International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 38,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə135/147
tarix17.11.2018
ölçüsü38,03 Mb.
#80180
1   ...   131   132   133   134   135   136   137   138   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:163 K:05
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
299
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
SONUÇ ve ÖNERİLER
Sürdürülebilir  kalkınmanın  her  geçen  gün 
önemi artmaktadır. Bu konuda yeşil bina ser-
tifikalarının  katkısı  oldukça  büyüktür.  Yeşil 
binalar  yalnız  yapıları  denetlemekle  kalma-
makta, aynı zamanda inşaat sektörü ile ilişki-
li her sektörü etkilemektedir. Firmaları, çevre 
dostu uygulamalara teşvik ederek ve rekabet 
ortamı  oluşturarak  sürdürülebilirliğe  ekstra 
katkı sağlamaktadır. 
Ekolojik  yapıların  sürdürülebilir  kalkınma-
daki rolü, çevresel sürdürülebilir tasarım ile 
başlamakta, çevre dostu uygulama ile devam 
etmekte ve koruma ile tamamlanmaktadır.
Günümüzde yeşil binaların avantajları ve de-
zavantajları hala tartışılmaktadır. Örnek ola-
rak;  yeşil  bina  yapımının  maliyeti  ne  kadar 
artırdığı önemli bir soru işaretidir. Yeşil bina 
sistemleri, ilk etapta maliyeti belli bir miktar 
artırsa da yapının sağlıklı ömrünün uzaması, 
kullanım maliyetlerinin azalması, pazarlama 
değerinin ve kullanıcı konforunun da artması 
sonuçları göz önüne alındığında uzun vade-
de hem ekolojik hem de ekonomik kar sağ-
lamaktadır. 
Sertifika  sistemlerinin  geliştirildikleri  ül-
kelerin  dışında  ne  kadar  sağlıklı  değerlen-
dirme  yapabildikleri  ayrı  bir  tartışma  ko-
nusudur.  Her  ne  kadar  çalışmada  incelenen 
LEED,  BREEAM  ve  DGNB  Sistemlerinin 
Uluslararası kullanımı yaygın olsa da, uzman-
ların genel görüşü her ülkenin kendine özgü 
bir sertifika sistemi geliştirmesi yönündedir. 
Bu nedenle ülkelerin; kendi sosyal, coğrafi, 
kültürel,  ekolojik  ve  ekonomik  özelliklerini 
göz önünde bulundurarak ve daha önce oluş-
turulan  sertifika  sistemlerinden  esinlenerek, 
ülkeye özgü, sertifika sistemleri geliştirmele-
ri gerekmektedir.
Bu sertifika sistemlerinin oluşturulması, ge-
liştirilmesi  ve  güncellenmesi  sürecinde  mi-
marlar, peyzaj mimarları, iç mimarlar, şehir 
bölge  planlamacılar,  inşaat  mühendisleri, 
makine  mühendisleri,  elektrik  mühendisleri 
ve diğer mühendislik meslek disiplinleri ko-
ordineli olarak çalışması gerektiği sonucuna 
varılmıştır.
Ülkelerin  kendilerine  özgü  sertifika  sistemi 
geliştirmelerinin bir avantajı da sertifika al-
mak için gerekli olan mali artışın bir nebze de 
olsa düşecek olmasıdır. Belge ve başvuru ma-
liyetleri, kriterlerin karşılanması için yapılan 
ekstra harcamalar, ve dilden kaynaklı zorluk-
ların ortadan kalkacak olması düşünüldüğün-
de yerel bir sistem kullanmanın ekonomik ka-
zanç sağlayacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye’ye  özgü  bir  yeşil  bina  sertifikası 
geliştirilmesi  sorumluluğunu  2007  yılından 
itibaren  ÇEDBİK  üstlenmiştir.  2016  yılında 
konutlar için yeşil konut sertifikasını güncel-
leyen ÇEDBİK çalışmalarına devam etmek-
tedir.  Peyzaj  mimarisi  meslek  disiplini  göz 


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:163 K:05
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
300
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
önüne  alındığında  varılan  sonuç  geliştirilen 
sertifika  sistemlerinin  yalnız  yapılar  için  de-
ğil kamusal alanlar içinde sürüm geliştirmeleri 
gerekliliğidir. Her ne kadar yapılar şehirlerin 
en küçük ve fazla sayıda birimleri olsa da, sür-
dürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir şehirlere 
yalnız yapılarla değil kamusal alanlarında sür-
dürülebilirliğinin  sağlanması  ile  ulaşılabilir. 
Kamusal alanların da sertifikalandırılmasıyla 
belediyeler rekabet içine girecek ve dolayısıy-
la hem halk hem de çevre için yararlı yatırım-
lar yapılacaktır. 
İnşaat  sektöründe  sürdürülebilirliğin  sağlan-
masındaki bir önemli konu da malzeme kul-
lanımıdır. Yeşil malzeme kullanımının artması 
gerekmektedir. Sürdürülebilir bir çevre, sürdü-
rülebilir yapılar ve alanlar oluşturmakla müm-
kündür. Bunun için oluşturulan alanlarda, sür-
dürülebilir  malzeme  kullanımının  gerekliliği 
sertifika sistemlerinin kategorilerinde belirtil-
miştir. Ancak esas konu sürdürülebilir malze-
melerin  üretimini  sağlamaktır.  Bu  gereklilik, 
üretici  ve  tüketicilerin  bilinçlendirilmesi  ve 
devlet  tarafından  çeşitli  ekonomik  katkılarla 
teşvik edilmesiyle mümkün olacaktır. 
Sertifika sistemleri günümüzde yeni bir iş sa-
hası oluşmasını gerekli kılmıştır. Sertifika sis-
temlerinin tanınırlığı gün geçtikçe artsa da ma-
alesef henüz yeterli değildir. Sürdürülebilirlik 
kavramı ve sertifika sistemleri çalışmalarında 
görev alacak, ilgili meslek disiplinlerinin eği-
timine okul yıllarından başlanmalı ve bu kav-
ramlar için ders açılmalıdır. 
Sürdürülebilirliğin sağlanmasında çevre bilin-
ci hepsinden önemlidir. Oluşturulan yasalar ve 
geliştirilen sertifika sistemleri bu amaç uğruna 
yapılan çalışmalardır. Ancak bu çalışmaların, 
yalnız  ilgili  meslek  disiplinlerinin  katıldı-
ğı  mecralarda  değil,  okullardaki  derslerden 
kamu  spotlarına  kadar  herkesin  görebileceği 
ve  anlayabileceği  şekilde  tanıtılması  gerek-
mektedir. Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında 
yapılan çalışmalar gözden geçirilmeli, eksik-
likler giderilmeli ve yeni çalışmalar yapılarak 
kanunlaştırılmalıdır. 
KAYNAKÇA
ANBARCI,  M.,  GİRAN,  Ö.,DEMİR,         
H.Ö.,  (2012).  Uluslararası  Yeşil  Bina 
Sertifika Sistemleri İle Türkiye’deki Bina 
Enerji  Verimliliği  Uygulaması.  NWSA-
Engiıneering  Sciences  2012,  Volume:  7, 
Number: 1
BREEAM, 
(2011). 
BREEAM 
New 
Construction-  Non-Domestic  Manual. 
www.bre.org
, Erişim Tarihi: 23.12.2016
DGNB, (2017). 
www.dgnb.de
, Erişim Tarihi: 
17.07.2017
EPA, 
(2016). 
https://archive.epa.gov/
g r e e n b u i l d i n g / w e b / h t m l / a b o u t .
html?ref=driverlayer.com
,  Erişim  Tarihi: 
06.03.2017


Yüklə 38,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   131   132   133   134   135   136   137   138   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə