Babaxanova Nigar Xan qızıYüklə 213,05 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə59/61
tarix10.11.2017
ölçüsü213,05 Kb.
#9577
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61

oktyabr, 2008.
10. Azərbaycan-Avropa əlaqələri: mövcud prob lem lər
və əməkdaşlığın əsas istiqamətləri / BDU-nun Beynəlxalq
mü nasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin elmi konfran -
sı nın materialları. Bakı: Şirvannəşr, 2005, 564 s.
11. “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaş -
dırıl ması haqqında”. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı. Bakı: 20 aprel, 2007.
12. Behbudova A. Heydər Əliyev və müstəqillik illə rin -
də Azərbaycanda kitabxana işi. “İki sahil” qəz., 2011, 21 ok-
tyabr, s.12.
13.  Cəfərov  A.A.  Respublika  elmi  kənd  təsərrüfatı
ki tab  xanasında oxuculara kitabxana xidmətinin müasir və -
ziy yə ti və inkişaf istiqamətləri // Kitabxanaşunaslıq və in   -
for   masiya, 2010, №3, s. 67-75.
14. Əhmədov E., Əhədova G. Kitabxanaların hüquqi
tə minatında beynəlxalq əməkdaşlığın rolu // “Kitabxa na şü -
nas lıq və informasiya”, 2009, №1, s. 41-46.
15. Əhmədov Ə. Azərbaycan beynəlxalq münasi bət lər -
də (Türkdilli dövlətlərlə əlaqələr. XX əsrin 90-cı illəri). Bakı:
Elm və Təhsil, 2009, 383 s.
16. Əhmədov M. Müasir tipli kitabxana informasiya cə -
miy  yətinin atributudur (Prezident kitabxanasının fəaliy yə ti
barədə). “Azərbaycan” qəz., 2006, 20 avqust, s. 3.
17. Əliyev Ə. Kitab mübadiləsi (Azərb. SSR ЕА Əsaslı
Kitabxanasının Fransanın 30-dan artıq kitabxanası ilə kitab
mü badiləsi haqqında). “Bakı” qəz., 1974, dekabr.
ELMİ-MƏDƏNİ İNTEQRASİYA
235


18. Əliyev Ə. Uzaqdan gələn məktublar (Azərb. SSR
EA Əsaslı Kitabxanasının xarici dövlət kitabxanaları ilə əla -
qə sindən bəhs olunur). “Bakı” qəz., 1962, 25 sentyabr.
19. Əliyev H. XXI əsr: Azərbaycan–MDB ölkələri: hu -
ma nitar əlaqələr, 1991-2005-ci illər. Bakı: Ulu, 2008, 316 s.
20. Əliyeva-Kəngərli A.İ. AMEA Mərkəzi Elmi Kitab -
xanası EBSCO məlumat bazasından istifadə etmək hüququ
qazanmışdır. “Xalq” qəz., 2004, 21 avqust. 
21. Əliyeva-Kəngərli A.İ. Amerika şərqşünası Azərbay -
can da. “Təhsil problemləri” qəz., 2003, 6-19 iyul.
22. Əliyeva-Kəngərli A.İ. Azərbaycan elmi kitabı post -
so vet məkanında. “Elm” qəz., 2007, 30 oktyabr.
23. Əliyeva-Kəngərli A.İ. Azərbaycan Milli Elmlər Aka -
de miyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası müstəqillik illərində
// Elm və həyat, 2011, №3, s. 27-29.
24. Əliyeva-Kəngərli A.İ. Azərbaycanın beynəl xalq el -
mi-mədəni əlaqələrində AMEA Mərkəzi Elmi Kitab xana -
sının rolu // AMEA MEK-in Elmi Əsərləri, 2003, IV bur., s.
6-12.
25. Əliyeva-Kəngərli A.İ. Beynəlxalq elmi əmək daş lıq
genişlənir. “Elm” qəz., 2003, 20 iyun.
26. Əliyeva-Kəngərli A.İ. Beynəlxalq konfrans dünyanı
na rahat  edən  problemlərə  toxunur.  “Elm”  qəz.,  2007,  30
iyun.
27. Əliyeva-Kəngərli A.İ. Dünya kitabxanalarına giriş.
“Təhsil problemləri” qəz., 2005, 21-31 iyul.
28. Əliyeva-Kəngərli A.İ. Elmi kitabxana 1500 jurnal
BEYNƏLXALQ İNFORMASİYA MÜHİTİ
236


al mışdır: (AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası). “Respub-
lika” qəz., 2003, "2 mart.
29. Əliyeva-Kəngərli A.İ. Heydər Əliyev və Azərbaycan
elmi: biblioqrafik göstərici (Ümummilli lider Heydər Əli ye -
vin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişinin 40 illiyinə həsr ol-
unur). Bakı: Şərq-Qərb, 2010, 424 s. 
30. Əliyeva-Kəngərli A.İ. İnformasiya şəraitində Türk -
dil li xalqların beynəlxalq elmi əlaqələri: kommunikativliyin
və perspektivlərin artırılmasına doğru / Milli-mənəvi də yər -
lərimiz: yaradanlar və yaşadanlar. Bakı: Proqres, 2012, s. 207-
212.
31. Əliyeva-Kəngərli A.İ. Milli-mənəvi dəyər lərimiz:
ya radanlar və yaşadanlar. Bakı: Proqres, 2012, 582 s.
32. Əliyeva-Kəngərli A.İ. Müasir Azərbaycanda elmin
in formasiya təminatı və kitabxanalar. Bakı: Elm, 2007, 394 s.
33. Fərəcov S. Kitab tariximizin dəyərli səhifələri: Əl -
yaz malar. “Mədəniyyət” qəz., 2011, 28 sentyabr, s. 15.
34. Həmidov H. Azərbaycanın Asiya ölkələri ilə bey -
nəl xalq münasibətləri. Bakı: Qartal, 2001, 112 s.
35. Həsənov Ə. Azərbaycanın ABŞ və Avropa dövlətləri
ilə münasibətləri (1991-1996). Bakı: Elm, 2000, 368 s.
36.  Həsənov  Ə.  Müasir  beynəlxalq  münasibətlər  və
Azərbaycanın xarici siyasəti. Bakı: Azərbaycan, 2005, 752 s.
37. Hüseynov İ., Əfəndiyeva N. Xarici ölkələrdə mədə -
ni fəaliyyətin təşkili. Bakı: Mars-Print, 2008, 377 s.
38. Xələfov A.A. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi:
Dərslik: I hissə. Bakı: BUN, 2004, 328 s. 
ELMİ-MƏDƏNİ İNTEQRASİYA
237


39. Xələfov A.A. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi:
Dərslik: II hissə. Bakı: BUN, 2007, 552 s. 
40. Xələfov A.A. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi:
Dərslik. III hissə.- Bakı: BUN, 2010, 432 s.
41. Xələfov A.A. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitab -
xa na işi. Bakı: Azərnəşr, 2006, 312 s. 
42. Xələfov A.A. XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda
ki tabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri (mülahizələr, tək -
liflər və proqnozlar). Bakı: AMEA MEK, 2006, 106 s. 
43. Xələfov A.A. İnformasiya cəmiyyətinin formalaş -
ma sında kitabxanaların vəzifələri // Kitabxanaşünaslıq və
bib lioqrafiya, 2005, № 2, s. 5-17.
44. Xələfov A.A. Kitabxanaşünaslığa giriş: Dərslik, III
hissə. Bakı: BUN, 2003, 314 s. 
45. Xələfov A.A. Kitabxanaşünaslığa giriş: Dərslik, I-II
hissələr. Bakı: BUN, 2001, 400 s.
46. Xələfov A.A. Müstəqillik illərində Azərbaycanda
kitabxanaşünaslığın inkişafı // AMEA MEK-in Elmi əsərləri,
2010, № 11, s. 3-31.
47. İbrahimova S. Bakı Dövlət Universiteti Elmi Kitab -
xa nasının informasiyalaşdırılması və informasiya mədəniy -
yətinin formalaşdırılması tendensiyasının əsas istiqamətləri
// Kitabxanaşünaslıq və informasiya, 2010, №2, s. 47.
48. İnformasiya cəmiyyətinin 100 əsas anlayışı. Bakı:
Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologi -
ya ları Nazirliyi, 2007, 48 s.
49. İsmayılov X.İ. Azərbaycan kitabxanalarının meto -
BEYNƏLXALQ İNFORMASİYA MÜHİTİ
238


Yüklə 213,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə