КитабханашцнаслыгYüklə 3,64 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/78
tarix14.01.2018
ölçüsü3,64 Kb.
#20608
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78


 
MÜNDƏRĠCAT 
 
 
KĠTABXANAġÜNASLIQ 
S.RZAYEV  
G.HACIYEVA 
 
Mütəxəssislərin şəxsi təhsil mütaliəsi və onların ixti-
sas biliyinə yiyələnməsindəki rolu............................9 
 
S.XƏLƏFOVA  Kitabxana kataloqlarının inkişaf formaları............14 
 
Y.QAZIYEV  Natamam orta və orta məktəblərin kitabxanaları..21 
 
S.MUSTAFAYEVA 
Avtomatlaşdırılmış  kitabxana  sistemi  şəraitində 
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasi fondunun təşkili38 
R.QARDAġOV  Kitabxanaçılıq  təhsilinin  inkişafında  kitabxanaçılıq 
təcrübəsinin rolu.....................................................51 
 
Z.RZAYEVA  Milli  kitabxana  sistemində  informasiya  axtariş 
sistemləri ................................................................64 
 
D.M HƏSRĠN 
 
Təbriz Universitetinin Mərkəzi Kitabxanasının RFİD 
texnologiyası...........................................................72 
R.RÜSTƏMOVA  Elektron  resurs  kitabxananin  sənəd-informasiya 
resurslarinin təkamülünün yeni mərhələsi kimi......79 
G.ƏLĠYEVA  Sumqayıt MKS – in sənəd–informasiya fondunun 
müasir vəziyyəti......................................................84 
 
Z.RƏHĠMOVA  Müstəqillik  illərində  C.Cabbarlı  adına  Respublika 
Gənclər Kitabxanasında fondun formalaşması......94 
 
 
BĠBLĠOQRAFĠYAġÜNASLIQ 
N.ĠSMAYILOV 
L.NAĞIYEVA 
Naxçıvan  iqtisadi  rayonunda  kitabxana-informa-
siya resurslarının yerləşməsi vəziyyəti.............100 
X.AĞAYEVA 
 
Təhsilin  informasiya təminatinda tövsiyə  biblioq-
rafik vəsaitlərin əhəmiyyəti..............................112 
S. ĠSMAYILOVA  Əd əbi yyatşünas 
mütəxəssislər  biblioqrafik 
fəaliyyətin potensial və fərdi obyekti kimi........121 
 
Ġ.BAYRAMOVA  Azərbaycan  Respublikasının  regionlarının  kitab-
xana-informasiya 
resurslarının  yerləşməsinin 
vəziyyəti............................................................127 
  
Ə.MƏMMƏDOV  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  İşlər 
İdarəsinin  Prezident  Kitabxanasında  yaradılmış 
“Azərbaycan Respublikası – 20” elektron sənəd-
informasiya layihəsinin quruluşu  və  informasiya-
axtarış imkanları..............................................142 
 
V.HƏSƏNOVA  
 
Nağıllar  biblioqrafik  informasiya  resursları 
sistemində.........................................................155 
X.XƏLĠLOVA  Ümummilli  liderimiz  Heydər  Əliyevə  həsr  olun-
muş  “Müstəqilliyimiz  əbədidir”  çoxcildliyinin 
axtarış imkanları..............................................160 
 
G.ƏLĠYEVA  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana-
sının cari biblioqrafik fəaliyyəti.......................168 
 
T.MĠRZƏYEVA  “Azərbaycanda  neft  sənayesi”  –  biblioqrafiyası-
nın təhlili..........................................................174 
 
  
СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 
С.РЗАЙЕВ 
Г.ГАДЖИЕВА 
Роль самообразовательное чтение в формирова-
нии  квалификационная  и  профессиональное  зна-
ние специалистов.............................................9 
С.ХАЛАФОВА 
 
Формы развития библиотечных каталогов ..14 
 
Й.ГАЗИЕВ 
 
“Неполных  библиотеки  неполных  средных  и 
средиля полных средных школ”, существующих в 
Азербайджане.....................................................21 
 
С.МУСТАФАЕВА 
 
Организация фондов центральной научной 
библиотеки нан в условиях автоматизации.....38 
Р.ГАРДАШОВ  
 
Роль  библиотечной  практики  в  развитии  биб-
лиотечного образования.....................................51 
 
З. РЗАЕВА 
 
Информационно-поисковые  системы  в  системе 
Национальной Библиотеки.................................64 
 
М.Д.НАСРИН 
 
Технология  RFID  в  Центральных  Библиотек 
Университете Тебриза.......................................72 
 
Р.РУСТАМОВА  Электронный  ресурс  как  новый  этап  эволюции 
документально-информационных  ресурсов  биб-
лиотеки.................................................................79 
 
Г.АЛИЕВА 
 
Современное  положение  и  информационный 
фонд цбс гор. Сумгаита.....................................84 
З. РАГИМОВА 
 
Формирование фонда Республиканской Юнешес-
кая Библиотека имени Дж. Джаббарлы в незави-
симые годы.......................................................94 
 
 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ 
 
Н.ИСМАИЛОВ 
Л.НАГИЕВА 
 
Состояния 
библиотечно-информационных 
ресурсов  в  нахчыванской  экономического 
региона ........................................................100 
 Yüklə 3,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə