International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 32 Kb.

səhifə131/147
tarix17.11.2018
ölçüsü32 Kb.
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   147

290
290
ULUSLAR ARASI YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
1
ASSESMENT ON INTERNATIONAL GREEN BUILDING  
CERTIFICATION SYSTEMS
Reva ŞERMET
1
, Murat ÖZYAVUZ
2
1-2
Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
Tekirdağ / Türkiye
Öz: Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, plansız kentleşme ve 
doğal kaynakların bilinçsiz kullanımından kaynaklı çevre 
sorunları  günümüzde  küresel  bir  tehdit  oluşturmaktadır. 
Bu  tehdit  “sürdürülebilir  kalkınma”  kavramının  ortaya 
çıkmasına  neden  olmuş,  ekonomik,  ekolojik  ve  sosyal 
sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, tüm sektörler çözüm 
arayışı içine girmiştir. İnşaat sektörünün, konutlardan ka-
musal alanlara kadar geniş bir yelpazesi olmasından dolayı 
sürdürülebilir kalkınmadaki sorumluluğu da büyüktür. Bu 
bağlamda “yeşil yapı”, “çevre dostu bina”, “sürdürülebilir 
inşaat” vb. kavramların uygulamalarını artırmak için dev-
letler ve sivil kuruluşlar tarafından çeşitli politikalar geliş-
tirilmiş, yapıları ve kamu alanlarını denetlemek amacıyla 
tüm dünyada özel sertifika sistemleri oluşturulmuştur. Sis-
temler belirlenen kriterlere uyan yapıları ödüllendirmek-
tedir. Ancak iklim, kültür, malzeme çeşitliliği, coğrafi ve 
hukuki altyapı gibi konulardaki farklılıklardan dolayı tek 
bir sertifikanın bütün ülkelerde kullanılması verimli olma-
maktadır. Çalışmanın amacı; sürdürülebilirlik kavramının 
tanıtılması ve çevre dostu yapılar için geliştirilen, uluslar 
arası dinamiklerde kabul görmüş, sürdürülebilirlik sertifi-
kalarından LEED, BREEAM ve DGNB sertifikalarının in-
celenerek, Türkiye’ye özgü geliştirilen sertifika sistemine 
yol göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, LEED, BREEAM, 
DGNB, ÇEDBİK, Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
Abstract:  Rapid  population  growth,  industrialization, 
weak urban planning and environmental problems driven 
by unconscientious use of natural resources have created 
a global threat in modern world. As a preventative mea-
sure,  “Sustainable  Development”  concept  has  emerged. 
In all industries, we have started observing solutions that 
promise to provide economic, ecological and social sus-
tainability. The construction industry has also a significant 
role contributing to sustainability due to involvement in 
wide variety of projects impacting the environment, such 
as:  housing,  public  spaces.  Therefore,  various  polices 
have  been  developed  by  governments  and  civil  society 
organizations  to  encourage  widespread  application  of 
“Green Building”, “Nature Friendly Building” , “Sustain-
able  Construction”  concepts.  Additionally,    specialized 
certifications have been established all over the world to 
audit public buildings and other structures. Certifications 
require structures to comply with the criteria that ensure 
minimal  or  preferably  no  damage  to  the  environment,  
people  and  climate. Audited  structures  are  documented; 
compliant ones are rewarded to motivate the other com-
petitive players. However, due the differences in climate, 
culture, material diversity, geographical and legal issues, 
one standard certification for all countries is not a viable 
option. The purpose of the study is to review the concept 
of  sustainability  and  to  influence  a  unique  certification 
system that is applicable to the projects in Turkey, scru-
tinizing  the    internationally  accepted  LEED,  BREEAM 
and DGNB certificates specialized in new nature-friendly 
housing projects.
Key  Words:  Sustainability,  LEED,  BREEAM,  DGNB, 
ÇEDBİK, Green Building Certificate 
(1)  
Sorumlu Yazar: Murat ÖZYAVUZ,  Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ / Türkiye, mozyavuz@gmail.com  Geliş Tarihi / Received: 29.12.2016 Dü-
zeltme Tarihi / Revision Date: 17.02.2017-11.03.2017-26.03.2017 Kabul Tarihi/ Accepted: 29.03.2017 Makalenin 
Türü: Typeofarticle (Araştırma – Uygulama /Research - Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok 
/ None“Etik Kurul Raporu Yok – None of Ethics Commit
TMD
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
Doi: 10.17365/TMD.2017.1.017.x


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:163 K:05
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
291
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
GİRİŞ
Hızla  artan  dünya  nüfusu  ve  doğal  kaynak-
ların  bilinçsiz  tüketimi,  başta  çevre  kirliliği 
olmak  üzere,  küresel  ısınma,  iklim  değişik-
liği,  biyoçeşitliliğin  azalması,  ozon  tabaka-
sının  zarar  görmesi  ve  doğal  kaynakların 
tahribi  gibi  birçok  ekolojik  sorununa  neden 
olmaktadır.  Ekolojik  sorunlar,  ekonomik  ve 
toplumsal sorunları da beraberinde getirmek-
tedir. 1960’lı yıllarda başlayan çevre kaygısı 
ile  çevresel  sürdürülebilirlik  kavramı  ortaya 
çıkmış,  1980’li  yıllarda  ise  sürdürülebilirlik 
kavramı  genişlemiştir.      Tanımı  genişleyen 
sürdürülebilirlik  kavramı  gün  geçtikçe  daha 
çok  önem  kazanmaktadır.  Sürdürülebilirliğe 
katkı sağlamak amacıyla tüm sektörler çözüm 
arayışı içine girmiştir. 
İnşaat  sektörü,  dünyada  tüketilen  enerjinin 
%50’si,  tüketilen  suyun  %42’si,  sera  gazla-
rının  %50’si,  içme  sularındaki  kirlemenin 
%40’ı,  hava  kirliliğinin  de    %24’ünden  so-
rumludur (Palabıyık,  S vd.)  Bu rakamlar göz 
önüne alındığında inşaat sektörünün sürdürü-
lebilirliğin sağlanmasında ki rolü anlaşılmak-
tadır.
Bu sorunların önüne geçilebilmesi için, inşaat 
sektöründe su ve enerji kullanımının, atık ve 
kirliliğin azaltılması; yapı malzemelerinin ve-
rimliliği ve bina konforunun artırılması gerek-
mektedir. Yeşil bina kavramının ortaya çıkışı 
da  işte  bu  noktada  başlamaktadır.  Yapıların 
çevre dostu uygulamalarını desteklemek, sür-
dürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla yeşil 
bina sertifika sistemleri geliştirilmiştir.
Yeşil bina kavramı ilk başta akla geldiği üze-
re sadece bina içinde çevre dostu uygulamalar 
anlamına gelmemektedir. Sürdürülebilir veya 
yeşil olarak adlandırılan şehirlerin en küçük 
biriminin binalar olması ve yeşil uygulama-
ların çıkış noktası enerji etkin binalar olma-
sından dolayı çevreci uygulamaya yeşil bina 
denmektedir.
Asıl amaç ekolojik, ekonomik ve sosyal kay-
nakların gelecek nesillere aktarılmasını sağla-
mak, yaşanılabilir bir çevre oluşturmaktır.
The  Office  of  the  Federal  Environmental 
Executive yeşil binaları; binanın ve çevresinin 
kullandığı enerji, su ve malzemelerin verimli-
liğini artırma ve binaların yerleşim, tasarım, 
inşaat, operasyon, onarım ve binanın yaşam 
ömrü süresince insan ve çevre sağlığı üzerin-
deki etkilerinin azaltılmasına yönelik bir uy-
gulama olarak tanımlamıştır (EPA, 2016).
Binalara yeşil bina ünvanı; doğal kaynakların 
kullanımı, arazi seçimi, su ve enerji tüketimi, 
malzeme  kullanımı,  tasarım,  kirlilik,  konfor 
gibi konularda belirlenen ölçütler baz alına-
rak verilmektedir.
MATERYAL
Çalışma kapsamında yeşil bina sertifika sis-
temleri incelenmiştir. Dostları ilə paylaş:
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə