B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə20/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Sual: Pərakəndə satış zamanı alıcıya təqdim olunan əmtəə çekində nələr göstərilir? (Çəki: 1)

satıcının adı, voinin nömrəsi, malın adı, ştirik kodu, qiyməti, ödəmə məbləği, tarix və saat

satıcının adı və ünvanı

malın miqdarı və qiyməti

malı istehsal edənin ünvanı

malın istehsal olunma tarixi

Sual: Pərakəndə satış alqı-satqı müqaviləsi bağlanarkən nəyi etmək qadağandır? (Çəki: 1)

bir şəxsə nisbətən digərinə üstünlük vermək

alıcını məlumatlandırmaq

malın keyfiyyət göstəriciləri haqqında informasiya təqdim etmək

malın istehsalçısı haqqında məlumaq vermək

son istifadə müddəti haqqında məlumat vermək

Sual: Pərakəndə satış haqqında alqı-satqı müqaviləsi hansı müqavilədir? (Çəki: 1)

alqı-satqı müqaviləsi ümumi müqavilədir

birdəfəlik müqavilədir

uzun müddətli müqavilədir

mövsümü bağlanan müqavilədir

bir illik müqavilədir

Sual: Kommersiya əməliyyatlarının qanuni və hüquqi mühafizəsi nəyin əsasında 

reqlamentləşdirilməlidir? (Çəki: 1)

tapşırıq vasitəsi ilə

əmlak sanksiyası vasitəsi ilə

müqavilələr vasitəsi ilə

cərimələr vasitəsi ilə

kommersiya aktları vasitəsi ilə

Sual: Tapşırıqlar və mal bölüşdürücü sənədlər neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1)

bir hissədən

iki hissədən

üç hissədən

dörd hissədən

beş hissədən

Sual: Tapşırığın və mal bölüşdürücü sənədin faktoru hissəsində nələr əks etdirilir? (Çəki: 1)

əmtəənin adı, kəmiyyəti, qiyməti, məbləği

malgöndərənin rekvizitləri

malalanın rekvizitləri

ödəyicinin adı

əmtəənin qiyməti

B

ÖLMƏ

: 1401

Ad

1401Suallardan

2

Maksimal faiz2

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Aksept verən şəxs necə adlanır: (Çəki: 1)

akseptant

oferent 

referent


adresat

agent


Sual: Aparılma üsuluna görə hansı müşavirələri fərqləndirmirlər? (Çəki: 1)

siyasi müşavirələr

avtoritar müşavirələr

azad müşavirələr

demokratik müşavirələr

diskussiya müşavirələriB

ÖLMƏ

: 1301

Ad

1301Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən tədarükçü-satıcının istehsal etdiyi və ya aldığı 

malları şərtləşdirilmiş müddətdə, şəxsi, ailəvi və digər növ istifadədən asılı olmayaraq alıcıya 

vermək barədə üzərinə götürdüyü öhdəlik necə adlanır: (Çəki: 1)

təchizat müqaviləsi

konosament (gəmi ilə göndərilən yük üçün verilən sənəd)

franşiza (kommersiya konsessiyası haqqında müqavilə) müqaviləsi 

lizinq müqaviləsi

alqı - satqı müqaviləsi

Sual: Yükün daşınma üçün qəbul olunmasını təsdiq edən və daşıyıcının yükü yükdaşıyana 

verməsini tələb edən müqavilə necə adlanır: (Çəki: 1)

konosament (gəmi ilə göndərilən yük üçün verilən sənəd)

kontrakt (müqavilə)

lisenziya (xüsusi icazə)

franşiza (kommersiya konsessiyası haqqında müqavilə) 

patent

Sual: Bir ölkənin ixracatçısının digər ölkənin komissionerinə müəyyən birdəfəlik mal partiyası üçün verdiyi birdəfəlik komission tapşırığı necə adlanır: (Çəki: 1)

indent


tender

patent


kontrakt


komitent

Sual: Tədarükçü alıcı müəssisəyə məqavilə şərtlərinə uyğun olmayan keyfiyyətsiz mal 

göndərmişdirsə, alıcı tədarükçüyə qarşı irəli sürdüyü iddiada necə tələb edə bilər: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

tədarükçünün hesabına malı dəyişdirməyi

tədarükçünün hesabına malı təmir etməyi

malı ucuzlaşdırmağı

malı tədarükçünün hesabına daşımağıB

ÖLMƏ

: 1302

Ad

1302Suallardan

22

Maksimal faiz22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Məhsulun tədarükü şərtlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

alıcıya satışdan sonra xidmət göstərilməsi

malın qablaşdırılması

alıcının və tədarükçünün əsas vəzifələri

yüklənmənin xüsusiyyətləri

markalanma

Sual: Haqqı əvvəlcədən ödənilmiş malın müəyyən edilmiş müddətdə çatdırılmaması halında 

alıcı - müəssisənin hüququ vardır: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur 

ödənilmiş vəsaiti geri istəmək

tədarükçüyə malın vaxtında çatdırılması tələbi ilə iddia göndərmək

cərimələrin ödənilməsi tələbi ilə iddia göndərmək

dəymiş ziyanın ödənilməsi tələbi ilə iddia göndərmək

Sual: Xarici ticarət müqaviləsinin predmetinin müəyyən etmədiyi hallar: (Çəki: 1)

fors – major səbəblər

sövdələmənin növü

malın miqdarı

malın baza şərtləri

malın miqdarı

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı beynəlxalq kommersiya təşkilatlarının rəhbər tutduqları 

əsas prinsipdir? (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

dövlətin təbii ehtiyatlar, maddi dəyərlər və iqtisadi fəaliyyət üzərində ayrılmaz suverenliyi

milli suverenliyə tam hörmət

daxili və hökmətlərarası işlərə qarışmamaq

dövlətin beynəlxalq şirkətin fəaliyyətini nəzarətdə saxlamaq və tənzimləmək hüququ
Sual: Əsasında əcnəbi kontragentlərlə sövdələşmələrin həyata keçirildiyi xarici ticarət 

sənədlərinə aiddir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

ixrac üçün nəzərdə tutulan mallarının istehsalını təmin edən sənədlər

malların göndərilməyə hazırlanması üzrə sənədlər

kommersiya sənədləri

bank-hesablaşma əməliyyatları üzrə sənədlər

Sual: Maddi-əşya formalı malların alqı – satqısı, onların dəyərinin kontragentlər tərəfindən 

müəyyən edilmiş valyutada ödənilməsi ilə bağlı olan kommersiya fəaliyyəti adlanır: (Çəki: 1)

alqı – satqı sövdələşməsi

alqı – satqı

konsiqnasion ticarət (xaricə gedən malın mal sahibi hüququna malik olan ticarət agenti 

vasitəsilə satılması) 

vasitəçilik fəaliyyəti

ticarət aksiyası 

Sual: Dəmiryolu nəqliyyatı orqanları tərəfindən mal partiyalarının qəbulunda faktiki və sənəd 

üzrə məlumatlar arasında kəmiyyət fərqinin müəyyən edilməsi hallarında sonuncunun mütləq 

iştirakı ilə tərtib olunan sənəd adlanır: (Çəki: 1)

kommersiya aktı

pakt


iddia

kontrakt


müqavilə

Sual: Tərəflərin əmlakın təhvil verilməsi, müvafiq işlərin görülməsi və ya xidmətlərin 

göstərilməsi barədə gələcək razılaşma imzalamaları üçün əvvəlcədən götürdükləri öhdəlik 

müqaviləsi adlanır: (Çəki: 1)

ilkin müqavilə

əvəzi ödənilən müqavilə

əvəzi ödənilməyən müqavilə

real müqavilə

konsensual müqavilə

Sual: Bir tərəfin iradəsi ilə qanunlara və digər hüquqi aktlara uyğun olaraq və ya tərəflərin 

razılığı ilə yerinə yetirilən sövdələşmə adlanır: (Çəki: 1)

birtərəfli sövdələşmə

iktərəfli sövdələşmə

çoxtərəfli sövdələşmə

birdəfəlik sövdələşmə

yalan sövdələşmə

Sual: Elektron poçtdan istifadə imkan verir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

istənilən formatlı faylları və sənədləri göndərmək və kuryer xidmətlərində qənaət etmək 

imkanı


bahalı reklam kompaniyasına başlayanadək çoxlu sayda sifariş almaq imkanı

bazarı daha yaxşı tanımaq, o cümlədən müştərilərin gözləntilərini, onların sizin 

xidmətləriniz haqqında şəxsi və obyektiv fikilərini bilmək imkanı

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə