Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə42/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   109

127 
 
Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu, Azərb. Mühəndis İnşaat İn-
tu.- Bakı: [s. n.], 1988.- 111, [3] s.: şək., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 
111.- nüs. yox.- [Ar1988/943] 
766.
 
Sadıqzadə,  Ə.S.  Qaz  və  qaz-kondensat  yataqlarının 
işlənilməsi  və  istismarı  məsələlərində  ehtimal-statistik  üsulların 
tətbiqi:  mühazirələrin  konspekti  /Ənvər  Sadıqzadə,  R.V.Hacı-
oğlu, M.S.Xuduyev; red. R.S.Qurbanov; Azərb. SSR Ali və Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya 
İn-tu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1988.- 56 s., cədv.: şək.; 21 sm.- 500 
nüs.- [Ar1988/1218] 
767.
 
Методические  рекомендации  по  оценке  текущей 
нефтенасыщенности и степени выработки коллекторов в 
неперфорированных  интервалах  обсаженных  скважин
/сост.  Л.А.Путкарадзе;  НПО  «Нефтегеофизика»,  ВНИИ 
Геофиз.  Методов  Разведки,  Юж.  отд-ние.-  Баку:  [б.  и.], 
1988.-  119  с.:  ил.;  20  см.-  Библ.:  с.  104-105  (14  назв.).-  200 
экз. 
768.
 
Методические  указания  к  лабораторному  прак-
тикуму по курсу «Электрометрия и магнитометрия сква-
жин»  /сост.  Д.М.Садыгов;  М-во  Высш.  и  Сред.  Спец. 
Образования  АзССР,  АПИ  им.  В.И.Ленина.-  Баку:  АПИ, 
1988.- 25 с.; 20 см.- 150 экз. 
769.
 
Нефтегазопромысловая  механика:  тезисы  докла-
дов  всес.  семинара  по  современным  проблемам  нефтегазо-
промысловой  механики:  11-13  октября  1988  г.  /АН  Азерб. 
ССР,  М-во  Нефтяной  Пром-ти,  ПО  «Каспморнефтегаз»,  ПО 
«Азнефть»,  АзНИПИнефть.-  Баку,  1988.-  75  с.;  20  см.-  250 
экз. 
770.
 
Регулирование  азимута  при  бурении  наклонных 
скважин  /сост.:  М.П.Гулизаде,  О.К.Мамедбеков.-  Баку: 
АзНИИНТИ, 1988.- 27 с.: ил.; 20 см.- Библ.: 23-25 (20 назв.).- 
(Сер.  «Нефтегазодобывающая  пром-сть».  Обзор.  информ.).- 
250 экз.- [1-612996] 


128 
 
771.
 
Увеличение  эффективности  процесса  перемеще-
ния  тепловой  оторочки  ненагретой  водой  на  месторож-
дениях  Азербайджана  /сост.:  И.М.Джамалов,  Жанна 
Азизбекова.- Баку: АзНИИНТИ, 1988.- 23 с.ил.; 20 см.- (Сер. 
«Нефтегазодобывающая  пром-сть».  Обзор.  информ.).-  Библ. 
с. 24 (5 назв.).- 250 экз.- [1-609913]  
772.
 
Халилов,  К.Г.  Управление  материальными  ресур-
сами  в  морской  нефтегазодобыче  /Кадыр  Халилов.-  М.: 
Недра, 1988.- 159 с.: ил.; 21 см.- Библ.: с. 159 (26 назв.).- 1630 
экз.- [1-606830] 
 
624 Mühəndis qurğularının tikintisi 
 
773.
 
Salahov,  M.Ə.  İnşaat  konstruksiyalarının  quraşdırıl-
ması:  ali  texniki  məktəblər  üçün  dərslik  /Muğan  Salahov;  rəy. 
T.X.Şükürov;  ixt.  red.:  H.M.Cəfərov,  T.P.Abdullayev.-  Bakı: 
Maarif,  1988.-  309,  [3]  s.:  şək.,  cədv.;  22  sm.-  Bibl.:  s.  306.- 
4000 nüs.- ISBN 5-5560-019-36 (cilddə).- [Ar1988/506] 
774.
 
Эюбов,  Я.А.  К  расчету  тонкостенных  вязкоупругих 
конструкций  с  учетом  повреждаемости  /Я.А.Эюбов.-  Баку: 
ИФАН АзССР, 1988.- 47 с.; 20 см.- Библ.: с. 47 (6 назв.).- 150 
экз.- [1-622667] 
775.
 
Эюбов, Я.А. Об одном вариационном принципе для 
расчета  вязкоупругих  тел  с  учетом  повреждаемости 
/Я.А.Эюбов.- Баку: ИФАН АзССР, 1988.- 42 с.; 20 см.- Библ.: 
с. 42 (9 назв.).- 200 экз.- [1-622666] 
 
625 Yol-nəqliyyat tikintisi 
 
776.
 
Yolun  üst  örtüyünün  nahamarlığını  təyin  edən 
profilçəkən  cihaz:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  E.L.Zareski, 
E.S.Rəsulov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 


129 
 
Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  2, 
[2] s.: şək.; 22 sm.- 350 nüs.- [Ar1988/940] 
777.
 
Методические  рекомендации  по  применению 
диэлектрического  метода  для  определения  качества 
асфальтобетона  и  его  компонентов  /М-во  Высш.  и  Сред. 
Спец. Образования АзССР, Азерб. Инж.-Строит. Ин-т.- Баку, 
1988.- 22 с.; 22 см.- 500 экз. 
 
626 Hidrotexniki tikinti 
 
778.
 
Алимов,  А.К.  Коллекторно-дренажные  воды  Азер-
байджана  и  их  использование  /А.К.Алимов  [и  др.].-  Баку: 
АзНИИНТИ, 1988.- 16 с.; 20 см.- (Сер. «Сел. хоз-во». Обзор. 
информ.).- [1-612974] 
 
628 Su təchizatı. Kanalizasiya 
 
779.
 
Polimer borudan olan ensiz xəndəkli örtülü drenajın 
təkmilləşdirilmiş  borudöşəyən  tətbiq  etməklə  tikilməsi
informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  X.R.Seyidov;  red.  R.N.Kərimov; 
Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: 
AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 250 nüs.- [Ar1988/928] 
 
629 Nəqliyyat 
 
629.3 Yerüstü nəqliyyat 
 
780.
 
Melnikov, D.İ. Traktorlar: kənd təsərrüfatı texnikumları 
üçün  dərsliklər  və  dərs  vəsaitləri  /Dmitri  Melnikov;  tərc.  ed. 
T.Məmmədov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  350,  [2]  s.:  şək.;  21  sm.- 
3000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/212] 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə