M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


O n   səKKİzinci  i m l aYüklə 376 Kb.

səhifə23/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   95

O n   səKKİzinci  i m l a
K İB R S İZ   U ŞA Q
Ey  m ənim   x ey irx ah   şagirdlərim !  M üddəti-öm rünüz- 
də  həm işə  Kİbrdən  Kənar  olm ağınızı  surəti-m əxsusədə
sizlərə  v əsiy y ət  edirəm .
A rtıq  
üm idvar  oluram 
k
İ,  əsla bu  sifə tin   dövrü  bə-
rinə 
d o la n m a y a c a q s ın ız .  K ib r d ə n   i c t i n a b   etm əK   b a r ə s in -
də b ir b u   sözüm   də  qalıbdır.  Onu  da  deyirəm :
-  Torpaqdan  yaradılınış  insana  Kİbr  etməK  lazım
deyil.
MəKtəbimizin  Kİbrsiz  və  xoşəxlaq  uşaq larm d an   nə 
qədər  razı  və  xoşnudam .  Hələ  məKtəbimizdə  bəzi  uşaq- 
la r  v a rd ır 
Kİ, 
atası 
n ə  
qədər  desən  dövlətli  və 
m Ü K n ətli 
və  özü  təzə  libas  geymiş  və  cəmi  ləvazim atı  cabəcadxr. 
B ununla  belə,  yenə  heç  b ir  v a x t  yoldaşlarına  təfaKÜr 
edib  təşəxxüs  satm az.  Əsla  onların  ürəyin  sıxıb,  qəlbin 
incitm əz.  F əğir  və 
misKİn 
şagirdlərə  həmişə  him ayət  ey- 
lər.  MəKtəb  yoldaşlarından  hər b irisi  olsun,  onunla  oyun 
oynam aqdan  və  m üsalıibət  etməKdən  hərgiz  çəKİnməz. 
B \ y '
  yerə  yığışanda və  ya b ir  məclisdə  əyləşəndə  aşağı  tə- 
rə f  oldu,  y u x a rı  tə rə f  oldu  heç  əhvalına  tə fa v ü t  etməz. 
F a ğ ır  və  biçiz  qohum larının  və  qonşularının  evlərindən
ay aq   çəKməz.
Ə ldən-ayaqdan  düşm üş  x əstələrin   və  gözdən  məh-
ru m   olan  b içarələrin   əhvalını  ria y ə t  eylər.  H əm işə  Özü- 
nd-ən 
ƏKSİK 
b u lu n an lara   baxıb,  A llah  taalay a  həm d  və 
onun v e rd iy i  nem ətlərin  
şÜKrünü 
əda  eylər.
M ərhəba  olsun  nem ətşünas  şagirdlərə!  A fərin   olsun
Kİbrsiz  uşaqlara!
Əlhəqq belə  u şaq la rı tə h sin   etm əlidir.
O n  d o q q u z u n c u   i m l a
DOĞRUÇUL  U ŞA Q
D ünyada  gözəl  sifə tlə rin   ə w ə lin c isi  səd aq ətd ir.  Sə- 
daqət  in sa n   ü ç ü n  
b ir  
m ayeyi-istirahət  və 
b i r  
sərm ayeyi- 
səad ətd ir.  D oğrudan-doğruya  in san ı  dü n y a  və  ax irətd ə 
əziz  və  m öhtərəm   edən  diyanət  və  istiq a m ə td ir.  Doğru- 
lu q   b ir   s i f ə td i r   Kİ,  in s a n ın   n ic a tın a   v ə  sə a d ə tin ə   səbəb


olur. 
O dur 
Kİ, 
peyğəm bərim iz  Məhəmməd  ül-M ustafa 
(səlallah) buyurubdur:
-  N icat  doğruluqdadır.
Həmişə  doğru  danışan  uşaqlar  ata-an asın ın  yanında 
əziz  və  mÜKərrəm  və  m üəllim lərinin  nəzərində  m əğbul 
və  m öhtərəm   olur.  Bu  səbəbdəndir 
kİ, 
məKtəbdə  bədəx- 
laq  şag ird lərd ən   b irisi  m üqəssir  olanda və  ya  h ər  Kəsdən 
b ir  qəbahət  naşi  olanda  m üəllim   həmən  saat  о  əhvalatı 
doğruçu  uşaqlardan  təhqiq  eylər.
M üəllim lər  üm um   məKtəblərdə  tən əffü s  v ax tların - 
da  şagirdlərə  nəzarət  etməK  üçün  və  qəbahətlilərin  adla- 
rın   yazm aq üçün  doğruçu u şaq ları  təyin  eylər.
D oğruluğun  dünya  və  axirətdə  in san a  о  qədər  fay- 
dası  v a rd ır 
kİ, 
yazm aqla  q u rtarm az.  DeməKİə 
tÜKənməz. 
Çox  v a x t  ittifa q   d ü şü b d ü r 
kİ, 
dövləti  d iv an x an alard a  öz 
təqsirinə  iq ra r  edən  m üqəssirlərin  və  doğru  dan ışan   gü- 
nahK arların  bilm ərrə  təq sirin i  əfv  edib  və  günahından 
Keçiblər.
Bəh-bəhl  Maşallah!  Doğruçu  şag ird lər  b u   im la  dər- 
sini  nə  gözəl  meyl  və  rəğbətlə  y azarlar.  Hələ  yazandan 
sonra  necə  şövq  ilə  və  həvəslə  oxuyacaqlar!  MəKtəbdə 
oxum aqlarından  əlavə,  aparıb  evlərində  an a-an aların ın  
da  h ü z u ru n d a   da  Kamali-ədəblə  oxuyacaqlar.  Doğruçu 
u şaq ları A llah  ta a la   hifz  eyləsin!
Gələn  im la  dərsim izdə  yalançı  uşağ ın   əhvalından 
ziKr 
və bəyan  olunacaqdır.
t y i r m i n c i   i m l a
Y A L A N Ç I  U ŞA Q
Ey  m ənim   doğruçu  şagirdlərim !  In sa n iy y ətin   ə w ə - 
linci  vəzifəsi  yalan  danışm aqdan  pəhriz  və  ictiriab  et- 
məKdir.  M əbada-m əbada  yalançılıq  edəsiniz.  ÇünKİ  ya- 
lançı  A llahın  d ü şm ənidir.  D ünyada  yalançılıq  səbəbin- 
dən  çəKİlən  ziyanın  həddü-hesabı  yoxdur.  Y alançı  şəxs- 
lə ri  dilsiz  və  n itq siz  adam lara  oxşadıblar.  Necə 
Kİ, 
lal 
ad am ların   x alq  arasm d a  sözü və  söhbəti  y o x d u r.  Habelə 
y alan çı 
Kİmsənələrin 
də  sözlərinin  qədr  və  qiym əti  ol- 
m ad ığ m a  görə  dilsiz  adam lardan  heç  b ir  tə fa v ü tü   yox­
d u r.


Y alan  söz  sahibini  u ta n d ırır.  B ir  v a x t  o lu r 
k
İ, 
ya- 
lan ı  m eydana  çıx ar.  Heç b ir  ü z r  və bəhanə  g ətirə bilm əz. 
O dur  Kİ,  deyiblər:
-  Y alan  söz  b ir  qısa  örtüyə  bənzər.  Əgər in san ın  b ir 
səm tin i  ö rtərsə,  yenə  b ir  səm tiıü  açıq qoyar.
Y əqiniz  oİsun 
k
İ ,  
h ər  uşaq  yalançılığı  özünə  şü ar 
etsə,  d ü n ad a  b ietib ar  olub  və  ax irətd ə  rə s tig a r  olmaz. 
B u n lard an   əlavə  ata-an asın ın ,  qohum -əğrabasının və  sair 
do st və  a şin a la rın ın ,  xüsusən m üəllim lərinin  nəzərindən 
düşüb,  heç b ir  e tib a rı  qalmaz.
M əlum dur  Kİ,  h ə r  uşaq  yalançılıqda  şö h rət  tapsa, 
a x ırd a   onun  d o ğ ru   sözü  də  inanılm az.  Necə 
k İ ,  
məsəli- 
m əşh u rd u r:
-  Y alançının  evi  yandı,  am m a heç b ir 
kəs
 
inanm adı.
M əgər  о  heKayət  yadm ızdan  çıxıbdır?  B ir  g ü n   b ir
Kəndin  y ax ın lığ ın d a  b ir  cavan  oğlan  qoyun  o ta rırd ı. 
B irdən-birə  yalandan vəhşətlə  səsləndi:
-  A y  aman!  Ay  dad!  Ey  cam aat,  qurd!  Gəlin,  qoy- 
m ayın,  q u rd   gəldi,  q u rd   gəldi.
K ənd  əhlindən  b ir  neçəsi  təcili  ilə  h ə r  b iri  b ir  dəy- 
ənəK  tap ıb ,  gəlib  görd ülər 
k
İ, 
heç b ir  şey  yoxdur.
İttifa q ə n   b ir  gün  həm in  yerdə  b ir  q u rd   heybət  ilə 
gəlib  s ü rü n ü n   içinə  g ird i.  Biçarə  oğlan vəhşətlə  səsləndi:
-  A y  h aray ,  ay  dad!  Qurd,  q u rd .  Ey  cam aat,  gəlin, 
qoymayın!
K ənd  əhli  belə  xəyal  elədilər 
k
İ, 
yenə 
Keçən 
gün 
Kİmi  y alan d an   ç a ğ ın r.  Heç  b irisi  onun  fəry ad   və  naləsi- 
nə  qulaq  verm əyib,  h aray ın a  getm ədilər.  Zalım   q u rd   bi- 
nəvanm   q o y u n ların ın   b ir  neçəsini  y aralad ı.  M əlum   deyil 
Kİ, 
o ^lan ı  da  tələf  etdi,  ya yox.
İn d i  ü m id v ar  oluram  
Kİ, 
bu  qissədən  b ir  hlssə 
g ö tü rü b ,  m ütənəbbeh  olasm ız.  Əlbəttə,  dün yad a  xöşbəxt 
və  səadətm ənd  və  üğbada  əziz  və  ərcüm ənd  olm aqdan 
ö trü   əsla  yalan  danışm ayıb  və  yalançı  ad am ların   dövrü 
b ərin ə  dolanm ayacaqsınız.  Çühkİ  in sam   dərəceyi-Kam ala 
və  payeyi-səadətə  y etirən   sədaqət və  ra stg u lu q d u r.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə