Elżbieta StruzikYüklə 372,65 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/16
tarix03.05.2018
ölçüsü372,65 Kb.
#41012
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

BIOELEKTRONICZNA  METAFIZYKA  ŚWIATŁA  W.  SED LAKA

101


życia  i  nieśmiertelności  było  światło”21.  Współczesna  metafizyka  światła, 

sięgająca  do  kwantowego  dna  życia  i  świadomości,  rozpatrująca  problem 

istnienia ludzkiego  przez pryzmat elektromagnetycznej  teorii życia,  stanowiła­

by filozoficzną próbę uzasadnienia pierwotnych przekonań człowieka,  iż życie 

indywiduum jest  światłem,  przy  czym  rozpatrywanie  problemu  nie  ogranicza 

się do odkrywania warstwy znaczeniowej w symbolu, lecz dotyka samej natury 

rzeczywistości  i  bytu  ludzkiego.

Kategoria  światła  towarzyszyła  człowiekowi  w  procesie  kształtowania  się 

jego  świadomości,  przybierając  różne  formy  wyobrażeniowe  w  zależności  od 

stopnia  rozwoju  pojęć  abstrakcyjnych  i  możliwości  wyrażania  rzeczywistości 

zdeterminowanej  jego  rozwojem  indywidualnym  w  obrębie  gatunku.  Jak­

kolwiek nie istnieje „specjalna archeologia światła”, można — jak  przypuszcza 

Sedlak — rozważać tezę,  „że światło jest czynnikiem antropogennym, nie tylko 

jako  kryterium  odróżniające  hominidów  od  zwierząt,  ale  także jako  czynnik 

dynamizujący  używanie  świadomości  i  jej  rozwój”22.  W  innym  miejscu 

stwierdza:  „Umysł  ludzki  jest  rzeczywiście  wielościennym  pryzmatem  łamią­

cym  światło  na  wszelkie  sposoby.  Światło jest  zawsze jasną  smugą  w  historii 

człowieka.  Od  anim aqi  ciał  niebieskich  i  ognia,  do  przypisania  bóstwu 

atrybutów  świetlistości,  poprzez  kult  solamy,  filozoficzną  obróbkę  światła 

i  drapowanie  Jedynoboskości  w  świetlistą  oprawę.  Minął  olbrzymi  czas, 

w którym  światło łamało się w ludzkiej myśli poszukującej  najlepszego wyrazu 

dla  transcendentalnej  abstrakcji.  Mózg  człowieka  jest  jakimś  niepojętym 

pryzmatem ze szczególną skłonnością do światła. Upodobania w tym kierunku 

wydają  się  rzutować  na  naturę  myśli.”23

Sedlak  uważa,  iż  pierwotnych  źródeł  wszelkich  teorii  światła  poszukiwać 

należy  w  rozważaniach  starożytnych  myślicieli  greckich,  którzy  uwzględnili 

dawne  teogonie  wschodnie  i  greckie,  antropomorfizując  jeden  z  elementów 

świata —  ogień.  N ader często  odwoływały się one do dwóch praelementów —

21  W.  S e d l a k :   Życie jest światłem.  Bioelektronika  i możliwości nowej antropologii.  „Studia 

Filozoficzne”  1978,  nr  10,  s.  100.

Myśl  ta   znajduje  wyraz w  pracy  W.  S e d  l a k  a:  Człowiek  i Góry  Świętokrzyskie.  Warszawa 

1993,  w  szczególności  w  rozdziale  Antropologia  gigantyzmu,  s.  187— 194.

Ważność  kategorii  światła,  które  uznaje  za  czynnik  antropogenny,  ukazuje  w  pracach:  Na 

początku było jednak światło. Warszawa  1986, w szczególności rozdz.  12: Pod panowaniem Słońca, 

s.  133—145,  a  także  w  rozdz.  10:  Załamanie  światła  w  pryzmacie  myśli,  s.  111— 121.

22  I d e m :   Na  początku  było  jednak  światło...,  s.  138.

22  Ibidem,  s.  114.

Sedlak uważa, iż człowiek posiadał intuicyjną wiedzę, identyfikując życie* ze światłem,  światło 

z  boskośdą  i  wiecznością.  W  Życie jest  światłem  napisze:  „Intuicja  pochodzi  widocznie  z  naj­

głębszych  pokładów  nieskażonej  natury  ludzkiej.  Może  być  w  rezonansie  z  istotnymi  cechami 

żywej materii. Intuicja może stanowić jedynie »okno«, przez które przeziera w autentycznej postaci 

natura człowieka [...].  Ludzkość musi przez tysiąclecia oczekiwać, by twórcza myśl na tak długim 

promieniu  czasu  zatoczyła  krąg,  uzasadniając  jej  odwieczną  intuicję.”  Ibidem,  s.  342—343.
102

ELŻBIETA  STRUZIK

światła  i  ciemności.  Filozofia  starożytna  jońskich  filozofów  przyrody,  po­

szukująca  prapoczątku  wszechistnienia,  jako  jeden  z  praelementów  kon­

stytuujących  rzeczywistość  wymieni  ogień.  Również  pitagorejczycy  w  swoich 

rozważaniach  kosmologicznych  zwrócą  się  ku  tej  kategorii,  wprowadzając  do 

rozważań  astronomicznych  kategorię  „ognia  centralnego”.  W  refleksji  nad 

powstaniem  wszechświata  wprowadzą  kategorię  próżni,  utożsamiając  nie- 

ograniczoność  z  ciemnością,  światło  zaś  z  ograniczonością.  Opozycyjność 

światła  i  ciemności,  jak  również  poszukiwanie  przeciwieństw  wypływają  ze 

skłonności  dualistycznego  widzenia  rzeczywistości.  Pitagorejczycy  stan  po­

czątkowy  wszechświata  wyobrażali  sobie  jako  nieograniczoną  przestrzeń, 

ciemną  próżnię  pozbawioną  światła,  ale  charakteryzującą  się  pewną  potenc- 

jalnością  zaistnienia  światła.  Ciemność  m a  pejoratywne  znaczenie,  a  ogień, 

światło  jako  ograniczone,  czyli  zrozumiałe,  stanowiły  element  pozytywny.

W  koncepcji  Heraklita  ogień  staje  się  obrazem  zmiennej  rzeczywistości, 

owa  zmienność jest  właśnie  tym  stałym,  poszukiwanym  przez jońskich  filozo­

fów przyrody praelementem.  Heraklitejski  ogień m a cechy pierwotne i wtórne. 

Pierwotną  jest  ciepło;  światłu  i  jasności  nadano  status  pochodnych.  Ogień 

uznany  zostaje  za  życiodajną  zasadę  (duszę  istot  żyjących),  a  także  utoż­

samiony  z mądrością  (logosem).  Heraklit  mówiąc  o  boskości  ognia  i  logosu, 

ulega wpływom Ksenofanesa,  który wypracował oryginalną koncepcję  bóstwa 

(całe jest  myśleniem,  siłą  duchową  kieruje  światem).  Późniejsze  interpretacje 

sprowadzą  się  do  utożsamienia  bóstwa  z  logosem,  stąd  też  późniejsi  filozofo­

wie  będą używać kategorii  logosu w sensie metafizycznym,  utożsamiając logos 

z rozumem  boskim,  mającym  charakter immanentnej  siły kierującej  wszelkimi 

procesami  kosmicznymi.  Człowieka  zaczyna  się  pojmować  jako  swoisty 

mikrokosmos podlegający procesom kosmicznym,  obdarzony duszą pojmowa­

ną  jako  czysty  ogień,  który  jest  zasadą  życia  i  mądrości.  Kategoria  światła 

w  ujęciu  symbolicznym,  a  także  w  znaczeniu  metaforycznym  pojawi  się 

w  Państwie  Platona.  D obro  świata  Idei  postrzega  on  jako  źródło  światła 

i  istnienia  rzeczywistości  świata  zmysłowego.  W  nawiązaniu  do  Platona 

powstaje  teoria  światła  Filona  z  Aleksandrii,  przedstawiciela  synkretyzmu 

żydowskiego.  Drugie  źródło jego  teorii  stanowi  biblijna  interpretacja  światła. 

Odkrywa  sens  alegoryczny  Biblii  i  poddaje  go  swoistej  interpretacji.  Boga 

pojmuje  jako  istotę  transcendentną  wobec  świata,  dla  człowieka  niepojętą 

i  niedostępną  w  procesie  poznania  rozumowego.  Jedynie  mistyczna  intuicja 

umożliwia  poznanie  tajemniczego  Absolutu.  Filon  określa  Boga  jako  pra- 

światłość,  uznaje  za  stwórcę  idei,  czyli  wiecznych  prawzorów  rzeczy.  Innym 

synkretycznym  nurtem  podejmującym  problematykę  opozycyjności  światła 

i ciemności, dobra i d a  będzie gnostycyzm.  W ramach filozofii religii gnostycy 

starali się połączyć myśl Platońską z pierwiastkami chrześcijańskim,  włączając 

także  mity  i  wierzenia  religijne  Wschodu.  Teologia  gnostycka  eksponuje 

radykalny  dualizm,  który  rządzi  relacją  Bóg — świat,  człowiek  — świat.  BógYüklə 372,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə