Əczaçılıq (ali)


) Göz damcılarının uzunmüddətli təsirini hansı köməkçi vasitələrin köməyilə təmin etmək olar?Yüklə 1,33 Mb.
səhifə8/16
tarix17.09.2017
ölçüsü1,33 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

411) Göz damcılarının uzunmüddətli təsirini hansı köməkçi vasitələrin köməyilə təmin etmək olar?

A) Natrium- tiosulfat

B) Askorbin turşusu

C) Natrium- nitrat

D) Natrium- xlorid

E) Polivinil spirti


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.
412) Xanımotu tinkturası hansı nisbətdə hazırlanır?

A) 1:10


B) 1:2

C) 1:15


D) 1:8

E) 1:20
Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


413) FiBS hansı mənbədən alınır?

A) Mineral mənşəli xammaldan

B) Liman palçığının qovulmasından

C) Dəniz suyunun qovulmasından

D) Heyvan mənşəli xammaldan

E) Dərman bitki xammalından


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası, I hissə, 1989, s. 268
414) Gülümbahar (kalendula) çiçəklərindən tinktura hansı nisbətdə hazırlanır?

A) 1:4


B) 1:3

C) 1:20


D) 1:5

E) 1:10
Ədəbiyyat: В.М.Грецкий, В.С.Хоменок. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарств., М., 1984, с. 213


415) Uzunmüddətli təsirə malik göz damcılarının alınması üçün hansı həlledicidən istifadə olunur?

A) Təmizlənmiş su

B) Zeytun yağı

C) Qlükoza məhlulu

D) Şaftalı yağı

E) Polietilenqlikol 400


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası, I hissə, 1989, s. 242
416) Aerozolların hazırlanmasında hansı sıxılmış qazlardan istifadə olunur?

A) Karbon qazından (CO2)

B) Butandan

C) Propandan

D) Etilenxloriddən

E) Metilenxloriddən


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
417) ”Kameton” hansı dərman formasına aiddir?

A) Suppozitoriyalara

B) Yumşaq dərman formasına

C) Bərk dərman formasına

D) Maye dərman formasına

E) Aerozol dərman formasına


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
418) Rumalon preparatının hazırlanmasında hansı xammaldan istifadə olunur?

A) Cavan heyvanın qığırdağından və dalağından alınan ekstraktların qarışığından

B) Cavan heyvanların qığırdaqlarından alınan ekstraktlardan

C) Heyvan dalağının ekstraktından

D) Sümük iliyindən və cavan heyvanların qığırdağından alınan ekstraktların

E) Heyvan beyninin ekstraktından


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
419) Plazmol hansı mənbədən alınır?

A) Iribuynuzlu heyvanların sümük iliyindən

B) Donuz qanından

C) İnsan qanından

D) Qoyun qanından

E) Iribuynuzlu heyvanların dalağından


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
420) Aktovegin hansı mənşəli xammaldan alınır?

A) İribuynuzlu heyvanların dalağından

B) Zülallardan təmizlənmiş buzov qanının ekstraktından

C) İribuynuzlu heyvanların sümük iliyinin ekstraktından

D) Buzovların təmizlənməmiş qanından

E) Donuzların təmizlənmiş qanından


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
421) Yeni qalen preparatlarının tərkibinə nə daxildir?

A) Ballast maddələr

B) Bitki dərman xammallarından alınan təsiredici maddələrin məcmusu

C) Rəngləyici maddələr

D) Yüksəkmolekullu birləşmələr

E) Köməkçi maddələr


Ədəbiyyat: Г.П.Грядунова, Л.М.Козлова, Т.П.Литвинова. Руководство к практическим занятиям по заводской технологии лекарственных форм. М.,»Медицина»,1986
422) Spansullar necə dərman formasıdır?

A) Mikrodraje ilə doldurulmuş jelatin kapsuldur

B) Jelatin kapsula doldurulmuş qranullardır

C) İçərisinə müəyyən nisbətdə mikrodraje və örtüklü mikrodraje yerləşdirilmiş bərk jelatin kapsul olub, dərman maddəsinin uzunmüddətli təsirini təmin edir

D) Səthi lipofil maddə ilə örtülmüş və mikrodraje ilə doldurulmuş jelatin kapsuldur

E) İçərisi qranula və mikrodraje ilə doldurulmuş jelatin kapsuldur


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
423) Nanə tinkturası hansı nisbətdə hazırlanır?

A) 1:3


B) 1:10

C) 1:5


D) 1:20

E) 1:7,5
Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.


424) Tinkturaların təmizlənməsi necə həyata keçirilir?

A) Dializ yolu ilə

B) Adsorbentlə işləməklə

C) Duzlaşdırma yolu ilə

D) Saxlama, sonra süzməklə

E) Spirtlə çökdürmə yolu ilə


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
425) Quru ekstraktlarda nəmlik nə qədər olmalıdır?

A) 10%-dən artıq

B) 5%-dən artıq

C) 5%-ə qədər

D) 20-25%

E) 15%-ə qədər


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
426) Duru ekstraktların keyfiyyətini qiymətləndirərkən əsasən hansı göstəricilər yoxlanılır?

A) Ağır metalların olması

B) Ekstraktın quru qalığı

C) Bioloji fəal maddələrin olması

D) Ekstraktın sıxlığı

E) Ekstraktın tərkibində olan spirtin miqdarı


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
427) Tinkturalar hansı temperatur şəraitində saxlanılmalıdır?

A) 25°C-də

B) 15°C-də

C) 30°C-də

D) 8°C-də

E) 10°C-də


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
428) ”Kordigit” yeni qalen preparatının tərkibində hansı bioloji fəal maddələrin məcmusu vardır?

A) Furokumarinlərin

B) Ürək qlikozidlərinin

C) Flavonoidlərin

D) Tioqlikozidlərin

E) Alkaloidlərin


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
429) Lidaza preparatı hansı m