M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə30/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   95

Ф
lideynin  ita ə t  və  ehtiram ıru  özünə  ibadət  hesab  edibdir. 
A ta-an an m   övladdan  razı  və  xoşnud  olmağı,  A llah  taa- 
lanın  ondan  ra z ı  olm ağm a b ir 
böyÜK 
nişanədir.
Odur 
Kİ, 
həmişə  ata-anaya  bir  itaət  və  məhəbbət  gö- 
stərəndə  onların  qəlbində  b ir  mayəyi-fərəh  zahir  olub,  öv- 
ladlarını  səfayi-xatirilə  sevib,  «Allah  səndən  razı  olsun», 
deyərlər.  Habelə  övladdan  bir  itaətsizlİK  və  bitərbiyəliK 
görəndə  suzişi-qəlb  ilə  bir  ah 
çəKİb, 
onun  haqqında  nifrin 
və bəddua edərlər.  Məazülla!  Nə 
böyüK 
xətal
V alideynini  sevməyən  uşaqlar  və  onların  ita ə t  və 
m əhəbbətini  vacib  bilməyən  övlad  qiyam ət  günündə  di- 
vani-K ibriyada  nə  cavab verəcəK?
M üəlliın  və  u sta d ın   ehtiram ım   gözlətm əyən -uşaqlar 
və  o n ların   təlim   və  tərbiyəsini  zaye  edən  şag ird lər,  insa- 
niyyət  və  ru h an iy y ət  aləminə  necə  xidm ət  edə  bilər? 
X üdavəndi-aləm   ondan  necə  razı  ola  bilər?  ÇüıiKİ  müəl- 
lim   ru h a n i  a ta   m ənziləsindədir. 
BəIkə 
m üəllim in  ehti- 
ГЯГП  və  ita ə ti  ata-ananın  eh tiram  və  itaətin d ən   vacibdir.
M üəllim   in san ın   təhzibi-əxlaq  və  m ənbiri-əfK arına 
xidm ət  edir.  M üəllim  həmişə  şag ird lərin in   ru h u n u n  
q ü w ə tin ə ,  zehninin  vüsətinə  və  sair  əxlaq  və  adabının 
hüsni-tərbiyəsinə  çalışır.
V alideynini  və  m üəllim ini  sevməyən  uşaqlardan 
olmayın!  Ö zünüzü  həmişə  m üəllim lərin  yanında və  A llah 
taalam n   nəzərində  məhbub  və  m öhtərəm   və  sahibi-şən 
olm ağa  qeyrət və  diqqət  edin,  nuri-didələrim !
Q ır x ın c ı  i m l a
M Ə Q A LEY İ-M Ə X SU SƏ
Ey  m ənim   xoşəxlaq şagirdlərim !
B u  g ü n   b u  
im la 
ilə 
dərsim iz  q u rtaracaq . 
B ir  neçə 
gündən  sonra  im tah an a  hazırlaşm ağınızı  x a tirn işa n   edi- 
rəm . 
Im tah an  
m əclisində  hər 
b ir 
sualım a  m üvafiq  cavab 
verm ənizə  üm idvar  oluram .  Amma  b u ra sm ı  nəzərdə 
tu tm a q   lazım dır  Kİ, 
bu 
günə  Kİmi  sizlərə 
b ir 
neçə  gözəl 
və  pəsəndidə  xasiyyətlərdən,  naşayəstə  və  n ag ü v ara  ha- 
lətlərdən  y azd ın b ,  oxudub,  əzbərlətdim .  LaKİn  onları 
bilməK  və  anlam aqdan  əlavə,  lazım h  dərəcədə  əməl  ey- 
ləməK  sizləri  b əx tiy ar  edəcəKdir. 
Yəni 
gərəKdir  Kİ, 
gözəl


x asiyyətlərə 
rəğbət  göstərib  və  pis  sifətlərd ən   n ifrə t 
edəsiniz.  TainKİ  bu  m üddətdə 
çəKdiyimiz 
zəhm ətlər 
zaye 
olm asın.  ÇünKİ  elm inə  əməl  etm əyən  alim   əlində b ir işıq- 
lı  çıraq 
saxlayan 
кога  bənzər.  Bu  b ir  ilin   m üddətində 
sizlərə 
əxlaqa 
d a ir  verdiyim   im la  təriq ilə  d ərslər  elmi- 
əxlaqdan 
b ir  nüm unədir.  H ərgah  b u n lara  Kamilən  amil 
olub,  ata-an an ızı  və  m üəllim lərinizi  özünüzdən  razı  edib 
və 
x alq 
içində  zİKri-xeyr ilə 
yad 
olunasm ız.
In şaallah   gələcəK  ildə  sizlərə  «Risaleyi-əxlaq»  adlı 
K itabdan  d ərs  verəcəyəm 
k
İ, 
о
  Kİtab  xoşəxlaq  şagirdlərə 
elm i-əxlaqı  Kamilən bəyan  eylər.
X oşxülq  və  xoşxasiyyət  olm ağınıza  h ər  b ir  halda 
üm idvaram ,  nuri-didələrim !


T Ö H F E İ-B E N A T ,  Y A İN K İ  Q IZ L A R A   HƏDİYYƏ
«Tələbül-elmi  fazilətun 
alə  Küllil-müsliınin 
val-muslimət»*  hədisi-şərif  fəhvasmca  tərbiyeyi- 
nisvana  talib  olanların  və  qızlarıraızm  elm  və  ədəb 
təhsilini  arzu  edənlərin  nəzər-diqqətini  cəlb 
eləməK 
və 
bu 
xüsusda  Kütubi-mütəəddə  və  nafeərdn  təsnifi 
səddində 
olanların  təşviq 
və  tərənnüm ünü 
təhrİK 
və  təzyiq  etməK  üçün  bu  müxtəsər  Kİtabçaıun  təh- 
ririnə  mübaşirət 
olundu...
Ə R Z İ-M Ə X SU S
T ərbiyəti-nisvan  və  təlim i-ətfal  məsələsi  dünaynın 
h ər  tərəfin d ə  (bu  son  v a x tla rd a   m üsəlm anların  da  ara- 
sında)  əhəmiyyəti-Kamilə 
Kəsb 
etməK  üçün  qızlarım ızın 
təlim   və  tərb iy əti  və  onlara  m əxsus  K İtabların  tə lifi  nə- 
hayət  dərəcədə  lazım  
və 
dərK ardır 
kİ,  о 
K itablarm   vasi- 
təsilə  bisavad  və  layiqi-təlim   və  tərbiyə  olan  qızlarım ız 
şahrahi-elm i  və  təriq i-tərb iy əti  tapıb  təhsilə  raqib  olsun- 
la r.  TainKİ  dərəcati-ülum i və  m əratibi-m aarifi  teyy edib, 
elm li  və  tərbiyəli  validələr  payəsinə  y etişsin lər.  ÇünKİ 
tərb iy əli  an alarm   qəlbində  və  müəllimə  x an ım ların   vic- 
d am n d a  vücudə  gələn  hüsm -tərbiyə  və  təhzibi-əxlaq  ba- 
la la rın ın   tövsiyi-əzhan  və  tənviri-əfK arına  ə w ə lin c i  sə- 
bəbdir.  O dur  Kİ,  alimə  və  ədibə  validələr  elm  və  ədəbi 
m əhəbbət  sü d ü   ilə  şirü  
şəKər 
Kİmi  qarışdırıb  övlada  ye- 
d irirlə r.  B inaən  əleyh 
zalİK 
bu  barədə  olan  meyl  və 
rəğbətim   və  öz  hissəm ə 
düşəcəK 
vəzifəm i  əda  etm əyim 
bəzaətsizliyim ə  və  ədəmi-ləyaqətimə  qələbə  edib,  təlim i- 
ə tfa la   m əxsus  olan  Kitabi-nafedən  bilain tix ab   «Töhfei- 
benat»  nam ı  ilə  təsm iyə  etdiyim  bu  əsəri-naçizi  yazm ağa 
cəsarət  elədim.  L ü tf  nəzərilə  m ütaliə  b u y u ran   m aarif- 
pərvər  ədiblər və  təlim  yolu ilə  təcrübə  hasil  etm iş  müəl- 
lim lər  səhv  və  xətasını  təiyib  və  təhqirə  n isbət  verməy- 
ib,  nəzəri  ədibanə  və  him m əti-nəqqadanələr  ilə  təshih 
etm əK İərini 
m əxsusən  təm ənna  edirəm .  H ərgah  bu  barə- 
də  lay iq i-təq rif və  təhsin  olmasam  da,  m üvədədi-təriz  və 
n ifrin   olm am ağa  da əmin  və  üm idvaram .
*  
E l m   tələbində  olm aq  h ə r  bir  m ü s d lm a n   Kişisi  və 
m ü s d lm a n   q a d ın ı  ü ç ü n   fəzildtdir.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə