründəkinə nisbətən hesabat dövründə 5% artdığını 
bilərək, orta hasilatın necə dəyişdiyini tapın: (Çəki: 1)
 5% artmışdır ;
4,8% aşağı düşmüdür ;
 5.0% aşağı düşmüşdür ;
 6,0 aşağı düşmüşdür ;
 Dəyişməmişdir .
Sual: Məhsul buraxılışının əsas dövrdəkinə nisbətən hesabat dövründə20% artdığını, əmək 
məsrəflərinin isə 10% artdığını bilərək, orta hasilatın necə dəyişdiyini tapın: (Çəki: 1)
10% artmışdır ;
9,1% artmışdır ;
30% artmışdır ;
 5% aşağı düşmüşdür ;
10% aşağı düşmüşdür.
Sual: Məhsul buraxılışının 800 min man. işlənmiş vaxtın isə 1600 adam-gün olduğunu bilərək, 
orta günlük hasilatı tapın: (Çəki: 1)
 2 manat ; 
 0,5 manat ;
500 manat ;
600 manat ;
200 manat .
B
ÖLMƏ
: 08#01
Ad
08#01
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Birja statistikasının göstəricilər sistemi neçə blokdan ibarətdir? (Çəki: 1)
4
5
6
7
8
Sual: Birjaların işgüzar fəallığı təhlil edilərkən hansı metodlardan istifadə olunur? (Çəki: 1)
mütləq kəmiyyətlərdən
orta kəmiyyətlərdən
nisbi kəmiyyətlərdən
balans metodundan
indeks metodundan
Sual: Müəyyən növ üzrə birjanın işğüzar fəalllığı qiymətləndirilərkən qiymət indeksinin hansı 
düstüründan istifadə olunur? (Çəki: 1)


Sual: Həmcins mal növləri üzrə qiymət indeksi hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Birja konyukturası təhlilinin statistika metodları hansılardır? (Çəki: 1)
paralel sıraların müqayisəsi
nisbi kəmiyyətlər
orta kəmiyyətlər, dispersiya, variasiya, indekslər
balans metodu
riyazi statistikanın metodları
Sual: Real satış indeksi necə hesablanır? (Çəki: 1)


B
ÖLMƏ
: 08#02
Ad
08#02
Suallardan
17
Maksimal faiz
17
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: Əmtəə birjası nədir? (Çəki: 1)
mövsümi fəaliyyət göstərən ticarət müəssisəsidir
daimi fəaliyyət göstərən, nümunələr və standartlar üzrə sövdələşmələr bağlayan, daimi 
fəaliyyət yeri olan mütəşəkkil topdansatış bazarıdır
pərakəndə ticarət müəssisəsidir
qeyri-standart mal satan ticarət müəssisəsidir
daimi fəaliyyət yeri olmayan pərakəndə ticarət müəssisəsidir
Sual: Birja statistikasının predmeti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
mal alışı və satışının uçotunu aparmaqdan
birja fəaliyyətinin xərclərini uçota almaqdan
birjada səmərəliliyin səviyyəsini və dinamikasını öyrənməkdən
birja konyukturasından, əmtəələrin hərəkətindən, birjada qiymətin əmələ gəlməsindən, 
onun səviyyəsi və dinamikasından investisiya proseslərindən, birja infrastrukturundan və s. 
birjanın mal dövriyyəsinin həcmini hesablamaqdan ibarətdir
Sual: Birjalar hansı məhsulların alqı-satqı ilə məşğul olurlar? (Çəki: 1)
sənaye məhsullarının
daşınmaz əmlakın
xammalın və kənd təsərrüfatı məhsullarının
maşın və avadanlıqların
torpaq sahələrinin
Sual: Ən çox məlum birja malları hansılardır? (Çəki: 1)
mal-qara və quşlar
yun
yumurta
taxıl, şəkər, kofe, kauçuk, pambıq, qiymətli və əlvan metallar, neft və neft məhsulları və 
meşə materialları
dərman bitkiləri
Sual: Birja hansı xidmətləri edir? (Çəki: 1)


malları sortlaşdırır
emal edir
çəkir və bükür
alıcıların ünvanına çatdırır
qiymətləri katirobka edir, standarları müəyyən edir, nümunə müqavilələri işləyib hazırlayır, 
hesablamalar aparır, öz müştərilərinə informasiya xidməti göstərir və s.
Sual: Birjada əməliyyatlarını kimlər həyata keçirilər? (Çəki: 1)
alıcılar
satıcılar
birja vasitıçiləri
birja komitələri
köşklər
Sual: Birjanın statistika komitəsinin fuksiyası nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
alqı-satqı əməliyyatlarını rəsmiyyətə salmaq
qiymətləri katirovka etmək
satıcılarla hesablaşmalar aparmaq
birjaya informasiya xidməti göstrəmək, uçot aparmaq və qiymət indekslərini hesablamaq
alqı-satqı müqavilələrinin nünunəvi formasını hazırlamaq
Sual: Birja statistikasının əsas vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
birja konyukturasına, onun mal dövriyyəsinin həcminə və qiymətlərə, əmtəə bazarında 
birjanın roluna dair məlimat toplamaq və təhlil etmək
birjanən ərazidə yerləşməsini qiymətləndirmək
birja fəaliyyətilə əlaqədar xərclərin ümumi məbləğini və qurluşunu təhlil etmək
birjanın proseslərinin səmərəliliyini qiymətləndirmək
birjanın maddi-texniki bazasının vəziyyətinui qiymətləndirmək
Sual: Birja sataistikasının göstəricilər sistemi neçə göstəricidən ibarətdir? (Çəki: 1)
21
28
33
37
40
Sual: Birja qiymətlərinin katirovkası necə anlanır? (Çəki: 1)
qiymətlərin səviyyəsinə nızarət edilir
hər bir müqavilə üzrə qiymətin səviyyəsini hesablayın
çoxsayli sövdələrdəki qiymətləri hesablayır və dərc edilir
qiymətlərin proqnozunu verir
satıcıların, alıcıların və sövdələrin ciddi- fərqlənən qiymətiləei nəzərə alır
Sual: Katirovka hansı informasiyanı əks etdirir? (Çəki: 1)
qeyri-rəsmi katirovkanı
gün ərzində qiymətləein ən yüksək və ən aşağı səviyyəsini
müşahidə vasitəsilə əldə olunan qiymətləri
gün ərzindəki qiymətləri, 1-ci və sonuncu sövdələrdəki qiymətləri ,birjanın açılma və 
bağlanma anındakı qiymətləri
malın tipik qiymətlərini


Sual: Ayrı-ayrı mallar üzrə real satış indeksi verilən düstürlardan hansl ilə hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Real satışın fiziki həcm indeksi verilən düstürlardan hansı ilə hesablanır? (Çəki: 1)
Sual: Müxtəlif mallar üzrə qiymətlərin dinamikası hansı düstürla hesablanır? (Çəki: 1)
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə