Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə44/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   109

133 
 
797.
 
Dağ  kolxozlarında  avtotraktor  parkından  səmərəli 
istifadə  ehtiyatları  /Ə.K.Abbasov;  elmi  red.:  İ.K.Süleymanov, 
R.N.Kərimov.-  Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  23,  [2]  s.;  20  sm.-  300 
nüs.- [Ar1988/106] 
798.
 
Fermada südün pasterizasiyası avadanlığından istifa-
də  qaydası:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  X.H.Qurbanov, 
V.İ.Məm-mədov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövlət  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/888] 
799.
 
Heyvandarlıq binasının istilik təchizatı mövzusu üzrə 
kurs  layihəsinin  yerinə  yetirilməsinə  dair  metodik  göstəriş
kənd  təsərrüfatının  mexanikləşdirilməsi  və  elektrikləşdirilməsi 
fakültəsinin-1510  ixtisası  üzrə  təhsil  alan  tələbələri  üçün  /tərt. 
ed.:  N.A.Şirinov;  N.Ə.Osmanov;  SSRİ  Dövlət  Aqrosənaye 
Komitəsi,  S.Ağamalıoğlu  ad.  Azərb.  Kənd  Təsərrüfatı  İn-tu.- 
Kirovabad:  [s.n.],  1988.-  23,  [3]  s.:  cədv.;  23  sm.-  Bibl.:  s.  24.- 
300 nüs.- [Ar1988/701] 
800.
 
İnəyin  yelinini  hazırlayan  və  sağan  aparatlar
informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  R.İ.Əfəndiyev;  red.  R.N.Kərimov; 
Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: 
AzETETİİ,  1988.-  4  s.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası 
№13).- 300 nüs.- [Ar1988/86] 
801.
 
Quliyev, İ.Ə. Üzümçülüyün mexanikləşdirilməsi /İmran 
Quliyev;  rəy.:  H.Y.Quliyev,  R.R.Məmmədov;  red.  F.Fərəcov.- 
Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  101,  [3]  s.:  şək.;  20  sm.-  4000  nüs.-
[Ar1988/415]  
802.
 
Maşınlar  sistemini  yaratmaq  vəzifələri  və  kənd 
təsərrüfatının 
kompleks  mexanikləşdirilməsinin  həyata 
keçirilməsinə  dair  tövsiyələr  /tərt.  ed.  N.Ə.Səfərov;  red. 
A.S.Bayramova;  Azərb.  SSR  Dövlət  Aqrar-Sənaye  Komitəsi, 
Elm  və  Təbliğat  Baş  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  26  s.;  20  sm.- 
1500 nüs.- [Ar1988/832] 


134 
 
803.
 
Maşınların etibarlılığı və təmiri fənni üzrə laborator 
məşğələləri  üçün  metodik  göstəriş  /tərt.  ed.:  İ.M.Hüseynov, 
A.B.Əliyev,  F.P.Obedkov  [və  b.];  red.  İ.M.Hüseynov;  SSRİ 
Dövlət  Aqrosənaye  Komitəsi,  S.Ağamalıoğlu  ad.  Azərb.  Kənd 
Təsərrüfatı İn-tu.- Kirovabad: [s.n.], 1988.- 61 s., cədv.: şək.; 23 
sm.+ [3 qat. v. şək.].- 300 nüs.- [Ar1988/427]  
804.
 
Maşınların  təmiri  üzrə  diplom  layihəsinin  işlənməsi 
üçün  metodik  göstəriş:  1509-  Kənd  təsərrüfatının  mexanikləş-
dirilməsi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr /tərt. ed.: F.B.Obedkov 
[və  b.];  SSRİ  Dövlət  Aqrosənaye  Komitəsi,  S.Ağamalıoğlu  ad. 
Azərb.  Kənd  Təsərrüfatı  İn-tu.-  Kirovabad:  [s.n.],  1988.-  34,  [3] 
s., cədv.; 23 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/696] 
805.
 
Pambıqyığan  maşında  istifadə  olunan  kürəcikli  və 
rolikli  yastıqlarısı  istismar  müddətini
 
uzadılması  yolları
informasiya  vərəqi  /tərt.ed.  M.M.Həsənov;  red.  R.N.Kərimov; 
Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: 
AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 250 nüs.- [Ar1988/883] 
806.
 
 Soşinklərdən  toxumun  müntəzəm  paylanmasını 
müəyyənləşdirən  cihaz:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.: 
H.Ə.Məmmədov,  M.Q.Babayev,  M.B.Əsgəri,  T.D.Məmmədov; 
red.  R.N.Kərimov;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası №12).- 300 nüs.- [Ar1988/859] 
807.
 
Təkmiləşdirilmiş  sağan  aparatı:  informasiya  vərəqi 
/tərt.  ed.  M.P.Mehdiyev;  red.  R.N.Kərimov;  Azərb.  SSR  Dövl. 
Plan 
Komitəsinin 
Azərb. 
Elmi-Tədqiqat 
Elmi 
Texniki 
İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı: 
AzETETİİ,  1988.-  4  s.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası 
№28).- 250 nüs.- [Ar1988/872] 
808.
 
Vorobyov,  V.A.  Quşçuluq  fabrikləri  və  fermalarının 
maşın  və  avadanlıqları:  kənd  orta  texniki  peşə  məktəbləri  üçün 
dərslik /Vorobyov Viktor, Q.P.Deqteryov; tərc. S.M.Həşimzadə.- 


135 
 
Bakı: Maarif, 1988.- 305, [3] s.: şək.; 21 sm.- 1800 nüs.- ISBN 5-
556-001-88 (cilddə).- [Ar1988/660] 
809.
 
Yamaclarda 
layı 
çevirmədən 
torpaqbecərən 
yarımasma kombinə edilmiş aqreqat: informasiya vərəqi /tərt. 
ed.  Ə.X.Kazımov;  red. S.Mustafa  qızı;  Azərb. SSR  Dövlət  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/886] 
810.
 
Багиров, Б.М. Основы гидрофикации рабочих орга-
нов  сельскохозяйственных  машин  /Байрам  Багиров;  Азерб. 
С.-х.  Ин-т  им.  С.А.Агамалиоглы.-  Баку:  Элм,  1988.-  165,[3] 
с.:  ил.;  22  см.-  Библ.:  с.  162-166  (103  назв.).-  1000  экз.-  [2-
684020] 
 
631.4 Torpaqşünaslıq 
 
811.
 
Abşeron  şəraitində  çirkab  sulardan  istifadə  etməklə 
torpaqların  duzsuzlaşdırılması  üçün  tələb  olunan  yuma 
normasının  təyini:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  M.Y.Əsədov; 
red. S.Mustafa qızı; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  4  s.,  cədv.;  22  sm.- 
150 nüs.-[Ar1988/908] 
812.
 
Böyük  Qafqazın  Cənub-Şərq  yamacında  eroziyaya 
uğramış  bozqırlaşmış  dağ-qəhvəyi  torpaqlarda  mürəkkəb 
gübrələrin  münbitliyə  təsiri:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed. 
S.E.Xələfova;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s., 
cədv.; 22 sm.- 213 nüs.- [Ar1988/899]   
813.
 
Böyük Qafqazın Şimal-Şərq yamacında, Kür və İori 
çayarasının  Cənub-Şərq  hissəsində  (Azərbaycan  SSR 
daxilində)  Qobu  eroziyası  və  ona  qarşı  mübarizə  tədbirləri
informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  Ç.Ə.Əliyev,  A.H.Əliyev;  red. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə