Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013


Maddi-texniki təchizatın idarəedilməsiYüklə 1,04 Mb.
səhifə12/13
tarix20.09.2017
ölçüsü1,04 Mb.
növüDərs
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

10.3. Maddi-texniki təchizatın idarəedilməsi
Maddi-texniki təchizat istehsalı maddi-texniki re­surs­larla təmin edir. Maddi-texniki təchizat istehsaldan qa­baq həyata keçirilir. Yəni istehsala lazım olan əsas vəsait­lər və xammal-material resursları lazım olan vaxtda və həcmdə təmin olunmalıdır.

Maddi-texniki təchizat 2 formada həyata keçirilir: 1. Birbaşa (tranzit) təchizat.

 2. Anbar təchizatı.

Birbaşa təchizat resursların istifadə olunduqca tə­da­rük olunaraq təmin olunması formasıdır. Bu forma döv­riy­yədə olan vəsaitlərin dövriyyə sürətinin yük­səl­dil­mə­sinə xidmət edir. Yəni maddi-texniki resurslar gətiril­dikcə istehsala yönəldilir. Elə xammal - materiallar var ki, on­ların saxlanma müddətləri bir necə gündür. Məsələn kərə yağı, xama, kəsmik istehsalı üçün istifadə olunan süd məhsulunun saxlanma müddəti çox qısa müddət təş­kil edir. Buna görə də, istehsalçılar həmin məmulatların təc­hi­za­tını elə təşkil etməlidirlər ki, süd məhsulu hər gün müəs­sisəyə daxil olan kimi istehsala yönəldilsin.

Amma elə sahələr də vardır ki, xammal və ma­te­ri­al­ları il boyu daxil etmək çətinlik yaradır. Məsələn broyler müəssisələri üçün istifadə olunan buğda və digər dənli bit­ki­lər yay mövsümündə daha ucuz olur. Çünki taxılın bi­çin vaxtı mövsümü xarakter daşıyır. Buna görə də broyler müəssisələri illik normanı müəyyənləşdirir, biçin vaxtı buğda ehtiyatını anbarlara tədarük edir və ondan il boyu istifadə edir.

Müəssisədə xammal və materialların təmin olunması ilə maddi- texniki təchizat şöbəsi məşğul olur. Maddi-tex­ni­ki təchizat şöbəsi əvvəlcə öz fəaliyyətini planlaşdırır. Təc­hizat planı istehsal, maliyyə, satış və s. planları ilə əlaqəli şəkildə tərtib edilir. Maddi-texniki təchizat planları əsasən cari xarakter daşıyır. Çünki təchizat fəaliyyəti faktiki bağ­lan­mış müqavilələr və ya dövrü müraciətlər əsasında hə­ya­ta keçirilir. Lakin müəssisə maddi təchizat sahəsində han­sısa tədarükçü təşkilat ilə strateji əməkdaşlıq edə bilər.

Maddi-texniki təchizatın idarə edilməsinin funk­si­yaları aşağıdakılardan ibarətdir. 1. Maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması.

 1. tələb olunacaq resursların növlərinin və həc­mi­nin müəyyən olunması;

 2. onların qiymətlərinin müəyyən olunması;

 3. resursların təchiz olunma formalarının müəyyən edilməsi;

 4. təchizat müddətlərinin müəyyən olunması;

 5. təchiz olunacaq resursların yerləşdirilməsi (anbar təsərrüfatı) məsələlərinin qabaqcadan həll edil­məsi;

 6. hazır məhsulun satış obyektlərinə daşınmasını planlaşdırmaq.

 1. Təchizat planının reallaşdırılması.

 1. tədarükçülərlə müqavilələrin bağlanması;

 2. resursların alınması və anbarlarda saxlanılması;

 3. resursların istehsal sexlərinə verilməsi;

 4. hazır məhsulun satış obyektlərinə daşınması.

 1. Təchizat işinin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək.

Tədarükçülər seçilərkən təchizatçılar bu məsələyə kompleks yanaşmalıdırlar. Bu zaman aşağıdakı tələblər nəzərə alınmalıdır:

 • tədarükçünün yaxın və ya uzaq məsafədə yer­ləş­məsi;

 • tədarükçünün təqdim edəcəyi məhsulların həcmi, çeşidi, qiyməti, keyfiyyəti;

 • tədarükçünün göstərəcəyi xidmətlər;

 • tədarükçünün etibarlılığı;

 • tədarükçünün verdiyi mala zəmanəti.

Maddi-texniki təchizat şöbəsi bu tələbləri nəzərə alarsa, istehsalın xammal-materiallarla təmin olunması prosesi səmərəli formada, vaxtında və lazımi səviyyədə yerinə yetirilə bilər. Bu da geniş təkrar istehsalın ahəngdar həyata keçirilməsi üçün olduqca əhəmiyyətlidir.

10.4. İnvestisiya menecmenti
İnvestisiya ingilis sözü olub, sərmayə, kapital mə­na­sında işlədilir. İnvestisiyaların mahiyyəti, məqsədi bir sıra ədəbiyyatlarda müxtəlif mənalarda işlədilir. Məsələn bəzi ədəbiyyatlarda investisiyalar kapital qoyu­lu­şu ilə eyni­ləş­dirilir. Bəzi ədəbiyyatlarda gəlir əldə et­mək məq­sədi ilə uzun müddətli kapital qoyuluşu şək­lində həyata ke­çirilən məsrəflərin məcmusu kimi izah edilir. Bəzi ədə­biy­yatlarda isə, investisiyalar istehsal vasi­tələrinə əlavələr kimi də­yərləndirilir.

Əsaslı vəsait qoyuluşu istehsal və qeyri – istehsal sahə­lərində əsas fondların yaradılması, onların geniş­lən­diril­məsi və yenidən qurulması, istehsalın texniki cəhət­dən silahlandırılmasına yönəldilmiş vəsaitlərin məcmu­sudur. İnvestisiya qoyuluşları isə maddi, əmək və maliy­yə məs­rəf­lərindən ibarətdir.

İnvestisiyalar əsas fondların yaradılmasına və geniş­ləndirilməsinə, həmçinin dövriyyə vəsaitlərinin alın­masına sərf edilən kapitalın məcmusudur.

İnvestisiyalar aktiv və passiv təyinata malikdirlər. Aktiv təyinatlı investisiyalar avadanlıqlar və dəzgahların, texnikanın, texnologiyanın alınmasına çəkilən məsrəf­lərdir. Passiv təyinatlı investisiyalara isə binaların, mən­zil­­lərin, kommunikasiyaların tikintisinə, yol tikintisinə çəki­lən xərclər aiddir.

İnvestisiya qoyuluşları həm maddi, həm də intel­lektual sərvətlərdən ibarətdir. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar.


 1. Pul vəsaitləri, səhmlər, paylar və digər qiymətli kağızlar.

 2. Daşınar və daşınmaz əmlak, həmçinin onlardan istifadə hüququ.

 3. Elmi–təcrübi, texniki, texnoloji biliklərin məc­mu­su.

 4. Xammal və materiallar, yanacaq və s.

İnvestisiyaların praktik olaraq həyata keçirilməsi prosesi investisiya fəaliyyəti, onları həyata keçirənlər isə investorlar adlanır.

İnvestisiyaların idarə edilməsi aşağıdakı funksi­ya­la­rının həyata keçirilməsini tələb edir: 1. Məqsədlərin qoyuluşu. İdeyanın yaranması.

 2. Ətraf mühitin öyrənilməsi.

 3. Tikinti quraşdırma işlərinin planlaşdırılması.

 4. İnvestisiya qoyuluşunun həcminin müəyyən olun­ması.

 5. Maliyyə mənbələrinin müəyyən olunması.

 6. İnvestisiya layihələrinin həyata keçilməsi;

 7. İnvestisiya fəaliyyətinə nəzarət, nəticələrinin qiy­mət­­ləndi­ril­məsi.

Planlaşdırılan və həyata keçirilən kapital qoyu­luşları investisiya layihəsi formasını alır. Bu zaman layihənin sə­mə­rəlilik nöqteyi-nəzərdən təhlili və qiymət­ləndirilməsi ol­duqca önəmlidir. Layihənin təhlili layihənin gəlirliyi­nin əsaslandırılmasıdır. Başqa sözlə desək, bu cür təh­lil­lər nəticəsində layihəyə çəkilən xərclərlə əldə edilən gəlirləri müqayisə etmək mümkün­dür.

Layihənin tərtib olunması zamanı fəaliyyətə təsir edə­­cək xarici amillərin öyrənilməsi, onların təsir dərəcə­lə­ri­­­nin müəyyən olunması vacibidir. Bu cür amillərə aşa­ğı­da­kıları aid etmək olar: əlverişli coğrafi şərait, ölkə­nin iq­ti­sadi inkişaf səviyyəsi (vergi, gömrük siyasəti), inflya­si­ya sə­viyyəsi, xüsusi valyuta rejimi, bank xidməti, sı­ğorta xid­mə­ti, nəqliyyat, rabitə xidmə­t­ləri və s. İnves­torlar layı­hə­nin tərtibi zamanı investisiya risklərinə ciddi diqqət ye­ti­rirlər. Bu cür risklərə siyasi, iqtisadi, maliyyə, xarici ticarət fəaliyyətindəki riskləri aid etmək olar.

İnvestisiyalar müxtəlif mənbələr hesabına həyata ke­çirilə bilər.


 • investorun şəxsi vəsaiti;

 • borc vəsaiti;

 • cəlb olunmuş vəsait (səhmlər və ya qiymətli ka­ğız­­ların satışından əldə edilən gəlirlər;

 • büdcə və qeyri – büdcə fondlarının vəsaitləri.

İnvestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi dedikdə, la­­yi­hənin bölmələr üzrə konkret müddəalarının yerinə ye­ti­rilməsi başa düşülür. Layihənin müddəaları aid oldu­ğu şö­­bə­lər və ya struktur bölmələri üzrə təsnifləşir və icra olunur.

İnvestisiya fəaliyyəti üzərində nəzarət layihədə gös­tərilən məsələlərin, vəzifələrin, öhdəliklərin lazımı səviy­yədə, tələb olunduğu formada həyata keçirilməsini təmin edir. Düzgün nəzarət məqsədə nail olunmasının ehti­ma­lını artırır. Nəticədə mənfəət müəyyən olunur, rentabellik gös­tə­ricisi hesablanır, qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olun­ması, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi səviyyəsi ölçülür.

Layihələrin tərtib edilməsi və həyata keçirilməsində müəssisənin struktur vahidləri və kənar təşkilatlar çıxış edirlər.

Kənar təşkilatlara: • sponsorları;

 • biznes portnyorları;

 • müştərilər.

Daxili struktur vahidlərinə:

 • müəssisənin rəhbəri;

 • layihənin idarəetmə ofisi;

 • layihə meneceri;

 • proqram meneceri daxildir.

İnvestisiyalar aşağıdakı kimi təsnifləşir:

1.Xarici investisiyalar. (Xarici şirkətlər, Beynəlxalq Konser­siumlar və s. tərəfindən)

2.Beynəlxalq maliyyə-kredit institutları. (Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Beynəl­xalq İnkişaf və Yenidənqurma Bankı və s.)

3.Dövlətin birbaşa investisiyaları.

4.Yerli hüquqi və fiziki şəxslər.
10.5. İnnovasiya menecmenti
İnnovasiya latın dilində innavato sözündən olub, yeni­ləşmə və yaxşılaşma deməkdir. Termin elmi-tədqi­qat­da XIX əsrlərdə meydana gəlmişdir. Ədəbiyyatda ilk dəfə Yozef Şumpeterin “The Theory of Economic Deve­lop­ment” əsərində 1934-cü ildə ictimaiyyətə təqdim olundu.

İnnovasiya yüksək səmərəliliyə malik yeniliyin tət­biqi, insanların ixtiralarının və kəşflərinin son nəticəsidir.

İnnovasiya fəaliyyəti iqtisadi inkişafı və rəqabət­liliyi tə­min etmək üçün elmi biliklərin, yeni ideyaların, yeni texnologiyaların istehsalata və idarəetməyə tətbiqidir.

İnnovasiyanın məqsədi müəssisənin istehsal və elmi texniki fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən etməkdən iba­rət­dir. İstehsal sferasında innovasiyanın əsas məqsədi aşa­ğıdakılardan ibarətdir: • yeni məhsulların istehsalı;

 • mövcud məhsulların təkmilləşdirilməsi;

 • istehsal texnologiyasının yeniləşdirilməsi;

 • yeni texniki vasitə və avadanlıqlardan istifadə edil­məsi;

 • elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsala tət­­biqi;

 • köhnəlmiş məhsulların istehsaldan çıxarılması və ye­­nisi ilə əvəz olunması.

İnnovasiya təkmilləşdirmə səylərini artırır, işin in­ten­­­­sivliyini, əmək məhsuldarlığını yüksəldir, məhsulun ma­­ya dəyərinin, qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Nə­ti­cədə innovasiya müəssisənin maliyyə nəticələrinə, iq­ti­sadi səmərəlilik göstəricilərinə müsbət təsirini göstərir.

İnnovasiyaların idarə edilməsi strateji fəaliyyətdir. Çün­ki innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi strateji məq­­­sədlər sisteminə daxil olub, müəssisənin uzun müd­dət­­li perspektiv inkişaf planında yer alır.

Yeni məhsulların istehsalı innovasiya xarakterli fəaliy­­yət olmaqla aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:


 • yeni məhsul ideyasının işlənib hazırlanması;

 • yeni məhsulun iqtisadi səmərəliliyinin təhlili;

 • yeni məhsulun yaradılması;

 • yeni məhsulun bazarda testerinin aparılması;

 • məhsulun kütləvi istehsalına başlamaq haqqında qərar qəbul edilməsi.

Innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr aşa­ğıdakılardır:

 1. Vençur firmaları. Vençur firmalarına «riskli fir­ma­lar» deyirlər. Bu firmaların yaradıcıları əsasən tədqi­qat­çılar, ixtiraçılardır.

 2. Eksperiment firmalar yeni məhsulun yaradılması rolunu oynayan firmalardır. Eksperiment firmalar çox da böyük olmurlar. Onlar yeni məhsul nümunələri istehsal edərək, onları bazarda test etməklə, həmin məhsullara ba­zar tələbatını öyrənirlər.

 3. Patent firmalar eksperiment - firmalardan fərqli ola­raq yeni məhsulların yaradılması və ya ixtira edil­mə­si­nə yox, yaranmış məhsulun yayılması, istehsa­lının artı­rıl­ma­sı sahəsində daha çox səy göstərirlər.

 4. Violent firmalar - innovasiyaya investisiya qoy­maqla kütləvi məhsul istehsalı ilə məşğul olurlar. Onların əsas məqsədi istehsalı genişləndirmək, məhsul isteh­salının həcmini artırmaq, geniş alıcı dairəsini formalaşdırmaqdır.

5. Biznes inkubatorlar isə innovasiya strukturları üçün istehsal mühiti formalaşdırır, onları texnika və texno­logiya ilə, avadanlıqlarla təmin edirlər. İnkubatorlar həm­çi­­nin innovasiya təşkiltlarına məlumatların toplan­ması, fəaliyyətin təşkil olunması sahəsində məsləhətlərin veril-mə­­si, hüquqi xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar yaxın­dan köməkliklər göstərirlər.

İnnovasiyanın tətbiqi ilə əlaqədar olaraq müəssisədə aşağıdakı hallar və dəyişikliklər baş verir:

1) Yeni texnikanın istifadəsi.

2) Yeni texnologiya ilə məhsul istehsalının həyata ke­­çiril­məsi.

3) Yeni xammalın istifadəsi.

4) İstehsalın təşkilində və maddi-texniki təchizat sa­həsində dəyişiklik.

5) Yeni bazarların meydana çıxması.

İnnovasiya fəaliyyəti və ona olan tələbat innovasiya pro­sesləri nəzəriyyəsini irəli sürür. İnnovasiya fəaliyyəti tex­­niki tərəqqinin strateji idarəetmə problemləri ilə bila­vasitə bağ­lıdır.

İnnovasiya menecmenti innovasiya proseslərinin, inno­­vasiya fəaliyyətinin, bu fəaliyyətlə məşğul olan təş­ki­la­­ti struk­turun və heyətin idarə edilməsinin prinsip, metod və for­ma­la­rı­nın məcmusudur.

İnnovasiya meneceri innovasiya prosesinin müxtəlif fa­­za­larında fəaliyyət göstərir və bu sahədə özünün ida­rəetmə fəa­liyyətini qurur. Müəssisə və təşkilatlar inno­va­si­ya fə­aliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə aşağıdakı təş­ki­lati struk­turları yarada bilər­lər: 1. Elmi tədqiqat institutları və ya elmi mərkəzlər.

 2. Layihə - konstruktor şöbələri.

 3. Strateji araşdırma mərkəzləri.

 4. Marketinq şöbəsi nəzdində marketinq tədqiqatları bölməsi.

 5. Laboratoriyalar.

 6. Məsləhət (konsaltinq) şöbələri və s.

Müəssisədə innovasiya ilə bağlı struktur vahidləri in­no­vasiya fəaliyyəti, innovasiya prosesi, elmi tədqiqat işləri ilə məşğul olan şöbə və ya bölmələrdir. İnnovasiya fəaliy­yəti ilə məşğul olan elmi institutların və qurumların əsas fəaliy­yəti fundamental elmi tədqiqatların, araşdır­maların apa­rıl­masın­dan ibarətdir. İnnovasiyanın inki­şafın­­da bu fəaliy­yətlə məşğul olan firmaların, təşki­lat­ların, kiçik müəs­­sisələrin rolu böyük­dür. Həmin təşkilatların bu sfe­ra­dakı fəaliyyəti vençur biznesi (ven­çur fəaliyyəti) ilə xarak­terizə olunur.

Vençur biznesi ilə məşğul olan firmalar yeni məh­sul­ların layihələşdirilməsini, tədqiqini və istehsalını, ix­ti­ra­çı­lıq və elmi axtarışla bağlı fəaliyyəti həyata keçirirlər. Ma­hiy­yətinə və məzmununa görə vençur biznesi riskli biz­nes­­dir. (Vençur sözü ingilis dilindən “venture” sözün­dən­dir. Mə­nası “risk”, “cəsarətli addım” deməkdir. Yəni ven­çur müəs­sisələrinin həyata keçirdikləri kapital qoyuluşları olduqca riskli bir işdir. Çünki isteh­lakçılar yeni layihələri, məhsulları necə qəbul edəcək, yeniliklərin nəticəsi necə ola­caq bunu qabaq­ca­dan proq­noz­laşdırmaq çox çətindir. Ona gö­rə də, vençur kapi­talı riskli kapital hesab olunur.

Vençur firmaları böyük firmaların struktur vahidi kimi törəmə müəssisələri formasında da fəaliyyət gös­tə­rir­lər. Ven­çur firmasının təşkil edilməsi və yaradıl­ması üçün lazım olan şərt­lər aşağıdakılar hesab olunur:

1) Maliyyələşmə mənbəyi − risk kapitalı.

2) Vençur firmasının gəlir gətirə bilmək potensialı.

3) İnnovasiya ideyalarının mövcudluğu.

4) Firmanın məhsuluna bazar tələbatının yaran­ması.

İnnovasiya firmalarına və qurumlarına rəhbərlik mü­hən­­­dislər və menecerlər tərəfindən həyata keçirilir.

Menecerlər − innovasiyanın təşkili, həyata keçiril­mə­si, maliy­yə mənbələrinin müəyyən olunması, yeni tex­ni­kanın, texno­logiyanın cəlb edilməsi, yeni məhsulların is­teh­salı proses­lərini idarə edirlər. Menecer­lər bu sahənin ida­rə edil­mə­sini təşkilati struktur bölmə­ləri vasitəsilə hə­ya­ta keçirirlər. Mühəndislər isə layihənin texniki tə­rəfl­ə­ri­ni işləyir, məhsul istehsalının texnologiyasında dəyişik­liklər edirlər. Onlar yeni məh­su­l­­ların layihəsini işləyir, əsas vəsaitlərin rekons­truk­si­yasını hazırlayırlar.

İnnovasiya layihələri elmi-tədqiqat layihələrinin bir formasıdır. Elmi-tədqiqat layihəsi kimi təşəbbüs layi­hə­ləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təşəbbüs layihələri heç bir sifarişlərə əsaslanmır, müəssisənin öz təşəbbüsü ilə hə­ya­ta keçirilir. Təşəbbüs layihələrinin tərkibi aşa­ğıda­kı­lar­dan ibarətdir: 1. Fundamental elmi problemlər.

 2. Problemlərinin həll olunması məqsədi ilə qarşıya qoyulan konkret fundamental məsələlər.

 3. Gözlənilən elmi nəticələr.

 4. Elmi əsərlərin siyahısı.

İnnovasiya layihələri sənəd şəklində tərtib edilir. Onun rəsmiləşdirilməsi vacib məsələdir. İnnovasiya layi­hə­­lərinin rəsmiləşdirilməsi üçün lazım olan elementlər aşa­ğıdakılardan ibarətdir. Layihənin konkret adı, məqsə­di, ic­raçıların sayı, onların vəzifəsi, yerinə yetiriləcəyi müd­dət, maliyyələşmənin həcmi və mənbəyi.

Layihənin maliyyələşmə mənbələri dövlət vəsaiti, qrantlar, kreditlər, müəssisənin xüsusi vəsaitləri, cəlb edil­miş vəsaitlər hesab olunur.

İnnovasiyanın tətbiq edilməsi və həyata keçirilməsi za­manı işçi qrupunun və koordinasiya şurasının rolu ol­duq­ca böyükdür. İşçi qrupunun işi fəaliyyətin icra­sından iba­rətdir. Qrupun strukturu layihənin mürək­kəbliyindən asılıdır. Layihəni rəhbər idarə edir. Koor­di­nasiya şurasının funksiyası və vəzifələri layihənin məqsədinin müəyyən olun­masından, işçi qrupların formalaşdırılmasından, işçi qrup­ların rəhbər­ləri­nin seçil­mə­sindən, layihənin həyata ke­çirilməsinə nəzarət edil­­məsin­dən, layihənin icrası ilə əla­qədar qərarların qəbul edil­­məsindən ibarətdir.

İşçi qruplarında namizədliyin qeydə alınması za­manı nəzərə alınan elementlər təcrübənin, nəzəri bi­lik­lə­rin əldə edilməsi, təşkilatda hakimiyyət və nüfuz, işə mü­nasibət, şəxsi maraq və motivasiya hesab olunur.

İşçi qrupu innovasiya menecmentinin təşkilati struk­turuna daxil olub, fəaliyyətin təşkilində, həyata keçiril­məsin­də və inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayır

FƏSİL XI. MALİYYƏ RESURSLARI VƏ ONLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ
11.1. Maliyyə menecmenti
Maliyyə dövlət maliyyəsindən və müəssisələrin ma­liy­yəsindən ibarətdir. Maliyyə ümummilli məhsulun və mil­li gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü, dövlətin mər­kəz­ləş­dirilmiş pul vəsaitləri fondunun yaradılması və isti­fa­dəsi ilə əlaqədar iqtisadi münasibətlər sistemidir. Müəs­si­sələrin maliyyəsi pul fondlarının yaradılması və istifadəsi ilə əlaqədar iqtisadi münasibətləri əhatə edir. Maliyyə me­nec­menti sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəs­si­sələrin maliyyəsinə şamil olunur. Deməli, maliyyə me­nec­mentindən danışarkən, müəssisə və təşkilatların ma­liyyə fəaliyyətinin planlaşdırılması, təşkili, həyata keçi­rilməsi və bütün bu proseslərə nəzarət olunmasından bəhs edə­cəyik.

Maliyyə menecmenti mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, bütün müəssisə və firmalarda maliyyə fəaliy­yətinin və münasibətlərinin idarə edilməsini özündə birləş­dirir.

Maliyyə menecmenti maliyyə münasibətlərinin ida­rə­edilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyətdir. Bu müna­sibət maliyyə resurslarının hərəkəti ilə xarakterizə olunur. Ma­liyyə menecmenti müəssisə və təşkilatların, fir­ma­ların ma­liyyə vəsaitlərinin formalaşması və ondan istifadə olun­ması ilə əlaqədar qərarlar qəbul edilməsini əhatə edir.

Maliyyə menecmenti qiymətli kağızlar bazarlarında baş verən dəyişikliklərə uyğun olaraq müəssisələrdə səhm­lərin buraxılışı və satışına nəzarəti həyata keçirir. Maliyyə menecmenti müəssisə və firmaların maliyyə aktivlərini qiy­mətləndirir, onları uçota alır, maliyyə fəaliyyətini plan­laşdırır və təhlillər aparır, hesabatları, maliyyə nəti­cə­lə­rini işləyir və təqdim edir.

Maliyyə menecmenti özündə aşağıdakı funksiyaları birləşdirir:


 1. Maliyyə planlarının tərtib edilməsi;

a) Müəssisənin balansı.

b) Pul vəsaitlərinin hərəkət planı.

c) Mənfəət planı.

2.Maliyyə fəaliyyətinin təşkili;

a)Maliyyə mənbələrinin müəyyən olunması.

b) Pul vəsaitləri fondunun təşkili.

v)Maliyyə münasibətlərinin formalaşması.

3. Maliyyə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi;

a) Pul vəsaitlərinin cəlb olunması.

b) Maliyyə ödənişlərinin həyata keçirilməsi.

c) Cari hesablamaların həyata keçirilməsi.

4. Müəssisənin fəaliyyətinin iqtisadi cəhətdən qiy­mət­ləndirilməsi:

a) Kapital qoyuluşunun səmərəliliyinin qiymət­lən­di­rilməsi;

b)Fəaliyyətin nəticəsinə görə iqtisadi səmərəlilik gös­təricilərinin müəyyən olunması.

5. Maliyyə nəzarəti;

a)Maliyyə sahəsində uçotun aparılması.

b)Maliyyə təhlili.

c)Maliyyə hesabatlarının işlənməsi və təqdim edil­məsi.

Hər bir müəssisənin əsas məqsədi mənfəət əldə et­mək­­dən ibarətdir. Bu zaman isə maliyyə münasi­bət­lərinin baş verməsi vacibdir. İşgüzar təşkilatlarda maliyyə mü­na­si­bətləri adətən pul formasında çıxış edir. Maliyyə menec­menti maliyyə münasibətlərini idarə edir. Maliyyə mü­na­sibətləri müəssisədaxili və müəssisəxarici olur.

Müəssisədaxili maliyyə münasibətlərinə işçilərin əmək haqqının verilməsi, layiqli işçilərə maddi yardım­la­rın və pul mükafatlarının verilməsi, ayrı-ayrı struktur va­hid­ləri arasındakı hesablaşmalar aiddir. Müəssisəxarici ma­liyyə münasibətlərinə alıcılarla, malgöndərənlərlə, tə­rəf­daş müəssisələrlə, banklarla, kredit təşkilatları ilə, sı­ğor­t­a təşkilatları ilə, dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fond­­­larla maliyyə münasibətlərini aid etmək olar.

Müəssisə və təşkilatlarda maliyyələşmələri həyata ke­­çirmək üçün maliyyə mənbələrini aşkar etmək və ma­liyyə vəsaitlərini cəlb etmək tələb olunur. Maliyyə mən­bə­ləri aşağıdakılar hesab edilə bilər:


 • təsisçinin vəsaiti;

 • müəssisənin vəsaiti;

 • müəssisənin və ya təsisçinin əmlakı;

 • qiymətli kağızlar (istiqrazlar, veksellər, çeklər və s).

 • cəlb edilmiş vəsaitlər (bank kreditləri, maliyyə yardımları, səhmdarların kapitalları və s.).


11.2. Maliyyə planları
Maliyyə menecmentinin funksiyalarından biri maliy­yə planlarının tərtib edilməsidir.

Maliyyə planı müəssisənin bütövlükdə maliyyə fəaliy­yətini özündə əks etdirir. Maliyyə planı əsasən üç sə­nəd­dən ibarətdir:

1) Müəssisənin balansı.

2) Pul vəsaitlərinin hərəkət planı.

3) Mənfəət planı.

Maliyyə planlarının işlənməsi zamanı hesabat məlu­mat­larından istifadə olunması vacibdir. Çünki, hər günə bu müəssisənin maliyyə vəziyyətini təhlil etmək vacibdir. Maliyyə − hesabat sənədləri formasında müəssisənin ba­lan­sı, maliyyə nəticələri, bəyannamələr çıxış edir.

Bundan sonra isə, gələcək dövr üçün müəssisənin maliy­yə fəaliyyəti planlaşdırılır. Bu plan sənədi gəlirlər və xərclərlə əlaqədardır. Gəlirlərə satışdan əldə edilən gəlirlər və digər daxilolmalar, xərclərə isə məh­sulun istehsalına çəkilən məsrəflər aiddir.

Maliyyə planları rentabellilik göstəricilərinin he­sab­lanmasında əhəmiyyət kəsb edir. Bu isə müəs­sisənin stra­tegiyasının müəyyən olunmasında mü­hüm rol oynayır. Ren­tabellilik göstəricisi ilə müəssisədə həyata keçirilən ayrı-ayrı fəaliyyət sahələrinin hansının daha səmərəli ol­ma­sını müəyyən etmək olar.

Maliyyə menecmenti idarəetmənin fəaliyyətinin bü­tün tərəflərini əhatə edir və maliyyə münasibətlərini idarə edir.

Maliyyə menecerləri maliyyə menecmentinin həya­ta keçirilməsindən irəli gələn funksiya və vəzifələri icra edən şəxslər hesab edilir.

Maliyyə menecerləri təkcə yüksək biliyə deyil, həm­çi­nin yüksək təfəkkürə, intuisiyaya və uzaqgörənliyə ma­lik olmalıdırlar. Çünki onlar bu sahədə tədqiqatların araş­dı­rılması, planların tərtib olunması, bir sıra prob­lem­lə­rin qa­­baqcadan müəyyən olunması və aradan qaldırılması, pro­q­­nozların verilməsi və s. bu kimi fəaliyyətlə məşğul olur­lar. Maliyyə menecerləri müəs­sisənin maliyyə nəti­cə­lərində maraqlıdırlar. Çünki onlar maliyyə planının tər­tibatçısı kimi nəticələrin əldə olunmasında məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə menecmentini əsas vəzifələrindən biri də maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsini təmin etmək və aidiyyəti orqanlara təqdim etməkdir. Maliyyə hesabat­la­rı­nın tərtib olunması mühasibatlığın funksiyalarına aiddir. Mü­hasibatlıq mühasibat uçotunu aparır və uçotun əsasında ma­liyyə hesabatlarını hazırlayır. Müəssisə rəhbəri isə hə­min sənədləri təsdiq edirlər. Maliyyə hesa­bat­larına ma­liy­yə nəticələri, aksiz vergisi, əlavə dəyər ver­gisi, əmlak vergisi, torpaq vergisi, mənbədən vergi və s. vergilər haq­qında hesabat sənədləri, müəs­si­sənin balan­sı və digər he­sabat sənədləri aiddir. Hesabat sənədləri müvafiq olaraq Vergilər Nazirliyinə, Dövlət Sta­tis­tika Komitəsinə, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim olunur.

Hesabat sənədlərindəki göstəricilərin düzgünlüyünə görə müəssisənin rəhbəri və baş mühasibi məsuliyyət da­şı­yır. Maliyyə hesabatlarında göstəricilərin azaldıl­masına, nağd hesablaşmaların aparılması qayda­lar­ı­nın po­zul­masına, he­sabatların təqdim edilmə­sinin gecik­diril­məsinə görə müəs­sisə və təşkilatlara maliyyə sanksiyaları tət­biq edilir. Ver­gi və tədiyyələrin ödənilməsinin gecik­di­ril­məsinə görə isə müəssisəyə cərimə hesablanır.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bu qənaətə gələ bilərik ki, müəssisə rəhbərləri iqtisadi, xüsusilə, maliyyə sahəsinə aid olan bütün qanun­vericilikləri, o cümlədən, vergi məcəlləsini, mülki məcəl­lənin müvafiq müddəalarını və s. dərindən bilməli və özünün əməli fəaliyyətində on­la­rı lazımi səviyyədə tət­biq etməlidir. Çünki əks təqdirdə müəs­sisə rəhbəri maliyyə sahəsinə nəzarət edə bilməz, bu da həmin sahədə bir sıra pozuntulara, müəssisə üçün ağır nəti­cələrə gətirib çıxara bilər.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə