Əczaçılıq (ali)


) Aşağıdakılardan hansı aptekin qeyri-maddi aktivlərinə aid edilmir?Yüklə 1,33 Mb.
səhifə3/16
tarix17.09.2017
ölçüsü1,33 Mb.
#40
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

109) Aşağıdakılardan hansı aptekin qeyri-maddi aktivlərinə aid edilmir?

A) Əmtəə nişanları

B) Ticarət markaları

C) Nəqliyyat vasitələri

D) EHM-üçün proqramlar

E) Lisenziyalar


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004.
110) Qeyri-maddi aktivlərin хarakterik хüsusiyyətləri hansıdır?

A) Müəssisənin aktivlərinə aid edilir

B) Dövriyyə aktividir

C) Normalaşmayan aktivə aiddir

D) Maddi-əmlak quruluşu, fiziki-хassəsi yoхdur, uzun müdət istifadə olunur və müəssisəyə gəlir gətirir

E) Dövriyyədənkənar aktivlərə aidir


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004.
111) Aptek təşkilatlarında dövriyyə kapitalının istifadəsinin analizi üçün hansı informasiya mənbəyinə istinad edilir?

A) Sadalananların heç biri

B) Mal uçotına

C) Aylıq uçota

D) Mühasibat balansına

E) Mühasibat uçotına


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004.
112) Rezin məmulatlarının xidmət müddətinə göstərilən amillərdən hansı təsir etmir?

A) Rezinlərin tərkibi

B) Funksional təyinat

C) Saxlanma şəraiti

D) İstismar üsulu

E) Vulkanizasiya üsulu


Ədəbiyyat: С.З.Умаров и др. Медицинское и фармацевтической товароведение М., ГЭОТАР-Мед, 2004, с. 60
113) Xromlaşdırılmış ketqut tikiş materialının hansı növünə aiddir?

A) Metallik növünə

B) Təbii sorulmayan növünə

C) Sintetik sorulmayan növünə

D) Sintetik sorulan növünə

E) Təbii sorulan növünə


Ədəbiyyat: С.З.Умаров и др. Медицинское и фармацевтической товароведение М., ГЭОТАР-Мед, 2004, с. 40
114) Verilmiş variantlardan hansı əmtəə siyasətinin istiqamətlərinə aid deyildir?

A) Əmtəələrin həyatilik dövrü

B) Yeni malların tədqiqi – informasiya

C) Çeşidlərin formalaşması

D) Əmtəələrin rəqabət davamlılığı – keyfiyyət

E) Əmtəələrin saхlanılması


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004.
115) Bu variantlardan hansı mal çeşidlərinin formalaşmasında aparılan marketinq tədqiqatlarına aiddir?

A) Çeşidlərin nəqli

B) Çeşid genişliyi

C) Çeşidlərin saхlanılması

D) Çeşidin sayı

E) Çeşidlərin seçilməsi


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации.// под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, с. 390
116) Tikiş materialı hansı tələblərə cavab verməməlidir?

A) Tikiş materialı hiqroskopik olmalıdır

B) Tikiş materialı davamlı olmalıdır

C) Tikiş materialı orqan və toxumalara qarşı bioinert olmalıdır

D) Tikiş materialının səthi hamar olmalıdır

E) Tikiş materialı sterilizasiyaya dözümlü olmalıdır


Ədəbiyyat: С.З.Умаров и др. Медицинское и фармацевтической товароведение М., ГЭОТАР-Мед, 2004, с. 15
117) Müalicə-profilaktika müəssisələrinin apteklərində hansı dərmanların miqdari hesabatı aparılır?

A) Klinikada ilk dəfə tətbiq olunan dərmanların

B) İnyeksiya üçün məhlulların

C) Narkoik və psixotrop dərman vasitələrinin

D) Aseptik sarğı materiallarının

E) Göz damcılarının


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002.
118) Hansı tibbi cihaz oftalmoskop adlanır?

A) Buynuz astiqmatizminin ölçülməsi üçün istifadə olunan cihaz

B) Göz dibinin tədqiqi üçün istifadə olunan cihaz

C) Gözün torlu qişasının tədqıqı üçün istifadə olunan cihaz

D) Göz daxili təzyiqi ölçmək üçün istifadə olunan cihaz

E) Gözün buynuz qişasının müayinəsi üçün istifadə olunan cihaz


Ədəbiyyat: С.З.Умаров и др. Медицинское и фармацевтической товароведение М., ГЭОТАР-Мед, 2004, с. 41
119) Yunan sözü olan «ekonomika» - sözünün açıqlaması hansıdır?.

A) Qanunla idarə olunan təsərrüfat deməkdir

B) Qaydalar deməkdir

C) Təsərrüfat deməkdir

D) Normalar deməkdir

E) Qanun deməkdir


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации.// под ред. проф. В.Л.Багировой. М., 2004, с. 390

120) Çeşidlərin formalaşdırılmasının analizində çeşid göstəriciləri necə ifadə olunur?

A) Faktiki miqdara görə

B) Yarımqurplar üzrə

C) Əmsallar

D) Qrupların sayı ilə

E) Qurpların tərkibinə görə


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации.// под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, с. 390

121) Hansı variant aptekin ticarət maliyyə fəaliyyətini göstərir?.

A) Tədavül хərcləri

B) Sadalananların hamısı

C) Mal dövriyyəsi, ticarət əlavəsi, tədavül xərcləri

D) Mühasibat balansı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004.
122) Ticarət əlavəsi məbləğinin tərkibinə hansı göstəricilər daхildir?

A) Mal dövriyyəsi

B) Reseptura

C) Rentabellik

D) Ticarət хərcləri

E) Gəlir, tədavül xərcləri


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации.// под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, с. 390

123) Ticarət əlavəsi planlaşdırmada hansı ifadələrdə əks etdirilir?

A) Dövr ifadəsində

B) Tədavül хərclərinə görə

C) Məbləğ ifadəsində və mal dövriyyəsinə görə faizlə səviyyəsi

D) Natural ifadədə

E) Mal dövriyyəsi


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации.// под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, с. 390
124) Aptekin ticarət əlavəsinin səviyyəsinə təsir edən amillər hansıdır?.

A) Mal dövriyyəsinin dəyişməsi, tədavül хərclərinin dəyişməsi, mal qruplarının strukturu

B) Yalnız tədavül хərclərinin dəyişməsi

C) Yalnız mal qruplarının strukturu

D) Mal çeşidlərinin stabilliyi

E) Maliyyə planı


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации.// под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, с. 390
125) Verilmiş variantlardan bazar iqtisadiyyatına хas olan əsas prinsiplər hansılardır?

A) Sorğunun analizi

B) Sərbəst qiymət yaranma

C) Təklifin öyrənilməsi

D) Yalnız özünü tənzimləmə

E) Fəaliyyət növünün secimində sərbəstlik və özünü tənzimləmə


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации.// под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, с. 390
126) Qalındivarlı rezin məmulatlarına hansılar aiddir?

A) Zondlar

B) Kateterlər

C) Qrelkalar (rezin qızdırıcılar), sprinsovkalar (imalələr), buz üçün qovuqcuqlar

D) Qrelkalar

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: С.З.Умаров и др. Медицинское и фармацевтической товароведение М., ГЭОТАР-Мед, 2004, с. 36
127) Bazar iqtisadiyyatı anlamının izahı necədir?

A) Mübadilə prosesini aktivləşdirən sistemdir

B) Özünü tənzimləmə sistemidir

C) Özünü sanasiya sistemidir

D) Istehsal sistemi ilə istehlak sisteminin birləşməsidir

E) Təsərrüfatın özünüidarə sistemi olub, əsasını хüsusi mülkiyyət və sahibkarlıq təşkil edir


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации.// под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, с. 390

128) Rezin məmulatlarının sterilizasiyası hansı üsullarla aparılır?

A) Suda qaynatmaqla

B) Qeyd olunanlardan heç biri

C) Avtoklavlaşdırma yolu ilə

D) Kimyəvi sterilizasiya yolu ilə

E) Bütün qeyd olunan üsulların hamısı ilə


Ədəbiyyat: С.З.Умаров и др. Медицинское и фармацевтической товароведение М., ГЭОТАР-Мед, 2004, с. 76
129) Aptekin mal dövriyyəsinin əsas hissələri hansılardır?

A) Əhaliyə nəqd hesabla satılan mal –pərakənda satış, müalicə-profilaktika müəssisələrinə nəqdsiz hesabla satış-topdansatış, xırda təşkilatlara nəqdsiz - satış , xırda topdansatış.

B) Müqavilə əsasında satış

C) Müalicə-profilaktika müəssisələrinə nəqdsiz hesabla satış-topdansatış

D) Müqavilə əsasında satış

E) Xırda təşkilatlara nəqdsiz-satış, xırda topdansatış


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004.
130) Aşağıda göstərilənlərdən hansı ambulator reseptura üzrə dövriyyənin ilkin uçot sənədlərinə aiddir?

A) Yalnız “Resepturanın uçotu jurnalı”

B) “Kassa məxarici orderi”

C) Yalnız ”Qəbz kitabçası”

D) “Kassa mədaxili orderi”

E) ”Reseptura cədvəli”, ”Qəbz kitabçası”, “Resepturanın qeydiyyat jurnalı”


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004.
131) Xəstəxana aptekinin iş həcmini qiymətləndirmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə olunur?

A) Xəstəxanadakı çarpayıların ümumi sayı və aptekin ümumi mal dövriyyəsi

B) Aptekin fəaliyyətdə olan işçilərinin sayı

C) Aptekin ümumi maldövriyyəsi

D) Xəstəxanada fəaliyyət göstərən həkimlərin ümumi sayı və aptekin ümumi mal dövriyyəsi

E) Aptek işçilərinin əmək haqqı


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
132) Aşağıdakılardan hansı müalicə-profilaktika müəssisələrinin aptekinin dərman ehtiyatını düzgün xarakterizə edir?

A) Zəhərli və narkotik vasitələrin, ehtiyatı – 15 günlük tələbatdan, digər dərmanların ehtiyatı isə - 2 aylıq tələbatdan yuxarı olmamalıdır

B) Zəhərli və narkotik vasitələrinin ehtiyatı - 3 həftəlik tələbatdan, digər dərmanların ehtiyatı isə - 3 aylıq tələbatdan yuxarı olmamalıdır

C) Zəhərli və narkotik vasitələrinin ehtiyatı – 7 günlük tələbatdan, digər dərmanların ehtiyatı isə - 3 aylıq tələbatdan yuxarı olmamalıdır

D) Zəhərli və narkotik vasitələrinin ehtiyatı - 10 həftəlik tələbadan, digər dərmanların ehtiyatı isə - 3 aylıq tələbatdan yuxarı olmamalıdır

E) Zəhərli və narkotik vasitələrinin ehtiyatı – 7 günlük tələbatdan, digər dərmanların ehtiyatı isə - 3 aylıq tələbatdan yuxarı olmamalıdır


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002.
133) Müalicə-profilaktika müəssisəsinin narkotik dərman vasitələrinin alınmasına görə aptekə təqdim etdiyi tələbnamə neçə nüsxədən ibarət olmalıdır?

A) 4 nüsxədən

B) Apek müəssisəsinin sərəncamı ilə təyin edilmiş miqdarda

C) Baş həkimimn sərəncamı ilə təyin edilmiş miqdarda

D) 3 nüsxədən

E) 2 nüsxədən


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, E.A. Quliyeva, Əczaçılığın menecmenti, I hissə B, 2002.
134) Bunlardan hansı dərman vasitələrinin təsnifatına aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Dərman maddələri və substansiyalar

C) Biopreparatlar

D) Müxtəlif farmakoterapevtik qruplara aid olan hazır dərman formaların

E) Aptekdə hazırlanan dərman formaları


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva. Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı (tədris metodikı vasaiti), 2004, s. 20

135) İnventarlaşmanın aparılmasında əsas məqsəd nədən ibarətdir?

A) Əhaliyə dərman xidmətinin təkmilləşdirilməsi

B) Dərman çeşidlərinin formalaşdırılması

C) Yalnız tədavül xərclərinin,ticarət əlavəsinin,borcların aşkara çıxarması

D) Malın-maddı dəyərlərin faktiki miqdarının təyin edilməsi, malın-maddı dəyərlərin uçot sənədlərilə uyğunluğunun müqayisəsi, tədavül xərclərinin, ticarət əlavəsinin, borcların aşkara çıxarılması

E) Yalnız malın-maddı dəyərlərin uçot sənədlərilə uyğunluğunun müqaisəsi


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004.
136) Reseptlərin əczaçılıq ekspertizasının mərhələlərindən biri hansıdır?

A) Aptek tərəfindən uçotun həyata keçirilməsi

B) Aptek tərəfindən malların alınmasının təmin olunması

C) Mühasibat uçotunun aparılması

D) Statistik uçotun aparılması

E) Reseptin uyğun resept nüsxəsində (blankda) yazılmasını, əsas və əlavə rekvizitlərin olmasını və yazılma qaydalarına riayət olunmasını təmin etmək


Ədəbiyyat: И.В.Лоскутова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина. Организация и экономика фармации. Учебник. М., Изд.центр «Академия», 2004
137) Reseptin əczaçılıq ekspertizasında əsas vəzifələrdən biri aşağıdakılardan hansıdır?

A) Dərman preparatlarının uçotunun aparılması

B) Aptek işçilərinin ixtisasartırılmalarının həyata keçirilməsi

C) Resept yazmaq hüququna malik şəxsin aşkar edilməsi

D) Aptekdə hazırlanmış dərmanların analizinin aparılması

E) Mühasibin işinə nəzarət


Ədəbiyyat: И.В.Лоскутова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина. Организация и экономика фармации. Учебник. М., Изд.центр «Академия», 2004

138) Aşağıdakılardan hansı reseptin düzgün tərifidir?

A) Resept həkimin dərman vasitəsinin hazırlanması və buraxılması barədə əczaçıya yazılı müraciətidir

B) Dərman vasitələrinin hazırlanması və buraxılması barədə yazılı müqavilədir

C) Dərman vasitələrinin hazırlanması barədə yazılı göstərişdir

D) Pasiyentin həkimə dərmanla bağlı yazılı müraciətidir

E) Əczaçının həkimə dərmanla əlaqədər yazılı müraciətidir


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
139) Aşağıda göstərilən rekvizitlərin hansının resept blankında olması vacib deyil?

A) Xəstənin ünvanı

B) Tarix (ay, gün, il)

C) Müalicə həkiminin inisialı

D) Xəstənin inisialı

E) Müalicə-profilaktika müəssəsinin ştampı və ya möhürü


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
140) Əczaçılıq bazarının əsas iqtisadi qanunları hansılardır?

A) Yalnız tələb

B) Tələbat

C) Rəqabət

D) Yalnız təklif

E) Dəyər, tələb, təklif


Ədəbiyyat: Т.И.Тольцман, С.Г.Сбоева, Н.А.Голосова и др. Организация и экономика фармация, 2002, с. 60
141) Iqtisadiyyatın əsas sahələri hansılardır?

A) Yalnız mikroiqtisadiyyat

B) Makroiqtisadiyyat, mikroiqtisadiyyat

C) İqtisadi subyektlər

D) İstehlak bazarları

E) Firmalar


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации // под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, 390 с.
142) Bazarların təsnifatında istinad olunan əlamətlər hansılardır?

A) İnkişaf səviyyəsi

B) Fəaliyyət dairəsi

C) Funksional əlamətlər, inkişaf səviyyəsi, rəqabət qabiliyyəti

D) Yerləşməsi

E) Rəqabət qabiliyyəti


Ədəbiyyat: Т Багирова В.Л. Управление и экономика фармации // под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, 390 с.
143) Verilmiş variantlardan planlaşdırmanın əsas prinsipləri hansıdır?

A) Birlik, fasiləsizlik, dəqiqlik

B) Aktuallıq

C) Yalnız birlik

D) Effektivlik

E) Yalnız dəqiqlik


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации.// под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, с. 390
144) Aptek müəssisəsinin lövhəsi üzərində aşağıdakı məlumatlardan hansı yerləşdirilmir?

A) Apekin rejimi

B) Aptekin nömrəsi

C) Aptekin adı

D) Aptekin təşkilatı-hüquqi statusu

E) Aptekin emblemi


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
145) Aptek təşkilatlarında tətbiq edilən planlaşdırmanın növləri hansılardır?

A) Rüblük planlaşdırma

B) Yalnız strateji planlaşdırma

C) Starteji və taktiki planlaşdırma

D) İllik planlaşdırma

E) Operativ planlaşdırma


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации // под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, 390 с.
146) Farmakoiqtisadiyyat nəyi öyrənir?

A) Dərman vasitələri ilə müalicənin kliniki və iqtisadi üstünlüyünü öyrənir

B) İqtisadi analiz üsullarını öyrənir

C) Səhiyyə iqtisadiyyatının tərkib hissələrini öyrənir

D) Əczaçılıq iqtisadiyyatının yeni istiqamətidir

E) Müasir üsullardan biridir


Ədəbiyyat: Багирова В.Л. Управление и экономика фармации // под ред. Проф. В.Л.Багировой. М., 2004, 390 с.

147) Dərialtı yeridilmə zamanı Promedolun yüksək birdəfəlik və gündəlik dozaları nə qədərdir?

A) Birdəfəlik -0,5 q, gündəlik 1,5 q

B) Birdəfəlik -0,04 q, gündəlik 0,16 q

C) Birdəfəlik -0,04 q, gündəlik 0,12 q

D) Birdəfəlik -0,05 q, gündəlik 0,15 q

E) Birdəfəlik -0,03 q, gündəlik 0,09 q


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
148) Dərman vasitələri təsnifata görə aşağıdakılardan hansı qruplara ayrılır?

A) İmmunobioloji preparatlar

B) Valeofarmakoloji dərmanlar

C) Sadalanların hamısı

D) Homeopatik dərmanlar

E) Dərman bitki xammalı


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva. Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı (tədris metodikı vasaiti), 2004, s. 20
149) Əhalinin hər min nəfərinə düşən “Kodeinin” təstiqlənmiş illik norması nə qədərdir?

A) 15,5 q

B) 70,80 q

C) 70,3 q

D) 90,80 q

E) 20,8 q


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002

150) Mal dövriyyəsinin əsas mərhələləri hansılardır?

A) Ehtiyat

B) Təchizat

C) Dövriyyə

D) Satış, istehsalat, təchizat

E) İstehsalat


Ədəbiyyat: Т.И.Тольцман, С.Г.Сбоева, Н.А.Голосова и др. Организация и экономика фармация, 2002, с. 60
151) Ambulator pasiyentlərə hansı dərman vasitəsinin verilməsi qadağandır?

A) Bisillin – 5

B) Ampisillin

C) Tetrasiklin-hidroxlorid

D) Narkoz üçün efir

E) Trioksazon


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
152) Aşağıdakı dərman vasitələrindən hansının miqdari hesabatı aparılmalıdır?

A) Baktrim

B) Emetin-hidroxlorid

C) Efedrin-hidroxlorid – tabletlər

D) İzoniazid

E) Fenilsalisilat


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
153) Hansı dərman vasitəsinin mədaxil və məxaricinin hesabatı aparılmalıdır?

A) Doksisiklin-hidroxlorid

B) Fenilsalisilat

C) Atropin-sulfat – toz

D) Sefaleksin

E) Metasiklin-hidroxlorid


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
154) Hansı dərman maddəsinin mədaxil və məxaricinin hesabatı aparılmalıdır?

A) Morfin-hidroxlorid

B) Kofein-natrium benzoat

C) Bromkamfora

D) Sitramon

E) Azafen


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
155) Hansı dərman vasitəsinin mədaxil və məxaricinin hesabatı aparılmalıdır?

A) Promedol

B) Besalol

C) Abomin

D) Pantoqam

E) Qlüferal


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
156) Hansı ağrıkəsici dərman vasitəsinin mədaxil və məxaricinin hesabatı aparılmalı-dır?

A) Bromheksin

B) Biseptol

C) Bisakodil

D) Ampisillin hidrat

E) Omnopon


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
157) Hansı dərman vasitəsinin mədaxil və məxaricinin hesabatının aparılması vacib deyil?

A) Pentalgin

B) Dionin

C) Morfin-hidroxlorid

D) Omnopon

E) Efedrin-hidroxlorid


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
158) Ürək-damar çatışmazlığının müalicəsi üçün istifadə olunan hansı dərman vasitəsinin mədaxil və məxaricinin hesabatının aparılması vacib deyil ?

A) Raunatin

B) Adelfan

C) Sadalananların hamısı

D) Askorutin

E) Kokarboksilaza


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
159) Hansı dərman vasitəsinin mədaxil və məxaricinin hesabatı aparılmalıdır?

A) Kodein

B) Biyan kökü

C) Ambrobena

D) Bromheksin

E) Termopsis


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
160) Etil spirtinin aptek buraxılışı zamanı təbii itkinin norması nə qədər olur?

A) 0,65 %

B) 0,3 %

C) 0,5 %


D) 0,8 %

E) 0,95 %


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
161) Aptek çeşidi mallarının tərkibinə hansı mal qrupları daxildir?

A) Sadalananların heç biri

B) Parafarmasevtik mallar

C) Digər mallar

D) Əczaçılıq malları

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva. Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı (tədris metodikı vasaiti), 2004, s. 20
162) Aşağıdakı dərman vasitələrindən hansılar orqanizmin adaptasiya qabiliyyətini artırır?

A) Vegetativ sinir sisteminin funksiyasını normallaşdıran dərman vasitələri

B) Qan dövranının nizamlanmasında istifadə olunan dərman vasitələri

C) Polivitaminlər

D) İmmun sistemin funksiyasını normallaşdıran dərman vasitələri

E) Mədə-bağırsaq traktının selikli qişasını qıcıqlandırıcıların təsirindən qoruyan dərman vasitələri


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva. Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı (tədris metodikı vasaiti), 2004, s. 20
163) “Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Dərman Vasitələrinin Dövlət Reyestri” adı altında nə başa düşülür?

A) Əczaçılıq fəaliyyətinə lisenziyanın verilməsi

B) Ekspertiza və standartizasiya

C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən istehsal və istehlakına icazə verilən dərman vasitələrinin qeydə alınmış siyahısı

D) Tibbi texnikanın keyfiyyətinə nəzarət

E) Sertifikatlaşdırma və qeydiyyat suallarının təşkili


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında” qanun 17.01.97
164) Keyfiyyət göstəricisinə görə bütün dərman vasitələri hansı normativ texniki sənədin tələblərinə cavab verməlidir?

A) Farmakopeya məqalələrinin

B) Farmakopeya məqalələrinin, müvəqqəti farmakopeya məqalələrinin

C) İxtisas (sahə) standartlarının, texniki şərtlərin

D) Sadalananların hamısının

E) Dərman vasitələrinin sahə standartlarının, farmokopeya məqalələrinin


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında” qanun 17.01.97
165) Aşağıda sadalanan hansı əlamətlər farmakopeya məqaləsini xarakterizə edir?

A) Tibbi praktikada istifadəsinə icazə verilmiş dərman vasitələr istehsalı və dərman bitki xammalının seriyalı buraxılışı üçün təsdiqlənir, təsir müddəti 3 ildir

B) Farmakoloji komitet tərəfindən tibbi praktikada istifadəsi tövsiyə olunan yeni dərman vasitələr birinci sənaye seriyası üçün təsdiq edilir, təsir müddəti 5 ildir

C) Əlavə texniki təlabat şəklində təsdiqlənir, dərmanların hazırlanması, nəqli, saxlanılması, markalanması, qablaşdırılması və qəbulu ilə bağlı sualları əhatə edir, təsir müddəti 3 il

D) Tibbi praktikada istifadəsinə icazə verilmiş dərman vasitələr istehsalı və dərman bitki xammalının seriyalı buraxılışı üçün təsdiqlənir, təsir müddətı 5 ildir

E) Farmakoloji komitet tərəfindən tibbi praktikada istifadəsi tövsiyə olunan yeni dərman vasitələr birinci sənaye seriyası üçün təsdiq edilir, təsir müddəti 3 ildir


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikasının “Dərman vasitələri haqqında” qanun 06.02.2007
166) Ən geniş yayılmış reklam müraciətlərinin növləri hansılardır?

A) Məlumatlandıran; istehsal prosesini əks etdirən

B) İimic yaradan, istehsal prosesini əks etdirən

C) Sadalananların hamısı

D) İstehsal prosesini əks etdirən

E) Məlumatlandıran; imic yaradan


Ədəbiyyat: Zülfüqarova N.S., İsmayılova L.N. Əczaçılıqda reklam-məlumat fəaliyyətinin təşkili və əczaçılıq mallarının markalanma prinsipləri, tədris-metodiki vəsait, Bakı, 2004
Yüklə 1,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə